Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код / 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

2

3

4

5 Общото европейско наследство в своята цялост представлява "споделен източник на памет, разбиране, идентичност, кохезия и творчество". Комуникацията на наследството е разбирана като право на достъп до наследството: правото на всеки "да се възползва от наследството и да допринася за неговото обогатяване", както и да участва "в процеса на идентифициране, проучване, интерпретация, опазване и презентация на наследството".

6 Разработката на Стратегия за развитие на икономика, която щади природните и културните ресурси в Румъния и България е в основата на създаването на концепциите за устойчиво икономическо оползотворяване на културното и природно наследство в граничния румънско-български район. Стратегията, разработена по проекта, предлага информация, методи и предложения за дейности, които да стимулират бизнеса и всички заинтересовани от наследството страни. Целта е да се промени тяхното отношение, за да се гарантира опазването на автентичността, качеството и целостта на културното и природно наследство, в полза на индивида и на настоящите общности, както и на бъдещите поколения.

7 Настоящият план за действие се базира на целите, предизвикателствата, мерките и очакваните резултати, посочени в Стратегията за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културното наследство на Румъния и България ( г.), разработена по проекта. Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи структурата на Стратегията с предвиден срок за изпълнение на всяка дейност. След одобрение на Плана за действие всяка структура прилага Годишния план за действие на своята територия, в съответствие с избраните приоритети за работа. Документът е отворен и всяка структура за прилагане може да обогатява и разширява неговото съдържание.

8 Свързани документи: Документът се основава и на Финален доклад на Маркетингово проучване, който обобщава изводите, извлечени от дейностите по пилотно внедряване на Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и културните ресурси на Румъния и България. Възможностите, които валоризацията на природното и културното наследство предлага за развитие на бизнеса, са от съществено значение за начина, по който фирмите подхождат към този все още недостатъчно използван ресурс.

9 Свързани документи:... Усилията трябва да бъдат насочени именно в посока на осъзнаване, което ще гарантира устойчивото и щадящо използване на природното и културното наследство за бизнес цели. Обединяване на усилията, организиране на съвместни инициативи, реализиране на общи маркетингови дейности са предпоставка за изграждане на мрежи от заинтересовани страни бизнес, публични власти, гражданско общество и др., които да бъдат гарант за устойчивото използване и съхраняването на природното и културно наследство, а от там и за изграждане на идентичност на общността.

10 Нормативните изисквания и регулациите се възприемат като основна пречка пред бизнеса. Едно от направленията за работа е целенасочено да се търсят изследват бариерите, да се визират съответните законодателни и изпълнителни органи, включително и да се организират застъпнически и лобистки кампании, които да подкрепят стремежа към промяна на административната уредба, с оглед разширяване на възможностите за правене на бизнес, който е отговорен за устойчивото използване на природните и културни богатства. По-честото организиране на информационни събития е възможност за привличане на нови участници, но също и начин да се провокират дискусии с участието на всички заинтересовани страни в т.ч. на местните и държавните власти, контролни и регулаторни органи и др.

11 Трябва да се търсят нови възможности за координиране на действия, за организиране на съвместни инициативи и събития, за провеждане на мащабна обучителна и разяснителна кампания, за да подобри знанията на заинтересованите страни, да им демонстрира ползите от съвместна работа и разбира, не на последно място, да ги мотивира за други подобни съвместни инициативи. Въпреки, че по-голямата част от компаниите биха участвали само в безплатни обучения, има и такива, които са склонни да заплатят участието си, което отваря възможност за организиране на семинари извън дейностите по проекта.

12 Резултатите от изследването показват, че има доста широко поле за работа по посока осъзнаването на необходимостта на сътрудничество при осъществяване на дейности, насочени към използване на общото наследство за икономически цели. По този начин се обединяват усилията и това може да доведе до по-високи приходи за участниците, но също е и гаранция за взаимен контрол в процеса на опазване на културното и природното наследство като съвместен актив и ценност за общността, чиято идентичност се формира именно благодарение на него. Достигането до всички заинтересовани страни, както и мотивирането им за обединяване на усилията по посока общи действия е от ключово значение за реализиране на Стратегията. В тази посока би следвало да продължат и дейностите на партньорите по проекта и това със сигурност би допринесло за устойчивостта на проектните дейности, но още повече за разширяване на възможностите за щадящо използване на природните и културните активи за развитие на бизнеса.

13 Основни принципи при прилагане на Плана за действие: Изграждане на доверие в бизнеса към темите, свързани с културното и природното наследство, и неговото устойчиво ползване; Ефективно използване на различни канали за комуникация за информиране на бизнеса и заинтересованите страни; Възможност за постоянна обратна връзка с цел по-пълно информиране по теми, свързани с природното и културното наследство, и неговото щадящо ползване за развитие на икономически дейности. Източници на финансиране: Характерна особеност на настоящия план за действие е липсата на финансиране - субектите/ органите за изпълнение, избрани по проекта, към момента на стартиране на изпълнението не разполагат с финансови средства и дейностите по прилагане на стратегията следва да станат част от ежедневните им дейности.

14 Визия: До 2022 год. културното и природно наследство от трансграничната румънско българска зона придобива ново значение от икономическа гледна точка за бизнес-средата, която го оползотворява: културното и природното наследство е основен вектор на индивидуалната и колективна идентичност на интегрираната местна общност, неизчерпаем ресурс за развитие и преоткриване, а неговото оползотворяване по устойчив начин може да осигури интегрирането му в социалните и/ или икономическите процеси на местното развитие и на обкръжаващата околна среда, така че да има директен принос към местното благосъстояние за поколения наред.

15

16

17

18

19

20 2018 г. Европейска година на културното наследство

21 Добри практики ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЖИВОТНОВЪДСТВО ЛЕСОВЪДСТВО РИБОЛОВ АРХИТЕКТУРА ГРАДОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛСТВО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

22 Добра практика 1. Наименование на добрата практика 2. Сектор и подсектор 3. Цел на добрата практика 4. Обекти на наследството локализиране на добрата практика 5. Описание 6. Партньорство, акционери, бенефициенти 7. Период на изпълнение 8. Важни аспекти за устойчивото усвояване на обекта на наследство 9. Модел на изпълнение 10. Контакти за повече информация 11. Библиография, източници на информация

23 Добри практики ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

24 Добри практики ЗЕМЕДЕЛИЕ ЖИВОТНОВЪДСТВО ЛЕСОВЪДСТВО РИБОЛОВ

25 Добри практики АРХИТЕКТУРА ГРАДОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛСТВО

26 Добри практики ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

27 ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

28 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

6-1

6-1 доц. д-р Венцислав Велев Стратегически планове за развитието на културата и туризма Стратегически документи за развитие на културата и културния туризъм на национално и регионално ниво: - Проект на Национална

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Изменение на Закона за водите Проект № от / 42-ро НС

Изменение на Закона за водите  Проект № от / 42-ро НС Оценка на въздействието от регулациите значение и ползи Гледната точка на частния бизнес Жана Величкова Председател на УС Споделяни от бизнеса многопосочни ползи от ОВ В широк диалог със заинтересованите

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно