Р Е Ц Е Н ЗИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н ЗИЯ"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я От проф. дин Иван Дочев Иванов Относно дисертационния труд на тема Усъвършенстване на пътната инфраструктура на Република България в условията на либерализиран транспортен пазар за придобиване на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление/икономика на транспорта/ на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ задочен докторант на обучение финансирано от държавата от катедра Икономика на транспорта при УНСС. 1. ОБЩА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Георги Димитров е задочен докторант към катедра Икономика на транспорта от г. След полагане на изпитите и обсъждане на дисертационния труд е насочен към защита с просрочие от една година, което е предизвикано от обективни причини. След запознаването ми с дисертационния труд и автореферата констатирам, че авторефератът отразява основните проблеми и постановки, разработени в дисертационния труд. Общото ми впечатление е, че трудът отговаря на строгите изисквания в катедрата и УНСС. Той е актуален, тъй като разработва проблем, който изисква отговор на много въпроси и предложения за усъвършенстване. След приемането на България в ЕС както товарните, така и пътнически превози значително нарастват. Увеличават се изискванията на скорост, комфорт, сигурност на движение, прилагане на европейски стандарти в транспортната дейност. Известно е, че пътната инфраструктура в страната беше подценявана и едва в последните години се завършиха някои магистрали и се предприеха по-сериозни мерки за подобряване на шосейната мрежа, за подобряване на инфраструктурата на въздушния, железопътния и водния транспорт и за постигане на координация между тях, особено във връзка с развитието на туризма в страната и увеличения поток на транзитно преминаващи през страната товари и пътници. Програмата на ЕС 2020 чрез оперативната програма Транспорт поставят нови изисквания и хоризонти за 1

2 усъвършенстване на пътната инфраструктура. Състоянието на републиканската мрежа, необходимостта от прилагане на пазарна либерална политика, а също така и приоритетите намерения за съвършена транспортна политика и нейното синхронизиране с европейската политика в тази област изискват оценка на съществуващото в тази област, извеждане на положителното и отрицателно и формулиране на приемливи и обосновани в научно отношение предложения за усъвършенстване на пътната инфраструктура. Основната теза е, че в условията на либерализиран транспортен пазар усъвършенстването на пътната инфраструктура на страната се утвърждава като водещо начало за развитие на икономката и съществен фактор за повишаване ефективността от стопанската дейност. Пътната инфраструктура като цяло е многообхватен проблем и правилно обекта на изследване е националната пътна инфраструктура и конкретните мерки за усъвършенстване в условията на либерализиран транспортен пазар Правилно е поставена основна цел да се разкрият и обосноват възможностите за усъвършенстване развитието на националната пътна инфраструктура. Тя се реализира посредством разглеждането на теоретичните постановки във връзка със състоянието и развитието на националната пътна инфраструктура; обосновка на потребността от развитието на пътната инфраструктура като елемент на транспортната инфраструктура, от позицията на сложната социално-икономическа среда; чрез разглеждане и анализ на състоянието на транспортния пазар, който е определящ по отношение на необходимата пътна инфраструктура; чрез предлагане на необходимите механизми за постигането на целите на българската политика по отношение на пътната инфраструктура и възможните източници за финансиране на пътното дело ;чрез анализ на стратегическото географско положение на страната ни и формулиране на основни възможности за интегриране на националната в европейската транспортна мрежа.основно в обхвата на изследването е проучена републиканската пътна мрежа въз основа на събрана информация главно за периода от 2000 г. до 2011 г. 2. ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 2

3 Дисертацията е в обем от 262 страници, от които 198 основен текст, 29 таблици и 25 фигури, приложения в 54 страници. За написването са ползвани 145 литературни източници нормативни документи, което дава основание за извода, че докторантът познава основно проблематиката. По дисертацията има 5 публикации. Те дават възможност на научната общественост да се запознае с основните проблеми, които той е разработил. Дисертацията съдържа увод, три глави заключение, литература, приложение. Тази структура позволява да се изпълнят поставените задачи с написване на дисертацията. Първа глава е посветена на състоянието и развитието на пътната инфраструктура на страната ни. Извършен е преглед на историческото развитие на пътната мрежа на територията на страната чрез експлоатационните характеристики и правната рамка на пътната инфраструктура за да се докаже същността и значението. Изяснено е съдържанието и обхвата на категориите Транспортна инфраструктура и Пътна инфраструктура, както и какво означава инфраструктурата като термин. Позитивно е разбирането за социалните елементи в нея и че инфраструктурата е съвкупност от обекти и дейности, които пряко и индиректно осигуряват общите условия за икономическо развитие на държавата. Състоянието и развитието на инфраструктурата е в пряка зависимост от отраслите, които са материалните носители на икономическото развитие. Оптимизирането на съотношението между развитието на материалното производство и това на инфраструктурата е път към нарастване на ефективността на производството. Инфраструктурното осигуряване на производството и населението осигурява условия за увеличаване на мобилността на различните видове ресурси. Всичко това увеличава конкурентноспособността и ефективността на икономиката. Чрез историческо проследяване развитието на пътната мрежа се изяснява транспортно-експлоатационна характеристика на шосейните пътища посредством прилагането на няколко показателя, основните от които са: интензивност на движението, проектна скорост; проектно натоварване, габаритите на мостове и тунели, пропускателна способност, превозна способност, безопасност на движението. Направена е класификация на видовете пътища и се стига до извода, че пътната инфраструктура като една 3

4 обща система от различни видове и категории пътища се нуждае от единна политика по отношение на тяхното управление и развитие. Подробно е проучен пазарния дял на различните видове транспорт и либерализацията на транспортния пазар. С данни се показва нарастващата роля на транспорт дори в условията на финансова и икономическа криза. Направен е извода, че за решаване на проблемите в транспортната система и транспортния пазар на страната се изисква по-ефективна държавна намеса, по-бързо обновяване на техническата инфраструктура и сухопътния транспорт, участието на частни капитали, както и усъвършенстване на законовата и нормативната база за да се постигне по-нататъшно разширяване на транспортните пазари и успешно изпълнение на програмата за развитие на транспортната ни инфраструктура като интегрална част от общоевропейската транспортна мрежа. Подробно е проучена транспортната политика в областта на пътната инфраструктура и ролята на ЕС за изграждане на Трансевропейска транспортна мрежа Обоснована е необходимостта от развитие на транспортната инфраструктура. Недостатъчните инвестиции в поддържането и развитието на инфраструктурата в последните десетилетия и повишеното търсене на транспортни услуги пораждат необходимостта от нов, дългосрочен подход за развитието й. Разработени са и основните средства за нейното осъществяване. Във втора глава е извършен технико-икономически анализ на пътната инфраструктура на страната от гледна точка на степен на изграденост, гъстота, структура и вид на настилките. Направена е класификация на областите в България според нивото им на осигуреност с републиканска пътна мрежа и с направен анализ на пътната инфраструктура Доказано е с много информация, че незадоволителната структура на пътната мрежа според класа на пътя, съчетана с бавните темпове на новото строителство, очертават сериозните проблеми, които възникват пред администрацията и желаното интегриране на пътната инфраструктура с европейската Обосновано е становището че доизграждането на мрежата от автомагистрали следва да се разглежда като важен приоритет на политиката за развитие на страната и за изграждане на пътни връзки със съседните ни държави 4

5 Много аргументирано е анализирана общата гъстота на пътната мрежа на страната и гъстотата на републиканската пътна мрежа От данните е видно, че през последните двадесет години гъстотата на републиканската пътна мрежа макар и с бавни темпове нараства. Обстойно са разгледани различните видове деформации и разрушения на пътните настилки и кръга от мероприятия за създаване на нормални условия за експлоатация и за сериозно подобряване на работите по поддържане чрез текущ ремонт, реконструкция и подържане Направена е класификация на областите в България според нивото им на осигуреност с пътна инфраструктура. Проучено е влиянието на републиканската пътна мрежа върху вътрешните превози и влиянието на мрежата,вътрешните превози по региони на натоварване и разтоварване върху вътрешния брутен продукт на регионите в България. За целите на анализа пътищата на републиканската пътна мрежа на областите са изследвани подробно на три групи. Чрез множествена регресия е установена зависимостта между републиканската пътна мрежа и вътрешните превози по региони на натоварване и разтоварване според оценката за силните и слаби страни, потенциалните заплахи и възможности за развитие на пътната инфраструктура в страната се стига до извода, че транспортната система е едно от тесните места на европейските транспортни коридори и на тази основа са формулирани основните насоки за повишаване на ефективността Основните насоки според докторанта са изграждане на магистрали, на скоростни пътища и на прилежащата пътна инфраструктура Посочени са основните проекти за магистрали, за изграждане на скоростни пътища Убедително се доказва,че това строителство изисква сериозно финансиране чрез използване на собствени средства, инфраструктурните такси в автомобилния транспорт, заемни средства, по оперативните програми от ЕС и концесията като инструмент за публично-частно партньорство.подробно е изследвана ролята и възможностите на концесията Много голям интерес представлява изследването на влиянието от развитието на пътната инфраструктура върху икономическите, социалните и екологични характеристики на автомобилния транспорт Проучени са два варианта при движение на леки и товарни автомобили по направление на транс европейските 5

6 транспортни коридори.чрез изследване на видовете експлоатационни разходи, скорост на движение, време, инвестиции е изчислен срока на откупуване от 33, 11 години и коефициента на ефективност на икономията от експлоатационни разходи От проучванията на коридорите са представени обобщени данни за финансовите параметри и срока на откупуване на инвестициите в изграждане на пътни проекти по направленията на трансевропейските транспортни коридори, както и факторите, които влияят за провеждане на либерализирана транспортна политика 3.ОСНОВНИТЕ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 1. Направено е разграничение на транспортната и пътната мрежа в условията на либерализиран пазар Направен е обоснован техникоикономически анализ на пътната инфраструктура на страната и по области и са установени основните причини за незадоволителното състояние на инфраструктурата и са основна причина за интегрирането на националната с общоевропейската транспортна мрежа. Разгледано е влиянието на републиканската пътна мрежа върху вътрешните превози по региони на натоварване и разтоварване 2. Формулирани са основните насоки за нарастване на икономическата и социална ефективност при развитието на пътната инфраструктура като найцелесъобразно се използват финансовите ресурси и особено средствата по оперативните програми,както и предложения за намиране на нови източници, свързани с публично-частното партньорство и концесиите. 3. Направено е сравнение чрез метода на сценариите на два варианта за пътната инфраструктура по направленията на трансевропейските транспортни коридори посредством изчисляване на експлоатационните разходи и срока на откупуване на инвестициите Измерванията се обосновават на богата фактическа и прогнозна информация от програма 2020 на ЕС. 4. Посредством определения от докторанта коефициент на ефективност на икономията от експлоатационни разходи е извършено сравнение на транспортните коридори и е предложено кои от тях е икономически целесъобразно приоритетно да се предвидят необходимите средства и усилия 4 КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6

7 Някои от разработените въпроси като пътна настилка и др. са технически и нямат място. Недостатъчно внимание е отделено на недостатъците и пропуските, при оценка на законодателната и нормативна уредба. Написаното на стр. 115 и 124 за Долна Диканя и Дунав мост вече не е бъдеще, а факт, както и за гара Яна Необходимо е при защитата да се изясни по-пълно какво се разбира под либерална транспортна политика Да се направи оценка какъв е процента на усвояване на средствата по оперативните програми, свързани с транспорта, кои са причините за неусвояване на средствата, какво е влиянието на конкуренцията Какво е мнението на докторанта за провеждане на конкурсите, за обществените поръчки и какво следва да се усъвършенстване. З А К Л Ю Ч Е Н И Е Актуалността на темата, начина на разработка, интерпретацията на информацията за обосновка на целесъобразните предложения за усъвършенстване на транспортната политика в условията на пазарната икономика, посоченото съдържание и приноси в дисертационния труд ме убеждават непоколебимо да препоръчам на научното жури да присъди образователната и научна степен ДОКТОР на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ. София РЕЦЕНЗЕНТ: Г. /ПРОФ. ДИН Иван Дочев/ 7

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна степен Доктор с тема: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ 2007 2013 г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно