. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

Размер: px
Започни от страница:

Download ". СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП"

Препис

1 . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата в Софийски апелативен съд, гарантиране на прозрачност и документираност. Правилата са разработени в съответствие с чл.9 от ЗСВ, с приетата с Решение на ВСС по протокол 13 от г. допълнителна т.15 актуализирана Единна методика по приложението на принципа на случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища и Решение на Комисията по професионална квалификация, информационни технологии и статистика при ВСС по протокол 37 от г. т.10.1, т.10.2, т.10.3, т.10 за въвеждане на Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД) от г. Раздел І Използвани програмни продукти за разпределение на делата 1. В Софийски апелативен съд разпределението на делата от г. се извършва електронно на принципа на случайния подбор, чрез Централизираната система за разпределение на делата (ЦСРД) на ВСС.

2 2. Централизираната система за разпределение на делата (ЦСРД) се използва за разпределянето на всички дела, постъпили в обща Регистратура на Софийски апелативен съд и в Регистратура за класифицирана информация. 3. Достъп за работа с програмните продукти по разпределение на делата имат лицата, извършващи случайното разпределение и системните администратори. 4. Разпределението на делата се извършва между съдиите по отделения. Раздел ІІ Видове дела, подлежащи на електронно разпределение 5. Делата, които подлежат на електронно разпределение са както следва: 5.1. Въззивни граждански дела Въззивни търговски дела Въззивни граждански (вкл.търговски) частни дела Въззивни наказателни дела Въззивни наказателни частни дела Въззивни наказателни административни дела Въззивни дела по мерки за неотклонение. Раздел ІІІ Лица извършващи случайното разпределение на делата 6. Електронното разпределение на делата се извършва от административния ръководител-председател на съда по всички видове дела и/или от зам. административните ръководители - зам. председатели и ръководители на отделения. 7. Разпределението на гражданските дела се извършва от зам. председателя и ръководител на гражданско отделение. 8. Разпределението на търговските дела се извършва от зам. председателя и ръководител на търговско отделение. 9. Разпределението на частните граждански (вкл. търговски) дела, се извършва общо от един от зам. председателите и ръководители на гражданско или търговско отделение.

3 10. Разпределението на наказателните дела, в т.ч. частните, административните, по мерките за неотклонение и за възобновяване се извършва от зам. председателя и ръководител на наказателно отделение. 11. Разпределящите взаимно могат се заместват при отсъствие на някой от тях. По преценка, разпределението може да се извършва и от съдия/съдии, на който/които се издава/или е издаден класифициран електронен подпис, за което се издава изрична заповед. Раздел ІV Организация на изпълнение на принципа на случайно разпределение на делата 12. Групите за разпределение на делата в гражданско и търговско отделение са: 1. Въззивни граждански дела разпределят се между съдиите от гражданско отделение и с подгрупи: по искове за заплащане на обезщетения по чл ЗЗД, КЗ и ЗОДОВ. по вещни искове по искове по ЗОПДНПИ по облигационни искове и други граждански дела 2. Въззивни търговски дела - разпределят се между съдиите от търговско отделение и с подгрупи: търговски дела дела по несъстоятелност фирмени дела 3. Въззивни частни граждански (вкл. търговски) дела разпределят се между всички съдии от гражданско и търговско отделение и с подгрупи: частни по чл. 329, ал.3 от ЗСВ др. частни дела Номерацията на делата от групи 1, 2 и 3 е единна. 13. Групите за разпределение на делата в наказателно отделение са: 1. Въззивни наказателни дела от общ характер - разпределят се между всички съдии от наказателно отделение 2. Въззивни наказателни частен характер дела - разпределят се между всички съдии от наказателно отделение. 3. Възобновяване на наказателни дела по чл.419 и сл. от НПК - разпределят се между всички съдии от наказателно отделение.

4 4. Мерките за неотклонение се разпределят между дежурните съдии от състава, който е определен в предварително изготвения от зам. председателя и ръководител на наказателно отделение месечен график. Номерацията на делата от групи 1, 2, 3 и 4 е единна. 14. Въззивните дела с гриф за сигурност се разпределят съобразно групите по т.12 и т.13 и имат единна номерация. 15. Процентната натовареност на съдиите се определя: 1. На административният ръководител и председател на съда, съгласно чл. 12, ал.9 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите участва във всички групи дела по материята, която разглежда, при намалена натовареност - 38 %. 2. На зам. административните ръководители и ръководители на отделения, съгласно чл. 12, ал.9 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите - участват във всички групи дела на съответното отделение при намалена натовареност, както следва: - зам. административен ръководител и ръководител на гражданска колегия 56 %. - зам. административен ръководител и ръководител на търговска колегия 56 %. - зам. административен ръководител и ръководител на наказателна колегия 56 % по ВНОХД и ВЧНД и 100% по мерки за неотклонение и възобновявяне. 3. Съдиите от гражданско, търговско и наказателно отделение 100% за всички видове дела на съответното отделение. 16. В индивидуалния профил на съдиите се извършва корекция през Централизираната система за разпределение на делата на ВСС. 17. Електронното разпределение на делото се извършва като: 1. определя се вида и групата, съгласно т.12, т.13 и т.14 от този правилник. 2. изключват се от разпределението съдиите, за които са налице обективни причини, като същите се посочват. 3. извършеният електронен избор се документира с протокол, който системите автоматично генерират. Извършващият разпределението подписва протокола с класифициран електронен подпис в ЦСРД. Разпечатаният протокол се подписва и прилага по делото. 18. Изключване от случайното разпределение се допуска: 1. при продължително отсъствие по обективни причини

5 2. отвод на съдията 3. предварително констатирани законни основания за отвод (като например по чл.29, ал.1 НПК и чл.22, ал.1, т.5 ГПК) 4. съдиите от наказателно отделение, които по разпределение са в един и същ съдебен състав със съдия, за който са налице основанията по чл.29, ал.1 НПК. Това не се прилага, ако съставите, които биха могли да разгледат делото, са по малко от два. 5. при отмяна/обезсилване на съдебния акт и връщане на дело за ново разглеждане от друг състав 6. при подаване на молба за ползване на платен годишен отпуск за срок по-голям от 5 работни дни: - по въззивни дела по чл. 329, ал.3 ЗСВ 3 работни дена преди отпуската - по внчд 1 работен ден преди отпуската 7. при командироване на съдия от САС в друг орган на съдебна власт 3 работни дни преди командироването по частните дела. 8. при разпределение на дежурните състави. Дежурни състави се сформират за периода на съдебната ваканция и в случаите по т Раздел V Отклонения от принципа на случайно разпределение чрез електронната система за разпределение 19. Повторно разпределение на вече разпределено дело може да се извърши когато: при самоотвод или направен отвод, който е бил уважен при заместване на съдия, който отсъства по обективни причини в деня на насроченото заседание по делото при поемане на делата на съдия, преместен в друг съдебен състав при заместване на съдия, командирован от САС във ВКС при връщане на командирован във ВКС съдия при отлагане на делата по мерки за неотклонение за друга дата, делото се разпределя на съдия, член на дежурния състав 20. Административният ръководител и председател на съда или негов заместник издава писмена заповед, с която определя заместващия съдия. Копие от заповедта се прилага по делото, а в електронната папка на делото деловодителят или секретарят отразява ръчно промяната, съобразно заповедта.

6 21. По изключение, ръчно разпределение на дело се извършва: когато по делото има определен докладчик, но производството по делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, както и в хипотезите на чл.42, ал.2 НПК, при новото постъпване се разпределя на същия докладчик след отмяна на съдебния акт, прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на първоначално определения докладчик, включително и в случаите, когато делото е прекратено на основание подсъдност и делото е образувано под нов номер при прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурор за допълнително разследване, при последващо внасяне на същото за разглеждане в съда, образуваното под нов номер дело се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик за изравняване на броя дела между членовете на дежурния състав, когато делата са постъпили в различни дни, в случаите на т по време на съдебната ваканция, само в наложителни случаи, когато съдът е с много намален съдийски състав, поради ползване на годишните отпуски от съдиите в отделни случаи, когато страна по делото е лице, заради което по други дела в САС, са се отвели няколко или всички състави в други случаи, за които разпределящият отразява в протокола подробните си за това мотиви VІ Съхранение на информацията за разпределение на делата 22. Информацията от ЦСРД се съхранява от ВСС. VІІ Заключителни разпоредби 23. Настоящите правила са утвърдени и се прилагат от г., като отменят тези от г.

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ УТВЪРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ Дата: год. В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за случай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ УТВЪРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ Дата: год. В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за случай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ УТВЪРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ Дата: 22.03.2019 год. В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за случайно разпределение на делата в Административен съд Кюстендил

Подробно

07_12_2018-ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

07_12_2018-ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ I. ЦЕЛИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Основната, правораздавателната дейност на всеки съд, респективно

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка по заповед 126/01.09.2008 г. Ясен Тодоров - инспектор

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електр

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани - 10.04.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на РАЙОНЕН СЪД - МАДАН Настоящите правила

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

Full page photo print

Full page photo print Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители 1 ПРОЕКТ: КОМПЕТЕНТНИ И МОТИВИРАНИ МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НАРЪЧНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБЕН АПЕЛАТИВЕН

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно