Становище

Размер: px
Започни от страница:

Download "Становище"

Препис

1 Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/ г. Конкурс за заемане на академична длъжност Професор Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Методика на обучението по (Методика на обучението по математика в началните класове Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика Конкурсът е обявен от Бургаския свободен университет в Държавен вестник, бр. 1 от г. 1. Данни за конкурса В конкурса участва само един кандидат доц. д-р Евелина Димитрова Динева. По смисъла на чл. 29 от ЗРАСРБ тя има право да участва в конкурса за професор, тъй като е доцент по Методика на обучението по математика в началните класове шифър от 1997 година. Кандидатът отговаря и на изискванията на Правилника на Бургаския свободен университет за заемане на длъжността професор. Процедурата е спазена. 2. Данни за кандидата Евелина Динева е доктор по педагогика, шифър от 1995 г. Защитила е докторска дисертация на тема Занимателните елементи в обучението по математика в началните класове (трети клас). Трудовият ù стаж е многолик, но е изключително в сферата на педагогиката. Първоначално работи като учител по математика, в периода г. доц. д-р Евелина Динева последователно е преподавател, гл. асистент, доцент в Учителския институт Христо Ботев, гр. Бургас. През 1995 г. ВАК присъжда на Е. Динева научната степен Кандидат на педагогическите науки, а през 1997 г. получава научното звание Доцент. В Бургаския свободен университет доц. д-р Евелина Динева започва работа през 2000 г. като доцент по Методика на обучението по (Методика на обучението по математика в началните класове) и зам.-декан на Центъра по хуманитарни науки. В периода г. доц. д-р Евелина Динева е декан на Центъра по хуманитарни науки при БСУ. В настоящия момент тя е зам.-ректор по УД и акредитацията на БСУ.

2 Опитът и стажът ù в сферата на образованието в продължение на повече от 35 години и в научен аспект, и в преподавателски, и в административен е последователен, логичен и възходящ. Това разнообразие формира и всички онези качества и компетентности, които Евелина Динева притежава и които предопределят кандидатурата ù за обявения конкурс. 3. Описание на научните трудове на кандидата Научните трудове на доц. д-р Евелина Динева са достатъчни като брой, научни жанрове, проблематика и приноси за заемане на академичната длъжност професор. Тя представя общо 56 (петдесет и шест публикации), от които 45 (четиридесет и пет) са самостоятелни и 11 (единадесет) в съавторство. Самостоятелните публикации са общо 45, от които 3 монографии, 2 студии, 23 статии, 14 учебни помагала за ученици, 3 доклада). В съавторство са 11 публикации, от които 2 учебни помагала за учители и студенти, 2 учебника по математика за ученици, 1 учебна тетрадка първа и втора част, 3 статии и 3 доклада. С равностоен научен принос, признат в декларации от съавторите, са 2 статии и 5 доклада. Всички публикации са по темата на обявения конкурс и са публикувани след получаване на академичната длъжност доцент. Статиите са публикувани в специализирани педагогически издания у нас. Те са вследствие на последователни интереси в различни сфери на методиката и педагогиката, публикувани са регулярно, отразяват широтата на интересите на кандидата. Доц. д-р Е.Динева има научни интереси в няколко направления от Методиката на обучение по математика в началните класове: 1. Групово-съревнователна организация на обучението по математика в началните класове - трудове 1 и Диагностика и развитие на математическите способности на учениците трудове 3, 5, 6, 7, 13,14,15, Методика за решаване на текстови задачи в началните класове трудове 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, Самостоятелна работа в обучението 44, 46, 49, Методика на обучението по математика в началните класове трудове 11, 34, Учебници и учебни помагала за ученици - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, Информационни и комуникационни технологии в обучението трудове 22, 24, 25, 30, 36, Педагогика на обучението във висшето училище трудове 19, 20, 23, 26, 27, 29, 32, 33.

3 Най-значимият труд, посветен и написан специално за конкурса, е монографията За математическите способности на учениците от началните класове диагностика и възможности за развитие. Трудът е в резултат на дългогодишни проучвания и наблюдения на обучението по математика в началните класове. Диференцирано е развитието на математическите способности на отделни групи чрез решаване на аритметични задачи, чрез решаване на текстови задачи от движение, чрез решаване на комбинаторни задачи и чрез решаване на задачи от математически състезания. Монографията очертава и отчасти решава един значим и добре познат проблем работата с учениците със специални математически заложби. Ще бъде много полезна не само на учителите по математика, но и на тези, които се занимават с надарени деца в тази трудна сфера. Има забелязани от доц. Е.Динева 8 цитирания. Те са от специалисти в областта на методиката, от действащи учители и са на почти всички трудове на кандидата за професор. Това показва, че през целия си научен и академически път доц. Динева е разработвала важни и необходими за практиката и теорията теми и проблеми. Активна е дейността на доц. Динева и при разработване на научноизследователски проекти, като резултатите са публикувани и са използвани в научните и научно-приложните ù публикации. Участвала в 9 проекта, като на 1 от тях е бил и ръководител Доц. Динева има участия в научни конференции и докладите са ù публикувани в реномирани научни издания. Особено показателни за дългогодишната ù работа в областта на методиката на обучението по математика са десетките учебници и учебни помагала по математика, актуализирани и издавани дълги години, по които хиляди ученици в началните класове са формирали своите математически компетентности. Те са съотнесени към учебните програми по математика за съответния клас и са унифицирани за всички действащи и одобрени учебници по математика. 4.Научни приноси Научните приноси на доц. д-р Eвелина Динева са в сферата на обучението по математика в началните класове. Те могат да се диференцират на приноси в различните области на групово-съревнователната работа в обучението по математика, на математическите способности на учениците от начална училищна възраст и на методиката за усвояване на умения за решаване на текстови задачи в началните класове, както ги е обособил и кандидатът за участие в конкурса. По-съществените приноси във всяко направление са: 1. В областта на системата за групово-съревнователната организация на обучението по математика в началните класове: разработена е

4 система на групово-съревнователна организация на обучението по математика в началните класове; представена е организацията на работата със стационарни хетерогенни групи за усвояване на учебното съдържание по математика; подбрани са примерни задачи за групова учебна работа в първи четвърти клас. 2. В областта на математическите способности на учениците от начална училищна възраст: разработени са методически похвати за диагностика и развитие на математически способности чрез различни видове задачи в урока, в задължителноизбираемите и свободноизбираемите форми на подготовка по математика в началните класове; разкрити са възможностите на учебното съдържание по математика в тази насока аритметичен и геометричен материал, текстови задачи, задачи от комбинаториката и др.; сериозно внимание е обърнато на задачите от математически състезания направен е опит за класификация на голяма част от тях, като са предложени аритметични методи за решаването им. 3. В областта на методиката за усвояване на умения за решаване на текстови задачи в началните класове: направена е класификация на текстовите задачи от равномерно движение в зависимост от това дали има определена посока на движение или няма и в зависимост от това дали два обекта тръгват едновременно или по различно време; направена е класификация на съставните текстови задачи с две пресмятания, като е предложено разделяне на две големи групи задачи, които се решават с действията събиране и изваждане и задачи, които се решават с едно или две от действията събиране, изваждане, умножение и деление; разгледани са синтетичният и аналитичният подход за въвеждане на съставни текстови задачи. Дадени са методически указания за последователността на дейностите при двата подхода. Предложена е последователност от дейности за по-доброто усвояване на умения за решаване на съставни текстови задачи с две пресмятания. Приносите могат да се диференцират и на приноси с научно - теоретичен характер, с научно образователен характер и с практикоприложен характер. 5. Преподавателска работа Лекционните курсове на доц. Евелина Динева са както по направлението на обявения конкурс, така и в други свързани области. Като университетски преподавател тя е подготвила курсове по няколко дисциплини за бакалавърски и магистърски програми: Методика на обучението по математика в началните класове; Теоретични основи на математиката; Ранна диагностика на общи и специални способности; Презентационни умения за представяне на учебно съдържание (съдържа електронен самоучител за работа с Power Point 2010); Информационни технологии; Въведение в статистиката. Едновременно с това е разработила и учебни курсове или цялостни методически единици, включени в платформи за електронно обучение на

5 студентите от БСУ по: Методика на обучението по математика в началните класове; Ранна диагностика на общи и специални способности; Презентационни умения за представяне на учебно съдържание (съдържа електронен самоучител за работа с Power Point 2010) и Въведение в статистиката. Доц. Е.Динева е много активна в консултирането на студенти, дипломанти, учители. Особено ползотворна е работата ù в участието на квалификацията на учители. И тъй като става дума за академична длъжност, не мога да не отбележа високите оценки от анкетите със студентите, проведени от отдела по качество за преподавателската работа на доц. Динева. За периода г. преобладаващата част от оценките на студентите за работата на доц. Динева е над 5.80 (при максимална оценка 6), а за методика на преподаване над 3.70 (при максимална оценка 4). 6. Препоръка Да разработи учебник или учебно помагало по методика на обучението по математика в началните класове, предназначен за студенти и начални учители. 7. Заключение Научната и преподавателската дейност на доц. д-р Евелина Димитрова Динева отговаря изцяло на изискванията, поставени от висшето училище, обявило конкурса, поради което изразявам мнението си, че тя може да заеме академичната длъжност професор по научната област 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.3. Методика на обучението по (Методика на обучението по математика в началните класове) в Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет и предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват за заемането от доц. д-р Евелина Димитрова Динева на академичната длъжност професор г. Автор на становището: (проф. дпн Галя Христозова)

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63>

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63> Становище на доц.д-р Михаил Николов Проданов Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Член на жури, съгласно заповед на Ректора на БСУ-Бургас, УМО- 64/05.12.17г. Конкурс за заемане на

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx СТАНОВИЩЕ от чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов Конкурс за избор на професор по 4.5 Математика /Приложна механика и роботика/, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г. Кандидати: гл. ас. д-р Иван Пейчев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc Рецензия на представените материали от доц. д-р Николай Стоянов Колев за участие в обявен от Бургаския свободен университет конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 05.02. 07.

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за избор на професор по област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (социална пе

Р Е Ц Е Н З И Я за избор на професор по област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (социална пе Р Е Ц Е Н З И Я за избор на професор по област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (социална педагогика, мениджмънт на класа), обявен за нуждите на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно