Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направлен

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направлен"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Нервни болести за нуждите на Катедра Нервни болести и невронауки към Факултет Медицина при Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна и Втора клиника по нервни болести към МБАЛ Света Марина ЕАД Варна, обявен в ДВ, бр. 34/ г. от Акад. проф. д-р ЕКАТЕРИНА БЛАГОЕВА ТИТЯНОВА, д.м., д.м.н. Ръководител на клиника Функционална диагностика на нервната система, Военномедицинска академия София Ръководител на Катедра Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве, МФ на СУ Св. Климент Охридски, Академик на Българската академия на науките и изкуствата, Академик на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата Определена за рецензент и външен член на Научното жури със заповед Р / г. на Ректора на МУ Варна Общи положения. Конкурсът за академичната длъжност професор е обявен в ДВ бр. 34/ г. по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Нервни болести за нуждите на Катедра Нервни болести и невронауки към Факултет Медицина при Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна и Втора клиника по нервни болести към МБАЛ Света Марина ЕАД Варна. В срок са подадени документи от един кандидат доц. д-р Силва Петева Андонова Атанасова, д.м., д.м.н. - щатен доцент в Катедра Нервни болести и невронауки на МУ Варна. Няма допуснати нарушения по процедурата на конкурса. Биографични данни и кариерно развитие. Доц. д-р Силва Андонова Атанасова е родена на г. в град Варна. През 1989 г. завършва средно образование в Първа езикова гимназия в родния си град, а през 1996 г. висше образование по медицина в МУ Варна. Същата година започва работа като ординатор по неврология в Окръжна болница

2 Варна, а от 2002 г. е ординатор по неврология във Втора неврологична клиника на МБАЛ Св. Марина, гр. Варна. Придобива специалност по нервни болести през 2004 г. Академичната й кариера започва през 2003 г. работи последователно като асистент ( г.), старши асистент ( г.) и главен асистент ( г.). От 2012 г. тя е щатен доцент по неврология в Катедра Нервни болести и невронауки на МУ Варна. Придобива образователна и научна степен доктор през 2010 г. и научната степен доктор на науките през 2015 г. От 2015 година тя е магистър по здравен мениджмънт на МУ Варна. Доц. Силва Андонова Атанасова има дългогодишен административен опит като началник на отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и детска неврология ( г.), ръководител на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести (от 2010 г г.), разширена и с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (от 2013 г. досега). Тя изпълнява различни ръководни функционални длъжности в МБАЛ Св. Марина и МУ Варна като заместник-председател на комисия за установяване на мозъчна смърт (от 2010 г.) и член на различни болнични комисии (лечебно-консултативна, комисия по качество, консилиум по мозъчносъдова патология и др.). От 2011 година е републикански консултант по нервни болести за Североизточна България. През 2016 г. е включена в състава на работна група на Министерството на здравеопазването за изготвяне на правила за лечение на мозъчен инсулт чрез високотехнологични методи тромбектомия, венозна и артериална тромболиза. Диагностично-лечебната дейност на доц. Андонова е изцяло в областта на неврологията. Общият й трудов стаж към датата на конкурса възлиза на 19 години и 3 месеца, от които 12 години практикува като университетски преподавател и невролог с придобита специалност. Притежава свидетелство за професионална квалификация по високоспециализираната дейност Невросонология (Ултразвукова диагностика на нервната система), която прилага лично в ежедневната си практика. Доц. Силва Андонова Атанасова, д.м., д.м.н. владее английски, немски език, италиански и руски език и има компютърна грамотност. Допълнителната й следдипломна квалификация включва курсове в различни направления на неврологията (невросонология, неврология, ендоваскуларно лечение, здравословен начин на живот и превенция от мозъчен инсулт, педагогическа квалификация, здравен мениджмънт и др.). Преминала е квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския фонд за управление на качеството EFQM (2007, 2015 г) и за подобряване на качеството на лечение на пациентите с инсулт в страните от Централна и Източна Европа (2015, 2016 г.), за които е представила необходимите удостоверения. 2

3 Публикационна активност. Доц. д-р Силва Андонова Атанасова, д.м., д.м.н. участва в конкурса с 146 научни труда 62 публикации (26 до и 36 след придобиване на научната длъжност доцент, 14 от които са във връзка с двата й дисертационни труда) и 84 научни съобщения в 52 национални и 32 международни научни форуми. Публикациите й включват 2 автореферата, 4 монографии (3 самостоятелни и 1 преводна), 1 интердисциплинарен консенсус, 8 научни обзори, 33 научни статии в български списания, 11 - на английски език в списанието Scripta Scientifica Medica и 3 - в чуждестранни научни издания ( Stroke и New Trends in Neurosonology and Cerebral Hemodynamics ). Тя е самостоятелен или първи автор на 38 (61.3%) от публикациите. За участията си в научните форуми доц. Андонова е представила сертификати и копия от публикуваните резюмета. Първи автор е на 47 (56%) от тях. Била е модератор на национални и международни научни прояви. Доц. Андонова е участвала в разработването на 1 интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология (I-39/13) и 1 алгоритъм за диагностика и лечение на остър мозъчносъдов инцидент, показан за ендоваскуларно лечение (2015 г.). Като член на работна група към Министерството на здравеопазването тя участва в изработването на правила за лечение на мозъчен инсулт чрез високотехнологични методи тромбектомия и артериална тромболиза (2016 г.). Научни програми и международни проучвания. Доц. Силва Андонова Атанасова участва като изследовател и координатор в клинични проучвания при болни с епилепсия, множествена склероза, паркинсонова болест и съдови заболявания на главния мозък. Тя е национален координатор на международния регистър SITS за инсулти (от 2013 г.) и национален координатор на Европейския проект ESO EAST на Европейската организация по инсулт (от 2015 г.), участник е в проекта EuroHyp по Седма рамкова програма (от 2014) и проучването ACST на Оксфордския университет за ендоваскуларно лечение на каротидна патология (от 2015 г.). Главен изследовател е по програмата QUICK на Европейската организация по инсулт (2015 г.). Участвала е в партньорска програма с Швейцария за подобряване на качеството на обгрижване при болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение ( г.) и в проект на Европейската комисия Ултразвуковите технологии предизвикателства пред младите медици по програмата Младежта в действие BG13/A3.1.2./225/R2 (2013 г.). Научни награди. Доц. Силва Андонова Атанасова, д.м., д.м.н. е носител на три първи научни награди в съавторство за най-добър постер на Националния конгрес по неврология (две през 2011 г. и една - през 2015 г.). През 2016 г. тя е удостоена с наградата на град Варна за приноса й в присъединяването на Клиниката, която ръководи, към глобалната световна инициатива SITS за безопасно лечение на мозъчния инсулт. 3

4 Цитирания. Съгласно справка от Библиотеката на МУ София са открити 7 цитирания на трудове на доц. Андонова 6 в български източника и 1 в чуждестранно издание. Два от посочените цитати са автоцитати. Импакт-фактор. Общият импакт-фактор на публикуваните трудове (статии и резюмета) след заемане на научното звание доцент по справка на Библиотеката на МУ- Варна е Той включва 1 публикация в престижното списание Stroke с импактфактор и 3 резюмета в списанието International Journal of Stroke с общ импакт фактор Приноси. Основните научни и научно-приложни приноси на доц. Силва Андонова Атанасова, д.м., д.м.н. са в областта на мозъчносъдовите заболявания, невросонологията, невроизобразяващите методи, обструктивната сънна апнея, интензивното лечение на неврологичните заболявания и здравния мениджмънт. Акцент в научното дирене е диференцираното лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт посредством тромболиза, както и диагнозата, лечението и профилактиката на асимптомните исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (АИНМК). Има единични разработки в областта на невроинфекциите, дегенеративните и периферните заболявания на нервната система и контрола на качеството в неврологията. Д-р Андонова е пионер във вентрикулометричните измервания при болни с АИНМК и тяхната корелация с каротидния кръвен ток, оценяван с ултразвуково дуплекс-скениране. За първи път тя показва, че в стадия на асимптомна мозъчносъдова болест дилатацията на вентрикулните пространства предхожда появата на исхемични лезии на мозъчния паренхим. Установява се значима корелация между нарастването на мозъчносъдовото съпротивление на сънните артерии (оценявано с индекса на Пурцело) и дилатирането на външните вентрикули (измервано посредством Хукмановото число). Посредством корелативни проучвания д-р Андонова потвърждава ролята на повишеното съдово съпротивление в патогенезата на възникване на асимптомните исхемични мозъчни лезии (I -1,4,9). Монографията й Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение клинични и невроизобразяващи изследвания може да се разглежда като практическо ръководство в частта, отнасяща се до вентрикулометричните измервания с МРТ на главния мозък, тяхната корелация с невросонографните показатели и прилагането им за оценка на риска за развитие на МСБ при лица със съдови рискови фактори (I 5). С оригинален научно-теоретичен принос са резултатите, които показват, че при преживелите остри исхемични мозъчни инфаркти (ОИМИ), независимо от вида на лечението, протичат паралелни процеси на спонтанно възстановяване и мозъчна реорганизация, което би могло да обясни отсъствието на значими различия във функционалния дефицит между болните с и без ТЛ на 3-я месец от инсулта. Прилагането 4

5 на интравенозна тромболиза в първите часа от началото на инсулта намалява значимо ранната смъртност и ограничава неврологичния дефицит непосредствено след процедурата и при дехоспитализацията. Многофакторна констелация от клинични, невроизобразяващи и времеви показатели определя крайния функционален изход от инсулта тези фактори могат да се идентифицират и контролират независимо от приложения терапевтичен подход (II 27, 29, 31, 33, 34, 53). Научно-теоретичните приноси на доц. Андонова в областта на мозъчносъдовата болест потвърждават многофакторната патогенеза на асимптомните исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение, при които водеща роля има определена констелация от съдови рискови фактори (нелекувана артериална хипертония, повишен нископлътен холестерол, захарен диабет и напреднала възраст) (I - 1, 3, 4, 7, 8, 12, 26). Доц. Андонова е автор на първото за България проспективно проучване на промените в клиничните, невроизобразяващите и времевите параметри по изпълнение на стандартните процедури при пациенти с ОИМИ с/без тромболитично лечение, чийто резултати са обобщени в дисертационния й труд за присъждане на научната степен доктор на науките. В съответствие с международните стандарти тя въвежда набор от индикатори за качество с цел оптимизиране на управлението на ОИМИ и създава локален регистър на болните с ОИМИ, лекувани в УМБАЛ Св. Марина Варна, по образец на международния регистър SITS (II 27). С голяма практическа стойност за българската неврология е опитът на доц. Андонова в създаването на локален регистър на болните с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с тромболиза в ръководената от нея Втора университетска клиника по нервни болести с ОИЛНБ град Варна. За първи път у нас тя провежда задълбочен анализ на факторите, обуславящи ниската честота на тромболитично лечение в България, сред които водещи са късната хоспитализация и забавянето на лабораторните показатели. Въз основа на собствени данни тя прави препоръки за подобряване на организацията на работа чрез създаване на мултидисциплинарни екипи и програми за паралелно обучение на медицинските специалисти и населението в региона (II- 34, 37). Като национален координатор доц. Андонова инициира създаването на Национален регистър на болните с мозъчен инсулт по образец на регистъра SITS (II- 36, 62). През 2015 година тя създава работна група към Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с представители от цялата страна, която да създаде програма за ежегодно обучение на специалистите (лекари и медицински сестри) за въвеждане на данните в международния регистър. Първите резултати от анализа на рисковия профил, вида на лечението на мозъчните инсулти, честотата на усложненията и показателите за 5

6 лечебна дейност в локален, национален и международен мащаб ще бъдат представени на Втория конгрес на БАНМХ в София, 2016 г. Доц. Андонова участва в колективни публикации върху обструктивната сънна апнея (I- 7, 23), респираторните нарушения при амиотрофична латерална склероза (I 15), приложението на терапевтична хипотермия в неврологията (II - 50, 51), ролята на предсърдното мъждене и кардиоваскуларните автономни нарушения в патогенезата на мозъчния инсулт (II - 40, 43, 44, 46, 52), нарушенията на вниманието и хиперреактивност (I 17) и др. Съавтор е на Национоналния консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология (I - 39) и на нов модел EFQM за мениджмънт и управление на качеството на медицинските услуги в ежедневната практика, насочен към обгрижването на болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение (I-18). В самостоятелен обзор тя обобщава възможностите на МРТ за диагноза и диференциална диагноза на лезиите на базалните ганглии и таламуса (I-19) и техните клинични прояви (I-11). Преведеният от нея Гайдлайн за лечение на пациенти с екстракраниална каротидна и вертебрална патология на Американската сърдечна асоциация (2011 г.) е подходящо ръководство за различни специалисти, които не владеят английски език и нямат достъп до интернет (I-6). Има публикации върху клинични наблюдения при дисфагия (I-13), вазоспазъм след субарахноиден кръвоизлив (I-21), каротидна дисекация (I-22), декомпресивна хемикраниотомия при остър инсулт (II-45), тромбоза на венозни мозъчни синуси (II-49), реканализация след ОИМИ (II-56, 58), преходна слепота при съдова енцефалопатия (II-59). Тя е автор на първия обзор у нас, посветен на механичната тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт (II-60) и съавтор на концепцията за създаване на ангиологичен диспансер (II-48). Цялостното творчество на доц. Андонова показва последователност и системно надграждане на научно-практически и управленчески опит в различни области на неврологията с акцент върху интензивното лечение на острите съдови инциденти. То е изпълнено с новаторство и стремеж за внедряване на най-новите постижения в диагностиката, лечението, регистрацията и профилактиката на мозъчносъдовите заболявания в България. Преподавателска дейност и подготовка на кадри. Учебно-преподавателската дейност на доц. Силва Андонова Атанасова датира от 2003 година и е непрекъсната до момента. Тя включва упражнения със студенти по медицина при МУ-Варна, упражнения и лекции със студенти по специалността Социални дейности ( ), упражнения със студенти по специалностите Медицинска сестра (от ) и Акушерки (от 2010) при Медицинския колеж Варна. Провежда лекции, упражнения и семинари на специализанти по нервни болести, обща медицина (от 2010) и чуждоезиково обучение за студенти по 6

7 медицина (от 2011). От 2008 година обучава лекари по високоспециализираната дейност Ултразвукова диагностика на нервната система. Тя провежда чуждоезиково (на английски език) обучение по неврология, изпити на студенти и колоквиуми на специализанти. Участва като член или председател на различни изпитни комисии, а от 2014 година е член на държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по нервни болести. Общият й преподавателски стаж към средата на 2016 г. е 12 години и 8 месеца (25 учебни семестъра). Доц. Андонова е представила академична справка за непрекъсната учебнопреподавателска дейност през последните 5 години тя варира от 110 до 339 часа годишно при задължителен норматив от 110 учебни часа (по решение на АС на МУ Варна). За учебната 2014/2015 година общата й натовареност включва 141 учебни часа (14 часа лекции, 108 часа упражнения и 19 часа изпити). Ръководител е на 3-ма докторанти на самостоятелна подготовка по нервни болести (двама от които са защитили успешно), научен консултант на 1 докторант на самостоятелна подготовка по образна диагностика, на двама дипломанти по магистърски програми «Здравен мениджмънт» и 3-ма специализанти по специалността «Нервни болести». Рецензентна и редакторска дейност. Доц. Андонова е участвала в състава на 4 научни журита като член. Изготвила е 2 рецензии и 2 становища по 1 конкурс за научна длъжност и 3 за придобиване на научни степени. От 2010 г. доц. Андонова е член ва Редакционния съвет на периодичното двуезично научно списание Невросонология и мозъчна хемодинамика. Тя е съ-редактор на справочника «Българска невросонология. Кой кой е». Членство в национални и международни научни и съсловни организации. Доц. Силва Андонова Атанасова е член на Българския лекарски съюз, на 4 национални (Българското дружество по неврология, Българското дружество по главоболие, Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ - член на Управителния съвет от 2015 г.), Балканското медицинско дружество) и 2 европейски (Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика и Европейското дружество по инсулти) научни организации. Била е член на организационните комитети на Световния форум по невросонология (2013), Европейския обучителен курс по неврология (2014) и на ежегодните форуми на БАНМХ. Лични впечатления. Доц. д-р Силва Андонова - Атанасова, д.м., д.м.н. се отличава с иновативен дух, висока работоспособност и стремеж към научно усъвършенстване. Притежава креативност, отговорност и смелост в реализиране на своите научни цели. Проявява високо уважение и признателност към своите учители, което допринася за съхраняване на историческата памет на българската неврология. Умее да работи в екип и 7

8

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността Неврология двама за нуждите

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

рецензия Любенова

рецензия Любенова Р Е Ц Е Н З И Я от Проф. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЛЮБЕНОВА, д.п. Ръководител на катедра Кинезитерапия и рехабилитация и Зам. декан на факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, Национална спортна академия

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге / РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по 03.01.28 Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентгенология и радиология в отделение по Образна диагностика

Подробно

До

До До Председателя на научно жури, определено със Заповед Р-109-151/09.05.2016 г. на Ректора на Медицински университет гр. Варна С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност Професор" в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност Професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност Професор" в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.. Медицина, по специалност Нервни болести",

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Евгения Василева Русчева, дм, дмн Катедра по неврология Медицински Университет София член на научното жури съгласно Заповед на

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Евгения Василева Русчева, дм, дмн Катедра по неврология Медицински Университет София член на научното жури съгласно Заповед на 1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Евгения Василева Русчева, дм, дмн Катедра по неврология Медицински Университет София член на научното жури съгласно Заповед на Ректора на МУ - Плевен 941/24. 04. 2018 г. по конкурса

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за академичната длъжност професор по специалността Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, съгласно обяв

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за академичната длъжност професор по специалността Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, съгласно обяв РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за академичната длъжност професор по специалността Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, съгласно обявата в ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., с кандидат: доц.

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност Патофизиология за нуждите

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент

Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет/уб Лозенец Относно Процедура

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Генерал-майор проф. Стоян Димитров Тонев, д.м.н. Началник на Военно-медицинска Академия София, Член на Научно жури по процедура за

Р Е Ц Е Н З И Я от Генерал-майор проф. Стоян Димитров Тонев, д.м.н. Началник на Военно-медицинска Академия София, Член на Научно жури по процедура за Р Е Ц Е Н З И Я от Генерал-майор проф. Стоян Димитров Тонев, д.м.н. Началник на Военно-медицинска Академия София, Член на Научно жури по процедура за защита на дисертация за придобиване на научната степен

Подробно

До Председателя на Научния съвет на ИЕ при БАН

До Председателя на Научния съвет на ИЕ при БАН До Председателя на Факултетния съвет на Физическия факултет на СУ Кл. Охридски Р Е Ц Е Н З И Я от Проф. Кирил Борисов Благоев Относно: Конкурс за присъждане на научното звание доцент по професионалното

Подробно