Министерство на околната среда и водите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Министерство на околната среда и водите"

Препис

1 Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии 29 ноември София Детелина Петрова Държавен експерт, Дирекция ПИК МОСВ

2 Дългосрочни цели за намаляване на ЕПГ Споразумението от Париж от 2015 г. Milestone за дългосрочните цели по климата ограничаване на покачването на глобалната средна температура далеч под 2 C в сравнение с прединдустриалните стойности с усилия за ограничаването ѝ до 1,5 C Директива 2003/87/ЕО Реформирана СТЕ основен инструмент за постигане на обвързваща цел на ЕС до 2030 г. от най-малко - 40 % спрямо равнищата от 1990 г., като секторите в ЕСТЕ трябва да намалят емисиите си с 43% в сравнение с 2005 г.

3 Директива 2003/87/ЕО - Реформирана СТЕ в IV-та Фаза насърчава намаляването на емисиите на парникови газове по разходно ефективен и икономически ефикасен начин. цели ограничаване на парниковите газове от енергоемки промишлени отрасли, производители на електроенергия и авиокомпании допринася за справяне с излишъка от квоти на пазара на въглерод стимулира иновациите в областта на нисковъглеродните технологии и тяхното използване

4 Инвестиционни приоритети в реформираната СТЕ разходо-ефективен и конкурентоспособен преход към нисковъглеродна икономика подобряване на енергийната ефективност модернизация на енергийните мрежи, вкл. тръбите за топлофикация и мрежите за пренос на електроенергия справедлив преход пренасочване, преквалификация, образование повишаване на енергийната ефективност в транспорт, сгради, селско стопанство и отпадъци

5 Инвестиционни приоритети в реформираната СТЕ - разходо-ефективен и конкурентоспособен преход към нисковъглеродна икономика увеличаване на междусистемните връзки производство и използване на електроенергия от възобновяеми източници подпомагане на инсталации за производство на електроенергия с цел модернизация, диверсификация и устойчива трансформация на енергийния сектор

6 Структурата на Реформирана СТЕ в IV-та Фаза Безплатно разпределе ние на квоти Тръжен дял Фонд за иновации Резерв за нови участници Фонд за модернизация

7 Промени в линейния коефициент и тръжния дял 2,2 % линеен коефициент на намаление на квотите от 2021 г. 57 % тръжен дял на квоти (вклю. 2% за Фонд за модернизация) 90% за разпределение на база на верифицирани емисии 10% за механизъм за солидарност, растеж и между системни връзки (вклю. и България) 43 % безплатно разпределение на квоти

8 Безплатно разпределение на квоти

9 Показатели за специфични емисии и нива на активност Запазват се действащите 54 показатели за специфични емисии или т.нар. бенчмарк въз основа на периода г., като нива им са актуализирани с оглед отчитане на технологичния прогрес при инсталациите и избягване на незаслужени печалби Разпределяните квоти ще са по-добре обвързани с промяната в нивата на активност Преразглеждане на всеки 5 години: за периода г. на базата на нивата на активност за г. и за периода г. съответно за г. 3% от обема на търговете може да се използва, ако е необходимо да се увеличи безплатно разпределение на квоти

10 Риск от изтичане на въглерод Сектори, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод: 100% безплатно разпределение на квоти: [емисионна интензивност] * [интензитета на търговията] >0,2; По-малко изложените сектори: 30% безплатно разпределение на квоти, които ще са преустановени след 2026 г. до 2030 г. Списък с изтичане на въглерод валиден за 10 години Принцип: количествена оценка въз основа на интензитета на търговията, умножен по интензитета на емисиите (праг: 0,2) Качествена и аналитична оценка (оценка на второ ниво) като се използват данни за периода г. за сектори между 0,15 и 0,2 и ограничен брой подсектори (Prodcom)

11 Резерв за нови участници (NER) остатъчното количество от неразпределените безплатно квоти от фаза 3 ( г.), както и 200 млн. квоти от Резерва за пазарна стабилност; Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електроенергия.

12 Компенсации на непреките разходи непреките разходи, които се появяват в резултат от прехвърлянето на разходи за намаляване на емисиите в цената на електроенергията; в съответствие с правилата за държавна помощ; не повече от 25% от приходите от търгове на квоти; има изискване за докладване и прозрачност от 2018 г.

13 Безплатно предоставяне на квоти за модернизация на енергийния сектор - дерогацията по чл. 10в Ограничена е до 40% от общия дял на тръжните квоти на ДЧ; 40% могат да бъдат повишени до 60% за ДЧ, които получават допълнителни квоти за солидарност и растеж /в т.ч. и България/; Финансират се до 70% от размера на инвестицията, останалата част се набавя от частноправни субекти; Въведен е праг от 12,5 млн. евро, който определя и съответната процедура; Срок на действие на дерогацията е 31 декември 2030 г.

14 Финансови механизми

15 Подкрепяните инвестиции са в съответствие с целите на законодателството на ЕС и на Парижкото споразумение ФОНД ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ 2% от тръжните квоти на ЕС, от които 5,84% за България Не финансира съоръжения за производство на енергия, които използват твърди изкопаеми горива, с изключение на ефективни и устойчиви топлофикационни мрежи /дерогация за България и Румъния/ Най-малко 70% се използват за приоритетни инвестиции, определени в Директивата за СТЕ Структура - ДЧ, Инвестиционен комитет, ЕИБ

16 Допълнителни квоти за солидарност и растеж Опция за захранване на портфолиото във Фонда - по преценка на ДЧ Остатък от квоти по дерогацията по чл. 10в Портфолио във Фонда за модернизация

17 ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ 400 млн. квоти от тях 325 млн. са от безплатното разпределение, 75 млн. е от тръжни квоти; това количество се допълва с 50 млн. квоти от Резерва за стабилност на пазара; ще бъдат финансирани проекти за нисковъглеродно технологии, улавяне и съхранение на въглерод (CCS), ВЕИ; достъп до финансиране от фонда ще имат всички ДЧ, в т.ч. и България; ще бъдат финансирани 60% от стойността на проектите; фондът ще дава еднакви възможности за финансиране и достъп на всички оператори; критериите ще бъдат разработени във вторичното законодателство

18 Прилагане

19 Очакват се 5 правни актове относно правилата за безплатни разпределения: Делегиран акт на списъка за изтичане на въглерод ; Делегиран акт относно общите правила за безплатни квоти; Прилагащ акт за бенчмарк стойностите за периода ; Прилагащ акт за корекции в разпределението поради промени в равнището на активност; Решение NIMs

20 Планирани са следните ръководни документи: GD1: Общо ръководство за методологията на разпределение GD2: Методология на разпределение на ниво инсталация GD3: Събиране на данни GD4: Верификация GD5: Мониторинг и докладване GD6: Трансгранични топлинни потоци GD7: Нови участници GD8: отпадъчни газове GD9: Ръководство за секторни специфики GD10: Сливания и разделяния

21 Срокове до 30 септември 2019 г. се представя списък на инсталациите, попадащи в обхвата на настоящата директива за петгодишния период, започващ на 1 януари 2021 г. Безплатно разпределяне на квоти може да се прави само за инсталации, за които е подадена такава информация до 9 октомври 2019 г. ДЧ трябва да въвежда в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива

22 Благодаря за вниманието! Детелина Петрова - държавен експерт Дирекция "Политика по изменение на климата" Отдел Прилагане на европейската политика по изменение на климата Телефон: +359 / 2/ Електронна поща:

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЗВИТИЕ НА МОДЕЛА НА ТЪРГОВИЯ И МЯСТОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО 12 ЮНИ 2014, СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ОКОЛНА СРЕДА 2014 ЕНЕРГИЙНИЯТ СЕКТОР НАБЛИЖАВА ТОЧКАТА НА ПРЕЧУПВАНЕ 1 СЪСТОЯНИЕ СЕКТОР

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Agriculture & Climate Change

Agriculture & Climate Change Селското стопанство и промените в климата Приспособяване & Намаляване на въздействията в контекста на европейската политика Dr. Holger A. Kray Lead Operations Officer, Agriculture & Rural Development The

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Облигационна емисия на БЕХ 2018 Местоположение: България Номер на проекта: Стопански отрасъл: Електроенергия и енергетика Вид на обявлението: Пу

Облигационна емисия на БЕХ 2018 Местоположение: България Номер на проекта: Стопански отрасъл: Електроенергия и енергетика Вид на обявлението: Пу Облигационна емисия на БЕХ 2018 Местоположение: България Номер на проекта: 50221 Стопански отрасъл: Електроенергия и енергетика Вид на обявлението: Публично Екологична категория: B Планирана дата на заседанието

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно