Microsoft Word - План за младежта 2015 г..doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - План за младежта 2015 г..doc"

Препис

1 ПРОЕКТ! ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 2015

2 І. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият План е документ, който следва основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта ( ) на Република България - насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. Основава се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между държавните институции, гражданския сектор, младежкото представителство, както и на принципа на информираност на гражданите на община Брусарци за провежданата общинската младежка политика. Съответствие с европейските и национални нормативни документи и програми Общинският годишен план за младежта на Община Брусарци за 2015г. е разработен на основание следните нормативни актове: 1. Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която с инициативата Младеж в движение задава актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда; 2. Националната стратегия за младежта ( ), приета от МС през октомври 2012 г. 3. Закона за младежта; 4. Общинския план за развитие на Община Брусарци година; 5. та програма за закрила на детето в община Брусарци харта за детското участие 7. та стратегия за интеграция на ромите Тези документи формират държавната и общинска политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Основна цел: Подобряване на условията на живот на младите хора за пълноценната им реализация в обществено-икономическия живот на общината.

3 Проблеми: Нарушена ценностна система, висок процент младежка безработица, поради обективни и субективни причини, липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и предприемачески инициативи; Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална изява на граждански позиции; Липса на достъп до информация за младите хора от малките населени места; Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и акции; Пренебрегване на здравословния начин на живот / хранене, спорт, опасности от полово предавани болести, употреба на наркотици и др./; Ранни бракове и съжителства на семейни начала, нарастване на броя на децата родени без брак; увеличаване на случаите на противообществени и противоправни прояви; Приоритетни области на действие 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 3. Насърчаване на здравословен начин на живот 4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 5. Младежко доброволчество 6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 7. Приобщаване на младите хора в селата на община Брусарци 8. Междукултурно младежко общуване 9.Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията Публичност Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя на база периодичнен мониторинг и анализи. ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА БРУСАРЦИ 1. Демографски процеси. По данни на Националния статистически институт към г. общият брой на младите хора в България на възраст г. е около 18% от населението в страната.

4 В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да мотивират младите хора да се образоват и реализират в България, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Структурата на младежта в Община Брусарци се разпределя по следния начин: Население на община Брусарци МЛАДЕЖИ от 15 г. до 29 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС 2012 г г г г г г. БРУСАРЦИ ДОНДУКОВО КРИВА БАРА ВАСИЛОВЦИ КНЯЖЕВА МАХАЛА ДЪБОВА МАХАЛА КИСЕЛЕВО СМИРНЕНСКИ БУКОВЕЦ ОДОРОВЦИ ОБЩО Население на община Брусарци МЛАДЕЖИ от 18 г. до 24 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС Към Към г г. Към г. Към г. ПО НАСТОЯЩ АДРЕС Към г. БРУСАРЦИ ДОНДУКОВО КРИВА БАРА ВАСИЛОВЦИ КНЯЖЕВА МАХАЛА Към г.

5 ДЪБОВА МАХАЛА КИСЕЛЕВО СМИРНЕНСКИ БУКОВЕЦ ОДОРОВЦИ ОБЩО Население на община Брусарци МЛАДЕЖИ от 18 г. до 29 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО Към г. ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС към г. Към г. НАСЕЛЕНИЕ Към г. ПО НАСТОЯЩ АДРЕС към г. Към г. БРУСАРЦИ ДОНДУКОВО КРИВА БАРА ВАСИЛОВЦИ КНЯЖЕВА МАХАЛА ДЪБОВА МАХАЛА КИСЕЛЕВО СМИРНЕНСКИ БУКОВЕЦ ОДОРОВЦИ ОБЩО Видно от данните изнесени в таблиците младите хора са 14,1 % от населението на общината регистрирано по постоянен адрес и 12,9 % - от населението по настоящ адрес. Но реално младите хора обитаващи общината са по-малко, тъй като част от тях са с родители и близки в други райони на страната или зад граница. Делът на младите хора е нисък и с тенденция към намаляване по ред причини: демографски, достъп до образование, възможност за заетост и др. 2. Образователна структура при младите хора и достъп до образование. В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички възрастови групи на задължителното обучение. На територията на община Брусарци функционира едно Средно общообразователно училище, в което учениците от 9. до 12.клас са 68, като част от тях са жители на населени места извън общината. От друга страна млади хора от общината учат в профилирани училища в други общини. През последните години расти броя на младежи учащи се във висши училища.

6 3. Здравословен начин на живот на младите хора. Община Брусарци е загрижена за израстването на младите хора и задоволяване на здравните им потребности. Полагат се усилия за подобряване качеството на условията на живот на младежите. В СОУ»Хр.Ботев» гр.брусарци съществува здравен кабинет, който се обслужва от медицинска сестра. Младите хора имат лични лекари, като получават специализирани здравни услуги в диагностичните центрове и болници в гр.лом и гр.монтана Макар като цяло здравословното състояние на младежите в общината да е задоволително, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно въпросите на пълноценното и здравословно хранене, физическата активност, сексуалното и психичното здраве, употребата на алкохол и тютюнопушене. В тази връзка е необходимо годишните планове за работа на здравните кабинети към училищата да се включват лекции и беседи, свързани с превенцията на психични и физични заболявания, също така тренинги /ролеви игри/ и образователни игри на здравна тематика. 4. Заетост на младежта. Младите хора в България са сред най късно влизащите на пазара на труда в сравнение с другите държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и трудов опит по придобитата специалност, след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара. Младежката безработица на територията на общината се обуславя от два фактора младежите в трудоспособна възраст напускат общината, за да търсят реализация в по големите градове и чужбина, а младите, живеещи на територията на общината, са ученици или безработни От регистрираните към края на 2014 г. 754 безработни лица в Дирекция «Бюро по труда», младежите са 112. В процентно съотношение това са 15% от безработните лица или 23% от младите хора, които не учат. Националната политика по заетостта предлага специални мерки за заетост на младежите, включващи информация и услуги за професионално ориентиране и обучение, квалификация и преквалификация, помощ при започване на работа и субсидирани схеми за заетост. Очакванията ни са тези мерки да бъдат достъпни и за младежите от малките общини, а не само за тези от големия град. През последните години в община Брусарци се реализира Проектът «Старт в кариерата», но за заявените места -3 през 2013 г. се яви един кандидат, а за заявените места 3 през 2014 г. се явиха двама кандидати. В последните три години кандидатите за тези стажантски места са млади образовани хора от други общини. 5. Гражданска активност. На територията на община Брусарци няма регистрирани младежки неправителствени организации, сдружения или клубове. Младите хора предпочитат неформалните среди за общуване - събирания с приятели, неорганизиран спорт, интернет форуми и чатове. Необходимо е Общината да провокира и фасилитира процеса на формална младежка организираност. 6. Младежка престъпност.

7 На територията на община Брусарци, рисковото и девиантно поведение на младото поколение се контролира от Инспектор Детска педагогическа стая при РУП гр. Лом, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Отдел «Закрила на детето» при Д»СП»-Брусарци. Взаимодействието между отделните институции и специалистите, който работят в тях е насочено към осъществяването на: корекционно-възпитателна работа и професионална подкрепа на: деца и юноши с девиантно поведение, както и техните семейства; професионална подкрепа на агресивни деца, деца с асоциално поведение, деца в риск, училищни ръководства и училищни комисии; превантивна дейност и консултативно информационна дейност с подрастващите и техните родители и обгрижващи лица, с класните ръководители и граждани по проблеми на възпитанието. На територията на общината работят трима обществени възпитатели. Тенденцията през последните години за страната е за увеличаване броя на младежи с рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми. Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред младите хора от по ниските възрастови групи. Тази тенденция е характерна и за общината. Необходимо е преосмислянето и преработването на нормативните документи, които пряко или косвено отразяват мерките за превенция и борба с младежката престъпност ІІІ. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2015 г. ПРИОРИТЕТИ Дейности Инициативи, Кампании и др. Отговорни институции Източници на финансиране Финансов ресурс 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 1.1.Създаване на ефективни връзки и насърчаване на сътрудничество между работодатели и училищата Организиране на информационна среща с работодатели Директор на СОУ 1.2.Насърчаване на интереса на младите хора към развитието на общината 1.3. Стажуване в общинската Организиране на дискусия Визията на младите хора в бъдещето на община Брусарци Създаване на възможност за стажуване по програми Директори на училища Община Брусарци община Брусарци 9000 лв. Нац.бюджет

8 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 2.1. Актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг интереси и потребности 2.2.Запознаване на младите хора с възможностите, които им се предоставят от приетия Закон за младежта 2.3.Работа по училища за разясняване на правата на децата и правата на младите хора според Европейските документи Своевременно обявяване на интернет страницата на общината за младежки проекти, програми, стипендии и др. възможности. Информационна кампания Беседи от представители на ОЗД и общината в училищата училища училища ДСП- О ЗД Община Брусарци 100 лв Училищен бюджет 3.Насърчаване на здравословен начин на живот 3.1. Информация по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве, превенция на болести, предавани по полов път 3.2.Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата, както и насърчаване на здравната просвета в читалищата Стимулиране на детския и младежки спорт Беседи от мед.специалисти в училищата в часа на класа. Инициативи на училища, читалища Участие в Ученическите игри, в спортни състезания, кросове и др. Спортен празник посветен на «17.майден на българския спорт» медицински специалисти в училищата, директори на училища Секретари на читалища Медицински специалисти Директори на училища 1500 лв Бюджети на у-щата, Общински бюджет спонсорство

9 3.4. Превенция на употребата на наркотици обучение за учители и родители 3.5.Отбелязване на 1 декември- Световен ден за борба срещу СПИН Беседа «Наркоманиите пътеводител за учители и родители» информационна кампания Община Брусарци Училища О ЗД при Д СП 4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 4.1. Подкрепа на младите хора навършващи пълнолетие и отгледани извън биологичното семейство 4.2. Отбелязване на 9 юни- Международен ден на приятелството 4.3.Отбелязване на 13 ноември -Световен ден на добротата 5. Младежко доброволчество 5.1. Популяризиране на младежкото доброволчество - добри практики Прилагане на иновативни форми и добри практики за пълноценно интегриране в обществото на младежите отглеждани извън биологичното семейство Инициатива Да помогнем на приятел Реалити-Конкурс И аз мога да върша добро Информационна кампания Д СП Училища Училища, читалища О ЗД МКБППМН О ЗД Училища, читалища, Община Брусарци училища 6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 6.1. Гражданско образование и обучение 6.2.Привличане на младите хора при реализирането на младежката политика в общината В часа на класа лекции по Правата на младежите според българското законодателство Организиране на Кръгла маса Мястото и ролята на младежите и техните организации за реализирането на младежката политика в 300 лв общински бюджет училищни бюджети спонсори Класни ръководители Администрация Училища

10 общината 6.3.Подкрепа на младежки инициативи Според направените предложения кметове на нас. места директори на училища секретари на читалища Според потребностите и възможностите общински бюджет училищни и читалищни бюджети 6.4.Съпричастност на младите хора в управлението на общината Провеждане Ден на отворени врати за идеи и предложения по повод 12.август Световен ден на младежта 6.4. Екологична култура и дейности по опазване на околната среда Участие в национална кампания Да изчистим българия за един ден 7. Младите хора в селата на община Брусарци Община Брусарци 200 лв Общински бюджет 7.1. Привличане на младежи в дейността на читалищата в селата Оказване на съдействие за включване на младежи в читалищна дейност Секретари на читалища 7.2. Проучване на потребностите, интересите и желанията на младите хора Провеждане на анкета - Имам идея с младите хора в селата. кметове Секретари на читалища 8. Междукултурно младежко общуване 8.1. Интеркултурно образование и възпитание Честване на 8 април Международния ден на ромите 8.3. Честване на 21.май- Международен ден на културното Запознаване с традициите и фолклора на различните етнически общностибеседи, практически занимания и др. По предложение на младежите Училищни и читалищни мероприятия училища Читалища Кметства Община Брусарци Според потребностите и възможностите Бюджети на читалища, Общински бюджет спонсори Училища, читалища Според инициативите Бюджети на училищата и читалищата; спонсори

11 многообразие за диалог и развитие 9.Ролята на младите хора за намаляване на противообществените прояви, агресията и престъпността 9.1.Превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора 9.2. Превенция на насилието в училище 9.3. Знания и възможности за противодействие на трафика на хора (вкл.деца) Информационнообразователна кампания на МКБППМН Запознаване на ученици и родители с Помагало по превенция на насилиетов училище изготвено от ДАЗД Беседи с родители и ученици по повод 18.октомври Европейски ден за борба с трафика на хора МКБППМН Училища Полицейски участък- Брусарци МКБППМН МКБППМН Училища Полицейски участък - Брусарци IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. Основните принципи за постигане на целите са насочени в Национална стратегия за младежта г., които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящата програма: - Реализирането на дейностите изисква съвместни усилия на всички отговорни субекти; - Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта; - При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти; - Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба. Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения. си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантира участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. Кметът на община Брусарци осигурява провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с: Общински съвет - Брусарци; Регионален инспекторат по образованието-монтана; Училищата на територията на Община Брусарци Дирекция «Социално подпомагане»-брусарци

12 Дирекция Бюро по труда гр. Лом филиал Брусарци; Регионална здравна инспекция; Районно управление на МВР Лом- Полицейски участък Брусарци; Читалища; Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора. V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 1. Наблюдение. Контролът по изпълнението на плана ще се осъществява от Кмета на община Брусарци. Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности ще се осъществява от общинска Брусарци. Ще се изготвя Годишен отчет за реализацията на Плана и постигнатите резултати, който ще се приема на сесия на Общински съвет - Брусарци. 2. Оценка. Предвижда се да бъде осъществена междинна оценка на изпълнението на Общинския план за младежта за установяване на съответствието, ефективността и устойчивостта на планираните и реализирани дейности. 3. Актуализация. Настоящият общински план има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия на средата. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересовани участници и предполага създаването на добра организация и координация. VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез електронния сайт на общината, местни медии и др.

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно