РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3."

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология педагогическа психология/ Конкурсът е обявен от СУ Св. Климент Охридски, в Държавен вестник, брой 83 от г. Рецензент: Милена Митева Мутафчиева доцент по професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието) доктор по психология Департамент Когнитивна наука и психология Нов български университет гр. София, март, 2018г.

2 1. Преглед и оценка на хабилитационния труд Албена Крумова участва в конкурса с два монографични труда един основен със заглавие Психология на образованието един съвременен поглед, издаден от ЕСВЕС през 2017г. и един допълнителен със заглавие Абнормно детско развитие и поведение, издаден от ЕСВЕС през 2015г. Основният монографичен труд е с обем от 404 страници и в резултат на направения литературен анализ авторката подчертава необходимостта от: радикални преобразования в сферата на образованието, които да отговарят на съвременните технологични постижения; по-пълноценна и ясна връзка между психологията и образователните практики, които да отразяват характеристиките на съвременната личност, необходимостта от дистанционно обучение и спецификата на учебния процес във виртуални класни стаи и платформи за електронно обучение; създаване на нова визия на педагогическата психология, която да включва различен поглед върху класната стая не само като място за обучение, но и като изискваща мениджърски умения от страна на учителите за своето управление. Книгата е структурирана в седем глави с предговор. Използваният брой източници е впечатляващ повече от 600, като всички са на английски език и около 110 от тях са публикувани след 2010г. В първата глава са описани историята на педагогическата психология, нейните основни принципи, изследователските методи в психологията, както и ключовите характеристики на добрия учител и етапите на професионалното му развитие. Втората глава представя класическите теории за когнитивно развитие на Жан Пиаже и Лев Виготски. Тук бих си позволила една малка препоръка. Областта на когнитивното развитие е изключително бързо развиваща се през последните 30 години и мисля, че би било много полезно, ако в подобни публикации намерят място и по-съвременни подходи като информационния подход и модуларните теории. Трета глава анализира конструкти от областта на моралното, социалното развитие и развитието на Аз-а, които са поставени в контекста на отдавна наболелия обществен проблем за агресията в училище. Глава четири представя основните подходи към ученето както и някои

3 класически модели за паметта като този на Atkinson и Shiffrin, Sternberg и Baddeley. В пета глава се разглежда мотивацията на учениците, теоретичните подходи за нейното обяснение, описани са афектите и по-специално училищната тревожност и как тя влияе на академичните постижения. В глава шест е обобщена информация за индивидуалните различия и какви са техните последици върху образованието. Седма глава разглежда управлението на класната стая и ефективните техники на преподаване. Описани са методите на оценяване и начини за справяне с проблемно поведение в училище. Книгата представлява впечатляващо обобщение на голяма част от класическите и част от съвременните теории в психологията. Мога да твърдя, че тя може да служи както на студенти и преподаватели, които работят в областта на педагогическата психология, така и като наръчник по обща психология, защото са засегнати основни въпроси не само от образованието, но от психологията като цяло. Втората монография Абнормно детско развитие и поведение е в размер от 312 страници и е структурирана в шест глави. В нея е дефинирано абнормното поведение, представени са основните концепции за развитието, разгледани от клиничната перспектива и фокусирани върху отделните етапи на развитие. В допълнение са представени методите за оценяване, диагностициране и терапия в детска и юношеска възраст, описани са тревожните разстройства, разстройствата на настроението и проблеми като хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм, интелектуални затруднения и специфични потребности в ученето. Монографията представлява много задълбочено изследване на различните области на развитие в детска и юношеска възраст, представени от гледна точка на клиничната диагностика и практика. Смятам, че тя представлява научно обосновано ръководство за работа в клиничната практика, което е много полезно за специалистите в областта на детската психология. По всичко личи, че Албена Крумова е компетентен учен и изследовател не само в областта на педагогическата психология, но и в по-широкия контекст на развитието и ученето.

4 2. Оценка на останалите приложени към конкурса публикации Извън двете монографии, Албена Крумова участва в конкурса с 11 статии на български език, публикувани в списания в периода от 2014 до 2018 г. В обобщение приносите на кандидата могат да структурират в две основни посоки: Осъвременяване на преподаването и управлението на класната стая На тази тема са посветени 6 от публикациите. В тях се поставят важни въпроси като индивидуалните различия на учениците, разгледани през призмата на когнитивните стилове на учене, проблемното поведение в училище и справянето с него, управлението на класната стая и създаването на иновативна среда, която да стимулира креативността, учителските и родителските стилове и връзката между тях, както и въпросите за партньорството между родители и учители. Обобщение и анализ на основни подходи в развитието На този въпрос са посветени общо 5 публикации, които поставят и анализират класически дебати в областта на развитието като влиянието на средата и наследствеността, стадиалност или непрекъснатост в развитието, влиянието на опита. Друг фокус на публикациите са теориите за емоционално и социално развитие и поспециално темата за формирането на привързаността и нейните видове. Обсъждани са и кризите на средната възраст и стратегиите за справяне с тях. Искам да отбележа, че ясно личат усилията на Албена Крумова да направи връзка между съвременните психологически теории и изследвания и образователната система, което е достойно за уважение. Всички специалисти са единодушни, че подобна реформа е необходима и тя трябва да се съобрази с постиженията на науката и технологиите в днешно време. 3. Цитиране от други автори Според приложената от автора справка, за периода публикациите на Албена Крумова имат 2 цитирания в Web of Science, 2 цитирания според Google Наука и една индексирана публикация в Central and Eastern European Online Library. Общият брой на цитиранията според различните търсачки е 2.

5 4. Заключение Въз основа на обективните доказателства се вижда, че д-р Албена Крумова е специалист с ясно място в областта на съвременната педагогическа психология. Нейните приноси в осъвременяване на системата на образование и съобразяването й с технологичните постижения на сегашното време са достойни за признание. Въз основа на представените публикации на кандидата в конкурса, мога убедено да препоръчам д-р Албена Крумова за присъждане на академична длъжност доцент. Дата: г. гр. София Подпис: (доц. д-р Милена Мутафчиева)

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление 3.2. Психология върху научните трудове, представени

Подробно

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63>

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63> Становище на доц.д-р Михаил Николов Проданов Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Член на жури, съгласно заповед на Ректора на БСУ-Бургас, УМО- 64/05.12.17г. Конкурс за заемане на

Подробно