ПРОЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ"

Препис

1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето, Стратегия за развитие на социалните услуги на, Общински план за развитие на младежка и принципите в Закона за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в. В Програмата се определят местните приоритети в областта на политиките по закрила на детето, ефективна защита и гаранция на основните права на децата в във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на институциите в общината да работят съвместно за повишаване качеството на живот на децата. ІІ. Приоритетни области: 1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата 2. Подобряване здравето на децата. 3. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. 4. Правораздавателна, съдебна система приятел на детето 5. Повишаване ефективността на мерки за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация. 6. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите 7. Насърчаване на детското участие 8. Информационно общество, медийно пространство. Дейностите, включени в програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в и са предложени от заинтересованите институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот.

2 III. Основни принципи на програмата: 1. Осигуряване интересите на детето. 2. Отглеждане на детето в подходяща семейна среда. 3. Зачитане и уважение личността на детето. IV. Цели на програмата: Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Повишаване на здравната култура на родителите с оглед осигуряване здравето на децата. Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на. V. Задачи на програмата: 1. Укрепване сътрудничеството между държавните, местните структури и НПО, работещи в сферата на закрила на детето, с оглед развитието на добри практики. 2.Развитие на дейности и социални услуги, свързани с превенция на изоставянето на деца, превенция на детската престъпност и насилие, осигуряване на социална подкрепа на децата и техните родители, ограничаване на агресията и опазване живота и здравето на децата, осигуряване на равен достъп на децата до образование. 3. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на децата, проблемите на децата в риск и техните семейства. VI. Очаквани резултати: 1. Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността и на условия за продължаване образованието на децата. 2. Ограничаване броя на децата, отпадащи от училище. 3. Опазване здравето на децата. 4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка. 5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от семейства в неравностойно социално положение. 6. Свеждане до минимум броя на децата, постъпващи в специализирани институции.

3 7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата. 8. Запознаване на децата в училищна възраст с правата им. VII. Институции за реализиране на програмата:, Дирекция "Социално подпомагане"/отдел "Закрила на детето" гр. Бяла, РУ П - гр. Бяла, МБАЛ град Бяла и общопрактикуващи лекари, учебни и детски институции, социални институции на територията на общината. ПРИОРИТЕТ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА Оперативни цели Дейност Индикатори/Очаквани резултати Цел 1: Гарантиране на 1.1.Предоставяне на Подобряване положението правото на детето да живее финансова подкрепа на деца и в сигурна семейна среда. семейства в риск по реда на на семейството и детето. ЗЗД (помощи за превенция и реинтеграция и помощи при настаняване в семейства на роднини и близки и приемни семейства). Отговорни институции, Д СП Бяла, ОбС - Борово Предвидени средства бюджет на отговорните институции 1.2. Подкрепа на семейства с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 годишна възраст, обвързана с редовното посещаване на училище Развитие на услугата приемна грижа. Брой семейства, получили подкрепа Сформиране на екипи и специализирани комисии по приемна грижа; Консултиране и подпомагане на хора, заявили интерес към приеманата грижа чрез Д СП гр. Бяла, Д Социално подпомагане / Отдел Закрила на детето гр. Бяла бюджет бюджет на отговорните институции

4 Цел 2: Гарантиране правата на децата в уязвимо положение с увреждания, деца от етнически малцинства, деца в конфликт със закона. Цел 3: Мониторинг върху дейностите по спазване правата на децата и стандартите за качество на 1.4. Осигуряване на обучение на кандидат-осиновители и подкрепа в следосиновителния период 2.1. Информиране на семействата на деца с увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в образователната система. предоставяне на допълнителна информация, документи, участие в процеса на напасване, опознаване и подготовката за настаняване на децата при приемните семейства. Брой обучени кандидатосиновители Брой наблюдения на деца и семейства в следосиновителния период Брой проведени срещо с родители на деца с увреждания Брой проведени информационни кампании Д СП гр Бяла/Отдел Закрила на детето Доставчици на СУ, Д СП гр.бяла/отдел Закрила на детето, Училища, Център за обществена подкрепа, Читалища. бюджет бюджет 2.2. Осигуряване на условия Брой проведени беседи и за толерантност и информационни кампании. бюджет недискриминация по Брой проведени участия и Д СП гр. отношение на всички деца от проекти с цел повишаване на Бяла/Отдел Закрила общината: провеждане на обществената информираност на детето информационни беседи и и чувствителност към правата кампании, подкрепа и участие Център за обществена в съвместни проекти, подкрепа насочени към повишаване на обществената информираност Читалища и чувствителност към правата на децата от рискови групи, промотиране на ромската култура Извършване на проверки Брой извършени проверки;, на доставчиците на социални Оказване на методическа Д СП - Бяла услуги за деца. помощ 3.2. Извършване на проверки Брой извършени проверки;

5 услугите за деца. по сигнал относно нарушаване правата на децата и по НКССУД. Оказване на методическа помощ подпомагане - Бяла бюджет на институцията ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА. Цел Дейност Индикатори Отговорни институции Цел 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве Пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение през бременността и майчинството. Превенция на непланирани бременности. Механизми за наблюдение през бременността и майчинството; Здравно социални услуги за стимулиране посещенията при медицински специалисти. Брой поставени контрацептивни спирали МБАЛ Бяла, Общопрактикуващи лекари в община Борово Предвидени средства бюджет на институциите, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество 1.2. Прилагане на подписаното Споразумение за сътрудничество между МБАЛ Бяла и Д СП - Бяла по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилен дом 1.3. Прилагане на нормативната уредба за детето и семейството, на политиките за семействата и децата с увреждания. Ранно консултиране и подкрепа с цел отглеждане на децата с увреждания в семейна среда Подписано споразумение Брой родители получили подкрепа Намаляване броя на деца, изоставени на ниво Родилен дом Брой консултирани семейства, в които се отглеждат деца с увреждания подпомагане гр. Бяла, МБАЛ гр. Бяла, Д СП /О ЗД Бяла, Екип по проекта за социално включване бюджет на институциите бюджет на институцията Прилагане на Координационен механизъм Осигуряване на здравни услуги, оказване на, Д СП - Бяла

6 за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции психологическа и/или социална подкрепа на дете в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции 1.5. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната система, както и специализирани часове по здравно образование Осигуряване на условия за достъп до спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване на състоянието на децата с увреждания Своевременно подаване на сигнали за дете обект на насилие 1.8. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в лечебни заведения. Брой здравни кабинети в училищата и детските градини; Брой обхванати деца. Брой адаптирани спортни съоръжения; Брой обхванати деца с увреждания. Брой подадени сигнали Брой деца, получили подкрепа Брой извършени проверки по сигнал /в детски отделения; в родилни отделения и др., Учебни институции, Учебни институции МБАЛ град Бяла, ОПЛ на територията на община Бяла подпомагане Бяла/ Отдел Закрила на детето Цел 2: Повишаване на информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотребата с 2.1. Ограничаване на употребата на психоактивни вещества сред учениците чрез провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН Брой проведени кампании; Брой проведени беседи. Учебни институции на територията на община Борово, РУП, МЧК бюджет на институциите и ОП на ЕС.

7 психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене 2.2. Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България. Брой млади хора, обучени по подхода връстници обучават връстници ; Брой проведени кампании и беседи сред младите хора до здравно и сексуално образование в училищата;, Учебни институции, Общопрактикуващи лекари, МЧК бюджет на институциите и/или ОП на ЕС. Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария 2.3.Контрол в търговските обекти при продажбата на алкохолни напитки или тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни, както и достъпа на същите в тях от до ч. Брой постъпили сигнали за продажба на алкохолни напитки или тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. РУП, МКБППМН 2.4. Провеждане на инициативи на училищно и общинска ниво, посветени на Международния ден за борбата срещу ХИВ/СПИН 1-ви декември. Брой проведени инициативи в учебните заведения на територията на общината МЧК,Учебни институции територията община Борово, на на Цел 3: Промотиране на здравословния начин на живот и намаляване на употребата на наркотични вещества сред децата Провеждане на кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот 3.2. Развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата. Брой проведени кампании и/или беседи; Брой обхванати деца. Брой обхванати училища и деца от програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. ПРИОРИТЕТ 3: Учебни институции, Общопрактикуващи лекари, МЧК Учебни институции, Мед. специалисти в училища и детските градини, Център за обществена подкрепа гр.борово

8 ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Цел Дейност Индикатори Отговорни институции Предвидени средства 1.1. Прилагане на държавен Брой обхванати деца Учебни институции образователен стандарт /ДОС/ бюджет на институциите и на стратегия за приобщаващо образование в рамките на законопроекта на Закона за предучилищното и училищното образование. Цел 1: Развитие на различни видове и форми на услуги в посока обхващане на децата в образователната система. Цел 2: Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности Превенция на отпадане на деца от образователната система и мерки за връщане в училище на вече отпаднали деца 1.3. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в образователните институции Подобряване на условията за спорт в образователната система Разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Брой деца, за които е предотвратен риск от отпадане; Брой отпаднали деца, върнати в образователната система Брой извършени проверки; Брой ремонтирани физкултурни салони в училище; Брой спортни площадки; Брой ученици обхванати в извънкласни дейности и извънучилищни спортни дейности. Брой обхванати деца със СОП., Учебни институции, Кметове на населени места, Д СП - Бяла Закрила на детето, Учебни и детски институции Учебни и детски институции, Ресурсен център бюджет на институцията.

9 2.2. Предоставяне на логопедична и психологична подкрепа на деца от детските градини и училищата в общината Брой обхванати деца с говорни нарушения Учебни и детски институции, Център за обществена подкрепа гр. Борово бюджет на институцията. Цел 3: Създаване на допълнителни гаранции за достъп до образование на децата от етническите малцинства и географски отдалечените райони Пълноценна интеграция в образователната система на децата от етническите малцинства в детските градини и училищата Брой обхванати деца от ромски произход Учебни и детски институции, Община Борово, бюджет на институцията, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. ПРИОРИТЕТ 4: ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО Цел Дейност Индикатори Отговорни институции Предвидени средства Цел 1: Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество Изготвяне на предложения за законодателни промени в изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето Участие на социален работник от отдел Закрила на детето при изслушване на деца в съдебно/административно производство и защита на техните права и интереси. Брой предложения при изготвяне на нова законодателна рамка в областта на правосъдието за детето. Брой участия в съдебни или административни производства за децаправонарушители. Брой изготвени социални доклади за РС/ОС по дела, при които се засягат права и интереси на деца Д СП - Бяла, РУП. гр. Бяла, ОбКБППМН Закрила на детето

10 ПРИОРИТЕТ 5: ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Цел Дейности Индикатори Отговорни институции Предвидени средства Цел 1: Въвеждане на система за ранно идентифициране, регистриране, насочване и взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете във всички институции и организации, работещи с деца Прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенци 1.2. Оценка на риска за всеки сигнал за насилие над дете. Брой сигнали за които е свикван мултидисциплинарния екип Брой оценки на риска от насилие. Закрила на детето, РУП Бяла, Закрила на детето бюджет на институцията Извършване на незабавнапроверка на сигнали за деца по Национална телефонна линия на деца Прилагане на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина Участие в обучения на областно ниво с цел ефективното прилагане на координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. Брой получени сигнаи; Брой извършени проверки Брой репатрирани деца от общината; Брой предоставени социални услуги. Брой обучени специалисти по методиката. Закрила на детето Закрила на детето, РУП град Бяла, Закрила на детето, РУП град Бяла, бюджет на институцията.

11 Цел 2: Осъществяване превенция на насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотребата с деца в интернет пространството Включване на децата в процеса на осъществяване на превенция на всички форми насилие и експлоатация на деца Извършване на ежемесечни обходи за идентифициране на просещи деца и деца на улицата, както и деца, извършващи трудова дейност в неформалния сектор 2.3. Повишаване на информираността на родителите и ролята им в предпазването на деца в онлайн среда. Брой обхванати училища; Брой обхванати деца. Брой идентифицирани деца от упоменатите категории Повишаване информираността родителите на Учебни институции, РУП град Бяла Закрила на детето, РУП гр. Бяла Учебни институции Цел 3: Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните семейства относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието. 3.1.Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви за закрила на децата, безопасността на движението и трафика на хора. 3.2.Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно сигнализиране. Брой проведени кампании Брой проведени обучения Брой участници в обученията МКБППМН-гр. Борово Закрила на детето, РУП град Бяла,, МКБППМН-гр. Борово бюджет. бюджет.

12 Цел 4: Развитие на спортната и физическа активност сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за осмисляне на свободното време на децата и учениците Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих. Брой създадени детски клубове; Брой обхванати деца; Брой проведени турнири. Брой изградени, реконструирани и модернизирани спортни съоръжения. Учебни институции, СУ на територията на Община Борово бюджет Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания. Брой обхванати деца по програми за достъп до спортни съоръжения бюджет. ПРИОРИТЕТ 6: СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ Цел Дейности Индикатори Отговорни институции Предвидени средства Цел 1: Достъп на всички деца в различни спортни, културни и развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време чрез мрежата от културни институти и чрез проекти намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли и концерти за деца. Брой културни институти, осигурили безплатен достъп за деца обхванати в програмата; Брой подкрепени проекти за създаване на спектакли и концерти за деца., НЧ на територията на общината, Учебни институции, социални услуги бюджет.

13 1.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование култура лектории, курсове, творчески ателиета. Брой обхванати деца - по дейности;, Народни читалища, Учебни институции, Социални услуги 1.3.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси. Брой обхванати деца, Учебни институции Цел 3: Насърчаване на изявите на дарбите на децата Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г. Брой обхванати деца от мерките;, Дирекция СП От бюджета по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г. ПРИОРИТЕТ 7: НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

14 Цел Дейности Индикатори Отговорни институции Предвидени средства 1.1. Създаване на училищни Брой създадени, Учебни и/или общински съвети на училищни и общински институции децата. детски съвети. Цел 1: Развитие на дейности за насърчаване участието на децата и младежите в обществения живот Създаване на пространство за свободно изразяване на мнения, становища на децата и стартиране на различни кампании по теми, които пряко ги засягат Изпълнение на дейностите от Общинския план за младежта през 2017 година в. Консултирани с децата нормативни промени; Брой изпълнени дейности, заложени в плана Д СП, Учебни институции, Център за обществена подкрепа гр. Борово, учебни институции, Център за обществена подкрепа гр. Борово, читалища. ПРИОРИТЕТ 8: ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО Цел Дейности Индикатори Отговорни институции Предвидени средства Цел 1: Гарантиране правото на децата за защита на личността, достойнството и безопасността от българските медии Информиране на родителите относно безопасната употреба на Интернет и възможностите за сигнализиране при злоупотреба Информационни кампании насочени в посока популяризиране на НТЛД и Горещата телефонна линия за изчезнали деца Брой родители информирани Брой проведени информационни срещи и кампании. Учебни институции Д СП / О ЗД - Бяла бюджет на институцията.

15 Общинската програма за закрила на детето за 2017 година е приета на сесия на Общински съвет гр. Борово на г. с Решение 250 по Протокол 18/ г. Програмата е отворен документ и при необходимост може да бъде допълвана и променяна. Общинската програма за закрила на детето е разработена за периода от април 2017 до април 2018 г.

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА Съгласувал: ЗЕХРА ХАЛИЛОВА Директор Д СП ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА. Общинската програма за закрила детето е разработе в съответствие с циолните и междуродни стандарти - Конвенцията

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

QP1  Политика по качеството на Община град Добрич ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ , тел.централа: 086/ ОТЧЕТ ЗА

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ , тел.централа: 086/ ОТЧЕТ ЗА О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ 8 646, тел.централа: 086/ 8 60 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА

Подробно