ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1"

Препис

1 ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1

2 І. Въведение Общинският годишен план за младежта в Община Гурково е изработен на основание чл.15 и чл. 16 от Закона за младежта и е в съответствие с Националната стратегия за младежта г. Грижата за младите хора в община Гурково е на първо място и е част от националната кауза, за да осигурим Европейско развитие на България. Настоящия план определя дългосрочните цели и приоритети за развитие в областта на младежките политики. При разработването на плана са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живата на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската комисия Нов тласък за европейската младеж. Общинският годишен план за младежта и заложените в него приоритети и специфични цели са насочен към създаване на благоприятни условия за обучение и професионално образование, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина. С настоящия план се създава възможност на Общината да бъде доставчик на услуги за развитие на младежта, да организира младежко доброволчество и да получава целеви субсидии от държавния бюджет ( за изпълнение на държавно делегирани дейности), да кандидатстване за целево финансиране от програми на Министерството на образованието, младежта и науката. ІІ. Статистика Населението на Община Гурково към г. по данни на ГРАО Гурково е души, от тях бр. са на възраст от 18 до 29 години. По данни на Дирекция Бюро по труда - Гурково регистрирани безработни на тази възраст към декември 2017г. са 22 %. Тези данни са относителна величина, тъй като голяма част от младежите на тази възраст учат и работят в големите градове и центрове на страната ни и извън нея. Проблем са икономическата криза и демографските промени, които непрекъснато съпътстват общината.селищата обезлюдявт, трудно се задържа младото поколение. Обезлюдяването на населените места от своя страна води до маломерни паралелки в учебните заведения и закриване на групи в детските градини. Родителите все по- често предпочитат да изпращат своите деца в по-големите населени места, където възможностите да получат професионална квалификация и по-добра реализация в живата е по- голяма. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост и самореализация - подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален подход към живота. Изследванията показват, че докато психологическата независимост на младия човек у нас силно нараства, то много по-силна е неговата социална и икономическа зависимост от родителското семейство. През последното десетилетие активността на младите хора радикално се измести от обществено-политическия живот към частния икономически сектор. Повече от три четвърти от младите хора на възраст от 15 до 34 години напускат общината и отиват да живеят в по- големите градове. Много тревожен е факта, че всеки втори млад човек има намерения в бъдеще да емигрира. Една част от тях проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина- те са преди всичко сред средните специалисти и хора без трудова квалификация. 2

3 За разлика от други региони към момента в училище не се наблюдава тенденция за отпадане от системата на средното образование, но проблем за общината е липсата на професионални паралелки съобразени с пазара на труда, кадровото осигуряване и възможност за придобиване на професионална квалификация. В повечето случаи младите хора завършват своето образование и придобиват професионална квалификация без да има приложимост в община Гурково. Често младите хора изпитват липса на необходима информация за устройване на работа. Няма наложена практика на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на работа. Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младежите в малките населени места. Все още няма изградени младежки организации, като среда за гражданска изява на новите млади хора. Младите хора проявяват значителен интерес към спортните клубове. Много привлекателни за младите започват да стават танцовите клубове, където младежите отиват от една страна, за да спортуват, а от друга да се забавляват и да открият среда за социално общуване. ІІІ. Предизвикателства пред младежката заетост и младежкото предприемачество. Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на младите хора. 1.Въвеждане на конкретна политика в областта на младежката трудова заетост. Община Гурково да осъществи партньорство и по- добра комуникация с бизнес общността, образователните институции и представителите на местните младежки организации. 2.Насърчаване на сътрудничество и възможностите за срещи между работодателите, професионалните училища и обучителните центрове. 3. Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на квалификацията на млади работници и служители. 4.Подкрепа на младите хора, които желаят да започнат малък бизнес, чрез осигуряване на консултации и оборудвани помещения за целта. 5.Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаване на доброволния труд, като алтернативно средство за социална интеграция на безработните, обогатяване на образователните програми за безработни младежи и активните форми за участие на младите хора в заобикалящата ги местна среда. 6.Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране, чрез което да се осигури подкрепа за младите хора за решаване на проблеми, свързани с избора на професия или професионално развитие с оглед на индивидуалните качества на личността и връзката между тези качества и възможностите за заетост чрез Оперативната програма Развитие на човешки ресурси по Европейския социален фонд. 7. Разширяване достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране на работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, изготвяне на индивидуални планове за действие, както и насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост и обучение. 3

4 ІV.Предизвикателства пред достъпа до информация и качествени услуги. 1. Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им. 2. Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 3. Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания. 4. Развитие на Общински младежки център. 5. Насърчаване и подкрепа за развитието на ЕВРОДЕСК като активна европейска информационна мрежа, която съдейства за обмена и разпространението на безплатна информация и консултирането на широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации. V.Предизвикателства пред ученето на младите хора (формално и неформално)- Образователна политика за насърчаване участието на младите хора в живота на Община Гурково. 1. Въвеждане в училищата на учебни програми, които да насърчават образованието в областта на човешките права и да окуражават младите хора да вземат пълноценно участие в училищния живот и в свързаните с него дейности, като извънучилищните форми и обмена на ученици. 2. Стимулиране на неформалното учене сред младите хора. 3. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора. 4. Насърчаване политика на финансова и ресурсна подкрепа на училищни проекти. VІ. Предизвикателства пред гражданската активност Политика за свободното време и социално-културната дейност на младежта. 1. Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. 2. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора за социално културни дейности. 3. Създаване на оптимална възможност за младежко участие и прокарване на младежка политика в областта на спорта, културата, занаятите, търговията, музикалното и изобразително изкуство, театъра и другите изкуства. 4. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки инициативи. 5. Насърчаване за създаване и развитие на местни младежки организации. 6. Подпомагане на културния трансграничен и международен обмен между младежки организации и инициативи. 7. Стимулиране на местни спортни клубове. 8. Насърчаване на танцовите клубове, като място за спортуване и среда за социално общуване. 9. Осигуряване на база за младите хора необходима за реализирането и развитието на тяхната културна и творческа дейност- създаване клубове по интереси към културните и образователни институции VІІ. Насърчаване на здравословен начин на живот сред младите хора. 1. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 2. Повишаване на сексуалната култура на младите хора 4

5 3. Информационни кампании относно начина на хранене, предотвратяване на наднорменото тегло,двигателния режим и времето за почивка. 4. Политика срещу тютюнопушенето на младежи; 5. Провеждане на политика за превенция от употребата на наркотици и алкохол. Местната власт, заедно с представители на младежките организации в града да въведат, популяризират и развиват местни информационни и консултантски центрове в помощ на засегнатите от този проблем млади хора. 6. Засилване информационните кампании по превенция от болести, предавани по полов път и предпазните мерки, насочени към младите хора. 7. Въвеждане на специализирани програми за обучаване на млади социални работници, доброволци и лидери на организации, занимаващи се с разработването на профилактични стратегии. 8. Насърчаване на физическа активност и спорт сред младите хора. VІІІ. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. 1. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение младежи с увреждания, младежи, напускащи специализирани институции, младежи страдащи от различни зависимости и други групи в риск. 2. Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата. 3. Осигуряване на социални услуги за младите хора в неравностойно положение. ІХ. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 1. Провеждане на адекватна жизнена политика, която позволява на младите хора да живеят в тези райони равно поставено. 2. Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места. 3. Създаване или разширяване на професионалното обучение, което да гарантира на младите хора да се обучават в собственото си населено място. 4. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките населени места и райони. Х. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им: 1. Подобряване качеството на образование в училище, разкриване на професионални паралелки съобразени с възможностите на кадровото осигуряване на училището и ученическия ресурс, както и търсенето на пазара на труда в региона. 2. Пълноценно участие на младите хора в обществения живот и приобщаването им към основните демократични ценности. 3. Достъп до информация и качествени услуги. 4. Насърчаване на здравословния начин на живот. 5. Превенция на социалното изключване. ХІ. Дейности, които допринасят за постигането на целите: Дейности за реализиране Цел 1: 1.Прилагане на образователна система, съобразена с нуждите на пазара на труда. 2.Подобряване на връзките между професионалното обучение, производствените предприятия итуристическите обекти в общината. 3. Прилагане на програми и професионално обучение през целия живот; 5

6 4. Организиране и поддържане на чуждо езиково обучение в училищата и извънучилище. 5. Разкриване на нови специалности и професии в СУ Христо Смирненски ; 6. Обучение на младежи в хотелиерство и ресторантьорство; 7. Консултантска подкрепа за развитие на предприемачество сред младите хора; 8. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал; 9.Прилагане на програми за привличане на инвестиции в малките населени места и участие на младежи в тях; 10. Подпомагане на млади фермери да кандидатстват по Програма за развитие на селските райони, мярка 1 подпомагане на стопанства на млади фермери; 11. Подпомагане на други дейности- туризъм, занаяти и др. Дейности за реализиране на Цел 2: 1. Изграждане и ремонт на спортни площадки, които ще подобрят условията за спорт и отдих; 3. Оборудване на читалищата и училищните библиотеки с нови книги, интернет достъп и използването им като съвременни духовни центрове за разпространение на информация, знания, култура и социални контакти; 4.Привличане на младежи самодейци в читалищата, опазващи автентичния местен фолклор и популяризирането му; 5. Насърчаване участието на младите хора във традиционния фестивал С песните на Билчин юнак през вековете ; 6. Подкрепа на участието на младежи в международни конкурси, състезания и олимпиади; 7. Организиране на мероприятия за алтернативно осмисляне на свободното време на младите хора. Дейности за реализиране на Цел 3 : 1.. Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора; 2. Популяризиране на Европейски програми за реализиране на младежки проекти; 3. Стимулиране на младежки организации в подкрепа за развитието на ЕВРОДЕСК, като активна европейска информационна мрежа; Дейности за реализиране на Цел 4: 1.Насърчаване и подпомагане на сътрудничество между младежките работници, здравните специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора; 2. Провеждане на различни информационни кампании за превенция от наркотици, алкохолна зависимост и болести предавани по полов път; 3. Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата, както и насърчаване на здравната просвета в читалищата, младежките средища, спортните и младежките организации, включително и чрез развитие на подход Връстници обучават връстници, с цел развитие на знания, умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики; 4. Изграждане на зали за танци, фитнес и спортни площадки за масово ползване във всички населени места на общината. 5. Стимулиране на спортни клубове с участието на младежи, организиране на спортни състезания, турнири, първенства; 6

7 Дейности за реализиране на Цел 5 : 1. Разработването на социални услуги, подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето. 2. Осигуряване на социални услуги за млади хора в неравностойно положение Център за обществена подкрепа и други предназначен за деца в социален риск. 3. Насърчаване на сътрудничество между социалните работници, младежките работници и младежи лидери за приобщаване на младите хора в социален риск. ХІІ. Организация и координация на дейностите за постигане на целите. 1. Община Гурково планира се да развива програми и разработва проекти в няколко направления, съвместно с младежки неформални групи и ученици от VІІ - ХІІ класове на СУ Христо Смирнески гр. Гурково. 2 Планира да разработва проекти в няколко направления: Информационно консултантски блок; Обучение, квалификация и преквалификация; Дискусионни форуми; Осигуряване на заетост чрез участие в различни европейски проекти; Художествено творческа дейност / клубове по интереси /; Реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби; Съвместни програми в коалиция с други национални, регионални и местни младежки организации 3. Партньорство между младежките организации и местната власт; 4. Сътрудничество между училища, професионални образователни институции и местната бизнес общност. Настоящият Общински план за младежта 2018г. отразява волята и решимостта за провеждане на ефективна младежка политика в Община Гурково, той е отворен и ще бъде допълван през цялата година. Настоящият план е приет с Решение 373 на Общински съвет - Гурково, с Протокол 31 от г. Изготвил : /п/ Мария Илиева Гл. експерт ОЗК 7

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно