Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - RIS Action Plan.doc"

Препис

1 Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция

2 ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа на формулираните области на въздействие, стратегически цели и действията за тяхното постигане, изведени в Регионалната иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България. Текстът отразява направените предложения по време на дискусиите във Форумите и съгласуването на проекта на Стратегията в етапа на нейното разработване. Планът представлява комплексен документ, с чиито постановки представителите на всички заинтересовани страни следва да се идентифицират според техния капацитет, интерес и възможност за ангажираност. Някои от предвидените действия са по-конкретни и сами по себе си могат да се обособят в проекти, които да се разработят и реализират в близък план. Други включват в себе си пакети от дейности, които трябва да се конкретизират и подлежат на изпълнение в средносрочен и дългосрочен план. Планът е разделен според стратегическите цели по всяка област на въздействие, като са посочени срокове за изпълнение на заложените действия, възможни отговорници (държавни институции, неправителствени организации, бизнес сдружения, университети и др.) и възможни източници за. Предвидено е упоменаване на евентуален партньор съгласно практиката за сътрудничество при разработване на иновационни проекти. Въз основа на така изготвения план е необходимо идентифицираните водещи организации да предприемат конкретни стъпки за реализацията на съответното действие. В този смисъл планът служи и за разпределение на задачите по реализацията на Стратегията между заинтересованите страни. Предложенията за действия са разделени на три периода краткосрочен ( г.), средносрочен ( г.) и дългосрочен ( г.) Планът за действие е неразделна част от РИС МИЗИЯ БГ. РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 2 от 10

3 А. Създаване на иновационна култура А.1. Разширяване разбирането за иновации А.1.1. Годишни награди за иновативни Регионални и Университети, предприятия национални браншови ОА, организации и работодателски сдружения; РАРИ организации; Медии, контролни органи НПО, браншови организации., работодателск и организации Краткосрочен/ ежегодно А.1.2. Конкурси за иновативни образователни програми РАРИ; ВУЗ, РИО на МОН, НПО Университети, ОА, работодателски организации; НПО, браншови орг. Министерства, рег. и местни власти Краткосрочен/ ежегодно А.1.3. Ден на отворените врати в университетите и НИИ ВУЗ, НИИ НПО/бранш. орг, бизнес Собствени Краткосрочен А.1.4. Годишна конференция за иновации, организирана от регионалните власти Браншови, работодателски организации. НПО и други Краткосрочен за първата; ежегодно РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 3 от 10

4 А.1.5. Изграждане на информационна мрежа за иновации, вкл., консултации, посредници и др. ИАНМСП+ЕИЦ; БЦ, бизнес инкубатори Камари, Палати, АРР, бизнес сдружения; Браншови организации, НПО Собствени Краткосрочен А. Създаване на иновационна култура А.2. Популяризиране на необходимостта и ползата от изграждане на партньорства А.2.1. Полезни практики за успешни БАРДА, НМБР (БЦ по Палати, НПО, партньорства на местно и регионално ниво Джобс) бизнес, ВУЗ Фондове на ЕС Краткосрочно А.2.2. Включване на НиРЗ и университетите в мрежи за иновационен обмен на ЕС (информационна кампания) РАРИ НПО, ВУЗ, бизнес ЕС Краткосрочен/ А.2.3. Мерки за повишаване на доверието между те РСР в двата района РАРИ, други НПО, ВУЗ Фондове на ЕС текущ А.2.4. Мерки за повишаване на патентната и авторската култура (Консултации/семинари/ обучения) БТПП Бизнес, НиРЗ Собствени и фондове на ЕС Дългосрочно РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 4 от 10

5 Б. Иновационен обмен и образование Б.1. Развитие на НИРД, насочена към икономически растеж и конкурентноспособност Б.1.1. Стимули за създаване на консорциуми Агротехпарк; НПО; Браншови на МСП, НПО и др. за възлагане на иновации ИАНМСП организации ФАР/МИЕ/ МЗГАР; ОП Конкурентоспо собност Краткосрочен/ Б.1.2. Разработване и предоставяне на обучение на фирмите по технологии и иновации АРРБЦ, Браншови организаци, БТПП Местна власт ОП РЧР, ОП Администрати вен капацитет Б.1.3. Проекти за подобряване на МТБ в НиРЗ и учебните заведения Агротехпарк; ВУЗ НИРЗ; НПО; власт Местна ФАР/МИЕ/ МЗГАР; ОП Конкурентоспо собност Краткосрочен Б. Иновационен обмен и образование Б.2. Съкращаване на пътя и времето от разработването до внедряването на иновацията Б.2.1. Разработване на програма А+Б Академия плюс Бизнес (ЦТТ/Центрове за ВУЗ; НПО в подкрепа на бизнеса фирми ЕС Дългосрочен РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 5 от 10

6 развитие на предприемачеството) Б.2.2. Създаване на spin-off към университетите Университети, бизнес, Фирми, НПО власти, ЕС Б.2.3. Създаване на технологични паркове към университети и НиРЗ (Бюра за научно обслужване) ВУЗ, НиРЗ Фирми ПЧП, ЕС, частни Дългосрочен Б. Иновационен обмен и образование Б.3. Иновативна и предоставяща иновации образователна система Б.3.1. Разработване на учебни програми Палати; ВУЗ ОА, Бранш. орг., Програма Краткосрочен/ отговарящи на нуждите на бизнеса (Срещи ЦПО; Бизнес Леонардо да бизнес-вуз Идент. на нуждите ) Винчи, МОН, ОП РЧР Промени в програмата (ВУЗ, ЦПО, НАПОО) РИО, ОА-ОСР РЧР Краткосрочен Б.3.2. Разработване и въвеждане на учебни дисциплини свързани с иновациите (Иновационен мениджмънт, Иновации и интелектуална собственост) Б.3.3. Механизъм за участие на практици в учебния процес ВУЗ Бизнес ОП РЧР ВУЗ Бизнес РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 6 от 10

7 Б.3.4. Механизъм за ефективни практики и стажове за учащи ВУЗ-Центрове кариерно развитие за Бизнес Собствено, проекти Дългосрочен В. Подкрепа на иновационния бизнес В.1. Стимулиране на сътрудничество за подкрепа на иновациите В.1.1. Създаване на мобилни групи за БТПП, Организации Наука, НПО, иновационен одит (Консултантска фирма) на работодатели, Бизнес бизнес-сдруж. ВУЗ ОП Конкурентоспо собност Дългосрочно В.1.2. Създаване на клъстери (и бизнес мрежи) Професионални гимназии, Браншови орг., власти ФАР, ОП Дългосрочен В.1.3. Създаване на трансферни брокери между потребители и доставчици на иновации (Бизнес център) БЦ/БИ Джобс Наука, браншови НПО МСП, орг., ОП Конкурентоспо собност Краткосрочен В.1.4. Стимулиране изграждането на изследователски и развойни звена в предприятията (Иновативно/развойно звено във водещо пилотно предприятие) Фирма НиРЗ, ВУЗ ФАР, ОП Краткосрочен РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 7 от 10

8 В. Подкрепа на иновационния бизнес В.2. Институционална и нормативна подкрепа за иновациите В.2.1. Иницииране на законови промени за Работодателски Всички ЗС насърчаване на иновациите организации Собствени В.2.2. Актуализиране на регионалните, областни и общински стратегии и планове с цел отразяване на целите и дейностите на РИС ОА, Общ. адм. НПО, консултански организации Собствени, ЕС Краткосрочно В.2.3. Създаване на система от стимули за иновации на местно (общинско) ниво (част от ОПР; Бизнес съвети към общ. администрация; Местни изложения; данъчни и др. облекчения; общински фонд за иновации; индустриална зона) Общ. адм. НПО, бизнес, бранш. орг., наука ОП Дългосрочен В.2.4. Преобразуване на Направляващия комитет по РИС проекта в Регионален съвет за иновации РАРИ Всички заинтересовани страни Собствени Януари 2008г. Г. Механизми за на иновациите /в рамките на ОП Конкурентоспособност/ РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 8 от 10

9 Г.1. Създаване на информираност и умения за привличане на публични Г.1.1. Изграждане на мрежа от съществуващи БТПП, Бранш. орг.; Фирми, Инстит., и нови организации по места в подкрепа на НПО, Работодатели, Професионални иновациите: ИАНМСП гимназии; за първоначална и обща информация Местни/рег. за писане, управление на проекти, власти консултации ЕС /Краткосрочен Г. Механизми за на иновациите /в рамките на ОП Конкурентоспособност/ Г.2. Подобряване на достъпа до заеми, финансов ресурс Г.2.1. Създаване на: ОА, банки, МФ, БЦ по Фирми; банки Регионален фонд за кредитиране на Джобс; НК (Рег. съвет министерства иновации, за иновации) Регионален фонд за гарантиране на рискови инвестиции ЕС (ОП), бюджет; собствени Краткосрочен/ Г.2.2. Създаване на механизъм (регионален, национален) за съ на проекти по 7-ма рамкова програма ПЧП Фирми Собствени Г.2.3. Създаване на (Укрепване капацитета на съществуващите) асоциации на МСП и БСК, БТПП, ИАНМСП, банки Работодатели, БТПП, АРР ОП Конкурентоспо РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 9 от 10

10 др. организации за взаимно гарантиране на заеми и услуги собност РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Стр. 10 от 10

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно