Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ"
  • Ivan Totev
  • преди 3 години
  • Прегледи:

Препис

1 (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността се упражнява лично или от членове на техните семейства 2. за лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността. ()Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. (8) При прекратяване на ползването на площите по ал, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. (9) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. (10) Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това. Приложение 2 Към чл. 30 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА УСЛУГА такса (лева) срок на изпълне ние () БЪРЗА УСЛУГА такса (лева) срок на изпълнение () ЕКСПРЕСНА УСЛУГА такса (лева) срок на изпълнен ие () 1. Издаване на скица на недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален планформат А4 15 лв лв. 35 лв Издаване на скица за указан начин на застрояване от Главен архитект на Община Елин Пелин 2. Издаване на виза в условията на чл40, ал от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устойствен план 2 На основание чл40, ал от ЗУТ: 20 лв лв. 60 лв. 3 2 На основание чл40, ал от ЗУТ: 0 лв Издаване на виза в условията на чл1, ал от ЗУТ 2 На основание чл40, ал от ЗУТ: 20 лв лв. 60 лв. 3 2 На основание чл40, ал от ЗУТ: 50 лв лв. 3 2 Издаване на виза в условията на чл40, ал от ЗУТ 0 лв лв. 3

2 2 Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл6, ал и чл, ал от ЗУТ 20 лв лв лв. 3. Издаване на удостоверения и справки: 3 Издаване на заверен препис (копие) от решение на ОЕСУТ и заверено копие от документи в техническия архив-инвестиц. преоекти, градоустр. планове 10 лв. 3 Удостоверения за факти и обстоятелства по територ. и селищно устройство 20 лв лв. 50 лв. 3 3 Издаване на удостоверение и скица относно имоти подлежащи на възстановяване 50 лв Даване на съгласие за комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл50 от ЗУТ за допускане - 5. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция - за жилищни, вилни сгради и сгради за допълващо застрояване - 05 лв.кв.м. РЗП със сутерен - произв.- складови сгради - 00 лв.кв.м. РЗП със сутерен 5 Одобряване на инвестиционни проекти, проекти за преустройство и реконструкция за обекти от първа и втора категория. - за спорт, култура, общ. обсл. и др лв.кв.м. РЗП със сутерен - за идейни проекти - 30% от цените на съотв. услуга 14 за проекти с комплексен доклад - доклад за оценка на съответствието - от лиценз. фирма-чл42, ал. 6, т от ЗУТ 5 Одобряване на инвестиционни проекти, проекти за преустройство и реконструкция за обекти от трета, четвърта, пета и шеста категория. - за жилищни, вилни сгради и сгради за допълващо застрояване - 05 лв.кв.м. РЗП със сутерен - произв.-складови сгради - 00 лв.кв.м. РЗП със сутерен - за спорт, култура, общ.обсл.и др лв.кв.м. РЗП със сутерен - за идейни проекти - 30% от цените на съотв. услуга 5 За оценка на съотв. от ОЕСУТ: 1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 14 за проекти с комплексен доклад - за жилищни сгради и гаражи до лв.; над 500 кв.м лв. + 1лв./кв.м за - за нежилищни сгради до лв.; над 500 кв.м лв. + 2 лв./кв.м за - за второ разглеждане - 50% 5 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за преместваеми обекти. 5 павилион по типов проект 150 лв. 200 лв. 5 павилион по индивидуален проект 80 лв. 120 лв. 160 лв. 5 сергия, маса по типов проект 50 лв. 5 лв. 5 съоръж. на техн. инфраструктура (трафопост, помп. и GSM станции и др.обемни обекти) 200 лв. 300 лв.

3 5 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за информационни, декоративно-монумент. и елементи на градското обзавеждане по 30 лв. на един обект по 45 лв. на един обект по 60 лв. на един обект 5 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за рекламни елементи. 5 за рекламни елементи по типов проект 80 лв. 120 лв. 150 лв. 5 за рекламни ел. по индивидуален проект 50 лв. 80 лв. 5 за фирмени информационно-указателни табели 30 лв. 50 лв. 80 лв. 6. Процедура за съгласуване/одобряване на инвестиционни проекти за линейни обекти на техническата инфраструктура 6 до 500 м 200 лв м 200 лв.+ 0,20 лв./м' за 6 над 5000 м 1300 лв. 6 съгласуване и одобряване на линейни проекти за огради 1 лв./м' 30. Издаване на разрешение за строеж - извършва се на база на одобрен технически проект или съгласуван и одобрен идеен проект в условията на чл42 от ЗУТ Издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора,трета,четвърта,пета и шеста категория Град Елин Пелин - селище от III-ти функционален тип сгради -I-ва зона:кв. 25,25а,26,2,2а, 2б,28,42,5,6,89,136 и производн. им 8 лв./кв.м със сутерен сгради - II-ва зона:кв. 10, 11, 12, 13, 86, 8, 88, 140, 103, 102, 101, 108, 92, 90, 82, 83, 80, 8, 9, 3, 1, 69, 5, 44, 45, 46, 4, 48, 38, 53, 3, 110, 31, 24, 23, 22, 21, 16 и произвоте им сгради -III-та зона-вс. останали квартали 4 лв./кв.м със сутерен и за жилищни сгради, изграждани чрез ЖСК 30 % от стойността на изброените.6., но не по-малко от 50 лв. Село Гара Елин Пелин и землище - селище от IV-ти функционален тип

4 , но не по-малко от 50 лв. Село Нови хан - селище от IV-ти функционален тип, но не по-малко от 50 лв. Село Лесново - селище от V-ти функционален тип, но не по-малко от 50 лв.

5 Село Равно поле - селище от V-ти функционален тип, но не по-малко от 50 лв..6 Село Габра - селище от V-ти функционален тип , но не по-малко от 50 лв.. Село Мусачево - селище от V-ти функционален тип...

6 ., но не по-малко от 50 лв...8 Село Петково - селище от V-ти функционален тип , но не по-малко от 50 лв..8.9 Селата Столник и Доганово - селища от VI-ти функционален тип , но не по-малко от 50 лв Селата Чурек, Огмняново, Елешница, Григорево, Голема Раковица - селища от VII-ми функционален тип

7 0 0 0, но не по-малко от 50 лв. 1 1 Селата Потоп, Караполци, Крушовица, Богданлия - селища от VIII-ми функционален тип 1 1 1, но не по-малко от 50 лв. 1 Издаване на разрешение за строеж за съоръж. на техн. инфраструктура (трафопост, помп. и GSM станции и др.обемни обекти) 200 лв. 14 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, съгласно чл6 и 5 от ЗУТ 150 лв лв лв. Издаване на разрешение за строеж на ограда За терени отредени за 30 лв. 30 За терени отредени за нежилищно строителство 50 лв Одобряване на инвестиционен проект за промяна по време на строителството в обхвата на съществените отклонения и вписването му към издаденото разрешение за строеж

8 8 - за жилищни, вилни сгради и сгради за допълващо застрояване - 05 лв.кв.м. РЗП със сутерен + 50 лв. за вписване на измененията 1 месец / раб произв.- складови сгради - 00 лв.кв.м. РЗП със сутерен+ 80 лв. за вписване на измененията - за спорт, култура, общ. обсл. и др лв.кв.м. РЗП със сутерен + за вписване на измененията 1 месец / раб. 9. Заверка на екзекутиви 30% от цената на услугата по т.8, 8 или 8, но не по-малко от 50 лв. за жил. сгради и 80 лв. за нежилищни сгради 1 месец 10. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строит. линия и ниво на строеж 10 жилищни и вилни сгради 40 лв лв допълващо застр. в терени за жил. и вилно застрояване 30 лв лв сгради в терени за произв., складова, търговска и др. дейност 80 лв лв Заверяване съответствието на строежа съгл. стр. книжа и ПУП 11 за жилищни, вилни и сгради на доп. застрояване 30 лв за всички останали Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория 12 Издаване на удостоверения по реда на чл, ал от ЗУТ (строежи от IV категория, чл3, ал, т от ЗУТ) за частни пътища, улици от второстеп. ул. мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл.8, ал, т и т от ЗУТ по 150 лв.на 100 м', но max 3000 лв. по 200 лв.на 100 м', но max 4500 лв. 4 по 300 лв.на 100 м', но max 6000 лв за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръж. за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 500 лв лв лв за производств. сгради с капацитет от 50 до 100 раб. места и съоръжения към тях 500 лв лв лв за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар 300 лв. 500 лв лв за реконструкции, преустройства, осн. ремонти и смяна на предназнач. на строежите от IV кат. за строежи с РЗП дo 100 кв.м. 250 лв. 350 лв лв. 2

9 12. 6 за реконструкции, преустройства, осн. ремонти и смяна на предназнач. на строежите от IV кат. за строежи с РЗП над 100 кв.м. 250 лв. за 100 кв.м + 00 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м 350 лв. за 100 кв.м + 00 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м лв. за 100 кв.м лв. за всеки кв.м над 100 кв.м за жилищни и смесени сгради и съоръж. за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители 250 лв за вътрешни преустройства на сградите от I до IV категория, с които не се засяга конструкцията им 200 лв. 300 лв лв Издаване на удостоверения по реда на чл, ал от ЗУТ (строежи от V категория, чл3, ал, т от ЗУТ) за жилищни и смесени сгради и съоръж. за обществ. обслужване с РЗП до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за послетители 200 лв за производств. сгради с капацитет до 50 раб. места и съоръженията към тях 350 лв. 600 лв лв за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл3, ал, т.6 от ЗУТ 150 лв. 250 лв лв за реконструкции, преустр.,осн. ремонти и смяна на предназнач. на строежите от V кат. за строежи с РЗП дo 100 кв.м. 150 лв лв за реконструкции, преустройства, осн. ремонти и смяна на предназнач. на строежите от V кат. за строежи с РЗП над 100 кв.м. за 100 кв.м + 00 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м 150 лв. за 100 кв.м + 00 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м лв. за 100 кв.м + 00 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м за сгра отклонения на инженерната инфраструктура към обекти V категория 150 лв./м',но макс000 лв. 250 лв./м',но макс50 0 лв лв./м',но макс000 лв Освидетелстване за премахване на строежи, него за ползване, застрашени от самосрутване или вре в санитарнохигиенно отнош. (чл95, чл96 от ЗУТ) без такса 14. Издаване на акт за узаконяване на строеж (чл84 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) 3 пъти по-висока от предвидената по общия ред такса за разрешение за строеж Един месец 15. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл34, ал от ЗУТ и чл, ал, т от ЗКИР) 50 лв. 16. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот 20 лв лв. 40 лв Издаване на удостоверение за степен на 50 лв лв. 120 лв. 3

10 завършеност (чл81 от ЗУТ) 18. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж ( 16 от ДР на ЗУТ) лв Регистриране на технически паспорти на строежите 50 лв лв лв. 1 работен ден 20. Заверка на скица след изтичане на срока 5 лв. 3 8 лв лв. 1 ден 21. Издаване на удостоверение по чл4а, ал и пар, ал, т от ПЗР на ЗКИР 50 лв. 80 лв лв Копие от кадастрален и регулац. план 1 лв./кв.дм, но мин лв. 3 2 лв./кв.дм, но мин5 лв лв./кв.дм, но мин0 лв. 1 ден 23. Копие от реперен карнет за 1 бр.точка 23 за триангулачна точка (mm) 3 лв. 3 лв. 4 4 лв за полигонова (nm) и осова (om) и нивелачен репер (нр) 3 лв. 40 лв. 4 6 лв Даване на проектен планоснимачен номер на имот 10 лв. 15 лв лв Допускане на устройствена процедура 25 за изработване на ПУП-ПП за обекти на техн. инфраструктура извън урбанизираната Един месец 25 за изменение на влязъл в сила ПУП лв за изработване на ПУП за имоти извън урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 ЗУТ за изработване на ПУП в урбанизирани територии съгласно чл. 124а, ал. 2 ЗУТ Един месец Процедура за одобряване на план за регулация и ИПР 50 лв. 2. Процедура за одобряване на план за застрояване и ИПЗ 50 лв. 28. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване 29. Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) 30. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване и работен устройствен план (РУП) и ИПРЗ 200 лв.

11 31. Процедура за одобряване на ПУП (ПЗ, ПРЗ, ПП) за имоти в извън урбанизирани територии 150 лв. 32. Процедура за одобряване на ИПР по пар. 8 от ПР на ЗУТ 0 лв. 33. Процедура по чл. 13а от ППЗСПЗЗ на помощен план 34. Процедура по пар. 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на план на новообразуваните имоти 35. Възстановяване на одобрен инвестиционен проект съгласно чл. 145, ал. 5 от ЗУТ При условията на т. 5 "Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция" Приложение 3 Към чл Издаване на удостоверение за наслеци 2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена 3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт- 4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 5. За издаване на удостоверение за семейно положение 6. За издаване на удостоверение за родствени връзки. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес- 8. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина 9. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 10. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Р България 11. Заверка на удостоверение за постоянен адрес 12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 13. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 14. Припознаване на дете 15. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес За всички административни услуги, изброени в точки от 1 до 15, цената е лв. експресна до един работен ден и 5.00 лв. обикновена до три. 16. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина лв. до един работен ден и лв. до три. 1. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец, или на лице без гражданство лв. до един работен ден и лв. до три. 18. Издаване на удостоверение за данъчна оценка - За срок до три лв. - За срок до един работен ден лв. 18 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи на един собственик: - До три лв. за първата и по 5.00 лв. за всяка следваща оценка - До един работен ден лв. за първата и по лв. за всяка следваща оценка.

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел. 31-08, E-mail strumyani_oba@yahoo.com ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, 22.02.2005 г. Общинска

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 867 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН  РЕГИСТЪР  ЗА  ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно