Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf"

Препис

1 ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 21* - в допустими дейности по Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства: 2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се заличи Обосновка за промяна в допустимите кандидати по Подмярка 4.1 (стр. 22) не са записани групи и организации на производители и колективни инвестиции. В цитирания съществуващ текст в стратегията за ВОМР, частта за допустими дейности е допусната очевидна грешка. 2. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 25* - в допустими дейности по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти : за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса Предложение за промяна в стратегията за ВОМР текстът да се замени с: за производство на енергия чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса Обосновка за промяна - във финансова помощ по Подмярка 4.2. е допустимо производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса. В цитирания съществуващ текст в стратегията за ВОМР, частта за допустими дейности е допусната очевидна грешка. 3. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 26* в Допустими кандидати по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти : Земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители; Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба 3 от 1999 г. на МЗХ, земеделското им 1

2 стопанство е с минимален стандартен производствен стандартен производствен обем не помалко от левовата равностойност на 8000 евро. Предприятия (физически и юридически лица). Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР към горецитираното, като следващо изискване, да се добави следния текст: Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. Обосновка за промяна съответствие с изискуемите документи, съгласно Приложение 11 към чл. 46а, ал. 1 от Наредба 22 и условия за допустимост на дейностите от Условия за кандидатстване по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 Инвестиции в материални активи от Програма за развитие на селските райони за периода г. 4. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 27* - в интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти : Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР текстът да се замени с: Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия Обосновка за промяна в допустими кандидати по Подмярка 4.2. (стр. 26) е написано, че Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие. Допусната е очевидна грешка със споменаването на големи предприятия в частта за интензитет на подпомагане. 5. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 27* в критерии за оценка на проектите и тяхната тежест по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти : 2

3 До повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието до 5 т. До повишаване на енергийната ефективност с над 30 % за предприятието 5 т. Проекти с инвестиции в иновации в предприятията 20 Проекти, осигуряващи допълнителна заетост 10 До 3 раб.места 5т. До5 работни места 5 т. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР текстът да се замени с: Повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието 5 т. Повишаване на енергийната ефективност с над 30 % за предприятието 10 т. Проекти с инвестиции в иновации в предприятията 20 Проекти, осигуряващи допълнителна заетост 10 До 3 раб.места 5 т. До 5 работни места 10 т. Обосновка за промяна Допусната е очевидна грешка при подкритерий До повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % и До повишаване на енергийната ефективност с над 30 % за предприятието, които са с равен брой точки - 5 т., а трябва вторият подкритерий да носи повече точки 10 т. и по този начин да отговаря на максималния брой точки по критерия Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост 10т. Сборът на точките по всички критерии не се променя вследствие на тази промяна, което е още едно доказателство за допусната техническа грешка. Допусната е очевидна грешка при подкритерий До 3 раб.места 5т. и До 5 работни места 5 т., а трябва вторият подкритерий да носи повече точки 10 т. и по този начин да отговаря на максималния брой точки по критерия Проекти, осигуряващи допълнителна заетост 10т. 3

4 Сборът на точките по всички критерии не се променя вследствие на тази промяна, което е още едно доказателство за допусната техническа грешка. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 2 при наличие на очевидна грешка и т. 5 по отношение на критериите за оценка на проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР. 6. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 29* в Допустими кандидати по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности : Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над евро; Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР към горецитираното, като следващо изискване, да се добави следния текст: Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. Обосновка за промяна съответствие с изискуемите документи, съгласно разработената Програма за развитие на селските райони за периода г. Очевидно бизнес план ще се изисква, но поради допусната техническа грешка не е вписан като изискване към кандидатите в СВОМР. 7. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 29* в критерии за оценка на проектите и тяхната тежест по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности : До повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието до 5 т. До повишаване на енергийната ефективност с над 30 % за предприятието 5 т. До повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието до 10 т. 10 Предложение за промяна в стратегията за ВОМР 4

5 Текстът да се замени с: Повишаване на енергийната ефективност 10 Повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието - 5 т. Повишаване на енергийната ефективност с над 30 % за предприятието - 10 т. Обосновка за промяна Допусната е очевидна грешка и подкритерият До повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието е включен с по голям брой точки от подкритерият До повишаване на енергийната ефективност с над 30 % за предприятието. Допуснатата грешка е очевидно нелогична, което доказва, че е неволна техническа грешка. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 5 по отношение на критериите за оценка на проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта от 8. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 31* - в допустими дейности по Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура : Съществуващ текст в критерии за оценка: Проекти за реконструкция и/или рехабилитация на улица /и без настилка или лоша настилка Предложение за промяна в стратегията за ВОМР в частта за допустими дейности и допустими разходи: - допустими дейности и допустими разходи по Подмярка 7.2. да се добави следния текст: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях. Обосновка за промяна в критерии за оценка първият критерий се отнася за реконструкция и/или рехабилитация на улици. В Допустими дейности и Допустими разходи е допусната техническа грешка и са пропуснати дейностите за ремонт и/или рехабилитация на улици. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 2 при наличие на очевидна грешка от 9. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 32* - в допустими дейности по Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура: 5

6 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, вкл. обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, вкл. обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). Обосновка за промяна Допусната е очевидна грешка и неправилно са разделени дейностите всяка дейност приключва с началото на следващата, което е видно и от знака ;, който не е в края на дейността. Промяната се налага, тъй като след нея, допустимите дейности ще бъдат ясно формулирани и разбираеми за потенциални заинтересовани страни. 10. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 34* ОПРЧР Подкрепата на ОПРЧР се прилагат на цялата територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково. Мерките са в съответствие с Цел 3, Приоритет 3.1. и Специфичните цели на 3.1.1, и Мерките са разработени за целите и приоритетите на СВОМР. Мерките съответстват на Приоритетна ос 1, инвестиционни приоритети 1 и 2. Основната мярка е 8 с две под мерки 8.1.,

7 Подкрепата на ОПРЧР се прилагат на цялата територия на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково. Мерките са в съответствие с Цел 3, Приоритет 3.1., Специфични цели на и Мерките са разработени за целите и приоритетите на СВОМР. Мерките 8.1 и 8.2, съответстват на Приоритетна ос 1, инвестиционни приоритети 1, 3, 6, а 8.3 на Приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 1. Основната мярка е 8 с три подмерки 8.1, 8.2, 8.3. Обосновка за промяна в съответствие с целите на СВОМР и мерките одобрени по ОПРЧР е допусната очевидна грешка. 11. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 36* Подмярка 8.1: Достъп до заетост и подобряване качеството на работните места Подмярка 8.1: Достъп до заетост и подобряване качеството на работните места Предложение за промяна в стратегията за ВОМР към горецитираното добавяме следният текст: Подмярка 8.1: Достъп до заетост и подобряване качеството на работните места Приоритетна ос 1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места". Инвестиционен приоритет 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции Обосновка за промяна - Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР. 12. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 37* Допустими дейности по Подмярка 8.2 Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица; Обучения и преквалификация на заети лица. Специфични обучения; Обучения и квалификация на безработни лица Адаптиране на предприятията и работните места към промените на пазара на труда. Насочени към придобиването на знания и създаването на подходящи умения на безработни и неактивни лица, ориентирани към специфичното търсене на регионалния трудов пазар(на територията 7

8 на МИГ) и потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики. Насочени към постигане на дългосрочни ефекти върху безработни и неактивни лица за участие и реално включване в заетост. Дейности за повишаване на професионалната квалификация да бъде свързано с осигуряването на последваща устойчива заетост на обучените; Обучения за професионална квалификация ще се извършва само от лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение. Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица; Обучения и преквалификация на неактивни и/или безработни лица. Специфични обучения; Обучения и квалификация на безработни лица. Насочени към придобиването на знания и създаването на подходящи умения на безработни и неактивни лица, ориентирани към специфичното търсене на регионалния трудов пазар(на територията на МИГ) и потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики. Насочени към постигане на дългосрочни ефекти върху безработни и неактивни лица за участие и реално включване в заетост. Дейности за повишаване на професионалната квалификация да бъде свързано с осигуряването на последваща устойчива заетост на обучените; Обучения за професионална квалификация ще се извършва само от лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение. Обосновка за промяна Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР. 13. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 38* Интензитет на Подмярка 8.2 Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица «Интензитет за всички подмерки по ОПРЧР: Когато получател е публично лице и проектът не генерира приход, интензитетът на помощта е в размер до 100 на сто; Когато получател е публично лице и проектът генерира приход, интензитетът на помощта е в размер до 70 на сто; Когато получател е частно лице интензитетът на помощта е в размер до 60 на сто; Когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза, интензитетът на помощта е в размер до 70 на сто. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени със следния текст: 100 % от допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 8

9 евро ( за предприятия, осъществяващи сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение) Обосновка за промяна Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР. 14. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 39* - Подмярка 8.3 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Подмярка 8.3 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР към горецитираното да се добави следният текст: Приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" Инвестиционен приоритет 1: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" Обосновка за промяна Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР. 15. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 39* в допустими дейности насочени по Подмярка 8.3 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Допустими дейности насочени към: предоставянето на услуги, в т.ч. подкрепящи, услуги за превенция и интегрирани услуги за социално включване, включително услуги за ранна интервенция; дейности, включващи междуобщинско сътрудничество в социалната сфера; услуги в общността и в домашна среда, вкл. иновативни. При предоставянето на услугите се препоръчва да се акцентира върху мобилната работа с целевите групи; услуги, осигуряващи подкрепена заетост за хора с увреждания и реално включване в заетост. Дейности, свързани с предоставянето на услуги и за деца и възрастни, особено иновативни. Планираната реализация на услуги да поставя в центъра на вниманието потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните потребности на лицата. 9

10 Услуги за превенции; Интегрирани междусекторни дейности (с хора с увреждания, застаряващо население ромски общности, имигранти ) Насърчаване участието на пазара на труда; Подобряване достъпа до пазара на труда; Местни социални дейности, вкл. социално предприемачество; Социален маркетинг; Обучения и квалификации на лица в социалните предприятия. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР текстът да се замени с: Допустими дейности насочени към: Дейности, включващи междуобщинско сътрудничество в социалната сфера; Услуги, осигуряващи подкрепена заетост за хора с увреждания и реално включване в заетост. Дейности, свързани с предоставянето на услуги и за деца и възрастни, особено иновативни. Планираната реализация на услуги да поставя в центъра на вниманието потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните потребности на лицата. Услуги за превенции; Интегрирани междусекторни дейности социални и здравни (с хора с увреждания, застаряващо население ромски общности, имигранти) Насърчаване участието на пазара на труда; Подобряване достъпа до пазара на труда; Местни социални дейности Социален маркетинг; Развитие на местните общности и преодоляване на местните стереотипи и др. Включването на дейности от направление Достъп до социални и здравни услуги и още едно от направленията на инвестиционния приоритет е задължително. Обосновка за промяна Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР. 16. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 45* - във финансови параметри по подмярка 9.1 Инвестиции в подкрепа на МСП за иновации Финансови параметри на проектите: Минимална стойност на допустимите разходи лв. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта лв. 10

11 Финансови параметри на проектите: Минимална стойност на допустимите разходи евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта евро. Обосновка за промяна Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 5 по отношение на критериите за оценка на проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта от 17. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 45* - Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест по подмярка 9.1 Инвестиции в подкрепа на МСП за иновации Проекти с инвестиции и дейности, осигуряват опазване на компонентите на околната среда 20 точки Проекти с инвестиции и дейности, осигуряват опазване на компонентите на околната среда 15 точки Обосновка за промяна Допусната е очевидна грешка общия сбор от точки /100/ по критериите за избор на проекти по мярката не отговаря на сбора от точките по отделните критерии. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 2 при наличие на очевидна грешка и т. 5 по отношение на критериите за оценка на проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР. 18. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 47* - Финансови параметри на проектите по подмярка 9.2 Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на МСП Минимална стойност на допустимите разходи лв. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта лв. Минимална стойност на допустимите разходи евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта евро. Обосновка за промяна Съобразяване на СВОМР с настъпили промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 5 по отношение на критериите за оценка на проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта от 11

12 19. Искане за промяна: В Стратегията за ВОМР, стр. 47* Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест по подмярка 9.2 Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на МСП Проекти с инвестиции и дейности, осигуряват опазване на компонентите на околната среда 20 точки Проекти с инвестиции и дейности, осигуряват опазване на компонентите на околната среда 15 точки Обосновка за промяна Допусната е очевидна грешка общия сбор от точки /100/ по критериите за избор на проекти по мярката не отговаря на сбора от точките по отделните критерии. Основание за промяна чл. 18, ал. 1, т. 2 при наличие на очевидна грешка и т. 5 по отношение на критериите за оценка на проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР. 20. Искане за промяна: В стратегията за ВОМР, стр. 50* - в индикативния бюджет: - М 7.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности М 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура Обосновка за промяна Допусната е техническа грешка и неправилно е копирано наименованието на мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 21. Искане за промяна: В Стратегията за ВОМР, стр. 50* - във финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: на подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности Очакван брой проекти - 8 Очакван брой проекти

13 Обосновка за промяна Допусната е техническа грешка, в индикаторите на стр. 67 на подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности брой финансирани проекти са изписани 6 проекта. 22. Искане за промяна: В Стратегията за ВОМР, на стр. 64 подмярка 8.3 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване Обем инвестициите ,80 лв. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: текстът да се замени с: Обем инвестициите ,80 лв. Обосновка за промяна Допусната е техническа грешка *Забележка номерацията на страниците е съгласно приложената СВОМР на електронен носител към настоящето Заявление за изменение на Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода г. ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ Председател на СНЦ МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково 13

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4 ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 Подкрепа за инвестиции

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР 2014-2020 има за цел стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално икономическата устойчивост на селските райони

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ 26.06.2019 г. Днес, 26.06.2019 г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" 21 се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 2 / 25.02.2019 г. Днес 25.02.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет 279 Относно: Отменя на Решение 263/16.07.2013г. на ОбС-Борино, прието по Протокол 34. По предложение: От Анелия Джебирова Председател на ОбС-Борино. На основание чл. 50, ал. 1, т. 7 от ПОДОС и след станалите

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно