Microsoft Word - Copy of 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Copy of 2"

Препис

1 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет от година За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година. На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС 374 от г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш И : I. Приема бюджета на Столична община за 2017 година, както следва: 1. По приходите в размер на 1,328,938,510 лв., от които бюджетни 1,053,572,561 лв., съгласно Приложение 1, в това число: 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 362,928,450 лв., от които обща допълваща субсидия 344,034,616 лв Приходи за местни дейност в размер на 966,010,060 лв., в това число бюджетни 690,644,111 лв Данъчни приходи в размер на 293,551,000 лв Неданъчни приходи в размер на 329,984,200 лв Взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 18,005,800 лв Обща изравнителна субсидия в размер 9,482,700 лв Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 551,000 лв.

2 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 7,972,100 лв Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - 11,416,332 лв Заеми в размер на 13,690,810 лв Погашения по заеми в размер на - 21,544,105 лв Разпределение на преходен остатък 2016 г. съгласно Приложение По разходите в размер на 1,328,938,510 лв., в това число бюджетни 1,053,572,561 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение За делегирани от държавата дейности в размер на 362,928,450 лв. 2.2 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 39,098,936 лв За местни дейности в размер на 926,911,124 лв., в това число бюджетни 690,644,111 лв. 3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2017г. (поименен списък на обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 435,185,934 лв., съгласно Приложение Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 7,972,100 лв., съгласно Приложение Приема разпределението на приходите по 40 Общински нефинансови активи за финансиране на следните обекти: - Изграждане на нова сграда за 4 групи към ДГ 160, кв.69 Драгалевци, Район Витоша лв. - Изграждане на корекция на р.драгалевска в участъка от ул. Сребърна до км Район Лозенец лв. - Разчистване и изместване на ел. и тел. кабели по трасето на гл.клон 2 на м. Модерно предградие, Район Връбница лв. - Разширение на бул. Т. Каблешков от бул. Братя Бъкстон до бул. Цар Борис III лв. - Реконструкция на бул. Монтевидео от бул. Н.Петков до бул. Президент Линкълн лв. - Придобиване на земя (при отчуждаване и покупка) лв. - СОПФ лв. 4. Съгласно становище на ПК по финанси и бюджет, в настоящото решение са отразени Доклад вх. СОА17-ВК66-171/ г., допълнен с доклад вх. СОА17-ВК66-171/2/ г. от Йорданка Фандъкова - кмет на СО, относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 г. с предложения проект за решение към доклад вх. СОА17-ВК66-171/2/ г., със следните изменения: Завишение на приходната част на бюджета за 2017г Данък при придобиване на имущество по възмезден начин лв.

3 Завишение на разходната част на бюджета Дейност 735 Театри лв. Увеличението е за заплати и осигурителни вноски Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички Фондация София европейска столица на спорта лв. Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички Изграждане на стрийт фитнес лв. Дейност 745 Обредни домове и зали 4214 Дарение за доизграждане на Храм Св. Архангел Михаил в Гробищен парк Бакърена фабрика лв. Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа Текущ ремонт на вътрешноквартални улици лв. 5. По предложение, направено на заседанието на Столичен общински съвет за приемане на бюджета, се отразява следното изменение: С цел финансово обезпечаване на втория етап на създаденото допълнително направление Зелена София към Асоциацията за развитие на София, в Субсидии и други текущи трансфери на юридически лица с нестопанска цел, в дейност Озеленяване по бюджета на Столична община за 2017 г. да се отразят лв., за сметка на разчетените средства за издръжка в собствения бюджет на Столична община за 2017 г., дейност 622 Озеленяване. 6. Приема лимити за разходи, съгласно Приложение Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение 7, както следва: - В представения бюджет на Столична община за 2017 г. няма заявени намерения на СО за поемане на нов общински дълг. - В представения бюджет на Столична община за 2017 г. няма заявени намерения на СО за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година. - В представения бюджет на Столична община за 2017 г. максималният размер на общинския дълг (в.т.ч.издадените общински гаранции) към края на бюджетната 2017 година е в размер на 634,825,091 лв. 9. Размерът на новите задължения за разходи, както и на поетите ангажименти в края на 2017 г. няма да нарушават изискванията на чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси. 10. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в размер на 12,558,078 лв.

4 11. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2017 г. в размер на 764,931 лв., съгласно приложен План-график - Приложение Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи. 13. Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на утвърдените кредити по бюджета за 2017 год. да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики. 14. Възлага на кмета: Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода г. - Приложение Одобрява бюджет на Превантивно-информационен център към Съвета по наркотични вещества, в рамките на средствата за делегирани държавни дейности, функция Отбрана и сигурност", дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност, с численост 16 щатни бройки и намалява 16 щатни бройки във функция Здравеопазване дейност 469 Други дейности по здравеопазването - дофинансиране. 17. Одобрява бюджет на Съвета по наркотични вещества в рамките на средствата за делегирани държавни дейности, функция Отбрана и сигурност дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност с численост 16 щатни бройки.

5 Приложения: - Доклад към проектобюджета на Столична община за 2017 г. с приложение за делегиран бюджет на направление Здравеопазване ; - Приложение 1 за приходите; - Приложение 2 за разходите по функции; - Приложение 2.1 за бюджета на общинските предприятия; - Приложение 3 - Програма за финансиране на капиталови разходи и разпределение на целевата субсидия по обекти; - Приложение 4 за разпределение на преходния остатък от 2016 г. - Приложение 5 - лимити за делови срещи и представителни разходи на Столичен общински съвет, Столична община и лимит за квартирни пари при командировки в страната за 2017 г.; - Приложение 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз; - Приложение 7 - Справка за максималния размер на дълга; - Приложение 8 - План - график за размера на просрочените задължения; - Приложение 9 - Актуализирана бюджетна прогноза г.; - Приложения 6а, 6б и 6в към Приложение 9. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на г., Протокол 27, точка 1 от дневния ред, по доклади СОА17-ВК66-171/ г. и СОА17-ВК66-171/2/ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет: (п) Елен Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

reshenie

reshenie РЕШЕНИЕ 33 28.01.2016 г. Общински съвет Чирпан Предвид предложение за решение вх. 036 / 11.01.2016 г., внесена от Кичка Петкова кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан РЕШИ: На основание чл. 21,

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от 27.1.2017г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133, site: П

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,  site:   П ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крушари за 2010 година. След направените изказвания и предложения на основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 1/01.02.2018 ГОДИНА ОТ РЕДОВНО

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 2/27.01.2017 ГОДИНА ОТ РЕДОВНО

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно