Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел / 22-11, факс / 29-11, Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 47 Днес, г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха участие 12 общински съветници. Присъстваха: 1. Катя Крумова Додева - Председател 2. Асен Димитров Арсенов 3. Валери Любенов Тодоров 4. Валентин Петров Василев 5. Вельо Цветанов Велев 6. Георги Димитров Ценов 7. Деми Борисов Димитров 8. Димитър Маринов Митов 9. Димитър Цветанов Димитров 10. Йордан Владиславов Йорданов 11. Лилия Владимирова Петрова-отсъства 12. Славчо Кирилов Славчев 13. Цветана Иванова Живкова В заседанието взеха участие: Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци Наталия Руменова Димитрова - Зам.- кмет Община Брусарци; Петър Цветков Димитров - Зам.- кмет Община Брусарци; Галина Арсенова Владиславова Секретар на Община Брусарци Кмет с. Василовци Огнян Иринов Йорданов; Кмет с. Крива бара Петър Борисов Спасов; Кметски наместник Княжева махала Николай Малинов Никитов; Кметски наместник Дъбова махала - Цеко Живков Цеков; Емилия Асенова Иванова Главен специалист ОТС и Т Костадинка Бобева Петрова Главен експерт ОЗ и ЗН Андриян Младенов Тодоров Социален работник Камен Трифонов Ценков гост, гражданин на Община Брусарци КАТЯ ДОДЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: В залата присъстват необходимият брой общински съветници. Има кворум, откривам заседанието на Общински съвет Брусарци. На заседанието на ПК на основание чл.54 А, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в дневния ред бяха допуснати като т.5 и т. 6 преди т. Питания две извънредни докладни записки, а именно: Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на ООД, град Монтана на г. Докладва: инж. Петър Цветков Димитров Зам.- кмет Община Брусарци и 1/7

2 Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов Крумов от с. Крива бара. Давам думата за разисквания и коментари по така предложения проект за дневен ред. Няма постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред. Дневният ред се подложи на гласуване с направените допълнения и се прие при следния вот: Гласували : От общ брой съветници 13, присъствали Гласували : за 11, против 0, въздържал се - 0 ; Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти , и части от имоти , , и в землището на с. Смирненски, обл.монтана. Емилия Асенова Иванова Главен специалист ОТС и Т 2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г. 3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. Докладва: Костадинка Бобева Петрова Главен експерт ОЗ и ЗН 4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Найден Крумов Найденов от гр.брусарци. 5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на ООД, град Монтана на г. Докладва: инж. Петър Цветков Димитров Зам.- кмет Община Брусарци 6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова Кмет Община Брусарци относно: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов Крумов от с. Крива бара. 7. ПИТАНИЯ По първа точка: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти , и части от имоти , , и в землището на с. Смирненски, обл.монтана 2

3 Взеха отношение: Цветана Живкова, Валентин Василев, Наташа Михайлова, Емилия Иванова, Георги Ценов, Деми Димитров, Йордан Йорданов, Петър Димитров Влиза Димитър Митов Цветана Живкова: Аз ще гласувам против, заявявам го отговорно. Имайки предвид положението на хората в Смирненски, от една страна, вода ги залива, а от другата страна, пясък ще им се гребе. Тези хора нито дадоха за колко години им е концесията, те си работят с държавата. Пътищата са разбити. Георги Ценов: Аз ще гласувам против, кариера знам какво е, кажете колко автомобила, колко машини, какъв прах ще се вдигне, какво чудо ще бъде през с. Смирненски да минат тези автомобили, големи автомобили 50 тона, големи багери. Това ще нанесе големи поражения. Ще се напукат къщите, ние какво ще правим. Това е открит рудник, много е опасно, нужен е обходен път. Не може през селото да минат. Валентин Василев: Няма да се съобразяват с тонажа. Йордан Йорданов: Утре нас да ни обвиняват хората, че сме го гласували. Няма други постъпили предложения за изменение и допълнение в проекта за решение. РЕШЕНИЕ 310 На основание чл.21, ал.2 във вр.с член 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Брусарци Дава Разрешение за изработване на Подробен устройствен план в обхват поземлени имоти за имоти , и части от имоти , , и в землището на с.смирненски, обл.монтана, местността Белия песък с цел отреждане на имотите за Кариера за добив на кварцови пясъци, съгласно приложеното задание. Разрешението се издава на Индустриални минерали БГ ЕООД гр.софия. Настоящото решение следва да се разгласи с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. Гласували : за 3, против 3 въздържал се - 6; Не се приема По втора точка: Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г. Взеха отношение: Цветана Живкова, Андриян Тодоров, Наташа Михайлова, Деми Димитров, Йордан Йорданов, Асен Арсенов, Цеко Цеков, Димитър Митов, Петър Спасов. 3/7

4 РЕШЕНИЕ 311 На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци Приема Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г. Гласували : за 11, против 0 въздържал се - 1; По трета точка Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. Взеха отношение: Цветана Живкова, Димитър Митов, Костадинка Бобева. РЕШЕНИЕ 312 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Брусарци Р Е Ш И: Приема отчета за готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. Гласували : за 12, против 0 въздържал се - 0; По четвърта точка Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Найден Крумов Найденов от гр.брусарци Взеха отношение: Георги Ценов, Валентин Василев, Йордан Йорданов. РЕШЕНИЕ 313 На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от утвърдените Правила за условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от 4

5 бюджета на община Брусарци, в размер на 325,00 / триста двадесет и пет/ лв. на Найден Крумов Найденов от гр.брусарци, за покриване на разходи по доболничен транспорт и лечение. Гласували : за 6, против 4 въздържал се - 2; Не се приема По пета точка Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на ООД, град Монтана на г. Взеха отношение: Цветана Живкова РЕШЕНИЕ 314 На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Брусарци Р Е Ш И : 1. Упълномощава за представител на Община Брусарци на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД, град Монтана на г., кметът на Общината - Наташа Михайлова Младенова. 2. При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на на Общото събрание на ООД, град Монтана, което ще се проведе на г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана, определя зам.-кметът на общината инж. Петър Цветков Димитров да го представлява. 3. Съгласува следната позиция на Община Брусарци по въпросите от дневния ред: 3.1. Одобрява размера на бюджета на Асоциацията по ВиК Монтана формиран от вноските на държавата и общините, определени въз основа на процентното съотношение на гласовете им в Общото събрание. За община Брусарци е 2.55% Одобрява определеният размер на вноската на държавата за бюджета за 2014 г. да е 2000лв. и съответно размера на вноската за членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД, град Монтана. За Община Брусарци да е в размер на145.73лв. Внасянето на вноските от държавата и общините (членове ан асоциацията по Вик) става не по-късно от 2 месеца от приемане на бюджета, съгласно чл.19, ал. 3 от ПОДАВК Одобрява определеният препоръчителен размер на вноската на държавата за проекта на бюджет за 2015 г. да е 10000лв. и съответно размера на вноската за членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД, град Монтана. За Община Брусарци е в размер на лв. Окончателното приемане на бюджета за 2015г. ще се извърши на редовно заседание не по-късно от 60 дни след приемане на постановлеие за изпълнение на държавния бюджет за 2015г.,по чл.21, ал. 1 от ПОДАВК. 5/7

6 3.4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Брусарци. ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо с Вх. РД / г. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД, град Монтана ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: Поименно гласуване 1. Асен Димитров Арсенов За 2. Валери Любенов Тодоров За 3. Валентин Петров Василев За 4. Вельо Цветанов Велев За 5. Георги Димитров Ценов За 6. Деми Борисов Димитров За 7. Димитър Маринов Митов За 8. Димитър Цветанов Димитров За 9. Йордан Владиславов Йорданов За 10. Катя Крумова Додева За 11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 12. Славчо Кирилов Славчев За 13. Цветана Иванова Живкова За По шеста точка: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов Крумов от с. Крива бара. Взеха отношение: Цветана Живкова, Наташа Михайлова, Димитър Митов, Петър Спасов, Деми Димитров, Андриян Тодоров, Асен Арсенов. По време на дебатите Цветана Живкова предложи сумата да бъде в размер на 600лв. Катя Додева: Подложи предложението на гласуване. РЕШЕНИЕ 315 На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от утвърдените Правила за условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на 6

7 община Брусарци, в размер на 600,00 /шестотин лв./ на Владимир Ангелов Крумов от с.крива бара, за покриване на разходи по оперативно и послеболнично лечение. Гласували : за 12, против 0 въздържал се - 0; По седма точка: Питания Валентин Василев: Има предявен интерес за наемане на общинска земя в с. Василовци. Какъв е реда? Наташа Михайлова отговори на поставеното питане. След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието в 15:17. ПРОТОКОЛЧИК: (ПП) (А. Борисова) ПРЕДСЕДАТЕЛ:.. (К. Додева) 7/7

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_40.doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_40.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;  ;  РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата 09.03.2016 г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а именно Дискусия с гражданите./ Дата/час: 09.03.2016

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т В А Р Н А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т В А Р Н А Гласуване 1 / 1. Питания и отговори на питания./ Дата/час: 29.04.2013 09:57 Гласуване на Решение... Гласували: 28 За: 28 Против: 0 Въздържал се: 0 Отсъстващи: 20 Аврам Иванов Тодоров: За Андрей Николаев

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация за изразяване на съпричастността и готовността на общинските съветници мандат 2011-2015 г. при Общински съвет Варна да извършат лични дарения

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП Прието по Искане от група общински съветници ОбС гр.неделино, Вх. 427/16.04.2015г. ОТНОСНО: Провеждане на закрито заседание Общински съвет гр. Неделино прие 616 На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно