ПК 3100, град Мездра Тел.: 0910/ директор област Враца 0910/ канцелария ул. Георги Димитров 32 Факс: 0910/92325 e mail

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПК 3100, град Мездра Тел.: 0910/ директор област Враца 0910/ канцелария ул. Георги Димитров 32 Факс: 0910/92325 e mail"

Препис

1 ПК 3100, град Мездра Тел.: 0910/ директор област Враца 0910/ канцелария ул. Георги Димитров 32 Факс: 0910/92325 e mail УТВЪРЖДАВАМ: МАРИЕЛА ГОРАНОВА Директор СУ Иван Вазов - Мездра ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ Училищната програма е приета с решение на ПС с протокол 01/ г. и е утвърдена със заповед на директора / г.

2 І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА Средно училище Иван Вазов, гр. Мездра е училище с дългогодишна история и дългогодишни традиции в обучението на учениците по информационни технологии, чужди езици и хореография. Общият брой ученици е над 407, като още от първи клас те се ориентират в области, която харесват. Това е причината отсъствията в начален и прогимназиален етап, както и в гимназиален, в паралелките с прием след седми клас, да бъдат минимални. Най-много отсъствия носят учениците, които са приети след осми клас т.е. не са показали добри резултати на външно оценяване, което пък означава занижен интерес към собственото си образование. Училището разполага с отлична материално-техническа база и квалифицирани кадри, доказали своя професионализъм през годините, които са гаранция за доброто развитие на училището и в бъдеще. Учителският колектив активно участва в различни европейски и национални програми, като увлича с ентусиазма си и учениците ни, което пък съдейства за повишаване желанието за редовно посещение на учебните занимания. В последните години няма съвместната работа с Училищното настоятелство, което също допринася за повишаване риска от отпадане на ученици. По-голямата част от родителите се отзовават на поканите за родителски срещи, празници и други прояви, показват своя интерес и желание за сътрудничество. Но има и незаинтересовани родители, които не се явяват в училище, освен ако не е възникнал някакъв проблем и им е изпратено изрично уведомително писмо или поканени специално от ръководството на училището За преодоляването на възникналите проблеми в определен етап училището води гъвкава политика с цел да се разгърне личния потенциал на всяко дете съобразно неговите нужди, потребности и интереси. Често срещана причина за системно отсъствие от училище e нагласата на някои ученици, които смятат образованието за безсмислено, ходенето на училище безинтересно и скучно, а учебния процес за твърде труден. На въпрос Защо идваш на училище такива ученици отговарят: защото родителите ми искат, за да се видя с приятели, защото у дома ми е скучно да съм сам. Тази

3 нагласа може да се преодолее чрез откриване на областта, в която нашите ученици се изявяват добре. А това се реализира чрез: 1. Осигурен достъп до спортната база на училището: на разположение на учениците са два физкултурни салона, добре уредено дворно пространство с обособени игрища, три маси за тенис, различни спортни клубове. Резултатът от тази възможност може да се види дори след приключване на учебните часове винаги има ученици, които остават не само за различните спортни клубове, но и просто да поиграят на тенис, баскетбол или футбол. 2. Училището разполага с безжичен интернет, а освен това са оборувани четири компютърни кабинета и това също допринася за ангажираността на учениците към учебния процес 3. Актуализира се материалната база и предстои създаване на училищна библиотека. 4. За намаляване безпричинните отсъствия от училище, класните ръководители информират педагогическия съветник и училищния психолог за деца и ученици в риск, за да се осигури необходимата индивидуална работа.особено активна може да е дейността на УКПППМН в тази насока. ІІ. ЦЕЛИ 1. Намаляване неизвинените отсъствия в гимназиален етап с 50 %. Мотивиране на учениците за постигане на по-добър успех в училище. 2. Преодоляване отпадане на ученици заради социални и семейни причини. 3. Създаване толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, и в която може да открие своето място. ІІІ. Целева група: Тъй като в училището се обучават ученици от различни селища на община Мездра, целевата група са учениците от всички етапи на образование.

4 IV. Основни акценти на програмата: 1. Запознаване на учителите по МО с програмата и планиране на обучение за работа с ученици в риск от отпадане. 2. Подобряване взаимовръзките с училище, училищно настоятелство и родителите на нашите ученици. 3. Активизиране дейността на Ученическия съвет. 4. Изготвяне от класните ръководител списъци (портфолио) на застрашени ученици и план за съвместна работа с педагогическия съветник и психолога за преодоляване на проблемите. V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА проблем 1.Ниска мотивация за учене 2.Занижен контрол и/или неглижиране от страна на родителите. 4.Голям брой отсъствия 5.Липса на училищна готовност. 6.Напускане поради прояви на агресия и/или училищен тормоз Дейност за разрешаване на проблема 1. Поощряване чрез популяризиране на постиженията на учениците. 2.Организиране форми за индивидуална работа, свързани свързани с ъс специфични трудности при обучение 3. Мотивиране на родителите за съвместна работа с училището 4. Допълнителна работа с деца без училищна готовност през целия начален етап с цел достигане на ДОИ. 5.Разработване на система от училищни мерки и програма за превенция на отпадналите 6.Откриване и стимулиране на талантливи деца за участие в различни инициативи. 7. Взаимно партньорство между родителска и учителска общност, лектории. 8. Подобряване взаимодействието с отделните институции Закрила на детето Социални грижи, ДПС Очаквани резултати отговорници срок 1.Повишаване мотивацията за посещение на учебните занятия, успех и постижения 2.Промяна на отношението и нагласата на родителите към училищната институция като полезна и необходима за тях. 3.Повишаване интереса към учебния процес, завишаване контрола върху своите деца. 4.Намаляване броя на отсъствията Класни ръководители и преподаватели; педагогически съветник и психолог Учители в ПИГ и кл.ръководители Класни ръководители. Постоянен

5 VІ.МЕРКИ: А. Начален етап: 1. Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има ученици със затруднения в ограмотяването. 2. Изготвяне на портфолио на тези ученици. 3. Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за преодоляване на изоставането. 4. Определяне на ден от седмицата, като може да се ползва и втория час на класа, в който родителите на тези ученици да бъдат запознавани с постиженията на своите деца. Б. Прогимназиален и гимназиален етап: 1. Изготвяне на портфолио от класните ръководители на застрашените от отпадане ученици. 2. Провеждане на анкета с тези ученици за установяване на проблема. 3. Изработване на портфолио и индивидуален тематичен план на учениците със слаби постижения по предмети от съответния учител, който преподава. 4. При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота, която се прилага към личния му профил. 5. При негативни резултати или при повторение на такива, ученикът да бъде наказван със седмично дежурство или полагане на труд, по преценка на ръководството. В. Мерки, засягащи всички ученици: 1. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище; 2. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците; 3. Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите;

6 4. Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия; 5. Включване на учениците в занимания по интереси; 6. Осигурен достъп до спортната база на училището и до компютърните кабинети; 7. Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин; 8. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи от класните ръководители и МКБППМН -за стрес, трафик на хора и др. 9. Активизиране дейността на Ученическия съвет за иницииране дейности за преодоляване негативната нагласа към учебния процес. 10. Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник и училищния психолог. 11. Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или настойниците на учениците; 12. Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до дирекция Социално подпомагане за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец; 13. Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на самоуправление. 14. Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителски общности, на представители на местната власт и гражданския сектор. 15. Разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици. 16. Разработване на механизъм за контрол на редовното и точно отразяване и нанасяне на отсъствията на учениците в училищната документация. 17. Разработване на механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане. 18. Разработване на механизъм за борба с училищният тормоз и регистър на случаите на училищен тормоз.

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвъ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) ,   Утвъ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) 636314, e-mail: argira_school@abv.bg Утвърдена със заповед РД 06 427/14.09.2018 г. на директора

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 І. Въведение Въвеждането на Училищна програма за превенция ранното напускане на училище се налага от това,

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

"}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики" Гр. София кв. Сим

}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики Гр. София кв. Сим "}/ г УТВЪРДИЛ: Тер /Директор/ / -~-~~-~ Іва! У'~. П РО ГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 64 ОУ Цар Симеон Велики" Гр. София кв. Симеоново ул. Симеоновска" 1 2018-2019 учебна година Изготвили:

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ОУ ” Христо Смирненски ”- с

ОУ ” Христо Смирненски ”- с ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, 633 863; 631 728 ; факс 633 863 ; e-mail : ouhadjidekov@abv.bg УТВЪРДИЛ:. ДИРЕКТОР : Грозденка Николова У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А З А П

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран Утвърждавам: Директор: Димитър Петров УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година Приета на заседание на ПС Протокол 14 от 12.09.2017 год. Утвърдена със Заповед

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно