I

Размер: px
Започни от страница:

Download "I"

Препис

1 ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО (анкети сред бивши студенти) I.Метод на изследването Изследването с бивши студенти, завършили през 2011 г. се проведе през месеците април и май 2014 г. Целта му е да се проследи реализацията на завършилите студенти и впечатленията им от обучението на база на натрупания опит. За връзка с тях послужиха адресните карти, попълнени при дипломирането им. Използвани са два метода за събиране на информация: изпращане на анкетата на електронен адрес и телефонно интервю. В резултат на това са събрани и обработени 487 анкетни карти. Анкетата е анонимна и съдържа 19 въпроса, отнасящи се до: удовлетвореността от работата, от подготовката, от практическата приложимост на знанията, получени в Бургаския свободен университет и някои демографски въпроси. II.Резултати общо за БСУ Таблица 1 Център ЦИУН ЦИТН ЦЮН Разпределение по специалности. Относителен Брой Брой Специалност дял на анкетирани завършили анкетираните Финанси 91 Счетоводство и контрол 86 Маркетинг % Бизнес администрация 41 КСТ 34 КТКМ 17 ИКН % ЛИТА 6 Право 37 Публична администрация % 3

2 ЦХН Връзки с обществеността 49 Социални дейности % Журналистика 18 Общо за БСУ % Таблица 2. Демографски характеристики Брой Относителен дял Образователна степен Магистър ,9 Бакалавър ,1 Пол Мъж ,7 Жена ,3 Форма на обучение Редовно ,7 Задочно ,3 Успех от следването Среден 4 0,8 Добър ,1 Мн.добър ,1 Отличен 26 5,5 Възраст до 25 г ,7 от 26 до 30 г ,3 от 31 до 35 г ,4 от 36 до 40 г ,6 от 41 до 45 г. 35 7,3 над 46 г. 13 2,7 Общо: ,0 4

3 1. Реализация общо за БСУ. Само 4% от анкетираните бивши студенти не са имали изобщо работа три години след завършване на университета фиг.1. Причините за това са посочени в таблица 3. Фиг. 1 Имали ли сте работа след като завършихте БСУ 3,9% Да 96,1% Таблица 3 Причини Брой посочили Процент от анкетираните Търся, но не мога да намеря 10 41,7% Майчинство 7 29,2% Други 7 29,2% Общо: , 5

4 Фиг. 2 Имали ли сте работа след като завършихте БСУ /по центрове/ 3,6 1,4 3,0 7,4 3, ,4 98,6 97,0 92,6 96,1 Да 3 1 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Следващата графика /фиг.3/ показва колко време е било нужно на тези, които работят, за да започнат някаква работа. Фиг.3 Колко време след завършването си постъпихте на работа От 6 месеца до 1 година 10,5% Над 1 година 8,6% До 6 месеца 20,8% По време на следването си 60,1% Фиг.4 показва състоянието в момента на анкетирането. Някои са имали работа и са я загубили, други продължават образованието си. Най-висок е относителният дял на работещите от ЦИТН, а най-нисък от ЦИУН. 6

5 Фиг.4 Понастоящем имате ли постоянна работа /по центрове/ 10,0 7,2 9,2 7,9 9,1 90,0 92,8 90,8 91,0 90,7 Да ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Следващата графика дава съпоставка каква част от анкетираните са имали работа три месеца след завършването си през 2011 г. и каква част сега три години след завършването си. Фиг.5 Имате ли работа /в проценти/ 85,4 Да 69,1 30,9 14,6 промо 2011 след 3 год. На фиг.6 се вижда, че повече от половината от завършилите преди 3 години БСУ работят по специалността, която са завършили. Най-висок е относителният дял на работещите по специалността си на завършилите ЦЮН, а най-нисък този на 7

6 завършилите ЦХН. Делът на работещите по специалността си сред магистрите е още по-висок 71,5% Фиг.6 Доколко работата е по специалността Ви /по центрове/ ,2 16,4 27,9 31,6 31,9 25,0 27,8 15,3 18,8 14,1 28,1 39,1 41,6 21,3 18,0 19,1 27,9 18,3 26,0 27,7 По-скоро не По-скоро да Напълно ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Фиг.7 Почти 3 от завършилите преди 3 години заемат ръководни длъжности. Работата Ви от какво естество е /по центрове/ ,3 65,3 67,7 75,9 66, ,3 16,8 15,6 5,6 19,4 9,7 8,1 14,5 9,7 2,3 9,2 12,6 5,2 15,5 13,3 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Висше управленско Средно управленско Изпълнител с подчинени Изпълнител без подчинени На фиг. 8 се вижда, че над от завършилите преди 3 години БСУ са удовлетворени от настоящата си работа. Фиг.8 8

7 Доколко сте удовлетворени от работата си /по центрове/ 1,2 13,2 4,2 19,7 3,1 9,4 3,4 10,2 2,4 13,1 46,7 45,1 56,3 45,5 47,5 По-скоро не По-скоро да Напълно 38,4 31,0 31,3 40,9 36,8 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ 2.Отношение към БСУ От гледна точка на опита, най-удовлетворени от подготовката са завършилите ЦЮН Фиг.9 Доволни ли сте от подготовката, получена в БСУ /по центрове/ ,0 49,2 44,8 5,6 8,3 54,2 31,9 1,5 35,4 63,1 2,1 4,3 36,2 57,4 1,5 5,2 45,5 47,8 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ По-скоро не По-скоро да Напълно Най-много неудовлетворени от практическата приложимост на знанията има от завършилите ЦИТН. Фиг.10 9

8 9 Практическа приложимост на знанията, получени в БСУ /по центрове/ 2,0 1,6 12,9 8,7 19,6 9,8 15,1 23, ,9 47,8 52,9 49,0 50,5 По-скоро не По-скоро да Напълно ,2 19,6 27,5 39,2 32,8 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Над 94% от завършилите 2011 г. биха препоръчали БСУ на познат, който иска да учи. Най-висок е този процент сред завършилите ЦЮН. Фиг.11 Бихте ли препоръчали БСУ на познат /по центрове/ 9 1,6 4,5 23,1 4,3 8,6 21,4 29,7 3,2 1,1 12,8 2,1 3,8 21,7 7 По-скоро не ,9 65,7 70,3 83,0 72,4 По-скоро да Определено да 1 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Повече от от анкетираните считат, че дипломите им имат авторитет сред работодателите. Най-уверени са завършилите ЦЮН. 10

9 Фиг.12 Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите /по центрове/ 9 1,8 16,2 11,3 11,3 11,1 3,5 14,0 3,2 14, ,0 50,0 61,9 32,6 43, ,0 27,4 27,0 50,0 38,8 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Определено да По-скоро да По-скоро не На въпроса Нуждаете ли се от продължаващо обучение, почти половината от завършилите през 2011 год. БСУ /230 анкетирани/, са отговорили положително. Фиг.13 Нуждаете ли се от продължаващо обучение /по центрове/ ,9 43,8 58,0 45,3 52,1 52,1 56,2 42,0 54,7 47,7 ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ Да Само 161 от тях са конкретизирали желанията си. Виждаме ги в табл.4, разпределени по образователна степен, като процент от всички анкетирани. 11

10 Таблица 4 Бакалавър Магистър Магистратура 30,5% Друга магистратура 13,5% Чужд език 4,7% 9,3% Специализация 1,6% Докторска степен 0,8% Психология 0,7% Счетоводство 0,3% Мениджмънт 0,3% CISCO 0,3% посочили курс 15, 11,8% се нуждаят 48,2% 63, Общо 100, 100, 12

11 III. Анализи по центрове ЦИУН Графика 13 - Над 96% от анкетираните, завършили ЦИУН са имали работа след завършване на университета. Само 9 души посочват, че не са работили. Имали ли сте някаква работа след като завършихте БСУ 3,4 4,5 4,9 3,6 96,6 95,5 100,0 95,1 96,4 Да Финанси Счетоводство Маркетинг БА Ощо за ЦИУН Графика 14 Близо 67% от анкетираните, завършили ЦИУН, са работили още по време на следването. Колко време след завършването си постъпихте на работа От 6 месеца до 1 година 7,9% Над 1 година 7,5% До 6 месеца 17,8% По време на следването си 66,8% 13

12 Графика 15 1 от всички респонденти, завършили ЦИУН отговарят, че нямат постоянна работа. Понастоящем имате ли постоянна работа 7,1 14,0 15,8 10,0 92,9 86,0 100,0 84,2 90,0 Да Счетоводство Финанси Маркетинг БА Общо за ЦИУН Графика 16 представя резултатите от предишните пет проучвания. Понастоящем имате ли постоянна работа (според годината на завършване ) ,2 93,0 83,9 87,1 87,8 90, ,8 7,0 16,1 12,9 12,2 10, г г г г г Да 14

13 При завършилите ЦИУН, най-висок е относителният дял на работещите в сферата на търговията (както и при миналогодишното изследване). На второ място са работещите в областта на финансите и на трето, работещите в производството. Таблица 4 Отрасъл Счетоводство Финанси Маркетинг БА Общо за ЦИУН Търговия 20,7% 23, 23,5% 13,2% 20,7% Финанси 6,1% 20,7% 5,3% 10,4% Производство 8,5% 6,9% 26,5% 5,3% 10, Туризъм и обществено хранене 3,7% 11,5% 8,8% 21,1% 10, Счетоводни услуги 17,1% 3,4% 5,3% 7,9% Строителство 8,5% 3,4% 5,9% 5,3% 5,8% Транспорт 6,1% 6,9% 2,9% 5,3% 5,8% Държавна администрация 7,3% 3,4% 2,9% 5,3% 5, Здравеопазване и соц. работа 7,3% 2,3% 7,9% 4,6% Услуги 2,4% 3,4% 5,9% 2,9% Общинска администрация 3,7% 3,4% 2,9% 2,9% Медии и комуникации 1,2% 3,4% 5,3% 2,5% Спорт 1,2% 1,1% 8,8% 2,1% МВР 1,1% 5,3% 1,2% Образование 1,2% 1,1% 2,6% 1,2% движими имоти 1,2% 2,3% 1,2% Горско стопанство 5,3%,8% правителствена организация 5,9%,8% Министерство на отбраната 2,4%,8% Земеделие 2,3%,8% Охрана 5,3%,8% Правосъдие 1,2%,4% Култура 2,9%,4% Хазарт 2,6%,4% Реклама и ПР 2,9%,4% 100, 100, 100, 100, 100, - на първо място - на второ място - на трето място 15

14 Таблица 5 Най-често заемани длъжности от анкетираните. Длъжност Завършена специалност Общо за Счетоводство Финанси Маркетинг БА ЦИУН счетоводител 43,1% 6,6% 14,6% 19,8% управител 2,3% 12,1% 5,9% 7,3% 7,1% държ.служтел 6,8% 5,5% 8,8% 4,8% 6,4% технич.сътрудник 1,1% 5,5% 14,6% 4,4% продавач-консултант 3.4% 6,6% 2,9% 2,4% 4,3% офис служител 1.1% 8,8% 2.9% 4, мениджър - екип 1,1% 4,4% 5,8% 4, касиер-счетоводител 3,4% 5.5% 2.9% 3,6% банков служител 1,1% 6,6% 2,4% 3,2% собственик 3,4% 2,2% 2,9% 4,9% 3,1% гл.счетоводител 5,7% 2, специалист 2.2% 2.2% 2,9% 2.4% 2, човешки ресурси 2,3% 2.9% 2.4% 1,6% организатор производство 1.1% 1,1% 2,9% 2.4% 1,6% служител в офис 1,1% 1,1% 4,9% 1,6% търг.представител 5,9% 2,4% 1,2% секретар 1,1% 4,9% 1,2% рентгенов оператор 3,3% 1,2% консултант 3,3% 1,2% дистрибутор 2.2% 2,9% 1,2% деловодител 1,1% 2.2% 1,2% валутен касиер 1,1% 2,2% 1,2% оператор въвеждане на данни 1,1% 4,9% 1,2% фин.контрол 1.1% 1,1%,8% учител 1,1% 1,1%,8% ст.инспектор 1,1% 1,1%,8% рецепционист 4,9%,8% координатор 2.9% 2,4%,8% инспектор по приходите 2,2%,8% инспектор 1,1% 2,4%,8% инж.кип А 1,1% 2.9%,8% готвач 1,1% 2,4%,8% брокер 2,3%,8% управител на склад 2,4%,4% техник механик 2,4%,4% съдружник 1,1%,4% стоковед 2,9%,4% стажант одитор 1,1%,4% ст.оператор 2,4%,4% снабдител 2,9%,4% салонен управител 2,4%,4% ръководител проект 1,1%,4% мърчиндайзер 2,9%,4% моден дизайнер 1,1%,4% маркетолог 2,9%,4% инструктор 2,9%,4% зам.управител 1,1%,4% други 6,6% 9,9% 17,4% 9,7% 9,1% 100, 100, 100, 100, 100, - на първо място - на второ място - на трето място 16

15 Графика 17 три години след завършване на университета, 16% от възпитаниците на ЦИУН заемат длъжности от висше управленско ниво; 17% са на средно управленско ниво. Работата Ви от какво естество е 66,7 60,2 58,8 60,5 62,3 7,1 11,9 14,3 5,7 14,8 19,3 2,9 23,5 14,7 2,6 26,3 10,5 5,3 16,8 15,6 Счетоводство Финанси Маркетинг БА Общо за ЦИУН Висше управленско Изпълнител с подчинени Средно управленско Изпълнител без подчинени Около 32% от завършилите ЦИУН работят напълно по специалността си.найвисок е този процент при специалността Счетоводство и контрол 52.4%. Графика 18 Доколко работата е по специалността Ви 19,0 6,0 22,6 33,0 15,9 14,7 29,4 23,7 28,9 24,2 16,4 52,4 31,8 29,4 28,9 27,9 19,3 26,5 18,4 31,6 Счетоводство Финанси Маркетинг БА Общо за ЦИУН Напълно По-скоро да По-скоро не 17

16 В следващата таблица са представени причините, поради които анкетираните не работят по специалността си. Най-често това е, защото не могат да си намерят такава работа. 12% от всички анкетирани от ЦИУН не желаят да работят по завършената специалност табл. 6. Таблица 6 Защо не работите по специалността си Завършена специалност СК Ф М БА Общо мога да си намеря такава работа желая да работя по специалността си Други причини Общо за ЦИУН Графика 19 Над от респондентите работят в частния сектор. В неправителствени организации 0,8%. Графика 19 Форма на собственост на фирмите, в които работят анкетираните правителств.орга низация 0,8% Държавна 13,9% Общинска 4,9% Частна 80,3% 18

17 Близо 54% от анкетираните от ЦИУН упражняват последната си работа повече от 3 години граф. 20 Графика 20 От колко време упражнявате тази работа До 3 месеца 4,5% От 3 до 6 месеца 3,3% От 6 месеца до 1 година 8,3% Над 3 години 53,7% От 1 до 3 години 30,2% Графика 21 Около 85% от анкетираните от ЦИУН, са удовлетворени от работата си. Доколко сте удовлетворени от работата си (по специалности) 7,1 2,3 20,7 3,0 12,1 2,6 10,5 1,6 13,2 44,0 50,6 42,4 47,4 46,7 48,8 26,4 42,4 39,5 38,4 Счетоводство Финанси Маркетинг БА Общо за ЦИУН Напълно По-скоро да По-скоро не 19

18 Над 94% от респондентите от ЦИУН са напълно или по-скоро удовлетворени от подготовката си в БСУ граф.22. Графика 22 Доволни ли сте от подготовката, получена в БСУ 4,6 6,9 2,9 10,0 6,0 48,3 50,6 61,8 37,5 49,2 47,1 42,5 35,3 52,5 44,8 Счетоводство Финанси Маркетинг БА Общо за ЦИУН Напълно По-скоро да По-скоро не Графика 23 13% от анкетираните не са удовлетворени от практическата приложимост на знанията си. Удовлетвореност от практическата приложимост на знанията, получени в БСУ 13,0 21,3 8,0 12,9 50,7 51,1 63,6 40,0 50,9 36,2 27,7 36,4 52,0 36,2 СК Ф М БА Общо за ЦИУН Напълно По-скоро да По-скоро не 20

19 Графика 24 над 94% от анкетираните от ЦИУН биха препоръчали БСУ на познати. Бихте ли препоръчали БСУ на познат 4,7 3,4 4,5 3,0 2,4 4,9 1,6 4,5 22,4 22,7 21,2 26,8 23,1 72,9 69,3 75,8 65,9 70,9 СК Ф М БА Общо за ЦИУН Определено да По-скоро да По-скоро не Графика 25 82% от респондентите от ЦИУН смятат, че дипломата им има тежест на пазара на труда. Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите 1,3 12,7 3,8 19,2 19,4 14,7 1,8 16,2 41,8 37,2 51,6 38,2 41,0 44,3 39,7 29,0 47,1 41,0 СК Ф М БА Общо за ЦИУН Определено да По-скоро да По-скоро не 21

20 Над 18,5% от анкетираните, завършили ЦИУН преди три години са на мнение, че в учебния план на специалността им има липсващи курсове таблица 7. Таблица 7 Завършена специалност Счетоводство Финанси Маркетинг Бизнес администрация Общо за ЦИУН Има ли области, в които учебният план не Ви предложи подходящи курсове Да ,1% 77,9% ,3% 2 8,3% 4 12,5% 27 18,5% 72,7% 22 91,7% 28 87,5% ,5% Общо , , , , , Като липсващи анкетираните са посочили: практика и езиково обучение. За съжаление само 12 от респондентите са отговорили какво точно им е липсвало по време на обучението в учебния план таблица 8 Таблица 8 Завършена специалност В кои области учебният план не Ви предложи подходящи курсове Общо за ЦИУН Чужд език Практика Счетоводство Финанси Маркетинг 2 2 Бизнес администрация Общо

21 42% от всички респонденти от ЦИУН три години след дипломирането си твърдят, че се нуждаят от продължаващо обучение. Най-висок е този процент в специалностите: Финанси -51,6% и СК 41,2%. Графика 26 Нуждаете ли се от продължаващо обучение 58,8 48,4 69,7 68, ,2 51,6 30,3 31,7 42 СК Ф М БА Общо за ЦИУН Да Таблица 9 От какви курсове имате Завършена специалност нужда за да повишите Общо Счетоводство Финанси Маркетинг БА компетентността си Магистратура 37, 54,5% 14,3% 10, 36,4% Друга магистратура 29,6% 18,2% 28,6% 90, 34,8% Чужд език 25,9% 22,7% 42,9% 22,7% Счетоводство 14,3% 1,5% Мениджмънт 4,5% 1,5% Право 3,7% 1,5% Докторска степен 3,7% 1,5% Общо 100, 100, 100, 100, 100, 23

22 III. Анализи по центрове ЦИТН. Графика 27 Над 98% от завършилите ЦИТН са имали някаква работа след приключване на образованието си.само един от анкетираните не е работил изобщо. Имали ли сте работа след като завършихте БСУ (по специалности) 2,9 1,4 97,1 100,0 100,0 100,0 98,6 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Да Графика 28 Колко време след завършването си постъпихте на работа (по специалности) 5,9 5,9 41,2 11,8 11,8 6,7 6,7 20,0 16,7 6,9 4,2 27,8 47,1 76,5 66,7 83,3 61,1 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН По време на следването си До 6 месеца От 6 месеца до 1 година Над 1 година 24

23 Графика 29 7% от завършилите през 2011 г. възпитаници на ЦИТН, взели участие в анкетата, нямат постоянна работа. За предходната година този процент е бил 13. Понастоящем имате ли постоянна работа (по специалности) 8,8 13,3 7,1 91,2 86,7 100,0 100,0 92,9 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Да Графика 30 Сравнителна графика от предходни изследвания Понастоящем имате ли постоянна работа (според годината на завършване) 5,4 15,5 10,1 21,4 17,0 13,2 7,1 94,6 84,5 89,9 78,6 83,0 86,8 92,9 2004/ г г г г г г. Да 25

24 От следващата таблица се вижда, че най-голям е делът на работещите в сферата на търговията 28,2%, следвани от Медии и комуникаци 14,1%; Услуги 12,7%. Таблица 10 Завършена специалност Общо КСТ КТКМ ИКН ЛИТА за ЦИТН Търговия 41,2% 12,5% 13,3% 33,3% 28,2% Медии и комуникации 2,9% 18,8% 40, 14,1% Услуги 20,6% 6,3% 16,7% 12,7% Туризъм и обществено хранене 8,8% 6,3% 6,7% 7, Производство 2,9% 12,5% 16,7% 5,6% Транспорт 5,9% 6,7% 16,7% 5,6% Строителство 12,5% 6,7% 4,2% Държавна администрация 5,9% 6,3% 4,2% Общинска администрация 6,3% 6,7% 2,8% Образование 2,9% 6,7% 2,8% Министерство на отбраната 2,9% 6,3% 2,8% Реклама и ПР 6,3% 6,7% 2,8% Горско стопанство 2,9% 1,4% Финанси 6,3% 1,4% Здравеопазване и социална работа 16,7% 1,4% Хазарт 2,9% 1,4% Земеделие 6,7% 1,4% 100, 100, 100, 100, 100, - на първо място - на второ място - на трето място 26

25 Таблица 11 Длъжности, които заемат анкетираните. Длъжности Завършена специалност Общо за КСТ КТКМ ИКН ЛИТА ЦИТН продавач-консултант 8,8% 33,3% 7, управител 11,8% 5,9% 6,7% 6,9% програмист 2,9% 13,4% 16,7% 5,6% мл.експерт 5,9% 5,9% 4,2% собственик 5,9% 5,9% 4,2% автомонтьор 2,9% 16,7% 2,8% експерт 5,9% 16,7% 2,8% оператор 2,9% 5,9% 2,8% сист.администратор 13,4% 16,7% 4,2% супервайзор 5,9% 6,7% 2,8% техник 5,9% 2,8% печатар 13,4% 2,8% специалист телекомуникации 11,89% 2,8% технически сътрудник 2,9% 5,9% 2,8% търг.представител 2,9% 6,7% 2,8% софтуерен инженер 6,7% 1,4% агент-отдаване на автомобили 2,9% 1,4% военослужещ 2,9% 1,4% гл.специалист 5,9% 1,4% дистрибутор 2,9% 1,4% ел.монтьор 2,9% 5,9% 2,8% началник на филиал 2,9% 1,4% земед.производител 6,7% 1,4% консултант 2,9% 1,4% кредитен инспектор 5,9% 1,4% мобилна лаборатория 5,9% 1,4% началник склад 2,9% 1,4% оператор данни 6,7% 1,4% оператор на дигит.машина 2,9% 1,4% офис служител 6,7% 1,4% помощник готвач 6,7% 1,4% ръководител- транспорт 2,9% 1,4% рекламен агент 5,9% 1,4% сервизен техник 2,9% 1,4% служител 2,9% 1,4% ст.инспектор 2,9% 1,4% строителен техник 6,7% 1,4% учител 2,9% 1,4% шофьор 2,9% 1,4% други 8,7% 17,7% 8,4% 100, 100, 100, 100, 100, - на първо място - на второ място - на трето място 27

26 Графика 31 - Над 29% от анкетираните от ЦИТН са на длъжности от висше и средно управленско ниво. Работата ви от какво естество е ( по специалности ) 67,6 58,8 66,7 66,7 65,3 2,9 11,8 6,7 17,6 23,5 13,3 33,3 11,8 5,9 13,3 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА 5,6 19,4 9,7 Висше управленско Изпълнител с подчинени Средно управленско Изпълнител без подчинени Графика 32 Над 43% от анкетираните в ЦИТН работят напълно или по-скоро по специалността си. Най-висок е този процент в специалност ИКН. Доколко работата е по специалността ви (по специалности) 35,3 35,3 20,0 33,3 31,9 26,5 29,4 8,8 17,6 35,3 11,8 33,3 6,7 40,0 16,7 50,0 25,0 27,8 15,3 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Напълно По-скоро да По-скоро не 28

27 В таблица 12 са посочени причините, поради които респондентите не работят по специалността, която са завършили. Най-често това е защото не могат да си намерят такава работа. Таблица 12 мога да си намеря такава работа желая да работя по специалността си Друга причина Общо за ЦИТН Защо не работите по специалността, която сте завършили КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо (брой) Завършилите ЦИТН са заети основно в частния сектор графика 33 Графика 33 Форма на собственост на фирмата, в която работите Държавна 9,7% Общинска 2,8% Частна 87,5% 29

28 Около 51% от завършилите ЦИТН, които са били анкетирани, упражняват последната си работа над 3 години. Графика 34 От колко време упражнявате тази работа До 3 месеца 7, От 3 до 6 месеца 8,5% От 6 месеца до 1 год.5,6% Над 3 години 50,7% От 1 до 3 години 28,2% Графика 35 Около 24% от респондентите от ЦИТН са отговорили, че не са доволни от работата си. При завършилите КТКМ този процент е най-висок 37,6%. До колко сте удовлетворени от работата си 5,9 23,5 6,3 31,3 16,7 4,2 19,7 66,7 33,3 44,1 31,3 45,1 50,0 26,5 31,3 33,3 31,0 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Напълно По-скоро да По-скоро не 30

29 Графика 36 Имайки предвид придобития опит, 86% от анкетираните от ЦИТН са напълно или по-скоро удовлетворени от подготовката си в БСУ. Доволни ли сте от подготовката, която получихте в БСУ 8,8 8,8 5,9 17,6 16,7 5,6 8,3 60,0 64,7 41,2 54,2 83,3 17,6 35,3 40,0 31,9 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Напълно По-скоро да По-скоро не Графика 37 Над 67% от респондентите са доволни от практическата приложимост на знанията, придобити по време на следването. Удовлетворени ли сте от практическата приложимост на знанията 18,2 31,8 45,5 4,5 27,3 54,5 18,2 12,5 50,0 37,5 40,0 60,0 8,7 23,9 47,8 19,6 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Напълно По-скоро да По-скоро не 31

30 Графика 38 66% от анкетираните определено биха препоръчали БСУ на познат. Бихте ли препоръчали БСУ на познат (по специалности) 9,4 9,4 15,6 11,8 17,6 6,7 46,7 4,3 8,6 21,4 100,0 65,6 70,6 65,7 46,7 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Определено да По-скоро да По-скоро не Графика 40 над 77% от анкетираните, завършили ЦИТН смятат, че дипломата от БСУ има авторитет на пазара на труда. Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите 14,3 12,5 16,7 11,3 14,3 12,5 58,3 16,7 11,3 50,0 56,3 16,7 50,0 21,4 18,8 41,7 50,0 27,4 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Определено да По-скоро да По-скоро не 32

31 Над 29% от всички анкетирани, завършили ЦИТН смятат, че в учебния план на специалността им не са били включени някои курсове, които са били важни за подготовката и професионалното им развитие. Най-висок е този процент при завършилите специалността КТКМ таблица 13. Таблица 13 Завършена специалност Има ли области, в които учебният план не Ви предложи подходящи курсове Общо Да КСТ 25,9% 74,1% 100, КТКМ 50, 50, 100, ИКН 100, 100, ЛИТА 33,3% 66,7% 100, Общо за ЦИТН 29,3% 70,7% 100, Таблица 14 Завършена В кои области учебният план не Ви специалност предложи подходящи курсове Общо Чужд език Практика КСТ КТКМ 1 1 ЛИТА 2 2 Общо за ЦИТН Графика 41 Нуждаете ли се от продължаващо обучение 29,4 48,5 60,0 66,7 47,9 70,6 51,5 40,0 33,3 52,1 КСТ КТКМ ИКН ЛИТА Общо за ЦИТН Да 33

32 III. Анализи по центрове ЦЮН На фиг. 42 се вижда, че 97% от завършилите ЦЮН са имали някаква работа след завършването си. Фиг. 42 Имали ли сте работа след като завършихте БСУ /по специалности/ ,7 3,0 94,3 100,0 97,0 Право ПА Общо за ЦЮН Да Завършилите специалност Публична администрация по-бързо са си намерили работа,тъй като от специалност Право имат задължителни стажове. Фиг. 43 Колко време след завършването си постъпихте на работа /по специалности/ ,1 9,7 9,4 36,4 12,9 19,4 25,0 18,8 18,2 58,1 36,4 46,9 Право ПА Общо за ЦЮН По време на следването си До 6 месеца От 6 месеца до 1 година Над 1 година 34

33 По-малко от 1 от завършилите през 2011г. ЦЮН студенти, участвали в проучването, нямат постоянна работа. Фиг. 44 Понастоящем имате ли постоянна работа /по специалности/ ,9 12,9 9,2 94,1 87,1 90,8 Право ПА Общо за ЦЮН Да На табл.15 се вижда, че при завършилите специалност Право, най-голям е делът на работещите в системата на Правосъдието, следван от Общинска администрация и Финанси. Голяма част от тях работят напълно по специалността си. Работещи по специалността си има и в системата на МВР и Здравеопазването. Табл. 15 Основни отрасли на фирмите, в които работят анкетираните Право Публична Общо администрация Правосъдие 28,1% 3,6% 16,7% Общинска администрация 21,9% 10,7% 16,7% МВР 9,4% 14,3% 11,7% Търговия 3,1% 17,9% 10, Финанси 12,5% 3,6% 8,3% Здравеопазване и социална работа 3,1% 14,3% 8,3% Туризъм и обществено хранене 17,9% 8,3% Производство 3,1% 7,1% 5, Държавна администрация 6,3% 3,3% Транспорт 7,1% 3,3% Горско стопанство 3,6% 1,7% Услуги 3,1% 1,7% Счетоводни услуги 3,1% 1,7% 35

34 Образование 3,1% 1,7% МО 3,1% 1,7% Общо: 100, 100, 100, - на 1-во място - на 2-ро място - на 3-то място Табл.16 Основни длъжности, които заемат анкетираните Право Публична администрация Общо юрисконсулт 42,9% 22,7% държавен служител 14,3% 25,9% 13,5% продавач-консултант 19,3% 9,1% адвокат 14,3% 7,6% администратор 9,7% 4,5% управител 5,8% 3,2% 4,5% социален работник 6,5% 3, юрист 5,7% 3, директор на дирекция в Община 2,9% 1,5% директор мрежа 2,9% 1,5% доцент 2,9% 1,5% ръководител екип 3,2% 1,5% специалист 3,2% 1,5% ст.специалист 3,2% 1,5% счетоводител 2,9% 1,5% частен банкер 3,2% 1,5% други 16, 7,5% - на 1-во място - на 2-ро място - на 3-то място 36

35 Почти 1/4 от анкетираните от ЦЮН, 3 години след завършването си са на длъжности от висше и средно управленско ниво. Фиг. 45 Работата Ви от какво естество е? /по специалности/ ,8 80,6 67,7 9,7 16,1 8,1 6,5 14,5 19,4 12,9 9,7 Право ПА Общо за ЦЮН Висше управленско Средно управленско Изпълнител с подчинени Изпълнител без подчинени Повече от половината от завършилите преди 3 години ЦЮН работят по специалността си. Най висок е относителният дял на работещите по специалността си от завършилите Право. Фиг. 46 Доколко работата е по специалността Ви /по специалности/ 3, ,1 21,2 69,7 35,5 22,6 18,8 14,1 28,1 По-скоро не По-скоро да Напълно 3 35,5 39,1 1 6,5 Право ПА Общо за ЦЮН 37

36 В табл.17 са посочени причините, поради които анкетираните не работят по специалността, която са завършили. Най-често това е защото не могат да намерят такава работа. Табл.17 Защо не работите по специалността, която сте завършили? мога да си намеря такава работа желая да работя по специалността си Друга причина Общо /брой/ Право ПА Общо за ЦЮН На фиг. 47 се вижда, че завършилите ЦЮН, работят основно в частния сектор. Така е и при завършилите другите центрове, но тук е най-висок делът на работещите в обществения сектор 46%. Фиг. 47 Форма на собственост на фирмата, в която работите Държавна 3 Частна 54% Общинска 16% 38

37 Над 1/3 от завършилите ЦЮН упражняват последната си месторабота повече от 3 години. Фиг. 48 От колко време упражнявате тази работа над 3 години 34% до 3 месеца 3% от 3 до 6 месеца 9% от 6 месеца до 1 година 9% от 1 до 3 години 45% Повече от от анкетираните, завършили ЦЮН и работещи в момента, са удовлетворени от работата си. Особено висок е този процент при завършилите Право. Фиг. 49 Доколко сте удовлетворени от работата си /по специалности/ ,0 54,5 42,4 6,5 16,1 58,1 19,4 3,1 9,4 56,3 31,3 Право ПА Общо за ЦЮН По-скоро не По-скоро да Напълно 39

38 От гледна точка на опита, който са натрупали, почти всички анкетирани, завършили ЦЮН преди 3 години, са удовлетворени от подготовката, получена в БСУ. Сред завършилите Право, никой от анкетираните не е дал отрицателен отговор. Фиг. 50 Доволни ли сте от подготовката, получена в БСУ /по специалности/ ,2 1,5 35,3 35,5 35,4 64,7 61,3 63,1 Право ПА Общо за ЦЮН По-скоро да Напълно Повече от от завършилите ЦЮН са удовлетворени от практическата приложимост на знанията, получени по време на обучението си. Фиг. 51 Практическа приложимост на знанията, получени в БСУ /по специалности/ ,2 11,1 19,6 45,5 66,7 52,9 30,3 22,2 27,5 Право ПА Общо за ЦЮН По-скоро не По-скоро да Напълно 40

39 Всички, завършили ЦЮН преди 3 години биха препоръчали на познатите си да следват в БСУ. Този въпрос е много показателен и обобщаващ за отношението на завършилите към учебното си заведение. Фиг. 52 Бихте ли препоръчали БСУ на познат /по специалности/ ,4 30,0 29,7 70,6 70,0 70,3 Право ПА Общо за ЦЮН По-скоро да Определено да Три години след дипломирането си, почти 9 от завършилите ЦЮН мислят, че дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите. Фиг. 53 Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите /по специалности/ 9 12,1 10,0 11, ,7 56,7 61,9 По-скоро не По-скоро да Определено да ,2 33,3 27,0 Право ПА Общо за ЦЮН 41

40 Около 1/3 от анкетираните от ЦЮН са на мнение, че в учебния план на специалността им не са били включени някои курсове, които са били важни за тяхното професионално развитие. Табл. 18 Има ли области важни за Вашето професионално развитие, в които учебният план не Ви предложи подходящи курсове? ДА НЕ ОБЩО Право 17,6% 82,4% 100, ПА 9,1% 90,9% 100, Общо за ЦЮН: 14,3% 85,7% 100, Табл. 19 Липсващи курсове брой посочили ПРАВО ПА ОБЩО ЗА ЦЮН Чужд език Практика 1 1 Възлагане на обществени поръчки 1 1 Общо: Повече от половината от завършилите ЦЮН преди 3 години се нуждаят от продължаващо обучение. Фиг.54 Нуждаете ли се от продължаващо обучение? /по специалности/ 3,0 1,6 9 45,5 41,9 43, ,5 49,2 50,5 Право ПА Общо за ЦЮН Да Учи магистратура 42

41 IV. Анализи по центрове ЦХН На фиг. 55 се вижда, че над 9 от завършилите ЦХН са имали някаква работа след завършването си. И тази година най-висок е процентът при завършилите Журналистика. Фиг. 55 Имали ли сте работа, след като завършихте БСУ /по специалности/ ,8 6,1 7, ,2 100,0 93,9 92,6 Да СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН Анкетираните от специалност Журналистика най-бързо са си намерили работа. Фиг. 56 Колко време след завършването си постъпихте на работа /по специалности/ ,3 16,7 16,7 19,6 8,7 12,4 12, ,8 38,9 21,7 24, ,2 44,4 50,0 50,6 0 СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН По време на следването си До 6 месеца От 6 месеца до 1 година Над 1 година 43

42 Повече от 9 от завършилите през 2011 г. ЦХН студенти, участвали в проучването, имат постоянна работа. Това е най-високият процент от шест години. Фиг. 57 Понастоящем имате ли постоянна работа /по специалности/ ,5 5,6 6,5 7, ,5 94,4 93,5 92,1 Да СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН За сравнение на фиг.58 се виждат резултатите от предишните 5 проучвания. Фиг. 58 Понастоящем имате ли постоянна работа /според годината на завършване/ 82,6 85,1 88,7 79,4 79,5 92,1 Да 17,4 14,9 11,3 20,6 20,5 7,

43 От табл.20 се вижда, че най-голям е делът на работещите в отрасъл Търговия, следван от Здравеопазване и социална работа /най-вече заради завършилите Социални дейности/, а на 3-то място е Туризъм и обществено хранене. Голяма част от завършилите ВО, които работят в сферата на туризма, производството и общинските администрации, работят на длъжности, които са напълно по специалността им. Табл.20 Основни отрасли на фирмите, в които работят анкетираните СД Журналистика ВО Общо за ЦХН Търговия 8,3% 33,3% 32,6% 25,6% Здравеопазване и социална работа 45,8% 4,7% 15,1% Туризъм и обществено хранене 8,3% 16,7% 11,6% 12,8% Производство 8,3% 7, 5,8% Общинска администрация 11,1% 4,7% 4,7% Култура 8,3% 5,6% 2,3% 4,7% Медии и комуникации 16,7% 2,3% 4,7% Транспорт 11,1% 4,7% 4,7% Строителство 7, 3,5% Образование 8,3% 2,3% 3,5% Услуги 4,2% 2,3% 2,3% Финанси 4,7% 2,3% МВР 4,2% 2,3% 2,3% движими имоти 4,2% 2,3% 2,3% Счетоводни услуги 5,6% 1,2% правителствена организация 2,3% 1,2% МО 2,3% 1,2% Земеделие 2,3% 1,2% Държавна администрация 2,3% 1,2% Охрана 2,3% 1,2% Общо: 100, 100, 100, 100, - на 1-во място - на 2-ро място - на 3-то място 45

44 Табл. 21 Основни длъжности, които заемат анкетираните СД Журналистика ВО Общо за ЦХН управител,собственик 7,4% 27,9% 12,2% 13,8% продавач-консултант 16,7% 12,2% 9,5% социален работник 33,3% 9,5% офис сътрудник 7,4% 5,6% 8,1% 7,3% администратор хотел 3,7% 5,6% 4,1% 4,2% експерт, специалист ВО 5,6% 4,1% 3,2% социален консултант и психолог 7,4% 2,1% психолог 3,7% 1,1% арт терапевт 3,7% 1,1% ВО на община Бургас 2, 1,1% връзки с медиите 2, 1,1% журналист 5,6% 1,1% организатор на мероприятия 2, 1,1% репортер 5,6% 1,1% ресурсен учител 2, 1,1% контрол качество 2, 1,1% креативен мениджър 2, 1,1% маркетингов отдел 2, 1,1% мед.сестра 3,7% 1,1% началник отдел 2, 1,1% обучител 3,7% 1,1% организатор културно масова дейност 3,7% 1,1% организатор ВИП полети 5,6% 1,1% отчетник счетоводство 5,6% 1,1% специалист банкови операции 2, 1,1% специалист ГРАО 2, 1,1% специалист европейски програми 5,6% 1,1% специалист маркетинг 2, 1,1% трудов медиатор 2, 1,1% туристически агент 3,7% 1,1% други 11,1% 11,2% 26,4% 37,8% - на 1-во място - на 2-ро място 46

45 Повече от 22% от анкетираните от ЦХН, 3 години след завършването си са на длъжности от висше и средно управленско ниво. Най-висок е процентът при завършилите Журналистика. Фиг. 59 Работата Ви от какво естество е? /по специалности/ ,3 72,2 72,7 75, ,2 12,5 16,7 11,1 2,3 11,4 13,6 2,3 9,2 12,6 СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН Висше управленско Средно управленско Изпълнител с подчинени Изпълнител без подчинени Най висок е относителният дял на работещите по специалността си сред завършилите Социални дейности. Фиг. 60 Доколко работата е по специалността Ви /по специалности/ ,0 50,0 47,8 41,6 16,7 12,5 21,3 22,2 23,9 18,0 45,8 16,7 19,6 11,1 8,7 19,1 СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН По-скоро не По-скоро да Напълно 47

46 В табл.22 са посочени причините, поради които анкетираните не работят по специалността, която са завършили. Най-често това е защото не могат да намерят такава работа. Табл.22 Защо не работите по специалността, която сте завършили? мога да си намеря такава работа желая да работя по специалността си Друга причина Общо /брой/ СД Журналистика ВО Общо за ЦХН: На фиг. 61 се вижда, че завършилите ЦХН, както и всички останали центрове са заети основно в частния сектор. Тук е най-високият процент, работещи в неправителствени организации. Фиг. 61 Форма на собственост на фирмата, в която работите правителствена организация 5% Държавна 15% Общинска 1 Частна 7 48

47 Повече от от завършилите ЦХН упражняват последната си месторабота повече от 1 година. Фиг. 62 От колко време упражнявате тази работа Над 3 години До 3 месеца 2% От 3 до 6 месеца 6% От 6 месеца до 1 година 9% От 1 до 3 години 43% Фиг. 63 Близо 9 от работещите, завършили ЦХН са удовлетворени от работата си. Доколко сте удовлетворени от работата си /по специалности/ ,5 11,1 6,7 8,9 3,4 10, ,3 38,9 55,6 45,5 По-скоро не 50 По-скоро да 40 Напълно ,2 50,0 28,9 40, СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН 49

48 От гледна точка на опита, който са натрупали, повече от 9 от завършилите ЦХН са удовлетворени от подготовката, получена в БСУ. Фиг Доволни ли сте от подготовката, която получихте в БСУ /по специалности/ 4,1 2,1 3,7 6,1 4, ,6 35,3 38,8 36,2 60 По-скоро не По-скоро да 40 66,7 64,7 51,0 57,4 Напълно 20 0 СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН Най-удовлетворени от практическата приложимост на знанията, получени в БСУ са завършилите специалност Журналистика. Фиг. 65 Практическа приложимост на знанията, получени в БСУ /по специалности/ ,8 11,1 4,2 8,3 2,0 9, ,2 33,3 58,3 49,0 По-скоро не По-скоро да Напълно ,1 55,6 29,2 39,2 0 СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН 50

49 Повече от 9 от завършилите ЦХН биха препоръчали БСУ на познати, които искат да следват във висше училище. Най-категорични са завършилите Социални дейности. Фиг ,8 Бихте ли препоръчали БСУ на познат /по специалности/ 5,6 11,1 4,2 2,1 10,4 3,2 1,1 12, ,2 83,3 83,3 83,0 По-скоро не По-скоро да Определено да СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН Три години след дипломирането си, повече от от завършилите ЦХН смятат, че дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите. Фиг Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите /по специалности/ 3,5 8,0 7,0 23,5 14,0 14,0 36,0 27,9 32,6 35,3 56,0 41,2 51,2 50,0 СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН По-скоро не По-скоро да Определено да 51

50 Почти 3 от анкетираните от ЦХН са на мнение, че в учебния план на специалността им не са били включени някои курсове, които са били важни за тяхното професионално развитие. Най-висок е процентът при завършилите Журналистика. Табл.23 Има ли области важни за Вашето професионално развитие, в които учебният план не Ви предложи подходящи курсове? ДА НЕ ОБЩО СД 12,5% 87,5% 100, Журналистика 50, 50, 100, ВО 43,8% 56,3% 100, Общо за ЦХН: 28,9% 71,1% 100, Много от отговорилите с Да на горния въпрос не са посочили кои са конкретно тези курсове. Най-споменавани са Практика и Изучаване на чужд език. Табл.24 Липсващи курсове брой посочили СД ЖУРНАЛИСТИКА ВО ОБЩО ЗА ЦХН Чужд език Практика Общо: Повече от половината от завършилите преди три години ЦХН се нуждаят от продължаващо обучение. Фиг. 68 Нуждаете ли се от продължаващо обучение /по специалности/ ,1 38,9 46,9 45, Да ,9 61,1 53,1 54, СД Ж урналистика ВО Общо за ЦХН 52

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ БАКАЛАВЪР,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС III ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ..16 г. РЕНТГЕНОВ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1..17 г. АКУШЕРКА 1..17 г. 2

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултати

Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултати Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултатите от анкетно проучване на завършващите степен Бакалавър

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 15 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС - IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА АКУШЕРКА 28.1.15 г. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 28.1.15

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.01.2012г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от14.06.2011г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименование Наименованиена Минимална Минимален Минимален Видна

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Slide 1

Slide 1 Университетски анкети 2014 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА Анкетна карта 01-05 Коя е специалността, която завършвате? Разпределение на анкетираните по пол (в %) 10 96,15%

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ПРЕДДИПЛОМЕН

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I - ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: УЧЕБНА ПРАКТИКА

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ-2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ АКУШЕРКА III

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1- ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ I-ВИ, II-РИ, III-ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ II- РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА II - РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно