44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ:... Тат

Размер: px
Започни от страница:

Download "44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ:... Тат"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ:... Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В 44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия съвет, проведено на г. и е актуализирана с решение на педагогическия съвет, проведен на г. Актуализацията е утвърдена със заповед на директора... /... стр. 1

2 І. Общи положения 1. Настоящата програма е изготвена на основание: Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея Европейска социална харта /ревизирана/ Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства / / Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания г. Закон за предучилищното и училищното образование Държавен образователен стандарт за приобщаващото образование 2. Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи е насочена към деца и ученици в задължителна училищна възраст, които имат нужда от подкрепа, социализация и приобщаване. 3. Програмата изгражда своите дейности около разбирането, че добре функциониращото училище е най-сигурната гаранция за привличането, задържането и мотивацията за повишаване успеха на учениците. То също така е най-добрата среда за успешната образователна интеграция на ромските деца, децата и учениците със специални образователни потребности, с физически и ментални увреждания. Добре организираното училище умее да приобщава родителите, има ресурси да предлага по-широк спектър от образователни възможности и прилага модерни педагогически методи на работа (вкл. интеркултурно и интерактивно образование). ІІ. Цели на програмата 1. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна и обществена реализация. 2. Защита правата и интересите на учениците от уязвими групи. стр. 2

3 ІІІ. Приоритет на програмата: ІІІ. 1. Изграждане на образователна среда за: осигуряване на равен достъп за качествено образование на всички приети ученици, независимо от техните различия; формиране на уважение към правата и свободите на всеки индивид, като базисна гражданска ценност; създаване на подходящ социално-психологически климат в училище за пълноценно участие в процесите на обучение и възпитание; недопускане на прояви на дискриминация и оказване на консултативна педагогическа помощ при затруднена адаптация; разгръщане потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие и успешна реализация; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/; включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. ІІІ. 2. Изходните позиции: ІІІ Всеки ученик може да бъде отличник Всеки ученик е добър в нещо. Това може да е област, заложена в учебните програми или да остава извън тях. Представата за това, в какво е добър един ученик може да е различна от това, което ние си представяме като добър в... Нашият подход е: Да открием тази област, в която даденият ученик е добър, да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин. Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми. стр. 3

4 ІІІ Поставяне на високи очаквания Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него. Доста често развитието се предопределя от ниските очаквания, които околните (особено учителите) имат за тях. Много от учениците смятат, че не могат да успеят, защото са различни. Повишаването на тяхното самосъзнание и гордост от идентичността им е важна стъпка за формирането на убеденост, че могат да успеят. Следователно, за да постигат по-добри резултати и да се развиват постоянно пред учениците трябва да се поставят все по-нови и по-високи очаквания. На всяко едно дете трябва да се покаже, че то може да успява. Всяко дете трябва да се научи, че ако полага усилия, то може да успее и да постигне целта, която си е поставило, а това ще доведе до промяна в живота му. Всяко дете трябва да се научи да вярва, че Аз мога да... и Аз искам да... ІІI Училището може да бъде привлекателно за всяко дете! За да бъде училището привлекателно е необходимо децата, техните родители и местната общност, от която са част, да припознават училището като своя институция. Нашият подход е: 1. Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище чрез предметите от общообразователната и избираемата подготовка, с цел формиране на толерантност сред всички деца и родители. 2. Да предлагаме разнообразни форми на факултативната подготовка с цел приближаването на обучението до интересите и потребностите на ученика. 3. Да организираме разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности като средство за ангажиране на училището с живота на местните общности и неправителствени организации, както и като възможност учениците да развиват своите способности като се забавляват. 4. Да въвеждаме разнообразни форми на участие на родители и представители стр. 4

5 на местната общност в учебния процес и в живота на училището: активното, ІV.. Задачи: участие не родители в училищното настоятелство, участието им в различни класни и извънкласни форми. 1. Да превърнем училището в място за всяко дете. 2. Да разширяваме интеркултурното образование чрез извънкласни форми, в часовете по предметите от задължителната подготовка и участие в проектни дейности. 3. Да организираме класната стая, така че да се отчитат нуждите и интересите на всички деца. 4. Да овластяваме ромските родители до степен на допустимост, като ги включим в училищния живот. 5. Системно и осезателно да подобряваме качеството на образование. IV. 1. Постигане на целите и задачите Постигането на целите и задачите ще бъде осъществено, чрез реализирането на поредица от дейности насочени към учителите, учениците и родителите. При реализирането на дейностите да бъдат използвани и се търси съдействие на НПО и други заинтересовани институции от всички нива. ІV. 2. Дейностите са с превантивна насоченост към: създаване на подкрепяща среда за децата със СОП; разрешаване на проблема с големия брой отсъствия и нисък успех на учениците от ромски произход; относително малък процент роми, продължаващи своето образование в средни училища; неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. V. Дейности стр. 5

6 V. 1. Дейности за овластяване и ангажиране на родителите Цел: привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот; ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; създаване на активна връзка между училището и родителската общност. Важна задача е повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската общност. Създаване на родителски клуб от активни родители, с цел привличане на останалите родители и ангажирането им с училищния живот. Родителският клуб се събира веднъж месечно (при желание и по-често). Реализира следните дейности: 1. Представяне на училището като институция; привличане на по-широк кръг родители; Представяне на училищата програма, образователни цели на училището; Представяне на класната стая, организацията, оформлението и материалните ресурси; Представяне на училищната политика за поведение, присъствие, толерантност. 2. Провеждане на анкета за впечатленията и удовлетвореността на родителите от материалната база, учебния процес, отношенията и живота в училище 3. Организиране на събития в общността. 4. Включване в решаването на проблеми с деца, застрашени от отпадане. 5. Организиране на общностни дискусии/родителски лектории и училище за родители определени теми. 6. Организиране на обучителни семинарии за родители: за традициите и културата на различните етнически общности. Училищно настоятелство: 1. Включва се при обсъждането на текущи проблеми на училището. 2. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по факултативна подготовка. стр. 6

7 3. Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 4. Оказва съдействие за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците. Дискутират се теми като: Застрашени от отпадане ученици - причини; Изготвяне план за действие за задържане на детето в училище; Разпределение на отговорности всеки родител поема отговорност за подкрепа; Проблеми в училището обсъждат се проблеми и как родителите биха могли да помогнат за преодоляването им; Обсъждане на резултати от външно оценяване и др. Възможности: какви текущи възможности има през съответния месец, от които училището може да се възползва и как: възможности за финансиране, включване в инициативи, проекти. V. 2. Дейности за активизиране на учениците 1. Връстници помагат на връстници (ученици наставници): чрез тази практика ученици, които са постигнали добри резултати в училище се включват като ментори/наставници на ученици, които имат проблем с отпадането (лош успех, безпричинни отсъствия по различни причини, проблеми с други ученици и др.. 2. Мотивиране на учениците, които имат проблеми със слаб успех, безпричинни отсъствия, агресивно поведение и др. за постигане на по-високи резултати. 3. Индивидуална работа със застрашените от отпадане: с всеки застрашен от отпадане ученик се предприемат целенасочени дейности, за неговото мотивиране, разрешаване на вътрешно-училищни конфликти, изграждане на подкрепяща родителска среда. 4. Изготвяне на личен профил за застрашените от отпадане деца. 5. Изготвяне на портфолио, в което се събират материали за работата и развитието на всяко дете. Портфолиото се представя ежемесечно на родител срещу подпис. стр. 7

8 V. 3. Дейности с учителите 1. Планиране и провеждане на методическа работа по проблеми на ученето и възприемането на научна информация от учениците в клас. 2. Обмен на добри практики с учители от училища, с опит в интеркултурното и приобщаващото образование. 3. Повишаване квалификацията и мотивацията на учителите за работа с деца от ромския етнос и деца с увреждания и СОП чрез участия в проекти. VІ.. Дейности за реализиране на Програмата: 1. Актуализиране на Програмата за квалификация на педагогическите кадри в 44.СУ с оглед новите моменти по отношение работата с децата и учениците. Организиране на квалификационни курсове по теми от проблема с лектори от ДИУУ и ФП към СУ Св, Климент Охридски" Отг.: Директор Срок: година Обучение на преподавателски екипи за проектни дейности Отг.: Директор Срок: година 2. Подобряване на учебната среда за реализиране на училищната програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Изработване на образователен модел за 44. СУ. Създаване на инструментариум за нуждите на модела. Отг.: Директор, зам.-директори, психолог стр. 8

9 3. Ангажиране на УН и районната администрация, като механизми на взаимодействие с ученици, родители, обществени организации и общински структури за прилагане на образователния модел в 44 СУ. Отг.: Директор, психолог 4. Създаване на клуб Национална идентичност и гражданско общество" със следните акценти: запазване на идеите за гражданско общество; изучаване на европейските граждански ценности; възпитаване в уважение към международните стандарти за правата на човека. Отг.: Директор; учител по история и цивилизация Срок: началото на учебната 2018/2019 година 5. Подобряване на социално-психологическия климат в извънучилищна среда по отношение на образованието на учениците от етническите малцинства чрез създаване на извънкласни форми за междукултурно опознаване и междукултурна диалогичност. Развиване на културната идентичност и превръщане. културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Отг.: зам.- директор, педаг. съветник 6. Създаване на административен капацитет в 44. СУ за реализиране на програми по интеркултурнo образование, човешки права, принципи и ценности на гражданското общество, за разработване на проекти за осигуряване на финансови механизми за реализиране на дейността на извънкласните форми. Отг.: зам.- директор, пед.съветник 7. Създаване на благоприятна информационна среда за реализиране на дейностите по програмата - училищен вестник, информационни табла. стр. 9

10 Отг.: зам.- директор, пед.съветник 8. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора с подходящо образование като доброволци за работа с деца в риск. Отг.: зам-. директор, пед.съветник 9. Осигуряване на училищен екип за подкрепа на личностното развитие, състоящ се от психолог, ресурсен учител и логопед. Отг.: директор Срок: м. януари 2019 г. 10. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца, чиито майчин език е различен от българския. Отг.: зам-. директор 11. Проучване на възможностите за разработване и реализиране на проекти или партньорско участие в проекти към ЦОИДУЕМ. Отг.: зам.- директор 12. Създаване на условия за развитие на талантливите деца чрез насърчаване на техните творчески изяви посредством участия в изложби, базари, концерти. Отг.: зам-. директор стр. 10

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Програма Намаляване на отпадането на ромски деца от училище 2010-2013 ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ?! НАШАТА МИСИЯ ДА ПРЕВЪРНЕМ УЧИЛИЩЕТО В МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ОСНОВЕН ПОДХОД ЗНАНИЕТО СЕ ПОСТИГА В СПОДЕЛЯНЕТО НА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г. Образование: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 2020 година в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На територията на община Кърджали се намират една Гимназия

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно