Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект на Програма за закрила на детето 2014 г."

Препис

1 Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок от публикуването на настоящата (до год.) да депозирате писмено приложения, мнения и препоръки по предложението за приемане на Програмата на адрес в гр. Павликени, бул. Руски 4, Информационен център или на ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ПАВЛИКЕНИ 1 / 59

2 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ относно: Програма за закрила на детето г. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 2 / 59

3 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, ПРЕДЛАГАМ: Общински съвет- Павликени да приеме Програма за закрила на детето за 2014 г.. П Р И Л О Ж Е Н И Е: ü Проект на решение; 3 / 59

4 ü Програма за закрила на детето за 2014 г; Вносител: Ангелина Петрова Директор на Д СП Съгласувал: /Славена Грозева, гл. юрк., отдел ПОЧРОП/ Изготвил Д.Атанасова Началник отдел ЗД 4 / 59

5 Проект! РЕШЕНИЕ: Относно: Програма за закрила на детето г. 5 / 59

6 Общинският съвет - Павликени, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето РЕШИ: Приема Програма за закрила на детето за 2014 г.. 6 / 59

7 Вносител: Ангелина Петрова Директор на Д СП Съгласувал: /Славена Грозева, гл. юрк., отдел ПОЧРОП/ 7 / 59

8 Изготвил Д.Атанасова Началник отдел ЗД 8 / 59

9 Проект! ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014 г. Общинската програма за закрила на детето 2014 г. документира волята и готовността на институциите в Община Павликени за повишаване качеството на живот на децата. Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години. Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. на Община Павликени е съобразена със следните стратегически документи, планове, програми и нормативни документи: 9 / 59

10 - Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето / /; - Национална стратегия на детето / /; - Национална стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България и Планът за действие за изпълнение на стратегията; - Конвенция за правата на детето на ООН; - Закон за закрила на детето и правилникът за прилагането му; - Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие; - Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Основни приоритети: I. Политики на детето. Създаване на условията за социално включване на децата. 10 / 59

11 II. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата. III. Образование.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. IV. Насърчаване участието на деца. V. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. VI. Култура, спорт, свободно време и развитие на способностите на детето. Заложенте дейности, включени в програмата са реално изпълними и съобразени с потребностите за грижата за децата в Община Павликени, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. Общинската програма за закрила на детето е разработена за 2014 година и отразява общинската политика за осигуряване на децата на сигурна и безопасна среда за живот, възпитание и обучение. Общинската програма е стратегически документ, който определя приоритетните направления, целите и дейностите за реализация, който изисква концентрация на човешки, финансов и обществен ресурс за изпълнение на политиките за най-уязвимата част от нашето общество децата. 11 / 59

12 12 / 59

13 13 / 59

14 I Цел Дейност 14 / 59

15 Индикатори Отговорни институции Предвидени финансови средства 1.Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда 1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил сигнал в Дирекция Социално подпом 1.2. Приоритетна подкрепа на детето и семейството чрез мерки за закрила в семейна среда ил Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на 15 / 59

16 1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за зак 1.4. Подкрепа работата по превенция на изоставянето на деца чрез предоставяне на широк спе 1.5. Предоставяне на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата: 16 / 59

17 Развитие и популяризиране на услугата приемна грижа на територията на общината. Р Работа по проект И аз имам семейство Приеми ме 1.6. Организиране на информационни кампании сред маргиналните групи за насърчаване на от 1.7. Обхващане на повече деца със СОП в групите на ОДК за тяхната социална интеграция и р Брой извършени проверки и изготвени оценки на сигнал 17 / 59

18 Брой обхванати семейства 18 / 59

19 Брой деца, при които не е допуснато настаняване в специализирана институция; Брой реинтегрирани деца; Брой отпуснати социални помощи по реда на ППЗЗД с цел превенция на изоставянето и реинте Брой обхванати деца и семейства в тях 19 / 59

20 Брой деца и семейства, с които е работено Брой оценени и утвърдени нови приемни семейства; Брой настанени деца Брой извършени наблюдения на утвърдените приемни семейства и настанените деца в тях; Брой извършени обучения и супервизии 20 / 59

21 Брой обхванати деца със СОП Отдел Закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане гр. Павликени; Детска педагогическа стая Павликени КСУ Отдел Закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане гр. Павликени Дирекция Бюро по труда Община Павликени; ОЗД при Д СП ; 21 / 59

22 Училища; ЦОП Община Павликени; ОЗД и КСУ 22 / 59

23 КСУ Екип по приемна грижа-община Павликени и ОЗД Д СП ; общинска администрация Екип по приемна грижа-община Павликени и ОЗД, ЦОП Общинска администрация; Д СП ; ЦМДТ Амалипе Община Павликени, ОДК 23 / 59

24 В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 24 / 59

25 В рамките на утвърдения бюджет на институциите 25 / 59

26 В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите; По проект В рамките на утвърдения бюджет на институциите; 26 / 59

27 В рамките на утвърдения бюджет на институциите; 2. Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на 2.1. Поетапно изпълнение на заложените дейности в изготвения проект за извеждане на деца Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността Реализиране на проект Детство за всички чрез кандидатстване на Община Павликени по ОП Предприети действия за закриване на ДДУИ и разкриването на предвидените социални услуги 27 / 59

28 Подадено проектно предложение за кандидатстване по проекта; Разкриване на Защитено жилище за лица и три ЦНСТ Община Павликени, КСУ Община Павликени В рамките на утвърдения бюджет на институциите; 28 / 59

29 По проект ІІ. 1.Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата 1.1. Провеждане на кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот. 29 / 59

30 1.2. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. Брой проведени кампании Брой проведени кампании Училища и ДГ; Медицинските специалисти Училища и ДГ; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет на институциите 30 / 59

31 В рамките на утвърдения бюджет на институциите 2. Повишаване на информативността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болест 2.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на информираността на децата з 2.2. Организиране на лектории за повишаване на сексуалната и здравната култура на ученици Брой проведени кампании 31 / 59

32 Брой проведени лектории Образователни институции; РЗИ; МКБППМН РЗИ; Училища В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 3. Разширяване достъпа до услуги за подобряване на майчиното и детското здраве 3.1. Стимулиране на посещения при личен лекар и специалист от бременни и родилки, както и о Прилагане на механизъм за по-пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и 32 / 59

33 3.2. Реализиране на програма Асистирана репродукция (ин витро) Подобрена грижа и подкрепа за новороденото дете, майките и техните семейства Финансово подпомагане на бездетни двойки от Община Павликени в процеса на асистирана ре Д СП ; Общопрактикуващи лекари; ЦМДТ Амалипе В рамките на утвърдения бюджет на институциите 33 / 59

34 Д СП ; Общопрактикуващи лекари; ЦМДТ Амалипе Брой одобрени кандидати по програмата; Брой успешни опити ин витро В рамките на утвърдения бюджет на институциите 34 / 59

35 ІІІ. 1. Развиване на различни видов и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на 1.1. Поддържане регистъра на необхванатите ученици в учебна дейност към Община Павликен 1.2. Интегриране на деца от ромски произход в образователната система чрез прилагане на подходящи обучителни методи и работа със семе 1.3. Проекти за деца от маргинализирани общности за 35 / 59

36 включване в различни форми на обучение Регистър на необхванатите ученици Проект BG Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени Брой образователни институции, работещи по проекти за обхват на децата от маргинализирани Отдел ХД ; Училища и ДГ; ОЗД към Д СП 36 / 59

37 Училища и ДГ; ЦМДТ Амалипе РИО на МОН В рамките на утвърдения бюджет на институциите По проекти Проект С грижа за всеки ученик ; На училище без отсъствие, мярка Без отсъствия 37 / 59

38 1.4. Създаване на възможност за допълнително обучение на отпадащите ученици с цел вклю Брой деца, върнати в училище Училища; ОЗД; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет на институциите 1.5.Обучение на учители за формиране на знания, умение и компетентности за работа в интер Брой обучени учители 38 / 59

39 МОН; РИО; Училища Проект Деца в риск 2. Гарантиране на социалната интеграция на децата с увреждания и подобряване качество 2.1. Осигуряване на равен достъп до образователната система на деца с увреждания и дифер 2.2. Осигуряване на ресурсни учители/придружители, лични асистенти/ за подпомагане на инт Обучения на екипи от специалисти; Изработване и прилагане на индивидуални образователни Брой ресурсни учители в училища и детски градини 39 / 59

40 Училища; детски градини; РИО Училища; детски градини; В рамките на утвърдения бюджет на институциите; Проект Включващо обучение 3. Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със СОП в масовите учили 3.1. Предоставяне на информация и консултации на родителите на деца с увреждания за пра 3.2.Подобряване на системата за оценяване на образователните потребности на децата и уче 40 / 59

41 3.3. Изпълнение на проекти в общинската училищна мрежа по програми за включващо и приоб Разширяване на дейностите за ранно идентифициране и подкрепа за преодоляване на обучит Подобрено качество на образованието в детските градини/училищата Брой учебни заведения, включени в проекти по програмата Училища; ресурсни кабинети към училищата; детски градини РИО на МОН 41 / 59

42 РИО на МОН В рамките на утвърдения бюджет на институциите С бюджетни средства и по ОП РЧР Включващо обучение Проект по ОПРЧР Включващо обучение 42 / 59

43 ІV. 1. Възпитаване на отговорни и достойни граждани 1.1.Създаване на форми за участие на децата в живота на училището (училищен съвет) 1.4. Извършване на проверки по сигнал относно нарушаване правата на децата Брой създадени училищни съвети 43 / 59

44 Брой извършени проверки Училища Д СП, ОЗД; МКБППМН; Директори на училища В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите V. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация 44 / 59

45 1. По-добро гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели 1.1. Защита на правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни от представител на 1.2. Провеждане на корекционно-възпитателна работа с децата, извършили противообществе Брой участия във ВД на МКБППМН Брой деца, преминали през МКБППМН и консултативния кабинет ОЗД при Д СП гр. Павликени; МКБППМН МКБППМН 45 / 59

46 В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 2. Превенция на насилието и подкрепа на децата, преживели насилие 2.1.Провеждане на срещи на Мултидисциплинарен екип за работа в случаи на деца жертви на 2.2. Популяризиране функциите на Отдел Закрила (безплатно на детето гр. от цялата Павликени, страна) достъпа и интернет на дец 46 / 59

47 2.3. Контрол на посещенията на питейни заведения и компютърни клубове, осигуряване на общ Брой проведени заседания на мултидисциплинарния екип Брой подадени сигнали и жалби 47 / 59

48 Брой проведени акции; Брой установени непълнолетни в питейни заведения Община Павликени; Д СП, РУ П на МВР гр. Павликени Д СП гр. Павликени; Община Павликени; Доставчици на социални услуги РУ П Павликени; МКБППМН; ОЗД при Д СП 48 / 59

49 Община Павликени В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 3.Провеждане на активна превантивна дейност по опазване на живота и здравето на деца 3.1. Разпространяване на подходящи за деца видеофилми и информационни материали, чиято 49 / 59

50 3.2. Повишаване знанията на децата чрез провеждане на беседи, викторини, състезания и изло Брой обхванати деца и родители Брой проведени викторини, състезания, изложби РУП на МВР гр. Павликени; МКБППМН; Училища и ДГ 50 / 59

51 РУП на МВР гр. Павликени; МКБППМН; Училища и ДГ В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите VI. Култура, спорт, свободно време и развитие на способностите на детето 1. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време 1.1. Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за осмисляне н 1.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството извънкласн 51 / 59

52 1.3. Организиране на познавателни екскурзии в свободното време на учениците с цел опознава 1.4. Участие на децата в организиран отдих през ваканциите туристически походи, посещени Брой клубове по интереси; Брой обхванати деца Брой обхванати деца 52 / 59

53 Брой проведени екскурзии с учебна цел Брой проведени организирани прояви Училища и ДГ; ОДК; Читалища; Спортни клубове Училища и ДГ; ОДК; Читалища; Школа по изкуствата; Спортни клубове; 53 / 59

54 Училища и ДГ Училищни институции; ЦОП; ДЦДУ В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 54 / 59

55 В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 2.Идентифициране и подпомагане на деца с изявени дарби 2.1 Популяризиране сред децата и родителите на Програмата на мерките за закрила на деца с 2.2. Организиране и осигуряване на възможности за участие в конкурси, стимулиращи детското Брой деца 55 / 59

56 Реализиране на децата с изявени дарби Директори на училища и детски градини; РИО; Д СП ; Община Павликени Ръководства на училища и ДГ; ОДК, Школа по изкуствата, спортни клубове В рамките на утвърдения бюджет на институциите ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 56 / 59

57 1. Разкриване на качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността. 2. Проследяване спазването на правата на децата. 3. Повишаване на родителския капацитет. 4. Укрепване капацитета на специалистите, предоставящи социални услуги. 5. База данни с възможности за обмен на информация между различните институции работещи с деца изготвяне на регистри. 6. Насърчаване на отговорното / позитивното родителство. 7. Превенция на детското здраве - по-малко на брой деца болни от социално-значими заболявания. 8. Насърчаване спортната активност сред учащите. 57 / 59

58 10. Ефективна работа по Координационният механизъм. 11. Повишаване на информираността на децата с цел превенция от насилие. 14. Насърчаване посещението на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време. 15. Подпомагане на деца с изявени дарби. 16. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет средата. Легенда: КСУ Комплекс за социални услуги ДПС Детска педагогическа стая; ОЗД Отдел Закрила на детето Д СП Дирекция Социално подпомагане 58 / 59

59 МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; РИО Регионален инспекторат по образованието; РЗИ Регионална здравна инспекция; РУ П Районно управление Полиция ; ДГ Детски градини 59 / 59

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА Съгласувал: ЗЕХРА ХАЛИЛОВА Директор Д СП ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА. Общинската програма за закрила детето е разработе в съответствие с циолните и междуродни стандарти - Конвенцията

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

QP1  Политика по качеството на Община град Добрич ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно