Размер: px
Започни от страница:

Download ""

Препис

1 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата и срок за изпълнение Обикновена услуга Бърза услуга I. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 1 4 Служебно издаване на 1 ден/ не се дължи удостоверение за правно ограничение Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Издаване на удостоверение за наследници Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 1 ден/ не се дължи 1 ден/ 5,00лв. 7,50 лв. Експресна услуга веднага не се дължи 1 ден/ 5,00лв. 3 часа/ 7,50 лв. не се дължи 1 ден/ 4,00лв. 3 часа/ 6,00 лв Възстановяване или промяна на име / не се дължи Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Издаване на удостоверение за 1 ден/ 8,00лв. 3 часа/ 12лв. съпруг/а и родствени връзки Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Издаване на удостоверение за липса 3 дни/ 5,00лв. на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Издаване на удостоверение за раждане - оригинал / 20,00лв Припознаване на дете 3 месеца/ не се дължи не се дължи

2 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Издаване на удостоверение за родените от майката деца Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Издаване на удостоверение за семейно положение Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1 ден/ 8,00лв. 3 часа/ 12,00лв. 3 дни/ 4лв. 3 дни/5лв. 3 дни/8лв. 3 дни/15лв. В зависимост от справката / 20,00лв. 5,00 лв. 1 ден/ 10,00лв Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път Промяна в актовете за гражданско състояние Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението / не се дължи 1 ден/ не се дължи Комплектоване и проверка на / 15,00лв.

3 документи към искане за установяване на българско гражданство Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 39 Издаване на удостоверение за приемно семейство 40 Признаване на чуждестранни съдебни решения, свързани с гражданско състояние във връзка з чл от КМЧП 41 Искане на удостоверение за верен ЕГН, издадено от ТЗ ГРАО 42 Присвояване на ЕГН на български граждани, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване / не се дължи /15лв / 80лв. 3 дни/ не се дължи 3 дни/ не се дължи 43 Издаване на удостоверение по чл.40, т.2 от ПП на ЗЧБ II. Административни услуги Местни данъци и такси Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Издаване на удостоверение за декларирани данни Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Издаване на копие от подадена данъчна декларация Предоставяне на данъчна и осигурителна информация Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 1 ден/ 15лв 3 часа/ 22,50 лв. Не се дължи 3.00 лв на страница 5 дни 5 дни 5 дни 7.50 лв. 3 дни 7,50 лв. 3 дни 7,50 лв. 3 дни Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и за битови отпадъци Административно-технически услуги Общинска собственост III Издаване на удостоверение за 10 лв. 15 лв. 1 6 часа 1 6 часа 1 6 часа

4 отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Издаване на заповед за изземване на имот 40 лв. 10 лв. Не се дължи 60лв. 15 лв Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение Заверка на молба-декларация за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка 10 лв. 10 лв лв. на страница 1 лв. 60 дни Подаване на документи - до 31 януари; Разглеждане на документи от комисия- 2 месеца; Обявяване на проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем до 01 февруари / В 14- дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да правят възражения по списъка до кмета на общината./ Утвърждаване на окончателен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем в едномесечен срок след разглеждане на постъпилите възражения. 50 лв. 15 лв. 15 лв лв. на страница 3 дни 75 лв.

5 *Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината *Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж. * Придобиване или възстановяване право на собственост върху земи по пораграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ * Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска собственост. Учредяване право на пристрояване или надстрояване върху недвижими имоти общинска собственост 6 месеца -160 лв. за имоти с жилищно предназначение; лв за имоти с друго предназначение 3 месеца -160 лв. за имоти с жилищно предназначение; лв. за имоти с друго предназначение 2 месеца 60 лв. 2 месеца -160 лв. за имоти с жилищно предназначение; лв за имоти с друго предназначение 3 месеца 160 лв. за имоти с жилищно предназначение; 200 лв. за имоти с друго предназначение 16 Издаване на настанителна заповед 5 лв за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 20 лв. е за ведомства Приемане на документи за продажба на общински жилища 20 лв. 60 дни IV. Административни услуги Търговия, туризъм, транспорт Категоризация на заведения за хранене и развлечение Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. Чл. 2, ал.1, т. 4 2 месеца Категоризация на средства за подслон и места за настаняване Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Вписване на промени в обстоятелствата за 2 месеца Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. Чл. 2, ал.1, т.1, 2 и лв. 14 дневен срок от настъпване на промяната. 150 лв. 14 дневен срок от

6 категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект настъпване на промяната. В срок до три месеца преди изтичане на 5 годишния срок Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. Чл.6, т. 1, 2, 3 и Прекратяване на категория на Чл. 137, ал. 1 от Закона туристически обект за Туризма Издаване на удостоверение за категория на туристически обект дубликат 100 лв. за дубликат на удостоверение 50 лв. за нова табела Издаване на разрешение за маси за сервиране към заведенията за хранене и развлечения 14 дни 10 лв Издаване на Заповед за 14 дни ненормирано работно време на 50 лв. заведенията за хранене и развлечения Издаване на разрешeние за 30 лева таксиметров превоз на пътници 14 дни и холограмни стикери за автомобилите V. Административни услуги Зелена система Издаване на разрешение за отсичане на над 5 пет броя дървета и на лозя над 1 декар Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение Издава се от управление Земеделие, Общинска администрация 20 лева в личен имот; Безплатно в общински имот. Срок - 40 лева 14 дни, касаещо личен имот Експертна оценка на дървесина и храстова растителност (в личен имот) 20 лева 40 лева 14 дни, касаещо личен имот Издаване на превозен билет за За оригинал транспортиране на добитата дървесина извън горските територии 1.0 лв. за 1 бр. За дубликат 0.50 лв. за 1 бр. Административни услуги Селско стопанство и екология VI Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Издаване на разрешително за достъп до горски територии Издаване на позволително за ползване на лечебни растения Безплатно Безплатно - от датата на подаване на заявлението. Според количество и вид чл. 47 б от Наредбата за

7 Издаване на разрешение за отсичане до 5 пет броя дървета и на лозя до 1 декар в селскостопанските земи Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен. Срок на изпълнение: 1 ден в случаите, когато не се изискват допълнителни справки; 5 дни в случаите, когато се изискват допълнителни справки. 20 лева 40 лева 14 дни За измерване и кубиране 1. едра 0.50 лв. за куб. м. 2. средна 0.60 лв. за 3. дребна 0.70 лв. за 4. дърва пространствен 0.40 лв. За маркиране 1.1 едра лв. за 2.1 средна 0.40 лв. за дребна 0.50 лв. за 4.1 дърва пространствен 0.40 лв Срок: 3 дни Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци VII. Административни услуги Реклама Издаване на разрешение за поставяне на рекламноинформационни елементи VIII. Административни услуги Транспорт Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС,обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране Съгласуване на проекти за организация на движението 5 дни 6 лв. за удостоверение и 3,50 лв./тон СО Не се заплаща за земни маси 1. до 1 кв.м лв. 2. от 1 до 4 кв.м. 5 лв. 3. над 4 кв.м. 10 лв. ; Безплатно 1. постоянна 35 лв. 2. временна 25 лв.

8 (ОД) и паркирането, 14 дни светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица IX. Административни услуги Социални дейности Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския Без Срок-текущ съвет за отпускане на персонални пенсии Кандидатстване за финансова помощ за лечение на граждани на община Шумен Без 4 месеца Приемане на декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта Без Срок-текущ Приемане на заявлениедекларация Без за изплащане на транспортни разходи на Срок-текущ военнопострадали

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА  СТАРА ЗАГОРА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА от Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел. 31-08, E-mail strumyani_oba@yahoo.com ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, 22.02.2005 г. Общинска

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - наредба_за_общинските_такси_2008

Microsoft Word - наредба_за_общинските_такси_2008 О Б Щ И Н А С У В О Р О В О, О Б Л А С Т В А Р Н Е Н С К А НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги гр.суворово 2008г. 1 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Г Р. С У В О Р О

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно