4PBG B.book

Размер: px
Започни от страница:

Download "4PBG B.book"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W

2 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 3X 3X 4X 4X 4X 4X 1 1 X X1A XA ON OFF ON OFF A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN 3 4 TEMP TIME A 3 B 4 SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN 5 MODE SWING D MODE SWING /TEST 1 5 /TEST 1,6 3 4

3 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W Комплект безжично дистанционно управление Съдържание Страница Съображения за безопасност...1 Преди монтажа... Аксесоари... Забележка към монтажника... Монтаж на дистанционното управление... Монтиране на безжичното дистанционно управление... Определяне на адрес и на MAIN/SUB (ГЛАВНО/ ПОДЧИНЕНО) дистанционно управление... Процедура за настройване... Монтаж на платката на предавателя... 4 Монтаж на декоративния панел... 4 Монтаж на приемника в случай на BRC7EB530W... 4 Монтаж на приемника в случай на BRC7F530S/W... 5 Настройка на място...6 Пробна експлоатация...7 ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПУСКАНЕ НА МОДУЛА. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ РЪКОВОДСТВОТО. ЗАПАЗЕТЕ ГО ВЪВ ВАШИЯ АРХИВ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ И ДОВЕРЕТЕ МОНТАЖА НА КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ. АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ DAIKIN ЗА СЪВЕТ ИИНФОРМАЦИЯ. Значение на предупредителните символи Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до имуществени вреди или телесни повреди. Информацията, която е класифицирана като БЕЛЕЖКА, съдържа инструкции, гарантиращи правилното използване на оборудването. Вижте също и ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло, както иръководството за монтаж, предоставено с декоративния панел. За този комплект има само 1 възможно положение за монтаж в декоративния панел. По тази причина се препоръчва да се провери ориентацията на монтажа на декоративния панел, преди да се пристъпи към монтажа на този комплект. Уверете се, че нищо не прекъсва работата на безжичното дистанционно управление. Уверете се, че сигналът от дистанционното управление може да се предава безпроблемно. Уверете се, че индикаторът за работа на дисплея и другите индикатори може лесно да се виждат. Уверете се, че в близост до приемника няма светлинен източник или флуоресцентна лампа. Уверете се, че приемникът не еизложен на пряка слънчева светлина. Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции. Съображения за безопасност Моля, прочетете внимателно тези "Съображения за безопасност", преди да пристъпите към монтажа на климатичното оборудване, и се уверете, че монтажът е извършен правилно. След приключване на монтажа се уверете, че модулът работи правилно при стартиране на експлоатацията. Моля, инструктирайте потребителя как да работи с модула и как да извършва поддръжка. 4P B

4 Преди монтажа Аксесоари Вижте фигура 1. Проверете дали в окомплектовката на вашия комплект са включени следните аксесоари: 1 Приемник Платка на предавателя 3 Безжично дистанционно управление 4 Поставка за дистанционното управление 5 Алкална батерия тип AAA.LR03 6 Етикет с номера на модула 7 Винт за монтиране на поставката за дистанционното управление 8 Ръководство за експлоатация 9 Кабелна връзка 10 Пластмасов щифт 11 Пластмасов държател 1 Уплътнение Забележка към монтажника Не забравяйте да инструктирате потребителя как да работи правилно със системата, като му покажете предоставеното ръководство за експлоатация. Монтаж на дистанционното управление Монтиране на безжичното дистанционно управление Не хвърляйте дистанционното управление, не го подлагайте на силни удари и не го съхранявайте на места, където може да бъде изложено на влага или на пряка слънчева светлина. При работа с дистанционното управление насочвайте предавателната му част по посока на приемника. Разстоянието на директно предаване на дистанционното управление е приблизително 7 метра. Сигналът не може да бъде предаден, ако има нещо, като например завеси, което възпрепятства работата на приемника и дистанционното управление. Монтиране на стена или на колона 1 Фиксирайте поставката на дистанционното управление с предоставените винтове. Плъзнете дистанционното управление във фиксираната поставка в посока отгоре надолу. () Как се поставят батериите 1 Отворете капака на гърба на дистанционното управление, като го плъзнете по посока на стрелката. Поставете включените в окомплектовката "сухи" батерии. Поставете правилно батериите, като внимавате да съвпаднат знаците за полярност (+) и ( ), както е обозначено. След това затворете капака по указания преди това начин. Определяне на адрес и на MAIN/SUB (ГЛАВНО/ПОДЧИНЕНО) дистанционно управление Ако настройвате няколко безжични устройства за дистанционно управление за работа в едно помещение, задайте адрес за приемника и за безжичното дистанционно управление. Ако настройвате няколко кабелни устройства за дистанционно управление в едно помещение, сменете превключвателя за MAIN/SUB (ГЛАВНО/ ПОДЧИНЕНО) на приемника. Процедура за настройване Настройване на приемника Задайте превключвателя на безжичен адрес (SS) върху платката на предавателя според таблицата по-долу. Превключвател на безжичен адрес (SS) Модул Когато за 1 вътрешно тяло се използва както кабелно, така и безжично устройство за дистанционно управление, кабелното устройство за управление трябва за бъде зададено на MAIN (ГЛАВНО). По тази причина задайте превключвателя за MAIN/SUB (ГЛАВНО/ПОДЧИНЕНО) (SS1) на платката на предавателя на SUB (ПОДЧИНЕНО). MAIN (ГЛАВНО) SUB (ПОДЧИНЕНО) (1) Превключвател за MAIN/SUB (ГЛАВНО/ ПОДЧИНЕНО) (SS1) M S M S 4P B

5 Задаване на адреса на безжичното дистанционно управление (Вижте фигура 3) A Режим на настройки на място B Адрес (зададен фабрично на "1") C Настройка за показване на дисплей Настройка от дистанционното управление 1 Задръжте натиснати бутона и бутона в продължение на най-малко 4 секунди, за да влезете в режима за настройки на място. (Обозначен в зоната на показване на фигурата.) Натиснете бутона и изберете подходяща настройка за показване на дисплей (a/b). Всяко натискане на бутона превключва дисплея между "a" и "b". За пълното разбиране на тази функция вижте "Настройка за показване на дисплей a/b" на страница 3. 3 Натиснете бутона и бутона за задаване на адреса. Адресът може да бъде зададен от 1 до 6, но го задайте на 1~3 и на същия адрес като приемника. (Приемникът не работи с адреси 4~6.) 4 Натиснете бутона, за да потвърдите настройката. 5 Задръжте натиснат бутона в продължение на най-малко 1 секунда, за да излезете от режима на настройки на място и да се върнете отново към нормален дисплей. Настройка за показване на дисплей a/b Безжичното дистанционно управление има възможни настройки за показване на дисплей. Стандартната настройка a показва постоянно всички работни елементи, докато мултисистемната настройка b показва на дисплей само операции в продължение на ограничен период от време след изпълнение на настройките. В случай че целевото вътрешно тяло се управлява едновременно: от друг модул при групово управление, от кабелно дистанционно управление, от централизирано дистанционно управление, то понякога не отговаря на командите ВКЛ./ИЗКЛ. и настройка на температурата от безжичното дистанционно управление. За да не се обърква потребителят от възможните несъответствия между дисплея на безжичното дистанционно управление и действителното работно състояние на вътрешното тяло, препоръчва се при такава конфигурация на управление дисплеят на безжичното дистанционно управление да се зададе на b. Проверете каква настройка се предпочита от потребителя и задайте съответната настройка за показване на дисплей. Настройка за показване на дисплей a: стандартна b: мултисистемна Дисплей на дистанцион ното управление Всички работни елементи се показват постоянно. Операциите остават на дисплея само в продължени е на кратък период след изпълнение на командите. Резултат от настройката за показване на дисплей, в случай че целевото вътрешно тяло се управлява едновременно от повече от 1 устройство При смяната на режима на работа, настройката на температурата или на други подобни се извършва от безжичното дистанционно управление, вътрешното тяло отхвърля инструкцията. (Звукът на приемания сигнал е "пийх" или "пик-пик-пик") В резултат на това се получава несъответствие на дисплея между работното състояние на вътрешното тяло и показанието на дисплея на безжичното дистанционно управление. Тъй като показанията на безжичното дистанционно управление са изключени, не се получава несъответствие като описаното по-горе. 4P B

6 Поставяне на етикета с номера на тялото Поставете съответстващите етикети с номера на тялото както върху отвора за отвеждане на въздух на декоративния панел, така и върху гърба на безжичното дистанционно управление. БЕЛЕЖКА Монтаж на платката на предавателя (Вижте фигура ) Задайте Модул на приемника и на безжичното дистанционно управление да бъдат еднакви. Ако настройките се различават, сигналът от дистанционното управление не може да бъде предаден. 1 Капак на контролната кутия Платка на предавателя 3 По-къс кабелен сноп 4 По-дълъг кабелен сноп 5 Кабелна връзка 6 Контролна кутия 7 Пластмасов щифт 1 Прекъснете електрозахранването. Свалете капака на контролната кутия, както еописано в ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло. 3 Прикрепете четирите пластмасови щифта (7) към платката на предавателя () и я монтирайте вконтролната кутия (6). 4 Свържете по-късия кабелен сноп от конектора XA на платката на предавателя () към конектора X4A на печатната платка вконтролната кутия на вътрешното тяло. Прекарайте по-късия кабелен сноп, както е показано на фигура. 5 След като приемникът е монтиран, вкарайте подългия кабелен сноп в превключвателната кутия на вътрешното тяло и го свържете към конектора X1A на платката на предавателя. 6 Фиксирайте кабелите чрез кабелна връзка. Монтаж на декоративния панел Монтирайте декоративния панел, както е описано връководството за монтаж, предоставено сдекоративния панел. БЕЛЕЖКА Уверете се, че кабелният сноп (по-дългият) от предаването не е захванат между вътрешното тяло и декоративния панел или между тавана и декоративния панел. Монтажният процес на приемника е в зависимост от използвания декоративен панел. Монтаж на приемника в случай на BRC7EB530W 1 Подготовка преди монтажа 1 Преди да прикрепите декоративния панел, откачете частта с фирмената табелка на декоративния панел. Тази част няма да е необходима от тук нататък. След това свалете смукателната решетка ивъздушния филтър съгласно инструкциите връководството за монтаж, прикрепено към декоративния панел. 3 Свалете капака на контролната кутия съгласно инструкциите в ръководството за монтаж, прикрепено към вътрешното тяло. (Не забравяйте да изключите захранването, преди да свалите капака на контролната кутия.) Декоративен панел Натиснете трите куки, за да ги откачите от отворите на задната страна. Част с фирмената табелка 4 4P B

7 Прекарайте кабелния сноп от приемника през отвора за кабели на декоративния панел. След това прикрепете приемника към декоративния панел. Прекарайте кабела в превключвателната кутия на вътрешното тяло и го свържете към конектора X1A на платката на предавателя. Монтаж на приемника в случай на BRC7F530S/W Свалете смукателната решетка, както е описано в ръководството, предоставено с декоративния панел. Ъгълът, който е предвиден за безжичния комплект, еобозначен с две правоъгълни маркировки. След това свалете пластмасовия ъглов капак. Отчупете пластмасовия капак от задната страна на панела. Свалете винта и поставете кабелния сноп в пластмасовата скоба. След това я фиксирайте, като завиете винта обратно. Кабелният сноп минава през пластмасовата скоба. Прикрепете кабелния сноп от приемника към другите кабели с помощта на кабелна връзка. Прекарайте кабела през отвора и вкарайте капака на мястото му, след което го завинтете. 4P B

8 Прикрепете с кабелна връзка за правилно позициониране. Фиксирайте кабела към скобата в близост до кабелната връзка за позициониране. Вкарайте уплътнението (предоставено с приемника) около кабела на мястото, където кабелът влиза в модула. Фиксирайте кабела към другите кабели. 1 Свалете винта Поставете пластмасовата скоба (предоставена с приемника), кабелът трябва да преминава през скобата 3 Завийте винта обратно Настройка на място Ако на вътрешното тяло се монтират допълнителни аксесоари, предлагани като опция, може да се наложи промяна на настройката на вътрешното тяло. Вижте ръководството за монтаж (справочника сопции) за всеки допълнителен аксесоар. (Вижте фигура 4) A Режим B Режим на настройки на място C Първи код D Втори код Процедура 1 Когато сте в нормален режим, задръжте натиснат бутона в продължение на най-малко 4 секунди, за да влезете в режима на настройки на място. Изберете желания Режим с бутона. 3 Натиснете бутона и изберете Първи код. 4 Натиснете бутона и изберете Втори код. 5 Натиснете бутона, за да потвърдите настройките. 6 Задръжте натиснат бутона впродължение на най-малко 1 секунда, за да излезете от режима на настройки на място и да се върнете отново към нормален дисплей. 6 4P B

9 Пример Ако времето за почистване на въздушния филтър е зададено на "Замърсяване на филтъра-силно", задайте Режим на "10", Първи код на "0" и Втори код на "0". Режим 10 Първи код Описание на настройката Замърсяване на филтъра силно/ слабо = Настройка за задаване на време между съобщения на дисплея за почистване на филтъра. (Когато замърсяването е силно, настройката може да се промени на половин интервал между съобщения на дисплея за почистване на филтъра.) Дълготраен филтър Настройка за задаване на време между съобщения на дисплея за почистване на филтъра. Сигнал ВКЛ./ИЗКЛ. отвън = Настройка, когато принудително ВКЛ./ИЗКЛ. трябва да се задейства отвън. Термостатно диференциално превключване = Настройка, когато се използва дистанционен датчик. Настройка за скоростта на отвеждания въздух. Тази настройка следва да бъде променена като функция от височината на тавана. Настройка за посоката на въздушния поток. Тази настройка следва да бъде променена, когато се използва допълнителен комплект блокиращи подложки. Задаване на обхвата на посоката на въздушния поток. Тази настройка следва да бъде променена, когато се налага да се промени обхватът на движението на въртящата се клапа. Втори код Слабо ±500 часа Силно ±150 часа Дисплей Не се показва Принудително ИЗКЛ. ВКЛ./ИЗКЛ. 1 C 0,5 C,7 m >,7 3,0 m >3,0 3,5 m 4-пътен поток 3-пътен поток -пътен поток Горен Среден Долен 1 БЕЛЕЖКА Фабричните настройки за Втори код са маркирани със сив фон. Не използвайте никакви други настройки, освен посочените в таблицата. За групово управление с безжично дистанционно управление първоначалните настройки за всички вътрешни тела на групата са еднакви. (За групово управление вижте ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло за групово управление.) За система VRV. Пробна експлоатация Извършете пробната експлоатация съгласно инструкциите в ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло. След приключване на монтажа на тръбопровода за хладилен агент, дренажния тръбопровод и електроокабеляването извършете следните стъпки, за да предпазите модула: 1 Отворете спирателния клапан на тръбата за газ. Отворете спирателния клапан на тръбата за течност. 3 Пуснете захранването на нагревателя на картера за 6 часа. 4 Задайте на охлаждане с дистанционното управление, след което натиснете бутона, за да започне експлоатацията. 5 Натиснете двукратно бутона иработете в режим на ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ в продължение на 3 минути. 6 Натиснете бутона и проверете работата на клапата. 7 Натиснете бутона и преминете към нормална експлоатация. 8 Потвърдете правилното функциониране съгласно работните процедури, описани връководството за експлоатация. БЕЛЕЖКА Ако модулът не работи, вижте кода на неизправност, описан връководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло. Вижте ръководството за монтаж, предоставено с външното тяло, за типове системи с индивидуална работа. 4P B

10

11

12 Copyright 013 Daikin 4P B

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

Артикул

Артикул РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕРМОПОМПЕН БОЙЛЕР AX7 Съдържание 1. Важни забележки. 2. Описание на термопомпа..... 3. Инструкции за монтаж... 4. Инструкции за работа с панела за управление 5. Поддръжка

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Manual_BG

Manual_BG Ho me Control Motion Se nsor Сензор за движение за домашен контрол първи стъпки 2 Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт. Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда,

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно