ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА"

Препис

1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА от Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Във връзка с отменени от Административен съд Стара Загора текстове на Наредбата, получено предложение от Окръжна прокуратура Стара Загора с констатирана незаконосъобразност на текст от наредбата с искане за отмяната му, изменения в Закона за местните данъци и такси и постъпили предложения от администрацията е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. В хода на публичното му обсъждане са постъпили допълнителни предложения от администрацията за допълване и изменение на наредбата. С Решение 348/ г. на Административен съд Стара Загора влязло в сила на г. са отменени част от текстове на Наредбата касаещи някои цени на услуги предоставяни в Регионална Библиотека Захари Княжески. Основните мотиви на съда се състоят в установената законова безплатност на някои от услугите за които е била определена цена на услуга, а за други е следвало да се определят такси, вместо цена на услуга, тъй като такива се предвиждат съгласно Закона за обществените библиотеки. При спазване указанията на съда предлагам отпадане на някои цени на услуги и определяне на такси за други, като не се променят размерите за крайните потребители.

2 С предложение с вх / г. от Окръжна прокуратура Стара Загора, се сезира председателя на Общински Съвет Стара Загора за констатирана незкаоносъобразност на чл.43, т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, касаеща определената такса За възстановяване на имена по чл.19а от ЗГР 10.00лв.. Счита се че в чл.40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация не се предвижда за тази услуга да се събира такса, поради което не е е допустимо с подзаконов акт да се въвежда такава. В тази връзка предлагам отмяна на т.10 от член 43 от Наредбата. От Директор Дирекция ГРАО е предложено актуализиране на някои от таксите за издаване на документи по гражданско състояние. Предлага се съкращаване й на някои от сроковете за издаване на документи от 7 на 5 дни за обикновена услуга. Предлаганите увеличения на таксите представляват по-скоро актуализация на размера с оглед нарастналите административни и материално-технически разходи, като се има предвид това, че таксите за извършване на услуги по гражданското състояние не са актуализирани от приемането им с наредбата през 2012г. С предложеното увеличение се цели и покриване на разходите по процеса на създаване на електронен архив на книгите, регистрите и документите по гражданско състояние за всички населени места в общината. Предлага се приемане на нови такси за услуги и издаване на документи, които са предвидени в Наредба РД от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, Наредба РД от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, Закона за гражданската регистрация и Конвенция за издаване на многоезични актове за гражданско състояние в сила за Република България от г. С предложение от Зам. Кмет ОССПСТ е поискано актуализиране и допълване на наредбата в частта за цените на услугите в спортни бази на територията на Община Стара Загора. Предлага се отпадане на месечна такса при ползване плувен басейн за 5 коридора за 1 час дневно поради липса на интерес от този вид ползване. Предложено е при ползване на сауната да се въведе абонаментна карта за 8 посещения месечно по 1 час с преференциална цена от лв. с вкл. ДДС, както и цена за комбинирано ползване на басейн и сауна в размер на 9,00лв. с вкл. ДДС. Допълнително се разграничават и цените за ползване на две общински футболни игрища - това в парк Артилерийски и зад централна поща, поради различния тип и стойност на ползваната изкуствена настилка.

3 Постъпило е мотивирано предложение от Началник отдел Стопанска политика за приемане на ценоразпис за добиване на дървесина в имоти публична или частна общинска собственост, извън тези в горски територии, поради заявен интерес от земеделски производители или фирми, които обработват земята. Тъй като растенията също са частна общинска собственост в полза на бюджета на Община Стара Загора биха били постъпленията от продажба на тази дървесина, която до момента се премахваше без да постъпват суми, поради създаваща опасност за разливи и ограничаваща проводимостта на канали и дерета. На следващо място в изпълнение на изискванията на 17. (В сила от г. - ДВ, бр. 88 от 2017 г.) от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от г.) съгласно който В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. в двумесечен срок от придобиването, следва Общински Съвет Стара Загора да определи ред по който задължените лица за такса за битови отпадъци да декларират броя на ползвателите на услугата в имота. Определението за ползватели на услугата в имота е дадено в 1, т.45 от ДР на ЗМДТ, като и гласи "Ползватели на услугата в имота" са: а) за граждани собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание; б) за предприятия собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание. Видно от определението посочването на видовете лица ползватели на услугата е направено под формата на изборност с използване на съюзите и/или. Т.е. избора на това кои лица ще се приемат за ползватели на услугата остава в правомощия на Общинските съвети. В тази връзка за да се обхванат всички възможни лица пребиваващи в даден имот предлагам за ползватели на услугата в жилищните имоти собственост на граждани и предприятията, да се

4 приемат собствениците, лицата с учредено вещно право на ползване, наемателите, лицата с настоящ адрес в недвижимия имот, обитателите по смисъла на Закона за управление на етажната собственост и лица, които пребивават в имота на друго основание, тъй като в едно жилище макар и рядко срещано може да е налице съвкупност от всички видове лица, ползващи имота на различни основания и съответно ползващи услугите по чл.62 от ЗМДТ. За нежилищните имоти собственост на граждани и предприятия, тъй като там при тях от значение е не толкова броя на собствениците, ползвателите или наемателите, а действителния брой на пребиваващите в имота, а това включва най-вече персонала, предлагам за ползватели на услугата да се приеме средногодишния брой на заети или наети лица в имота, включително и персонала на трети лица, ползващи имота под наем или под друга правна форма. Към настоящия момент с оглед на това, че разпоредбите касаещи новият ред за определяне на таксата за битови отпадъци влизат в сила от г., декларирането на ползвателите на услугата не може пряко да повлияе на размера на таксата за битови отпадъци. Декларирането през 2019г. има за цел набиране на изходна информация въз основа на която в последствие Общинска Администрация ще може да направи разчети и да предложи на Общински Съвет Стара Загора варианти за определяне размера на таксата за битови отпадъци, съобразно новите законови правила. Наредбата е в съответствие със законите на Република България и правото на Европейския съюз. За прилагането й не са необходими допълнителни финансови ресурси за да е необходимо анализирането и представянето им. Проекта на наредбата е публикуван за обществени консулатации, като предложения и становища могат да се отправят в 30-дневен срок на Предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не противоречи на нормативни актове от по-висока степен. Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

5 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме следното, РЕШЕНИЕ: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора на първо четене, както следва: 1. Чл.1. Досегашния текст на чл.38 става алинея 1 на същия член. Чл.2. В чл.38 се създава нова алинея 2 със следното съдържание: «(2)Ценоразпис за дървесина, добивана извън горските територии Цени на дървесина на корен / в сечище / - чл.3, ал.3 от ЗОС Цена лв./пл.м3 без Вид дървесина ДДС 1 Орех 1.1 Едра Средна Дребна ОЗМ /Обли занаятчийски материали/ 20 2 Меки широколистни тополи 2.1 Едра Средна Дребна ОЗМ /Обли занаятчийски материали/ 10 Вид дървесина Цена лв./пр.м3 без ДДС 3 Дърва за огрев 3.1 Смесени широколистни /дъб, габър, бряст, акация, ; мъждрян, плодни дървета / 12

6 3.2 Меки широколистни /топола, върба, липа/ 8 2. Член 43, се изменя и става така: «(1) За извършване на услуги и издаване на документи по гражданското състояние се определят следните такси: 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 3.00 лв. 2. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес лв. 3. Издаване на удостоверение за промени на настоящия адрес, регистриран след 2000 година 3.00лв. 4. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 3.00лв 5. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес лв. 6. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 2.00лв. 7. Издаване на удостоверение за вписване на в регистъра на населението 3.00лв. 8. Издаване на удостоверение за раждане дубликат 5.00 лв. 9. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат 5.00 лв. 10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт/за втори и следващ път/ 5.00 лв. 11. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 3.00 лв. 12. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 10.00лв. 13. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3.00 лв. 14. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 5.00 лв. 15. Издаване на удостоверение за родствени връзки 5.00 лв. 16. Издаване на удостоверение за семейно положение /брак с чужденец, работа в чужбина, банка и др./ 5.00 лв.

7 17. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 5.00 лв. 18. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с докумнет за сключване на граждански брак в Република България 5.00 лв. 19. Легализация на документ за чужбина 5.00 лв. 20. За всички други видове удостоверения извън посочените по-горе/ Удостоверение за осиновяване, Удостоверение за приемно семейство и др./ 3.00 лв. 21. Препис от документи копие 3.00 лв. 22. Изготвяне на справки по искане на съдебни изпълнители 5.00лв. 23. Издаване на удостоверение за наследници 5.00 лв. (2). Срокът за извършване на обикновени услуги по ал.1, е: а) За услугите по т.1 и т.2 1 ден б) За услугите по т.3 т.7 3 дни в) За услугите по т.8- т.21 5 дни г) За услугите по т.22 и т.23 7 дни (3). За извършване на бърза административна услуга в рамките на 3 работни дни за услугите по букви «в» и «г» на предходната алинея, таксата по ал.1 се заплаща в двоен размер. (4). За извършване на експресна административна услуга в рамките на един работен ден, за услугите по букви «б», «в» и «г» на ал. 2, таксата по ал.1 се заплаща в троен размер. (5). Таксите по ал.1, ал.3 и ал.4 се заплащат при подаване на заявлението за извършване на услугата.» 3. В Раздел осми «Други такси» се създава нов член 52е със следното съдържание: «Чл. 52е. Такси за предоставяне на специализирани библиотечни услуги в Регионална библиотека «Захарий Княжески» Стара Загора. (1) За изготвяне на писмени библиографски справки: 1. С хронологичен обхват до 10 години за 1 брой библиографско описание 0.10лв. 2. С хронологичен обхват над 10 години за 1 брой библиографско описание 0.20 лв. 3. Повторно ползване на библиографска справка за 1 брой библиографско описание лв. 4. Изготвяне на писмена фактографска справка 2.00лв. /стр.

8 (2) За разпечатване и копиране на библиотечни документи 1. Разпечатване на черно-бял принтер А лв. /стр. едностранно и 0.30 лв. двустранно 2. Копиране на библиотечни документи 0.10 лв. /стр./ едностранно и 0.15 лв. двустранно 3. Сканиране на документ А4 до 5 стр лв. /стр. (3) Постъпленията от таксите осатват в приход на Регионална библиотека «Захарий Княжески» Стара Загора. 4. В Приложение 2 към чл.53 УСЛУГИ В ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ се правят следните изменения и допълнения: 1.В раздел I.Плувен басейн град Стара Загора : 1.1. В точка 4, подточка 4.2., буква б се отменя Точка 5 става 5. Ползване на сауна 1.3. Досегашната точка 5 става подточка 5.1. без промяна на съдържанието Създава се нова подточка 5.2.Абонаментна карта за 8 посещения по 1 час 32,00 лв. с вкл.ддс за посетител. Картата е валидна до 30 дни от издаването Създава се нова точка 6. Комбинирано ползване на плувен басейн и сауна 9,00 лв./час с вкл. ДДС за посетител. 2. Раздел II се изменя така: II.Футболно игрище с изкуствена настилка, за един астрономически час за всеки ден от седмицата: 1. Зад централна поща 30,00 с вкл. ДДС 2. В парк Артилерийски 20,00 лв. с вкл. ДДС Преходни и заключителни разпоредби 5. (1)Лицата по чл.64 от Закона за местните данъци и такси в срок от г. до г. декларират в бюрата за местни данъци и такси към Община Стара Загора броя на ползвателите на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в недвижимите имоти за които са задължени за такса за битови отпадъци. В случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019г. декларация се подава в двумесечен срок от придобиването.

9 (2) Кмета на Община Стара Загора в 7-дневен срок от приемане на наредбата утвърждава образци на декларациите, които ще се подават от гражданите и предприятията. (3) За жилищните имоти гражданите и предприятията задължени за подаване на декларации по ал.1, посочват собствениците, лицата с учредено вещно право на ползване, наемателите, лицата с настоящ адрес в недвижимия имот, обитателите по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и лица, които пребивават в имота на друго основание (4) Граждани, чиито жилища на територията на Община Стара Загора са декларирани като основни такива се считат за ползватели на услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за този имот. (5) За нежилищните недвижими имоти, гражданите и предприятията задължени за подаване на декларации по ал.1, посочват средногодишния брой на заетите и наети лица, както и лица, които пребивават в имота на друго основание, включително заетия и наетия персонал на трети лица, ползващ имота или части от него. ЖИВКО ТОДОРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Съгласувано: Зам.Кмет Хуманитарни дейности / Иванка Сотирова/ Зам. Кмет ОССПСТ /Красимира Чахова/ Директор на Дирекция ФБСД : / Ц. Ганева / Началник отдел ПНО : / М. Боянова / Изготвил: Ив.Иванов - Н-к отдел МДТ

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно