Microsoft Word - Document7

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Document7"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Септември Общински съвет гр.септември след като се запозна с предложението на Кмета Община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21,ал.1,т.7 ЗМСМА Р Е Ш И : І.Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, както следва: 1 В чл.21, ал.1 първото изречение се изменя така: (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите,представляващи сграда, които няма да се ползват през цялата година, не са основно жилище и е подадена декларация по образец от собственика до 31-ви декември на предходната година до общинска администрация гр.септември. 2 Вчл.25 се правят следните изменения и допълнения: ал.2. т.а) след текста един родител се добавя вдовец или вдовица ал.2. г.б) след текста чийто се добавя ( двама ) ал.2, т.в) целият текст се заменя с текста второ и всяко следващо дете от едно семейство са приети в едно детско заведение ал.2, т.г) (отпада) ал.6, т.б) текста служи родителят се заменя с учат родителите ал.6, т.в) и т.д)- (отпада) ал.10 (нова) При постъпване в детска ясла и детска градина се внася еднократен депозит в размер на една месечна такса в размер на 35,00лв. Депозитът се приспада от последната дължима такса при напускането на детето на детското заведение. ал.11 (нова) При подаване на заявление за постъпване в детско заведение на територията на общината, да се изисква от родителите Удостоверение от община Септември за липса на задължение към общината. 3 Вчл.26 (2) (нова) За новозаписани лица се внася еднократен депозит в размер на 30 лв.и се изисква удостоверение от общината за липса на задължения. Депозитът се приспада от последната дължима вноска. Ал.2 става ал.3 Ал.3 става ал.4 Ал.4 става ал.5(нова)

2 4 Вчл.29 се правят следните изменения: А) числото 5,00 се заменя с 6,00 Б) числото 8,00 се заменя с 10,00 В) числото 11,00 се заменя с 14,00 5 В чл.30 се правят следните изменения и допълнения: 1.Създават се нови ал.1,ал.2 и ал.3: (1) Ученици близнаци и сираци(с един родителите вдовец/ца)заплащат такса в размер на 50% от таксата за учениците. (2)На учителите-ръководители и медицинското лице определени със заповед на кмета на Общината се поема от бюджета на общината, само таксата за лагера. (3) Медицинските лица обслужващи лагерните смени следва да са във встъпили трудово правоотношение с Община Септември 6 Вчл.38 се правят следните изменения и допълнения: 1.В т.6 числото 10,00 се заменя с 15,00 2.В т.7 накрая се добавя: в населени места и парцеларни планове за линейни обекти 3.В т.13, а) числото 0,40 се заменя с 0,50 б) числото 1,00 се заменя с 2,00 и числото 50,00 се заменя със 100,00 4. В т.14 се правят следните изменения: числото 0,20 се заменя с 0,30 и числото 20,00 се заменя с 30,00 5.В т.16 се правят следните изменения: а) числото 20,00 се заменя с 30,00 в) числото 20,00. се заменя с 50, В т.20 текстът придобива следната редакция: - за приемане и процедиране на проекти за ПУП/планове за регулация и застрояване, планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове/: а) до три поземлени имота в населени места или трасета, до 500лин.м. б) над три поземлени имота в населени места или трасета над 500лин.м. 7.В т.24 числото 5,00 се заменя с 10,00 8.В т.26 числото 50,00 се заменя с 100,00 9. Точка 27 се отменя. 10. В т.28 се добавя на обект 11. В т.32 думата завършен се заменя със заварен 12. В т.33 накрая се поставя запетая и се добавя след оглед и числото 20,00 се заменя с 30, В т.35 числото 2,00 се заменя с 14. В т.36 накрая се поставя запетая и се добавя включително Енергийна ефективност и числото 5,00 се заменя с 10, В т.37 след думите цифрови данни се допълва подробни точки - 1 квартал 50,00лв. се заменя с 2,00лв.на точка - на всеки следващ 25,00лв (отпада) 16. създава се нови т.40 и т.41 т.40 Издаване на заповеди за разрешение изработване на ПУП изън населените места 20,00лв.

3 т.41 Приемане и процедиране на проекти за ПУП изън населените места 100,00лв. 7. В чл.39 се отменят: т.2, т.4 и т.6 8.В чл.40 се правят следните изменения и допълнения: Размер в лева по ред Вид на услугата 1 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Обикно- вена Бърза За страната 4,00 5,00 7,00 За чужбина 8,00 10,00 11,00 2. Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат Експ- ресна За страната 4,00 5,00 7,00 За чужбина 8,00 10,00 11,00 3. Издаване на препис извлечение от акт за смърт, за втори и следващ път. 4. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 4,00 7,00 състояние: 4,00 5,00 7,00 4,00 5,00 7,00 5. Издаване на удостоверение за наследници 6. Издаване на удостоверение за семейно положение 7. Издаване на удостоверение за родствени връзки 8. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице: 4,00 5,00 7,00 4,00 5,00 7,00 За страната 4,00 5,00 7,00 За чужбина 8,00 10,00 11,00 9. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина 12,00 17,00 22,00

4 10. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България Издаване на удостоверение за постоянен адрес За лица над 70 години 12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес За лица над 70 години 13. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес (ново) 7,00 безплатно безплатно 14. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес (ново) 15. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 5, Издаване на преписи на удостоверения или на преписиизвлечения от съставени актове за гражданско състояние 17. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без гражданство 7,00 7, Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние от минали години 6, Удостоверение за лишаване от родителски права 20. Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД Население за МВР 6, Издаване на служебна бележка за сключване на граждански брак и /или присъствие на погребение 2,50 4,00 7, Всички други видове удостоверения по искане на граждани 5,00

5 23. Организиране и провеждане в семейни обреди именоване (ново) 24. Организиране и провеждане в семейни обреди сключване на граждански брак (ново) 25. Организиране и провеждане в семейни обреди сключване на гражд. брак с изнесен ритуал (ново) 26. Организиране и провеждане в семейни обреди погребение (ново) 27. За набиране на текст на пълномощни и декларации За съставяне и набиране на текст пълномощни и декларации-(ново) 50,00 50,00 150,00 50,00 става-5,00 става-10,00 (2) Не подлежат на таксуване следните услуги: по ред Видове услуги 1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал; 2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал; 3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път; 4. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство; 5. Припознаване на дете 6. Възстановяване и промяна на име 7. Приемане на искания и промяна в актове за гражданско състояние; 8. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина 9. Установяване на наличие на българско гражданство 10. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции 11. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданска регистрация 12. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО 13. Присвояване на ЕГН 14. Издаване на удостоверение за идентичност на администриран адрес 15. Промяна на ЕГН на български гражданин 16. Поддържане на регистъра на населението;

6 17. Получаване на удостоверение за раждане на новородени от гр.пазарджик, гр.септември кметствата и предаване на родителите (3) (нова) За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес: а) за първи подпис - било лв, става 5,00лв. б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква а в) за всеки следващ подпис било 1,00лв, става 2,00лв г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване права върху имот, за всеки подпис 10,00лв. д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква г (4) (нова) Таксата по ал.3 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, в противен случай се събира отделно. (5) (нова) За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: а) за първата страница лв. б) за всяка следваща страница 2,00лв. 9.В чл.43 се правят следните изменения и допълнения: ал.1(отменя се) ал.4.1,(отменя се) ал.4.3 текстът придобива следната редакция За издаване на разрешения и извършването на заверки: т.а) (нова) Разрешително за удължено работно време 60,00лв. т.б) (нова) Разрешително за озвучаване 60,00лв. т.в) (нова) Заверка на регистър за черни и цветни метали; - обикновена (14 дни) 60,00лв. - бърза (7 дни) - 100,00лв. - експресна (1 ден) - 150,00лв. т.г) (нова) Заверка на регистър на хотелиер 15,00лв. т.д) (нова) Други разрешения и заверки на регистри 50,00лв. ал.8 (нова) Издаване на пропуски за движение и престой на едно моторно превозно средство за търговски нужди през пешеходна зона гр.септември за леки и лекотоварни автомобили до 3,5тона; т.а) ежедневен- 10,00лв./ден т.б) месечен 50,00лв/мес. т.в) издадения пропуск не важи за съботните и неделните дни ал.9(нова) ал.8 (стара) става ал.9 със следните корекции след текста разрешението се добавя и заверката по чл.43 $10 чл.49.ал.4 (отпада) 11.В чл.51. се правят следните изменения и допълнения: т.1 Удостоверение за данъчна оценка - обикновена услуга 5,00лв. се заменя с 8,00лв. - бърза услуга 8,00лв. се заменя с 12,00лв. - експресна услуга 15,00лв. се заменя с 20,00лв.

7 12.В чл.52 ал.1 се правят следните изменения и допълнения: - за закуска в ученически стол: числото 0,40 се заменя с 0,50 - за обяд в ученически стол: числото 1,40 се заменя с 1, Промените в Наредбата влизат в сила от г. ІІ.Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Септември. Общ брой общински съветници: 21 Присъствали: 21 Гласували: 21 ЗА : 12 ПРОТИВ : 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 8 Председател: /Т.Андреевска/

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация за изразяване на съпричастността и готовността на общинските съветници мандат 2011-2015 г. при Общински съвет Варна да извършат лични дарения

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно