Общинска администрация Суворово

Размер: px
Започни от страница:

Download "Общинска администрация Суворово"

Препис

1 Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ І. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение Вид дейност такса 1. За ползване на пазари с цел търговия 1.00 лв / кв.м. на ден или 5.00 лв на месец 1.1 При продажба от кола, впрегнат добитък 2.00 лв на ден. 1.2 При продажба от лек автомобил 3.00 лв на ден 1.3 При продажба от микробус 4.00 лв на ден 1.4 При продажба от товарен автомобил с или без ремарке 10.00лв на ден 1.5 При продажба от ремарке 3.00 лв на ден 2. За ползване на тротоари, площади, улични платнаи терени с друго предназначение 2.1 За ползване на тротоари, площади, улични платнаи терени с друго предназначение за търговска дейност на открито 2.2 За ползване на тротоари, площади, улични платнаи терени с друго предназначение за разполагане на кафе-автомати и хладилни витрини 3. За ползване на тротоари, площади, улични платна,и терени с друго предназначение за поставяне на гаражи 2.00 лв/кв.м. на месец 5.00 лв/кв.м. на месец 0.50 лв /кв.м месечно 4. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали 4.1 За гр.суворово І-ва зона 0.60 лв/ кв.м на месец 4.2 За гр.суворово ІІ-ра зона 0.40 лв/ кв.м на месец 4.3 За селата 0.30 лв/ кв.м на месец 5. За временно депониране на земни маси върху терени - общинска собственост се заплаща годишна такса в размер 6. За ползване на местата, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки 2.50 лв / куб.м 1.00 лв / кв.м на ден

2 Страница 2 7. както и места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други 0.40 лв/ кв.м на ден ІІ. Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги: Вид услуга цени 1. За ползване на целодневни детски градини 35,00 лв/ месец 2. За ползване услугите на домашен социален патронаж 50% от месечния си доход на лицето, но не повече от пълната месечна сума подготовка на храната на едно лице. 3. За ползване услугите на детска млечна кухня 1.50 лв на ден. ІІІ. За ползване на средства за подслон и места за настаняване по смисъла на закона за туризма: 1.За ползване на средства за подслон и места за настаняване по смисъла на закона за туризма се заплаща такса 0.50 лв на реализирана нощувка. ІV. Такси за технически услуги: Вид техническа услуга цени/лв/ 1. Издаване скица за недвижим имот 10,00 лв 2. Издаване скица с указан начин на застрояване 15,00 лв 3. Презаверяване на скица и др.документи,от издаването на които са изтекли 6 месеца 4. За определяне на стр.линия и ниво на строеж на сгради и огради 8,00 лв 0,25лв на/кв.м 5. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ 5,00 лв 6. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях 7. Издаване разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия маси,павилиони и др. 2,00 лв на стр. 80,00 лв

3 Страница 3 8. Издаване разрешения за строеж 8.1. За физически лица 50,00 лв 8.2. За юридически лица 150,00 лв 9. Издаване актове за узаконяване 60,00 лв 10. Разглеждане на проекти за рекламни съоръжения До 1 кв м 5,00 лв 10.2 От 1 до 4 кв м 10,00 лв Над 4 кв м 15,00 лв 11. Издаване разрешение за монтаж на рекламно съоръжение 20,00 лв 12. Издаване на становище във връзка с издаване разрешение за ползване 20,00 лв 13. Издаване на разрешение за проектиране на подробни градоустройствени разработки с извадки от действащия ЗРП 13.1 За имоти в строителните граници 40,00 лв 13.2 За имоти извън строителните граници 200,00 лв 14. Процедиране и разглеждане на градоустройствени планове /ЕС/ До три парцела 70,00лв Над три парцела 120,00 лв 15. Процедиране и разглеждане на ген-планове и ЧРЗ от ЕС До 20 дка 100,00 лв Над 20 дка 200,00 лв 16. Одобряване на проекти За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки и реконструкции с констр.промени на база РЗП За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки и реконструкции с констр.промени на база РЗП 5,00лв/кв м, но не по-малко от 50,00 лв 5лв/кв м, но не помалко от 50,00лв За преустройство и реконструкции,без конструктивни промени на база РЗП 50% от т.16,1 и 16.2 но не помалко от 50 лв Преодобряване на архитектурен проект с изтекъл срок 30% от т.16.1,2 и 3, но не по-малко от 10 лв 16.5 За линейни обекти на инженерната инфраструктура. 250 лв./км.

4 Страница За базови станции на мобилни оператори, измервателни съоражения на вятър и др. Вертикални технически съоражения. 800 лв./обект 16.7 За ветрогенераторни паркове. От лв. до лв. на ветрогенератор Одобряване на проект и разрешение за строеж на външни канализационни мрежи 18. Одобряване на проекти и разрешение за строеж на електр.,телефонни и кабелни линии и телевизии 19. Одобряване на проекти, вкл.разрешение за строеж невключени в т.17 и т.18 0,50 лв л.м.,но не по-малко от 10,00 лв 0,50 лв л.м.,но не по-малко от 10,00 лв 0,2% от проектната стр.стст, но не по-малко от 10,00 лв 20. Съгласуване на проект за организац.на движението За постоянни 12,00 лв За временни 6,00 лв 21. За разрешение за разкопаване /без случаите на аварии/ В зелени площи: За кабели,ел, телефони и др. За водопровод и канализация 2,00 лв/лм 3,00 лв/лм Тротоарни настилки: За кабели,ел и телефони За водопровод и канализация 3,00 лв/лм 3,00 лв/лм В улични настилки За кабели,ел и телефони За водопровод и канализация 22. За издаване на удостоверение за ползване по чл.137, ал.1,т.4 от ЗУТ 6,00 лв/лм 10,00 лв/лм 150,00 лв 23. За издаване на удостоверение по чл.137,ал.1,т.5 от ЗУТ 50,00 лв 24. За издаване на удостоверения по 16 от ПР на ЗУТ 40,00 лв 25. За издаване разрешение за отсичане на дървета или изкастряне 20,00 лв

5 Страница Попълване кадастрален план след заснемане от лицензиран геодезист 20,00 лв 27. Освидетелстване на сгради с протокол по чл.195 от ЗУТ 10,00 лв 28. Справка по съдебни дела на технически вещи лица и адвокати на имот вкл.даване на координати за измерване на имоти от лицензиран геодезист 29. Издаване на разрешение за строеж по чл.153 от ЗУТ/без проект/ 30,00 лв 10,00 лв 30. Извършване на базисна оценка на недвижим имот 0,5% от оценката 31. Заверка на молба- декларация за извършване на обстоятелствена проверка 20,00 лв 32. Попълване на приложение към данъчни декларации. 2 лв. 33. Одобряване на Конструктивно становище за изграждане на огради, градински и паркови елементи /чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ/ 34. Издаване на Констативен протокол във връзка с искане на граждани. 35. Регистриране на технически паспорт на новоизградените сгради /чл.176а, ал.5 от ЗУТ/. 36. Разглеждане на проекти по чл.154 от ЗУТ /промяна по време на строителство/. 37. Издаване на заповед за промяна на титуляра в разрешение за строеж /чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ/. 38 Съгласуване на становище от инженер-конструктор и архитектурно заснемане на сгради във връзка с издаване на удостоверение за търпимост по пар.16 от ПР на ЗУТ и пар.127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ 39. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд имот 2лв/м 30лв. 20лв. 5лв/кв.м. 20лв. 1,00 лв/кв.м. РЗП, но не помалко от 50.00лв. 20 лв/брой имот 40 Презаверяване на разрешение за строеж 50 % от таксата за издаване на разрешение за строеж 41. Съгласуване на конструктивно становище във връзка с чл.147, ал.2 от ЗУТ 2.50лв/кв.м. РЗП, но не по-малко от 50.00лв. V. Такси за административни и административно технически услуги

6 Страница Такси по гражданско състояние и актосъставяне: Предоставяна услуга Такса /лв 1. За издаване на удостоверение за раждане дубликат лв 2. За издаване на удостоверение за граждански брак оригинал. Без такса 3. За издаване на удостоверение за граждански брак дубликат лв 4. За издаване на препис извлечение от смъртен акт - за пръв път. Без такса 5. За издаване на препис извлечение от смъртен акт лв 6. Издаване удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт 3.00 лв 7. Издаване на преписи от документи За първа страница 2.00 лв За всяка следваща по 1.00лв. 8. За издаване на удостоверение за наследници лв 9. За издаване на удостоверение за идентичност на имена лв 10. За издаване на удостоверение за семейно положение лв 11. За издаване на удостоверения за родствени връзки лв 12. За издаване на удостоверение за настоящ адрес лв 13. За издаване на удостоверение за постоянен адрес лв 14. Издаване удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България. 15. Издаване удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина лв 5.00 лв 16. За всички други видове удостоверения по искане на граждани лв 17. Сключване на граждански брак със сватбен ритуал. За провеждане на сватбен ритуал на място, различно от ритуална зала Суворово лв 300,00 лв 18. Сключване на граждански брак без ритуал лв 19. Именуване на дете лв 20. Погребение: 20.1 Изкопаване на гроб с багер лв 20.2 Превоз на покойник лв

7 Страница Ковчег по цена на закупу- ване от Общинска администрация плюс 20% режийни разноски 20.4 Ритуал лв 21. Ксерокопиране и принтиране на документи на граждани лв на страница 22. Машинописни услуги. 3,00 лв. на страница 23. Попълване на формуляри. 3,00 лв. на формуляр. 24. Заверка на документи, необходими за чужбина 5.00лв. 2. Отменена с решение на ОбС 7-99/ г. 3. За извършени деловодно административни услуги се заплащат такси в лева, както следва: Предоставяна услуга Такса / лв 1. Издаване образец 30 за пенсиониране лв 2. Издаване УП-2 за пенсиониране лв 3. Издаване удостоверения от общ характер лв 4. Заверка на копия от документи. за първа страница 2 лв, за всяка следваща по 1 лв. 4. За извършени административно - технически услуги се заплащат такси в лева, както следва: Предоставяна услуга Такса / лв 1. Издаване удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти. 2. Издаване удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост лв 5.00 лв

8 Страница 8 5. За извършени административни услуги от звено Приходи се заплащат такси в лева, както следва: Предоставяна услуга Такса / лв 1. Издаване на дубликат на документ за платен данък. 2. Издаване на копие на декларации по чл.14, чл. 7, чл.32, чл.54 от ЗМДТ. 2.00лв 3.00 лв 3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка лв 4. Издаване на удостоверение за декларирани данни. 5. Издаване на удостоверение за платен данък върху МПС 6. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство. 7. Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения 2.00лв лв Без такса 2.00лв. VІ.Такси за гробни места 1. За ползване на гробни места се заплаща такса както следва: Предоставяна услуга Такса / лв 1. За ползване на гробни места до 15 години лв 2. За ползване на гробни места за вечни времена лв VІІ. Такса за категоризация на заведения за хранене и развлечения:

9 Страница 9 1. За категоризация на заведения за хранене и развлечения се заплаща такса, както следва: Категоризация За разглеждане на заявления (в лева) Изработване на символика 1. До 20 места за сядане лв лв 2. От 21 до 50 места за сядане лв лв 3. От 51 до 150 места за сядане лв лв 1а. За категоризация на средства за подслон хотели, мотели. Категоризация За разглеждане на заявления (в лева) Изработване на символика 1. До 30 стаи лв лв 1б. За категоризация на места за настаняване семейни хотели, пансиони, вили, къщи, бунгала. Категоризация За разглеждане на заявления (в лева) Изработване на символика 1. До 20 стаи лв лв 2. От 21 до 40 стаи лв лв. 2. Отменена с решение на ОбС 7-99/ г. 3. отменена с решение на ОбщС 2-9/ г. VІІІ. Други такси 1. За извършваните по- долу услуги се заплащат такси както следва :

10 Страница 10 Предоставяна услуга такса 1. Издаване на удостоверение и разрешения лв 2. Издаване на разрешение за събиране на лечебни растения от земи, гори, води и водни площи общинска собственост 3. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали лв съгласно Тарифа за таксите към закона за лечебните растения лв за 1 брой регистър 4. За притежаване на куче. Годишна такса лв 5. Бланки: -разрешение за продажба на тютюн, лиценз за продажба на алкохол, заповед за категоризация и промяна на работното време на търговски обект, разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили, молба за регистрация на горска и земеделска техника 6. Служебна бележка за липса на задължения към Община Суворово 7. За извършването на риболов в язовир общинска собственост. 8. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 9. Издаване на разрешително за търговска дейност с дървен материал годишно. 10. Такса за издаване или преиздаване на карта за преференциално паркиране на пътни превозни средства, превозващи хора с трайни увреждания лв/ бр за всички видове 1.00 лв 10 лв. за 5 бр. въдици на лице лв 50.00лв. 1,50лв. ІХ. Наеми на общинско имущество 1.За наемане на общинско имущество се заплаша наем както следва:

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Microsoft Word - наредба_за_общинските_такси_2008

Microsoft Word - наредба_за_общинските_такси_2008 О Б Щ И Н А С У В О Р О В О, О Б Л А С Т В А Р Н Е Н С К А НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги гр.суворово 2008г. 1 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Г Р. С У В О Р О

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел. 31-08, E-mail strumyani_oba@yahoo.com ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, 22.02.2005 г. Общинска

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/15.02.2005г /Променена с р-е 213/24.03.2005г.; р-е 411/30.03.2006г.; р-е 542/21.12.06г.;

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно