Упътване за потребителя Фризер Съдържание 1. Информация за безопасност Страници Общ преглед Страница 5 3. Смяна на посоката на отваряне на врат

Размер: px
Започни от страница:

Download "Упътване за потребителя Фризер Съдържание 1. Информация за безопасност Страници Общ преглед Страница 5 3. Смяна на посоката на отваряне на врат"

Препис

1 Упътване за потребителя Фризер Съдържание 1. Информация за безопасност Страници Общ преглед Страница 5 3. Смяна на посоката на отваряне на вратата Страница Монтаж Страница Ежедневна употреба Страница 11-14

2 Информация за безопасност За Ваша безопасност и с цел гарантиране на правилната употреба, преди да монтирате и използвате уреда за първи път, прочетете внимателно настоящото упътване за потребителя, включително неговите съвети и предупреждения. Важно да се уверите, че всички хора, които използват уреда, са добре запознати с неговите функции за работа и безопасност, за да се избегнат ненужни грешки и инциденти. Запазете това упътване и се уверете, че е приложено към уреда в случай на неговото преместване или продажба, за да може всеки, който използва уреда, да бъде надлежно информиран за неговата употреба и безопасност. Настоящите инструкции трябва да бъдат спазвани за да се гарантира безопасността на потребителите и имуществото, като производителят не носи отговорност за щети, причинени поради незнание или пропуск. Безопасност на децата и уязвимите хора Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни и умствени способности или липса на опит и познания, ако тяхната работа с уреда е под надзор или са инструктирани за безопасното му използване и разбират съответните опасности. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да бъдат извършвани от деца, освен ако не са навършили 8 години и са под пряк надзор. Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца. Съществува риск от задушаване. Ако изхвърляте уреда, издърпайте щепсела от контакта, срежете свързващия кабел (възможно най -близо до уреда) и отстранете вратата, за да се гарантира, че децата няма да пострадат от токов удар или да се затворят в него. Ако този уред, съдържащ магнитни уплътнения на вратите, ще бъде използван за заменяне на по-стар уред с пружинно заключване (ключалка) на вратата или капака, не забравяйте да направите пружинната ключалка неизползваема, преди да изхвърлите стария уред. Така той няма да представлява смъртоносен капан за деца. Общи правила за безопасност ВНИМАНИЕ! Не препречвайте и не блокирайте вентилационните отвори на уреда, пространството около него или във вградената структура.

3 ВНИМАНИЕ! НЕ използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя. ВНИМАНИЕ! Не повреждайте хладилната верига.

4 Информация за безопасност ВНИМАНИЕ! Не използвайте други електрически уреди (като машини за сладолед) в хладилни уреди, освен ако не са одобрени за тази цел от производителя. Не съхранявайте взривоопасни вещества в уреда, като например аерозолни кутии със запалимо вещество. Охладителят изобутан (R600a) се съдържа в хладилната верига на уреда. Той представлява природен газ с висока степен на екологична съвместимост, който въпреки това е запалим. Уверете се, че при транспортирането и монтажа на уреда никой от компонентите на хладилната верига не се е повредил. - избягвайте открити пламъци и източници на огън - добре проветрявайте помещението, в което се намира уреда Опасно е да извършвате промени по продукта или неговите спецификации по какъвто и да е начин. Всяко повреждане на кабела може да причини късо съединение, пожар и/или токов удар. Този уред е предназначен за домакинства или друга подобна употреба, като например: - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди; - във ферми и от клиенти на хотели, мотели и други жилищни обекти; - заведения тип "нощувка и закуска". - заведения за хранене и други подобни нетърговски цели. ВНИМАНИЕ! Всички електрически компоненти (щепсел, захранващ кабел, компресор и др.) трябва да бъдат подменяни от сертифициран сервизен представител или квалифициран сервизен персонал. Захранващият кабел не трябва да бъде удължаван. Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или повреден от гърба на уреда. Ако кабелът е притиснат или повреден, той може да прегрее и да предизвика пожар. Уверете се, че можете да достигнете до захранващия щепсел на уреда. Не дърпайте захранващия кабел. Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела. Съществува риск от токов удар или пожар. Не трябва да работите с уреда без лампата. Уредът е тежък. Преместването му изисква внимание. Не докосвайте и не изваждайте предмети от отделението на

5 фризера, ако ръцете Ви са влажни/мокри, тъй като това може да причини кожни ожулвания или рани от измръзване/хладилни изгаряния. Избягвайте продължителното излагане на уреда на пряка слънчева светлина.

6 Информация за безопасност Ежедневна употреба Не поставяйте горещи предмети върху пластмасовите части в уреда. Не допирайте хранителни продукти до задната стена. Замразената храна не трябва да се замразява отново, след като е била размразена. 1) Съхранявайте предварително опакованите замразени храни в съответствие с указанията на техните производители. 1) Препоръките на производителя за съхранение на уреда трябва да се спазват стриктно. Вижте съответните инструкции. Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера, тъй като се създава натиск върху съда и той може да избухне. В резултат на това, уредът може да бъде повреден. 1) Ледените близалки могат да причинят рани от измръзване, ако се консумират непосредствено след изваждането им от уреда. 1) Поддръжка и почистване Преди поддръжка, изключете уреда и изключете щепсела от контакта. Не почиствайте уреда с метални предмети. Не използвайте остри предмети за премахване на скреж от уреда. Използвайте пластмасова шпакла. 1) Редовно проверявайте отводнителния канал в хладилника за размразена вода. Ако е необходимо, почистете канала. Ако той е блокиран, ще се събира вода в долната част на уреда. 2) Монтаж Важно! За електрическа връзка следвайте внимателно инструкциите, изложени в конкретни параграфи. Разопаковайте уреда и проверете дали има повреди по него. Не свързвайте уреда, ако е повреден. Съобщете възможните повреди веднага на мястото, откъдето сте го купили. В този случай запазете опаковката. Препоръчително е да изчакате поне четири часа, преди да свържете уреда, за да може маслото да се върне обратно в компресора. Около уреда трябва да има подходяща циркулация на въздуха. Ако липсва такава, той може да прегрее. За да постигнете достатъчна вентилация, следвайте инструкциите, свързани с монтажа. Когато е възможно, раздалечителите на продукта трябва да са срещу стена, за да се избегне докосването или захващането на горещи елементи (компресор, кондензатор), които могат да причинят изгаряне. Уредът не трябва да се намира в близост до радиатори или готварски печки. Уверете се, че след монтажа достигате захранващия щепсел. 1) Ако има фризерно отделение. 2) Ако има отделение за съхранение на пресни храни

7 3) Обслужване Информация за безопасност Всички електрически дейности, необходими за поддръжката на уреда, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице. Този продукт трябва да се ремонтира от оторизиран сервизен център и трябва да се използват само оригинални резервни части. Енергоспестяване: Не поставяйте гореща храна в уреда; Не поставяйте храната в прекалена близост една до друга, тъй като това пречи на циркулацията на въздуха; Уверете се, че храната не докосва задната част на отделението(а); Ако електричеството спре, не отваряйте вратата(ите); Не отваряйте вратата(ите) често; Не отваряй вратата(ите) за прекалено дълго време; Не настройвайте термостата на прекалено ниски температури; Някои принадлежности, като например чекмеджета, могат да бъдат премахнати, за да се постигне по-голям обем за съхранение. За фризер с височина 143 см оставете долното чекмедже на мястото му, за да постигнете по-ниска консумация на енергия. Опазване на околната среда Този уред не съдържа газове, които могат да увредят озоновия слой, нито в хладилната верига, нито в изолационните материали. Уредът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и боклука. Изолационната пяна съдържа запалими газове: уредът трябва да бъде изхвърлен съгласно разпоредбите на местните органи. Не повреждайте системата за охлаждане, особено топлообменника. Материалите, използвани за уреда и обозначени със символа, могат да бъдат рециклирани. Символът върху този уред или неговата опаковка показва, че той не трябва да бъде третиран като битов отпадък. Вместо това е необходимо да бъде предаден в подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха били причинени от неправилната обработка на отпадъците от този продукт. За поподробна информация относно рециклирането на този уред, се свържете с местния съвет, службата за битови отпадъци или

8 магазина, откъдето сте закупили уреда. Опаковъчни материали Материали с този символ са рециклируеми. Изхвърлете опаковката в подходящи контейнери за събиране, за да бъде рециклирана. Изхвърляне на уреда 1. Изключете щепсела от контакта. 2. Прекъснете захранващия кабел и го изхвърлете.

9 Общ преглед Електронна контролна плоча Чекмеджета на фризера Нивелиращи крачета Електронна контролна плоча Чекмеджета на фризера Нивелиращи крачета Забележка: Горепосоченото изображение е само за справка; действителния брой на чекмеджета ще бъде различен при различните модели.

10 МОНТАЖ 1. Отстранете 2-та винта от гърба. 2. Внимателно повдигнете горния капак на 5 см от фризера, след което издърпайте клемата и свалете горния капак. 3. Развийте трите винта и свалете горната панта, която държи вратата на място. Повдигнете вратата и я поставете върху подплатена повърхност, за да не се надраска. 4. Свалете винтовете и долната панта. След това свалете регулируемите крачета от двете страни. Забележка: Горепосочените изображения са само за справка.

11 МОНТАЖ 5. Развийте и свалете долния щифт на пантата, завъртете скобата и го сменете. 6. Поставете отново скобата, фиксираща долния щифт на пантата. Заменете и двете регулируеми крачета. 7. Поставете отново вратата. Уверете се, че вратата е подравнена хоризонтално и вертикално, така че уплътненията да са затворени от всички страни, преди окончателното затягане на горната панта. Забележка: Горепосочените изображения са само за справка.

12 МОНТАЖ 8. Свържете клемите към дисплея, след което поставете горния капак. 9. Завийте 2-та винта на гърба. 10. При затворена врата проверете дали вратата е подравнена хоризонтално и вертикално, както и дали уплътненията са затворени от всички страни, преди окончателно да затегнете долната панта. Регулирайте нивелиращите крачета, ако е необходимо. Забележка: Горепосочените изображения са само за справка.

13 МОНТАЖ Монтирайте външната дръжка на вратата (ако има външна дръжка) Заден раздалечител Завийте задните раздалечители към задната част на уреда. Изисквания за пространство Оставете достатъчно място за отваряне на вратата. Оставете най-малко 50 мм от двете страни. Нивелиране на уреда За тази цел регулирайте двете нивелиращи крачета в предната част на уреда. Ако уредът не е нивелиран, вратите и магнитните уплътнения няма да бъдат правилно покрити. Забележка: Горепосочените изображения са само за справка.

14 МОНТАЖ Позициониране Монтирайте уреда на място, където температурата на околната среда съответства на климатичния клас, посочен в табелката с техническите данни на уреда: Разположение Климатичен Температура на клас околната среда SN + 10 C до + 32 C N + 16 C до + 32 C ST + 16 C до + 38 C T + 16 C до + 43 C Уредът трябва да се монтира далеч от източници на топлина, като радиатори, котли, директна слънчева светлина и др. Уверете се, че въздухът може да циркулира свободно в задната част на уреда. За да се осигури най-доброто изпълнение на функциите, ако уредът е разположен под висящ шкаф или уред, минималното разстояние между горната му част и висящото тяло трябва да бъде наймалко 100 мм. В идеалния случай обаче уредът не трябва да се поставя под висящи обекти. Точното нивелиране се осигурява посредством едно или повече от регулируемите крачета в основата на уреда. Внимание! Трябва да е възможно да изключите уреда от мрежовото захранване; следователно захранващият кабел трябва да е леснодостъпен след монтирането. Електрическа връзка Преди да включите уреда се уверете, че напрежението и честотата, показани на табелката, отговарят на Вашето енергийно захранване. Уредът трябва да бъде заземен. Електрозахранващият кабел е предоставен именно за тази цел. Ако захранващият контакт не е заземен, свържете уреда към отделно заземяване в съответствие с действащите разпоредби, като се консултирате с квалифициран електротехник. Производителят не носи никаква отговорност, ако гореспоменатите предпазни мерки за безопасност не са спазени. Този уред е в съответствие с директивите на ЕИО.

15 Ежедневна употреба Първа употреба Почистване на вътрешността Преди да използвате уреда за първи път, измийте вътрешността и всички вътрешни принадлежности с хладка вода и неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на чисто нов продукт, след което подсушете добре. Важно! Не използвайте препарати или абразивни прахове, тъй като те ще повредят покритието. Включване Включете уреда и съответно светодиодното осветление. Ежедневна употреба Режим Когато натиснете бутона "Режим" за пръв път, лампичката "Супер замръзване" светва и уредът започва процес на замразяване, а на екрана ще се покаже "SF" (супер замръзване). При повторно натискане на бутона "Режим" лампичката за замразяване изгасва и лампичката "Eco" започва да свети. Уредът ще премине в режим "Еко" и ще работи с настройка на -16 C, а на екрана ще се покаже "SE" (пестене на енергия). При трето натискане на бутона "Режим" двата индикатора "Супер замразяване" (SE) и "Еко" (Eco) ще изгаснат, като уредът ще се върне към режим на настройка от потребителя. Режимът се променя циклично: "Супер замразяване" (SF), "Еко" (Eco) и "Настройка" (Setting). Настройка на температурата Натиснете бутона "Настройка" (Setting) и на екрана ще светнат градусите на температурата, която можете да регулирате отново с натискане на бутона "Настройка". Настройката се променя циклично от -16 C до -22 C. Новата температура се потвърждава 5 секунди след задаването.

16 Ежедневна употреба Заключване При едновременно натискане на бутоните "Режим" и "Настройка" за 3 секунди, те ще се заключат и лампата за заключване ще светне. Ако искате да отключите бутоните, натиснете ги отново едновременно за 3 секунди. Изключване Натиснете и задръжте бутона за "Настройка" за 5 секунди и изключете машината. Ако искате да включите машината, натиснете и задръжте отново бутона "Настройка" за 5 секунди. Показване на температурата Важно! На екрана винаги се показва зададената температура, а не реалната. Аларма за отваряне на вратата Ако пропуснете да затворите вратата за пет минути, алармата на вратата ще издаде звук, който ще се повтаря три пъти на всеки 5 секунди в продължение на 5 минути, след това ще спре за 5 минути и алармата ще се повтори отново, докато не затворите вратата. Аларма за висока температура Ако уредът работи в продължение на 3 часа и температурата е по-висока от -8 C, на екрана ще се изпишат "ht" и реалната температура ("ht" означава висока температура), и ще прозвучи алармен звук с честота от 1 Hz, докато не натиснете някой бутон, за да спре. Замразяване на пресни храни Отделението на фризера е подходящо за замразяване на пресни храни и за съхранение на замразени и дълбоко замразени храни за дълъг период от време. За да получите по-голям капацитет на замразяване, поставете пресните храни в отделението за замразяване, след като сте задали функцията Супер замразяване за 26 часа. Максималното количество храна, което може да бъде замразено в рамките на 24 часа, е посочено на табелката с данните. Процесът на супер замразяване продължава 52 часа. Съхранение на замразени храни При първото стартиране или след изтичане на срока на годност. Преди да поставите продукта в отделението, настройте уреда да бъде в режим на супер замразяване. Важно! В случай на случайно размразяване, например, когато захранването се изключи за по-дълго време от стойността, показана в таблицата с технически характеристики под "нарастващо време" (rising time), размразената храна трябва да се консумира бързо или да се сготви незабавно, след което да се замрази отново (след готвене). Размразяване Дълбоко замразените или замразените храни могат да бъдат размразени във фризерното отделение или при стайна температура преди употреба, в зависимост от времето, необходимо за това. Малките парчета могат дори да бъдат сготвени, докато са все още замразени, непосредствено след изваждането им от фризера. В този случай, готвенето ще отнеме повече време. Кубчета лед Този уред може да бъде снабден с една или повече тави за ледени кубчета. Полезни идеи и съвети За да ви помогнем да се възползвате максимално от процеса на супер замразяване, ето някои важни съвети: максималното количество храна, което може да бъде замразено за 24 часа, е показано на табелката с технически данни; процесът на супер замразяване, зададен от софтуера в уреда, отнема 26 часа. В този период не трябва да се добавят други храни, които да се замразяват; замразявайте само храни с високо качество, пресни и добре почистени; подгответе храна на малки порции, за да може да се замрази бързо и напълно, както и за да може в последствие да се размразява само необходимото количество; увийте храната в алуминиево фолио или полиетилен и се уверете, че пакетите са херметически

17 затворени; не позволявайте на прясна, незамразена храна да докосва храна, която вече е замръзнала; по този начин се избягва повишаване на температурата на втората; чистите храни се съхраняват по-добре и по-дълго от мастните; солта намалява срока на съхранение на храната; сладоледите на водна основа могат да причинят рани от измръзване, ако се консумират веднага след изваждане от фризера; препоръчително е да отбележите датата на замразяване на всеки отделен пакет, за да можете да го извадите от фризерното отделение; изваждането може причини измръзване на кожата; препоръчително е да отбележите датата на замразяване на всеки отделен пакет, за да може да следите времето за съхранение. Съвети за съхранението на замразени храни За да получите най-добрата ефективност от този уред, трябва: да се уверите, че търговски замразените храни са адекватно съхранявани от търговеца на дребно; да се уверите, че замразените храни се прехвърлят от хранителния магазин във фризера в найкраткия възможен срок; да не отваряте често вратата и да не я отваряте за по-дълго, отколкото е необходимо. Веднъж след като се размрази, храната се влошава бързо и не може да бъде замразена отново. Не превишавайте периода на съхранение, указан от производителя. Почистване Поради хигиенни причини вътрешността на уреда и вътрешните принадлежности трябва да бъдат почиствани редовно. Внимание! Уредът не трябва да бъде свързан към електрическата мрежа по време на почистването. Съществува опасност от токов удар! Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа, или изключете прекъсвача или предпазителя. Никога не почиствайте уреда с парочистачка. Може да се натрупа влага в електрическите компоненти и да възникне опасност от токов удар! Горещите изпарения могат да повредят пластмасовите части. Уредът трябва да е сух, преди да се използва отново. Важно! Етерични масла и органични разтворители могат да повредят пластмасовите части, например лимонов сок или сок от портокалови кори, маслена киселина, препарати, съдържащи оцетна киселина. Не позволявайте на такива вещества да влизат в контакт с частите на уреда. Не използвайте никакви абразивни почистващи препарати Извадете храната от фризера. Съхранявайте я на хладно място, добре покрита. Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа, или изключете прекъсвача или предпазителя. Почистете уреда и вътрешните принадлежности с кърпа и хладка вода. След това почистете с чиста вода и изсушете. Натрупването на прах в кондензатора увеличава потреблението на енергия. Поради тази причина внимателно почиствайте кондензатора в задната част на уреда веднъж годишно с мека четка или прахосмукачка. 1 След като всичко изсъхне, можете отново да използвате уреда. Размразяване на фризера Отделението на фризера постепенно ще се покрие със скреж. Той трябва да бъде премахнат. Никога не използвайте остри метални инструменти, за да остържете скрежа от изпарителя, тъй като може да го повредите. Въпреки това, когато ледът стане много дебел по вътрешната облицовка, пълното размразяване трябва да се извърши както следва: изключете щепсела от контакта; извадете всичката храна, увийте я в няколко слоя вестници и я поставете на хладно място; оставете вратата отворена и поставете леген под уреда, за да съберете водата от размразяването; когато размразяването приключи, подсушете добре вътрешността включете щепсела в контакта, за да стартирате отново уреда. 1) Ако кондензаторът е в задната част на уреда.

18 Ежедневна употреба Отстраняване на неизправности Внимание! Преди да отстранявате неизправности, изключете захранването. Отстраняването на неизправности, които не са посочени в настоящото ръководство, трябва да бъде извършвано само от квалифициран електротехник или компетентно лице. Важно! При нормалната употреба са налични някои звуци (компресор, циркулация на хладилния агент). Проблем Възможна причина Решение Захранващият кабел не е включен или е разхлабен, или продуктът е изключен Включете щепсела и пуснете уреда Уредът не работи Предпазителят е изгорял или е Проверете предпазителя и го дефектен сменете, ако е необходимо. Контактът е повреден Неизправностите в мрежата трябва да се коригират от електротехник. Температурата е твърде Настройте временно Уредът замръзва студена или уредът работи при терморегулатора на по-висока твърде много -22 C. температура. Храната не е замразена достатъчно Силно натрупването на скреж по уплътнението на вратата. Необичайни шумове Температурата не е регулирана правилно. Вратата е била отворена за продължителен период от време. Голямо количество топла храна е било поставено в уреда през последните 24 часа. Уредът е в близост до източник на топлина. Уплътнението не е херметично. Уредът не е нивелиран. Уредът докосва стената или други предмети. Компонент, например тръба, в задната част на уреда се допира до друга част на уреда или стената. Вижте началото на раздела за задаване на температурата. Дръжте вратата отворена само колкото е необходимо. Настройте временно терморегулатора на по-студена температура. Вижте раздела за монтаж и частта за разположението. Внимателно затоплете местата от уплътнението на вратата, от които капе вода, като използвате сешоар (на хладна настройка). В същото време оформете затопленото място на уплътнението с ръка, така че да пасне правилно. Регулирайте крачетата. Преместете леко уреда. Ако е необходимо, внимателно извийте компонента, за да не се допира до тях. Ако дадена неизправност се появи отново, се свържете със сервизния център. Тези данни са необходими, за да ви помогнат да се справите с неизправностите бързо и правилно. Напишете необходимите данни тук, като следвате табелката с технически данни.

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Layout 1

Layout 1 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА A. Отделение на хладилника 1. Чекмедже за плодове и зеленчуци 2. Рафтове/Зона за рафтове 3. Комплект термостат с лампичка 4. Кутии на вратичката 5. Поставка за бутилки 6. Подвижен

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Title

Title EN3854MFX BG ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 2 www.electrolux.com СЪДЪРЖАНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ...2 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ...4 3. ДЕЙСТВИЕ... 6 4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА... 7 5. ГРИЖИ

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Microsoft Word - GGv-Modelle_Gebrauchsanweisung_Gefrierschrank_bg

Microsoft Word - GGv-Modelle_Gebrauchsanweisung_Gefrierschrank_bg Указание за употреба Страница 2 BG Фризер Преди въвеждането в експлоатация прочетете указанието за употреба 7082 215-00 GGv 1010 Указания за изхвърляне на опаковката и предаването за рециклиране на излезлия

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя Ръководство за потребителя РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ...................................... 2 Осветление на хладилника................................................... 2 Смяна на led крушката

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

INSTALLATION AND USERђS MANUAL

INSTALLATION AND USERђS MANUAL БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 31 РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖ (ВЪНШНА ВЕНТИЛАЦИЯ) МОНТАЖ (ВЪТРЕШНА ВЕНТИЛАЦИЯ) ОПИСАНИЕ

Подробно

BG ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРТИКАЛЕН ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕРА

BG ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРТИКАЛЕН ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕРА BG ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРТИКАЛЕН ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕРА www.gorenje.com Благодарим ви за доверието, с което ни удостоихте, като купихте няшия уред, който е предназначен да улесни живота ви.

Подробно