Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година"

Препис

1 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления През 2017 г. на отчет 1 в детските педагогически стаи са водени малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава незначително с 50, или с 0.6%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) %; малолетни (8-13 г.) %; момчета (80.3%); момичета (19.7%); учащи лица (75.0%); в криминогенна среда живеят малолетни и непълнолетни (52.3%). Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС през периода година Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 8-17 години и в сравнение с 2016 г. намалява с 0.6%. 1 Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. 1

2 Броят на заведените на отчет 1 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 3 170, или 34.7% от всички водени на отчет лица, като 73.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 3.8%. През 2017 г. снети от отчет в ДПС са малолетни и непълнолетни лица, или 31.3% от водените на отчет през годината: поради поправяне на поведението лица (53.2%); поради навършване на 18-годишна възраст лица (43.9%); на други основания - 82 лица (2.9%). Противообществени прояви За извършени противообществени прояви през 2017 г. през ДПС са преминали малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 761, или 70.2%, а момичетата (29.8%). В сравнение с 2016 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви нараства с лица (17.9%). В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за: бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип лица, или 20.2%; прояви на насилие и агресия малолетни и непълнолетни (9.4%); употреба на психоактивни вещества лица, или 7.6%; непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място лица (6.9%); повреждане на обществена и/или частна собственост лица (6.7%). Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са: тормоз лица (6.5%); скитничество и просия - общо 174 лица (2.6%). Извършени престъпления През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8-17 години. Извършители на кражби са лица, или 56.2% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти % (873), на кражби от домовете % (624), на взломни кражби % (329). 1 Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година. 2

3 Фиг. 2. Малолетни и непълнолетни извършители на престъпления по някои видове престъпления през 2017 година Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления През 2017 г. пострадали от престъпления са деца, от които 617, или 42.2%, са момичета. Малолетни са 605 лица (41.4%), а непълнолетни (58.6%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество лица (49.0%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди лица (16.4%), от грабежи лица (7.7%), и от блудство - 86 лица (5.9%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 20. Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните През 2017 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували възпитателни дела, от които (67.9%) са по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 5 065, като от тях в срок до един месец са решени дела, или 59.4%. Прекратени на различни основания са 458 дела (8.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2017 г. 236 дела, или 4.3% от образуваните, са останали несвършени. През 2017 г. местните комисии са наложили възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 3

4 непълнолетните на лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях общественоопасни деяния 1. Най-често налаганите възпитателни мерки са: предупреждение - в случая (45.2%); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - в случая (20.6%); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - в 876 случая (11.7%); задължаване да участва в консултации, обучения и програми - в 643 случая (8.6%); предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца - на 252 малолетни и непълнолетни (3.4%); настаняване във ВУИ - на 53 лица на възраст 8-17 години (0.7%). Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните: малолетни са лица (30.2%), а непълнолетни (69.8%); момчетата са (81.0%), а момичетата (19.0%); лица (51.0%) са с основно образование, а (34.5%) - с начално. През 2017 г деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети и други помощни органи към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са тематични кампании за превенция, в които са обхванати лица. През 2017 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с деца, живеещи в криминогенна и/или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с малолетни и непълнолетни. 1 Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения. 4

5 Методологични бележки Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления. Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните. В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ. В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС. Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ - 5

6 Приложение Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст Таблица 1 (Брой) Лица, водени на отчет в детските педагогически стаи - общо Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Лица, заведени на отчет в детските педагогически стаи през годината - общо Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета

7 Таблица 2 Малолетни и непълнолетни, снети от отчет в детските педагогически стаи (Брой) общо в т.ч. поради поправяне общо в т.ч. поради поправяне Общо за страната Момчета Момичета Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета

8 Таблица 3 Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления по пол и възраст (Брой) Лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви през годината Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Лица, извършители на престъпления Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета

9 Таблица 4 Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления (Брой) Лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви - общо в това число: Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип Прояви на насилие и агресия Тормоз в т.ч. училищен тормоз Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място Повреждане на обществена и/или частна собственост Скитничество и просия Употреба на психоактивни вещества Проституиране Лица, извършители на престъпления - общо в това число: Убийство (довършено и опит) Телесна повреда Изнасилване (довършено и опит) Блудство Кражба в това число: Взломна Джебчийска Грабеж Противозаконно отнемане на МПС Хулиганство Престъпления, свързани с наркотици липсват данни. 9

10 Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления, по пол и възраст Таблица възраст възраст (Брой) Вид на престъплението общо в т.ч. момичета малолетни (8-13 г.) непълнолетни (14-17 г.) общо в т.ч. момичета малолетни (8-13 г.) непълнолетни (14-17 г.) Общо за страната Убийство (довършено) Убийство (опит) Телесна повреда Блудство Изнасилване (довършено) Изнасилване (опит) Отвличане в т.ч.с цел предоставяне за развратни действия Кражба Грабеж Измама Изнудване Склоняване към просия Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги Трафик на деца Детска порнография Други няма случай. 10

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ СПОРАЗУМЕНИЕ за обществен ред и сигурност Днес, 13.08.2012г. в гр. Силистра, между страните: ОБЩИНА СИЛИСТРА, представлявана от д - р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Работна група от старши експерти при РИОКОЗ-Стара Загора и РИОКОЗ-Кърджали Във връзка с приетата

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ У

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ У ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 13 СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА

Подробно