Управление на иновациите и инвестициите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Управление на иновациите и инвестициите"

Препис

1 Въпрос 13 Оценяване на инвестиционни проекти по метода на нетната настояща стойност

2 Оценяването на инвестиционните проекти е сърцевината на инвестиционния процес Оценките на проекта са основа за: а) избор на най-добрия вариант (алтернатива) от множеството взаимоизключващи се варианти на проекта; б) вземане на решение за приемане или отхвърляне на проекта; в) установяване на възможностите за подобряване на проекта и намаляване на риска; г) съставяне на пакет от инвестиционни проекти на фирмата; д) обосноваване на предложенията за финансиране на проекта; е) сравнение на фактическите с проектните резултати при извършване на слединвестиционен анализ.

3 Цели на фирмата и оценяване на проект С инвестиционните проекти се преследва постигането на множество цели с различен характер: финансово-икономически; маркетингови; технологични; социални; екологични и др. Оценяването на проекта е процес на съпоставяне на целите с качествата на обекта и достигане до интегрална оценка на очакваната степен на постигане на множеството от цели

4 Аспекти на оценяване на инвестиционния проект финансовата оценка степен на съответствие на проекта със стратегията на фирмата и наличие или липса на синергиен ефект (оценка от стратегическа гледна точка) технически и технологичен потенциал на обекта като производствена система (технологична оценка) степен на задоволяване на социалните потребности на заетите във фирмата (социална оценка) съответствие на проекта с екологичното законодателство (екологична оценка) ефект от проекта за достигане на обществени цели, свързани със спестяване, инвестиране, преразпределение на дохода, решаване на демографски и регионални проблеми и др. (оценка от обществена гледна точка)

5 НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV) Този метод е с най-големи теоретични и практически достойнства Той най-добре се свързва с целта чрез съответната инвестиция да се подобри благосъстоянието на инвеститорите

6 Изчисляване на NPV NPV m t 0 n I C A t t n t t n, 1 k 1 k 1 k t m 1 където: It са инвестиционните разходи, извършени в първите години от икономическия живот на проекта, лв. Ct - нетен доход в t-та година от периода на нормална експлоатация на обекта, лв. Аn - очакван нетен доход от ликвидация на активите в последната година от икономическия живот, лв. k - цена на капитала на фирмата, използувана като процент за дисконтиране, част от 1,0.

7 Критерий за оценяване и класиране на проектите NPV > 0 проектът е приемлив NPV < O проектът се отхвърля NPV = 0 проектът е на границата изгоден/неизгоден, поради което е необходим допълнителен анализ

8 Въпрос 14 Оценяване на инвестиционни проекти по метода на вътрешната норма на възвращаемост. Точка на Фишер

9 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) Вътрешната норма на възвръщаемост е процента на дисконтиране, който превръща нетната настояща стойност (NPV) в нула Чрез този метод се прави опит всички икономически изгоди да се представят чрез едно число

10 Изчисляване на IRR 0 I m t t n t 0 1 IRR 1 IRR 1 IRR t m 1 C t t A n n Конкретната стойност на IRR се получава: по метода на пробите и грешките по метода на интерполацията (приблизителни резултати) чрез използване на вградени функции на Excel или друг продукт от типа електронна таблица

11 Критерий за оценяване и класиране на проектите IRR > k проектът е приемлив IRR < k проектът се отхвърля IRR = k проектът е на границата изгоден/неизгоден, поради което е необходим допълнителен анализ

12 Модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост MIRR MIRR се определя като онази норма (процент) на доходност, при която първоначалните инвестиции се изравняват със сумата от терминалните стойности на реинвестираните доходи с норма на доходност, равна на цената на капитала

13 Изчисляване на MIRR а) изчисляване на терминалната стойност на проекта чрез сложно олихвяване на междинните доходи с процент, равен на цената на капитала б) намиране на процента на дисконтиране, при който терминалната стойност се изравнява с първоначалните инвестиции

14 Изчисляване на MIRR б а t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10

15 Точка на Фишер

16 Може ли да възникне конфликт при подреждане на проектите според NPV и IRR. при оценяване на взаимно изключващи се проекти? Да, възможно е ако: активите изискват различни дисконтирани парични оттоци (налице е несъразмерност/несъответствие в размерите) проектите имат различаващи се модели на паричните притоци (налице е несъразмерност/несъответствие във времето) проектите имат различаващ се полезен живот

17 Проект В доминира над проект С. (Липсва конфликт при подреждане на проектите) NPV C B C B 0 Процент на дисконтиране а

18 Профилите на NPV на двата проекта тангентират само в една точка, но профилът на проект D във всички други точки е над профила на проект E. (Липсва конфликт при подреждане на проектите) NPV D E D E Процент на дисконтиране б

19 Профилите на NPV на проектите F и G се пресичат само в една точка NPV F G F G Процент на дисконтиране в

20 NPV на проект F при дисконтов процент 0 е по-висок от NPV на проект G; IRR на проект G е по-висок от IRR на проект F. При тези условия ще бъде налице конфликт между NPV и IRR, ако цената на капитала на фирмата е пониска, от процента на дисконтиране в точката на пресичане. Пресечната точка, показана на фиг. 1 в) е от особена важност. Тя се нарича точка на Фишер, на името на великия икономист Irving Fisher, който е от първите, които посочват конфликтите между NPV и IRR.

21 Точка на Фишер Точката на Фишер възниква при онзи процент на дисконтиране, при който стойностите на NPV на двата проекта са равни. Точката е важна, поради това че при този hurdle rate предпочитанията по отношение на NPV се пренасят от единия проект към другия. При наличие на изискван процент на възвръщаемост помалък от точката на Фишер, е налице конфликт между оценките по NPV и IRR за двата проекта. При наличие на изискван процент на възвръщаемост поголям от точката на Фишер, не е налице конфликт между оценките по NPV и IRR за двата проекта

22 Определяне процента на дисконтиране при точката на Фишер за два проекта I и II NPV NPV 1 2 n t 0 ( CI t (1 f ) I t ) ( CO 0 ) I n t 0 ( CI (1 t ) f II t ) ( CO 0 ) II където: (CIt)I, (CIt)II, - паричните притоци през период t за проект I и проект II съответно (CO0)I, (CO0)II, - паричните оттоци за проект I и проект II съответно f процент на дисконтиране, при който възниква точка на Фишер

23 Пример за изчисляване на Точка на Фишер чрез Excel % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% Series2 Series3

24 Въпрос 15 Оценяване на инвестиционни проекти по метода Срок на възвръщане на инвестициите

25 Срокът на възвръщане (РВР) Продължителността на периода, необходим за да се възстановят първоначалните инвестици за сметка на породения от тях паричен доход

26 Изчисляване на PBP, ако паричните доходи по години са еднакви PBP I =, CI където I - първоначални инвестиции, лв; CI - годишен нетен паричен доход (вкл. амортизацията), лв.

27 Изчисляване на PBP, ако паричните доходи по години са различни PBP t 1 CI t I където: РВР е индексът на годината, в която горното условие е изпълнено

28 Изчисляване на PBP, ако паричните доходи по години са различни (продължение) ` Първоначална инвестиция, лв. Акумулиран нетен паричен доход PBP Време

29 Правило за вземане на решение по метода PBP РВР РВР н Проектът е приемлив PBP > РВР н Проектът се отхвърля

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

Международно висше бизнес училище

Международно висше бизнес училище Университет за национално и световно стопанство Катедра Национална и регионална сигурност ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ по дисциплината Иновации и инвестиции Разработил: доц. д-р Цветан Цветков Уважаеми студенти,

Подробно

Международно висше бизнес училище

Международно висше бизнес училище Университет за национално и световно стопанство Катедра Национална и регионална сигурност ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ 4/2012 по дисциплината Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана Разработил:

Подробно

Управление на иновациите и инвестициите

Управление на иновациите и инвестициите Въпрос 18 Разработване на индивидуални инвестиционни проекти. Обща схема и съдържание на процеса. Организация на проучването и проектирането. Критични точки в процеса на проучване и проектиране Схема на

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 РЕАЛНИТЕ ОПЦИИ КАТО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА И ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ Велислава Николаева Реалната опция е правото, но не и задължението да се предприеме някакво действие (отлагане, разширяване,

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

Slide 1

Slide 1 11. Количествено ориентирани методи за вземане на решения в обкръжение на неопределеност и риск 1 Структура Матрица на полезността Дърво на решенията 2 11.1. Матрица на полезността 3 Същност на метода

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Microsoft PowerPoint - Model_Dec_2008_17_21

Microsoft PowerPoint - Model_Dec_2008_17_21 Структура. Теория на графите общи понятия. Същност на мрежовите модели. Приложение на мрежови модели при управление на проекти и програми Общи понятия от Теорията на графите, използвани при мрежовите модели

Подробно

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране 2. Изследване на операциите и моделиране. Същност на моделирането. Моделиране на обществените процеси. 1 Структура Терминология Етапи на изследването на операциите Модели и моделиране 2 Терминология 3

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно