Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Размер: px
Започни от страница:

Download "Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k"

Препис

1 Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно захранени и сложно затворени. Затова по отношение на преходните съставящи на тока при к.с. не може да се състави обобщена е.з.с. като едноконтрна късосъединена верига (както това се прави в пражнение 2). Обобщената едноконтрна схема е приложима само за периодичната съставка на тока. Точното изчисляване на апериодичните преходни съставящи изисква съставяне и решаване на линейна хомогенна система диференциални равнения, описваща преходното състояние в независимите контри на подробната еквивалентна заместваща схема. Токовете в независимите контри затихват с различни времеконстанти. Следователно апериодичния ток в мястото на к.с. ще е сма от токове, затихващи с различни времеконстанти. В инженерната практика често се използва следната опростена методика приема се, че апериодични ток в мястото на к.с. затихва с една еквивалентна константа Ta, e, определена чрез съпротивленията на две обобщени (едноконтрни) схеми спрямо мястото на к.с, показани на фиг.5.1. Схемата от фиг.5.1а) е полчена от е.з.с. на ЕЕС, съставена само с индктивните съпротивления, а тази от фиг.5.1б) само с активните съпротивления. E ( ) E ( ) а) б) фиг.5.1. Еквивалентната константа Ta, e, дарния коефициент и дарния ток i, при изчислителното словие 9 се изчисляват чрез известните изрази: T ae, 314 ( ) ( ),1 1 Tae, е ; i 2 I, A, s; Задача 1: На фиг.5.1 е показана принципната схема на част от ЕЕС (която е същата като в пражнения 3 и 4). Във възел е възникнало метално трифазно к.с. Необходимо е да се изчисли дарния ток i в мястото на к.с. за изчислителното словие 9. Параметрите на елементите на ЕЕС за стдентските грпи са дадени в табл.5.1 табл.5.5. (в края на текста на пражнението). 6 септември 211 г. стр. 1 от 6

2 W 4 W5 1 1 T T T3 2 W1 W3 W 2 1 B1 W 6 W T B2 W9 W1 W11 B W B8 W12 W14 B W16 11 W Методични казания. B4 B5 B6 B9 фиг.5.2. Принципна схема на ЕЕС Решението включва следните етапи: 1.Съставяне на изчислителна принципна схема. Отчитайки възможността електрически отдалечените (през две трансформации) генератори да се представят с обобщена система и товарите да не се отразяват, то за изчислителната принципна схема за к.с. във възел се полчава схемата, показана на фиг T1 4 2 T 2 3 W1 W 2 i? (3) Фиг.5.3 Изчислителна принципна схема 6 септември 211 г. стр. 2 от 6

3 2. Съставяне на е.з.с. за определяне на I (вж. пражнение 3). Е.з.с. е показана на фиг.5.4. Уместно е схемата да се състави в о.е. чрез приблизително привеждане със същите базисни словия, използвани в зад.2 на пражнение 3. Тогава част от резлтатите за схемата от фиг.3.5. могат да се използват и за фиг.5.4. E 1, б d, 1 б W1 б T1 б T 2 б б б W 2 I б б I б, б, V A 3. Изчисляване на I Фиг.5.4 Еквивалентна заместваща схема, отчитаща само индктивните съпротивления на елементите Схемата от фиг.5.4. еквивалентно се преобразва спрямо мястото на к.с. до обобщената схема, показана на фиг.5.5. E ( ) I б Фиг.5.5 Обобщена еквивалентна заместваща схема спрямо мястото на к.с., отчитаща само индктивните съпротивления на елементите Тогава за търсения свръхпреходен ток в мястото на к.с. се полчава: 4. Определяне на дарния коефициент E I I ( ) б,, A,1 T a, е ( ) 1, където a, e, s. 314 ( ) e T ( ) се взема от фиг.5.5. За определяне на ( ) се съставя е.з.с. отчитаща само активните съпротивления на елементите. Схемата е показана на фиг.5.6а). В тази схема не е необходимо да се записват стойностите на електродвижещите напрежения, защото ще се преобразва само пасивната й част. Активното съпротивление на обобщената системата може да се приеме равно на нла. За изчисляване на активните съпротивления на електропроводите и трансформаторите виж пражнение 1. Активното съпротивление на генератора 1 се изчислява чрез израза: 6 септември 211 г. стр. 3 от 6

4 1 ( б) 1 ( н) б, 1, o.e. E 1 1 б 1 T 1 б W 1 б T 2 б б W 2 б а) б) Фиг.5.6. Еквивалентни заместващи схеми, отчитаща само активните съпротивления на елементите: а) изходна; б) обобщена спрямо мястото на к.с. 5. Изчисляване на търсения дарен ток При изчислителното словие 9, дарния ток се изчислява чрез израза: i 2 I, A Данни за ЕЕС: табл.5.1 параметри на 1 и 2 P cos x d*( н) x d*( н) x d*( н) x 2*( н) a*( н) T d d MW V о.е. о.е. о.е. о.е. о.е. s s ,3,8 1,6,2,2,24,3 5,4, ,5,8 1,2,24,183,23,25 6,2, ,5,85 1,8,3,21,26,28,1,13 Изходен режим на генераторите преди смщението инален. T 6 септември 211 г. стр. 4 от 6

5 табл.5.2 параметри на T1 и T3, В, Н P Свързване MVA V V % W ,3 1,5 32 Y d ,5 1,5 32 Y d ,5 11, 5 Y d-9 табл.5.3 параметри на T2, В, С, Н, ВС, ВН, СН P Свързване MVA V V V % % % W Y y d-/ Y y d-/ , Y y d-/5 табл.5.4 параметри на T4, В, Н P Свързване MVA V V % W ,5 45 Y d ,5 65 Y d ,5 82 Y d-3 табл.5.5 параметри на въздшните електропроводи Фазови проводници Мълниезащитно въже L W марка d ф ф D ср h ср ср марка v Х в D vср h v m mm 2 mm Ω/m m m m Ω/m Ω/m m m W1 25 ACO 4 2,2,8 5,2 1,5 22 C5 3,3, W2 28 ACO 4 2,2,8 5,2 1,5 22 C5 3,3, W3 42 AC 24 21,5,13 5,2 1,5 22 C5 3,3, септември 211 г. стр. 5 от 6

6 табл.5.6 параметри на кабелните електропроводи L W марка C раб m μf/m W9 2,2 АСБ-15,51 W1 4,1 АСБ-15,51 W11 1,8 АСБ-15,51 W12 1,2 АСБ-15,51 W13 3,8 АСБ-12,46 W14 5,2 АСБ-12,46 W15,1 АСБ-95,42 W16 8,4 АСБ-95,42 табл.5. мощности на к.с. във възел 4 (3) (1) MVA MVA септември 211 г. стр. 6 от 6

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" РАЗДЕЛ I.

Подробно

Технология на електропроизводството

Технология на електропроизводството ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика РАЗРАБОТЕНИ ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА РАЗДЕЛ Моделиране и къси съединения

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Microsoft Word - KZ_TSG.doc ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор

Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор Име Факултет Дата ТУ-София ФЕТТ, катедра Електронна техника Полупроводникови елементи фак. група 1 Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор З А Д А Н И Е: I. Въпроси за предварителна

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема : Анализ на сложни елетричеси вериги чрез заоните на Кирхоф Теоретична част Ао броят на лоновете в една ел. верига е р а броят на възлите q то броят на уравненията с оито веригата може да бъде анализирана

Подробно

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, октомври, 2017 г. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕПТЯЩ КРЪГ В

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, октомври, 2017 г. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕПТЯЩ КРЪГ В ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, 27 28 октомври, 207 г. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕПТЯЩ КРЪГ В ПРОГРАМНИ СРЕДИ Резюме: Статията дава пример за лекотата

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема : Аализ а електрически вериги чрез закоите а Ом и Кироф. Мощост и еергия. Елеметари вериги Решеи примери -. За да определят дължиата а кабел свързали две от жилата му в края а късо а от ачалото с

Подробно

Slide 1

Slide 1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Доц. д-р инж. Петър Колев Петров Email : petrov_p_tu@abv.bg GSM: 0898 96 99 95 ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК НА ЧОВЕКА ТЕРМИЧНО: нагряване на кожата изгаряния ЕЛЕКТРОЛИТНО:

Подробно

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ –

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ – Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 1, брой 3/3, 212 г. Комуникации статия 747 Научно списание http://www.mtc-aj.com УСТОЙСТВО ЗА СТАТЕНИ И ТЯГОВИ ИЗПИТАНИЯ НА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОИ Ангел Гушев agoushev@vtu.bg

Подробно

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА България, София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, Тел.(+359 2)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА България, София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, Тел.(+359 2) Актуалност и резултати по дисертационния труд МИКРОСЕНЗОРИ ЗА МАГНИТНО ПОЛЕ НА НОВИ ПРИНЦИПИ на гл. ас. инж. Август Йорданов Иванов Актуалността на дисертационната тема е посветена на един от най-наболелите

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПОЛУМОСТОВ ИНВЕРТОР СЪС СРЕДНА ТОЧКА С ПОМОЩТА НА PSPICE Михаела Славкова, Констадин Миланов Резюме: В статията е представен DC/DC преобразувател с полумостов инвертор.

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc 46 Резултат: 94,5 85 Резултат: 90,5 30 Резултат: 89,5 275 Резултат: 86,5 427 Резултат: 85 93 Резултат: 84,5 400 Резултат: 84 689 Резултат: 83,5 4 Резултат: 83 142 Резултат: 79,5 386 Резултат: 74,5 398

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно