Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc"

Препис

1 Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните работи (НСПБЗН-МВР) на територията на населените места и общините за: 1. предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари. 2. ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи; 3. спасяване на хора и имущество. (2) Членството в Доброволните формирования за подпомагане дейността на органите на НСПБЗН-МВР е на доброволен принцип. Чл. 2. Доброволни формирования могат да се създават към общините по заповед на кмета на общината. Чл. 3. При обявено бедствено положение, когато неговото овладяване се ръководи от Общинската, Областната или Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет, Доброволните формирования участват съвместно с Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/ или самостоятелно. Състав на Доброволните формирования Чл. 4. (1) Със заповедта по чл. 2, кметът на общината определя броя на доброволците в доброволното формирование. (2) Кметът на общината може да оборудва сгради, техника и комуникации за поддържане на дежурство от доброволците в населеното място.

2 1 Чл. 5. (1) В областната и общинската администрация се води регистър с лични данни на доброволците в доброволните формирования за подпомагане органите на НСПБЗН-МВР. (2) В Генералната Дирекция на НСПБЗН-МВР се води централен регистър на доброволните формирования в Република България с лични данни на доброволците. Чл. 6. (1) Кметът на общината осъществява общото ръководство на доброволното формирование. (2) Ръководителят, осъществяващ непосредственото ръководство на доброволното формирование, се определя със заповед на кмета на общината. (3) При предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари, когато не е обявено бедствено положение, методическо ръководство на Доброволните формирования се осъществява от органите на НСПБЗН-МВР по места. (4) В случай на обявено бедствено положение, Доброволните формирования се ръководят от съответната постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Чл. 7. (1) За доброволци в доброволните формирования се приемат: 1. пълнолетни български граждани, на възраст до 60 години; 2. физически и психически здрави лица; 3. лица, неосъждани за извършени престъпления от общ характер. (2) държавни служители от Министерство на вътрешните работи и кадрови военнослужещи, не могат да членуват в доброволните формирования. Чл. 8. (1) Кандидатите за доброволци подават молба до кмета на Общината за членство в доброволните формирования за срок от 3 години. (2) Към молбата по ал. 1 кандидатите за доброволци прилагат следните документи: 1. автобиография; 2. медицинско свидетелство; 3. свидетелство за съдимост; 4. писмено съгласие на основния работодател. (3) Кандидатите за доброволци в доброволни формирования, осигурени с техника които желаят да бъдат водачи на специализирана техника, освен документите по ал. 2, прилагат към молбата за членство и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория.

3 2 Чл. 9. (1) Подбор на кандидатите за доброволци се извършва от комисия по подбора, определена със съвместна заповед на кмета на общината и началника на РСПБЗН. (2) В комисията по ал. 1 участват представители на общинската администрация, РСПБЗН, Районното полицейско управление (РПУ) и държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция. Чл. 10. (1) В едномесечен срок от датата на подаването й, комисията по чл. 9, ал. 1 взема решение по молбите на кандидатите за доброволци, което се вписва в протокол. (2) Протоколът с одобрените от комисията по чл. 9, ал. 1 кандидати за доброволци заедно с техните молби за членство се представят на кмета на общината, който издава заповед за сформиране на доброволно формирование, съдържаща лични данни на одобрените за членство доброволци. (3) Копия от протокола по ал. 1 се изпраща в областната администрация и в ГД на НСПБЗН-МВР за водене на регистър. (4) Списък с личните данни на одобрените кандидати за доброволци се предоставя на РСПБЗН. Чл. 11. (1) Доброволците, за които е настъпила промяна в личните данни, вписани в регистрите по чл. 5, са длъжни в 10-дневен срок от промяната да уведомят писмено за това кмета на общината. (2) Кметът на общината уведомява РСПБЗН, областната администрация и ГД на НСПБЗН-МВР за промяната по ал. 1. Чл. 12. Регистрите с лични данни на доброволците се водят в съответствие със Закона за защита на личните данни. Чл. 13. (1) Доброволец може да продължи членството си в доброволно формирование от друга община, когато промени постоянния си адрес. (2) В случая по ал. 1, в срок от 2 месеца от датата на промяната на адреса си, доброволецът представя заверена справка-характеристика от ръководителя на доброволното формирование, което е напуснал за дейността му като доброволец и писмено съгласие на основния му работодател. Чл. 14. (1) Членството в доброволните формирования се прекратява: 1. по собствено желание на доброволеца - с едномесечно предизвестие до ръководителя на доброволното формирование; 2. при несъответствие с изискванията по чл.7; 3. при промяна на постоянния адрес на доброволец, който не е предоставил писмена информация до кмета на общината в срока по чл.13 (2). 4. по предложение на ръководителя на доброволното формирование, съгласувано с РСПБЗН; 5. по предложение на началника на РСПБЗН - при несправяне със задълженията от страна на доброволеца.

4 Чл. 15. (1) Териториалните органи на НСПБЗН-МВР съвместно с кметовете на общините осигуряват обучението и подготовката на доброволците от доброволните формирования. (2) Доброволците преминават специализиран първоначален курс на обучение по предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари в РСПБЗН по постоянния си адрес. (3) Ръководителите на доброволните формирования преминават специализиран курс на обучение в учебни заведения, определени от ГД НСПБЗН- МВР. (4) Заявки за обучение на лицата по ал. 3 се подават от кметовете на общините до началника на РСПБЗН. (5) При завършване на обучението, доброволците и ръководителите на доброволни формирования полагат изпит, за което им се издава документ за завършен курс на обучение. Чл. 16. (1) Не подлежат на първоначално обучение доброволци в доброволните формирования: 1. работили не по-малко от 1 година в органите на НСПБЗН-МВР като пожарникари; 2. работили не по-малко от 1 година при търговци, осъществяващи дейности по пожарна и аварийна безопасност; 3. отбили военната си служба в подразделения на НСПБЗН-МВР. (2) Доброволците на всеки 5 години преминават курс за повишаване на квалификацията. Чл. 17. (1) Програмите за обучение на доброволците и ръководителите на Доброволните формирования се изготвят от Академията на МВР и се съгласуват с директора на ГД на НСПБЗН-МВР. (2) Ръководителите на учебни заведения, определени от ГД на НСПБЗН- МВР, уведомяват кметовете на общини за провеждането на специализиран курс за обучение на ръководители на Доброволните формирования два месеца преди началото му за съответната година. (3) Кметът на общината и началникът на РСПБЗН със съвместна заповед определят мястото и реда за провеждане на специализирания курс за обучение на доброволците. (4) Разходите по обучението и командировъчните пари на лицата по ал.1 се осигуряват от общините. Чл. 18. Доброволците, които не са преминали специализиран курс на обучение, не се допускат до дейности по предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари. 3

5 4 Чл. 19. Чрез общинските бюджети за съответната година се осигуряват помещения, техника, комуникации, пожаро-техническо въоръжение, гасителни вещества и необходимия резерв от тях и други необходими средства за издръжка на доброволните формирования. Чл.20 Средствата за защитно облекло и лични предпазни средства за доброволците, както и тяхната застраховка срещу злополука при или по повод изпълнение на задълженията им се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на общините. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Наредбата се издава на основание чл. 110(1) от Закона за министерството на вътрешните работи. 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кметовете на общините и директора на НСПБЗН-МВР. 3. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи и министъра на държавната политика при бедствия и аварии. 4. Наредбата влиза в сила от г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ И

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1.(1).

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Рег. 764р-7225 Екз.... 18.09.2019 г. П Р О Т

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя основните принципи, управлението и финансирането на дейностите, осъществявани

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно