Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА"

Препис

1 Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА Програма за намаляване на преждевременно напусналите образователната система е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол 13/ г. и е утвърдена със заповед на директора РД / г. 1

2 1. Въведение Настоящата програма за превенция на ранното напускане на училище е в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Националната програма за развитие на Република България: България 2020 за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентно способно образование и обучение. Националната програма за развитие България 2020 е интегриран документ за социално икономическо развитие на България до 2020г., показващ връзката между приоритетите на Европейския съюз в контекста на Стратегията Европа Програмата е изцяло в съответствие с Препоръката на Съвета на европейския съюз от г., съгласно която като преждевременно напуснали училище се определят лицата между 18 и 24г., завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен. Настоящата програма конкретизира предложените стратегически мерки в три основни направления: Превенция на преждевременното напускане на училище Интервенция на преждевременното напускане на училище Компенсиране на преждевременното напускане на училище 2. Преглед на основните причини за намаляване дела на преждевременно напусналите ученици Като основни причини за преждевременно отпадане на ученици от училище се приемат: икономически, социални, семейни, образователни, етнокултурни, институционални и причини, свързани със здравния статус на детето. През учебната 2016/2017г. в ОУ Георги Кирков няма случаи на ученици, преждевременно напуснали образователната система. ОУ Георги Кирков е добре структурираното и организирано училище, което е сигурна гаранция за привличането и задържането на учениците. То умее да приобщава родителите, има ресурсите и предлага широк спектър от образователни възможности и модерни педагогически методи на работа. В ОУ Г. Кирков е разработена политика за осигуряване на приобщаващо образование за учениците със СОП. Амбицията на педагогическия колектив е да превърне училището в привлекателно и желано място за всеки ученик. Да му покаже, че е добър в нещо и може да бъде отличник. Да му помогне да направи прехода от това, в което е найдобър, към останалото, което обществото очаква от него. Училището участва в програми и проекти за повишаване на квалификацията на учителите и класните ръководители и е насочено към преодоляване на конфликтите в класа, работа с деца в риск от напускане на училище и др. В училището се прилагат програми и обучения за придобиване на ключови компетентности, свързани с подобряването на базовите умения на учениците. Училището прилага мерки за превенция на отсъствията като: - План за действие в зависимост от конкретните условия и отделния случай на всеки ученик - Ефективно провеждане на консултации и допълнителни занимания с учениците - Информиране на Дирекция Социално подпомагане за ученици, допуснали повече от 5 неуважителни отсъствия в рамките на 1 ден. 2

3 - Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците. - Активно ученическо самоуправление. 3.Водещи принципи при реализирането на програмата - Законосъобразност - съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове. - Кохерентност осигуряване на взаимна обвързаност и сътрудничество на всички заинтересовани страни. - Партньорство активно участие на институциите за образование, властта, гражданското общество и бизнеса. - Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите значимостта на проблема предполага висока степен на информираност на обществото. - Приемственост осигуряване на непрекъснато действие на програмата, независимо от управленски или други промени. - Устойчивост на резултатите осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на предприетите политики. - Своевременност осигуряване на своевременни и адекватни мерки. - Отчетност и контрол за постигане на по-висока степен на ефективност. - Иновативност създаване на нови и интензивни мерки и подходи за пълна интеграция на отпадналите от училище. 4.Стратегическа цел и оперативни цели 4.1.Стратегическа цел - Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация. Стратегическата цел е в съответствие с целите на Националната програма за развитие: България Оперативни цели - Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище. - Насърчаване на рисковите групи за включването им в образованието. - Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите за стимулиране и включване в обучението на децата, застрашени от отпадане. 4.3.Очаквани резултати. В изпълнение на целите на програмата се очакват да бъдат постигнати следните резултати: - Подобряване резултатите от обучението и осигуряване на подходяща образователна подкрепа за развитието на всеки ученик. - Включване на училището в разработения междусекторен координационен механизъм на общинско равнище, чийто планове и мерки се основават на системното наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от който да произтичат коригиращи действия. 3

4 4.4.Политики и ключови мерки. Постигането на стратегическата и оперативните цели на програмата се осъществява чрез: - Превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище. - Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане. - Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите ученици отново да се включат в образователния процес Политики за превенция Осигуряване на позитивна образователна среда, училищен климат, атмосфера на взаимоотношения. Позитивната образователна среда е свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес за осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всеки ученик. Позитивната образователна среда е ключова мярка в превенцията на преждевременното напускане на училище. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развиване на личността на всяко дете. Постигането на по-добри резултати от обучението на учениците спомага за придобиване на ключови компетентности и осигуряване възможности за личностна и професионална реализация. Достъп за качествено образование на учениците със СОП Политики за интервенция. Повишаване участието и ангажираността на родителите. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество, което да прерасне в сътрудничество за изграждане на позитивни и конструктивни взаимоотношения в класа. Подкрепа развитието на ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Прилагане на системи за ранно предупреждение, които включват: - Работа със семейството му - Насочване за работа с психолог, социален работник, препоръка за включване в група за ЦОУД - Допълнителни занимания и консултации - Насочване към дейности по интереси и участия в проекти Подпомагане на учениците, застрашени от отпадане по финансови причини. 5.Индикатори за измерване на резултатите от програмата - Броя уважителни и неуважителни отсъствия за един срок. - Резултати от националното външно оценяване през настоящата учебна година. 4

5 - Брой ученици, преминали и регистрирани в детска педагогическа стая през настоящата учебна година. - Брой ученици жертви и участници в престъпления през настоящата учебна година. 6. План за изпълнение на програмата Дейности за реализиране на: Отговорници Срок за изпълнение I. Политики за превенция на преждевременното напускане на училище I. 1. Насочени към всички участници в учебно-възпитателния процес 1. Актуализиране на Училищната програма за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Директор, главен учител началото на учебната 2018/2019г. 2. Участие в регионални срещи с директори на училища и други заинтересовани страни с цел обмен на добри практики. Директор, главен учител по график 3. Повишаване на интеркултурната компетентност на всички участници в образователния процес чрез неформални обучения, споделяне на педагогически опит или обмен на добри практики. Ст. Минева, преподаватели I. 2. Работа с ученици 4. Задълбочаване работата на педагогическите специалисти за идентифициране на причините за отпадане на ученици от училище. класни ръководители, Р. Джегарова, Н. Маноева 5. Прилагане на механизъм за контрол и оценка на отсъствията: Своевременно подаване на информация от класния ръководител до директора за ученик, допуснал 5 отсъствия по неуважителни причини Изясняване на причините за направените неуважителни отсъствия Предприемане на мерки за реагиране Директор,, педагогически съветник 6. Стимулиране активността на учениците за участие в извънкласни и извънучилищни 5 главен учител

6 дейности, състезания, олимпиади Използване на ученическото самоуправление за развитие на класа като екип и активиране на учениците чрез: - Активна работа на ученическия съвет - Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество - Организиране и провеждане на спортни дейности - Провеждане на разнообразни инициативи в класовете Реализиране на интегрирано обучение на деца и ученици със СОП, педагогически съветник ресурсен учител, кл.ръководители 9. Разнообразяване организацията на работа в групите за ЦОУД чрез съвместни дейности на ученици и студенти, родители и бивши възпитаници на училището. председател на МО на учителите в групите за ЦОУД и учителите в групите за ЦОУД, 10. Допълнително обучение за нуждаещите се ученици чрез използване на подходящи и разнообразни форми през годината и лятната ваканция, съгл. Чл. 124 ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование, при условия и ред, определени със заповед на директора. и преподаватели 11. Подобряване на достъпа до образование чрез допълнителни мерки за нуждаещите се ученици включващи: - безплатен обяд или допълнителна закуска, - безплатни учебни помагала, - безплатен транспорт за децата от населени места, в които няма училище I. 3. Работа с родители Директор 12. Взаимодействие и овластяване на родителите чрез: - родителски активи по класове - активно училищно настоятелство и обществен съвет - открит ден за родители - организиране на родителски лектории или училище за родители - провеждане на тематични родителски срещи - възможности за посещения и наблюдения в класовете - участие в извънкласни и извънучилищни и преподаватели, главен учител 6

7 дейности - запознаване с нормативните документи I. 4. Работа с обществени организации Координация с Центъра за кариерно ориентиране в гр. Ст. Загора с цел: - консултиране в различните възрастови групи за мотивиране към продължаване на образованието и придобиване на квалификация, - срещи на ученици от прогимназиален етап с бивши възпитаници на училището, успели в професията си. Партньорство със специалисти от МВР, ДПС, Агенция за закрила на детето, правосъдните органи и др. за работа с уязвими семейства, деца и ученици, застрашени от отпадане. Ст. Минева Н. Маноева класни ръководители II. Политики за интервенция на преждевременното напускане на училище 15. Насочени към всички ученици в цялото училище: - противодействие на дискриминацията - позитивни инициативи за стимулиране на добро поведение - позитивна среда за стимулиране на участие в учебния процес и преподаватели пед. съветник 16. Насочени само към ученици в риск: - работа с класа за подобряване на психоклимата и създаване на усещане за принадлежност и удовлетвореност - срещи с представители на ученическия съвет, отговарящи за спазване на правилата и доброто поведение - задълбочена оценка на поведението на ученика - индивидуално проследяване на случая от класния ръководител и устойчиво взаимодействие между него и ученика за решаване на проблема -създаване на възможности за удовлетворяване на индивидуалните потребности и преподаватели пед. съветник 17. Повишаване сътрудничеството и ангажираността на родителите при разрешаване на проблеми 7 и преподаватели, предс. на комисията за гражданско образование, работа с родители и учил. настоятелсво (Рени Караенева)

8 Стриктен контрол върху неуважителните отсъствия на учениците и прилагане на процедурите за налагане на наказания съгл. чл.58, (1) и чл.89 (1), т.7 от Правилника за дейността на училището Санкции за родители/настойници, които не полагат грижи за образованието и възпитанието на децата си, съгл. Чл. 347 ал.(2) и ал. (3) от Закона за предучилищното и училищното образование III. Политики за компенсиране на ефекта от напускане на училище преждевременното 20. Привличане на преждевременно напусналите ученици за завръщане в образователната система педагогическият колектив 21. Активиране на родителската общност за участие в мерките за компенсиране педагогическият колектив Настоящата Програма е със срок на действие 1 година и изтича през м. септември 2019г. Тя е отворена за изменения и допълнения при необходимост. Настоящата Програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол Изготвил: М. Славова- 8

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З

134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З 134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebrewschool-bg.org Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно