ОД

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОД"

Препис

1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2. Употреба на препарата За лепене на хартиени етикети върху стъкло, дървесина, метал, пластмаса, текстил, за лепене и каширане на хартии и картони, за производство на хартиени и картонени опаковки Наименование на фирмата «Институт по целулоза и хартия» АД София-1528,гара Искър,ул. «Поручик Н.Бончев» 8, Тел :факс Телефон за спешни случаи Спешен телефон: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ Поливинилацетатните лепила не са определени като опасни. Не са вредни за здравето на човека при работа с тях и в условията на експлоатация, както и върху околната среда. Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на препарата: Поглъщане: Няма доказателства за вредно въздействие. Поглъщане чрез кожата: Не се поглъща. Вдишване: Няма доказателства за вредно въздействие. Контакт с кожата: При краткотрайно единично излагане не се очаква да причини дразнене на кожата. Контакт с очите: Може да причини дразнене на очите. Ефект от често прекомерно излагане на въздействието на препарата: Няма налична информация. Не се очаква. 3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ Поливинилацетатните лепила са екологосъобразни продукти, произведени на база пластифицирана поливинилацетатна дисперсия и добавки. Според Директивите на ЕС 67/548/ЕИО препаратите не се класифицират като опасни.саs не се прилага. стр. 1 oт 5

2 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ При вдишване: Извеждане на свеж въздух. При оплаквания да се потърси консултация с лекар. При случайно поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ. При контакт с кожата: Засегнатите места да се измият с вода и сапун. Да се изплакне обилно с с вода. При контакт с очите: Незабавно да се измият очите с течаща вода при отворени клепачи. Да се махнат котактните лещи. Да се потърси веднага квалифицирана лекарска помощ. Бележки за лекаря: Задължителна квалифицирана лекарска помощ при поглъщане, препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при вдишване, контакт с кожата и очите и продължаваща симптомика 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ Поливинилацетатните лепила не са пожароопасни. Подходящи средства за гасене: Водна мъгла, водна струя под налягане,сух химихимикал, пяна, въглероден двуокис Неподходящи средства за гасене: Няма налична информация. Особена опасност, произтичаща от самия продукт, продуктите от неговото изгаряне или възникналите газове: При горенето се образуват токсични газове СО и СО 2. Специално защитно облеклоза пожарникарите: Препоръчва се носенето на противогаз и на защитно противопожарно облекло. Допълнителни указания: При възникване на пожар в съседство се препоръчва обливане с вода, за да не се повиши налягането в опаковките, както и да не се запалят пластмасовите опаковки. 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ Лични предпазни мерки Предпазни очила, ръкавици и защитно работно облекло. Мерки за защита на околната среда: Да не се допуска попадане в околната среда. Методи за почистване: Малки разлети количества: да се почистват с инертни материали, поемащи течност - пясък, пръст, дъвени стърготини и др., и след поемането да се изхвърлят в специален контейнер. Големи количества: да се изпомпат. Остатъци: да се отмият с вода. стр. 2 oт 5

3 7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ Общи предпазни мерки за боравене с препарата: При работа се препоръчва да се използват лични предпазни средства - очила, работно облекло, ръкавици. Вентилация: Общата вентилация е достатъчна. Други предпазни мерки: Не се налагат. Съхранение: Поливинилацетатните лепила са чувствителни към замръзване. През зимния период те трябва да се съхраняват в закрити сухи помещения при температура над 5ºC в плътно затворени опаковки. 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА Граници на излагане на влиянието на продукта: Няма наложени ограничения. Защита на дихателните пътища: Не е необходима специална защита. Защита на тялото: За краткотраен контакт не е нужна защита, освен облекло, покриващо кожата. Защита на ръцете: Препоръчително е използването на предпазни ръкавици. Защита на очите: Да се носят предпазни очила със странична защита. Обща защита и хигиенни мерки. Да се спазват обичайните предпазни мерки за работа с химикали, като се избягва прекия контакт на препарата с кожата, очите, дрехите. Преди почивка и след приключване на работа ръцете да се измиват задължително. В случай на гадене и друго неразположение да се потърси лекар. Друго предпазно оборудване: Местата за работа с този продукт да бъдат оборудвани с приспособления за миене с чиста вода. 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА Физична форма: Хомогенна гъста течлива маса Цвят: Бял Мирис: Мек,специфичен Плътност: 1,10 1,18 гр/см3 Вискозитет: mpa.s ph: Разтворимост във вода: неограничена Точка на кипене: 100ºC-вода Точка на замръзване: ºC Температура на самозапалване: препаратът не се самозапалва Опасност от експлозия: препаратът не е взривоопасен стр. 3 oт 5

4 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ Стабилност: Устойчив при нормални условия на работа и съхранение. Условия,които трябва да се избягват: Замръзване при съхранение при температури под 4ºC. Вещества,които трябва да се избягват: Добавката на основи и многовалентни метални соли може да предизвика коагулация. Опасни разпадни продукти: Прeпаратът не е реактивоспособен при обикновени условия. 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ При използване съгласно указанията, няма вредни за здравето въздействия. При изгаряне се образуват токсични газове СО и СО 2 При производствения процес се отделя амоняк - токсичност: орална LD 50 (плъх) mg/kg инхалаторна LС 50 (плъх) ppm Лепилото не съдържа вещества класифициране като канцерогенни, мутагенни е токсични за репродукцията. 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Поливинилацетатните лепила не отделят вредни емисии. Няма информация за биологично въздействие. Препаратът не е опасен за околната среда Екотоксикологични параметри за амоняк: LC 50 Catostomus commersoni 0,79 mg/l (96 часа) EC 50 Daphnia magna 25,4 mg/l(48 часа) Устойчивост и разградимост Биологично лесно разградим Третиране на отпадъците: Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опакивки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от ЗУО. 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ Препаратът не е подчинен на наредбите за ADR, RID. 15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА Инструкцията за безопасност отговаря на изискванията на Регулация (EU) 1907/2006 стр. 4 oт 5

5 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и на дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали. Настоящият документ и препоръките в него са подготвени съгласно настоящите Наредби на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортиране на опасни материали. Настоящата информация не е изчерпателна, но осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се тълкува като гаранции за технически характеристики или подходящо специфично приложение. Лична е отговорността на всеки потребител да вземе всички превантивни мерки при манипулиране с препарата. стр. 5 oт 5

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно