Ypozane, INN-osaterone acetate

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ypozane, INN-osaterone acetate"

Препис

1 ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета YPOZANE 15 mg таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция(и): Всяка таблета съдържа 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg или 15 mg озатерон ацетат. Помощно вещество(а): За пълен списък на помощните вещества, виж т ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Таблета Обла, бяла, двойно изпъкнала таблета от 5,5 mm, 7 mm, 9 mm или 12 mm. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видът животни, за които е предназначен Кучета (от мъжки пол) 4.2 Терапевтични показания за отделните видове животни Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия (ДПХ) при мъжки кучета. 4.3 Противопоказания Няма. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен При кучета с ДПХ и с възпаление на простатата продуктът може да се прилага едновременно с антимикробиални продукти. 4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Може да възникне временно намаляване на концентрацията на плазмения кортизол, което да продължи до няколко седмици след прилагането на лечебния продукт. Необходимо е да се извършва подходящо наблюдение над кучета, поставени в обстановка на стрес (напр. следоперативен) или такива с хипоадренокортицизъм. Отговорът при АКТХ стимулиращ тест, също може да бъде потиснат в продължение на няколко седмици след прилагането на озатерон. 2

3 Да се използва внимателно при кучета със заболяване на черния дроб, тъй като безопасността на продукта при такива кучета не е задълбочено изследвана, а лечението с него при някои кучета със заболяване на черния дроб е довело до обратимо повишаване на нивата на аланин аминотрансферазата и алкалната фосфатаза. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Измийте ръцете си след прилагането на продукта. В случай на неволно поглъщане от хора незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Единичната перорална доза от 40 mg озатерон ацетат при мъже е била последвана от спорадично намаляване на фоликостимулиращия хормон, лутеинизиращия хормон и тестостерона, обратимо след 16 дни. Няма клиничен ефект. При лабораторните опити с женски животни озатерон ацетатът е причинил сериозни странични ефекти на репродуктивните функции. Следователно жени в детеродна възраст трябва да избягват контакта или да носят ръкавици за еднократна употреба при прилагането на продукта. 4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) Могат да се наблюдават преходни промени в апетита увеличаване (много често) или намаляване (много рядко). Временни поведенчески промени като повишена или намалена активност или по-социално поведение са често явление. Рядко се появяват други странични реакции като временно повръщане и/или диария, полиурия/полидипсия или летаргия. Рядко се наблюдава хиперплазия на млечните жлези и може да бъде свързана с лактация в много редки случаи. Преходни странични ефекти, свързани с промяна на козината или окапване се наблюдават много рядко в резултат на прилагането на Ypozane.. Временно намаляване на плазмения кортизол се наблюдава при повечето лекувани животни като резултат от обратимия антиглюкокортикоиден ефект на озатерона. При клиничните опити лечението с ветеринарномедицинския продукт не е било прекъсвано и всички кучета са се възстановили без специфична терапия. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и) реакция(и)) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). 4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Не се прилага. 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие 3

4 Не са известни. 4.9 Количество, което се прилага и начин на приложение Перорално. Прилагайте 0,25 0,5 mg озатерон ацетат на килограм телесна маса един път дневно, в продължение на 7 дни, както следва: Тегло на кучето Таблети YPOZANE за приложение Брой на таблетите дневно Продължителност на лечението от 3 до 7,5 кг* 1,875 mg таблета от 7,5 до 15 kg от 15 до 30 kg 3,75 mg таблета 7,5 mg таблета 1 таблета 7 дни 30 до 60 kg 15 mg таблета * Няма данни за кучета с тегло под 3 кг. Таблетите могат да се дават или директно в устата или чрез храната. Максималната доза не трябва да се надвишава. Началото на клиничния отговор на лечението обикновено се наблюдава в разстояние на 2 седмици. Клиничният отговор продължава поне 5 месеца след лечението. Последващата преценка на ветеринарния лекар трябва да стане 5 месеца след лечението или по-рано, ако клиничните симптоми се проявят отново. Решението да се прекрати лечението в този или в следващ момент трябва да се основава на преглед от ветеринарен лекар като се вземат предвид характеристиките на продукта по отношение на риск-полза. Ако клиничният отговор на лечението е значително по-краткотраен от очаквания, е необходимо преразглеждане на диагнозата Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо Изследването за предозиране ( до 1,25 mg/ kg телесна маса за 10 дни, повторено след един месец) не е показало нежелателни ефекти, освен намаляване на концентрацията на плазмения кортизол Карентен срок (карентни срокове) Не е необходим. 4

5 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ/ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: лекарства, използвани при доброкачествена простатна хипертрофия. Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QG04C X Озатерон ацетатът е антиандрогенен стероид, който инхибира ефектите от прекомерното производство на мъжкия хормон (тестотерон). 5.1 Фармакодинамия Озатерон ацетатът е стероид, химически свързан с прогестерона, и като такъв има силно прогестагенно и силно антиандрогенно действие. Така също, главният метаболит на озатерон ацетата (15 -хидроксилат-озатерон ацетат) има антиандрогенно действие. Озатерон ацетатът инхибира ефектите на прекомерните нива на мъжкия хормон (тестостерон) чрез няколко механизма. Той напълно потиска свързването на андрогените с простатните рецептори и блокира преминаването на тестостерона в простатата. Не са наблюдавани нежелани ефекти, засягащи качеството на спермата. 5.2 Фармакокинетика След орално приложение в храната при кучета, озатерон ацетат бързо се абсорбира (T max около 2 часа) и претърпява first pass ефект главно в черния дроб. След доза от 0,25 mg/kg/на ден средната максимална плазмена концентрация (C max ) е 60 µg/l. Озатерон ацетатът се превръща в основния си 15 -хидроксилатен метаболит, който също е фармакологично активен. Озатерон ацетат и неговият метаболит се свързват с плазмените протеини (около 90% и 80%, съответно), главно с албумина. Това свързване е обратимо и не зависи от други познати субстанции, специфично свързващи се с албумина. Озатеронът се елиминира в рамките на 14 дни, главно с фекалиите, посредством жлъчна екскреция (60%), и в по-малка степен в урината (25%). Елиминирането е бавно, със среден полуживот (T½) от около 80 часа. След повторното приложение на озатерон ацетат от 0,25 mg/kg/на ден за 7 дни, факторът на натрупване е 3-4, без промяна в отношението на абсорция или елиминиране. Петнадесет дни след последното приложение средната плазмена концентрация е около 6,5 µg/l. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на ексципиентите Лактоза монохидрат Преджелатинизирана скорбяла Кармелоза калций Царевична скорбяла Талк Магнезиев стеарат 6.2 Основни несъвместимости Няма 6.3 Срок на годност Срок на годност на опакования за продажба ветеринарномедицински продукт: 3 години. 5

6 6.4. Специални предпазни мерки за съхранение на продукта Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка Картонена кутийка, съдържаща един алуминиев блистер със 7 таблети. 6.6 Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползвания продукт или остатъци от него, ако има такива Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 1 ère avenue 2065 m LID Carros France 8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/06/068/001 EU/2/06/068/002 EU/2/06/068/003 EU/2/06/068/ ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 11/01/2007 Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 19/12/ ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата : ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА Няма. 6

7 ПРИКЛОЖЕНИЕ II A. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ /ИИ/ И ПРИТЕЖАТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА B. УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ C. УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗОПАСНА И ЕФИКАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА D. СТАНОВИЩЕ, ОТНОСНО MRLs 7

8 A. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ /ИИ/ И ПРИТЕЖАТЕЛЯТ /ИТЕ/ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА ПРОДАЖБА Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция Virbac S.A. 1 ère avenue 2065 m LID Carros France B. УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ Да се отпуска само с рецепта. Притежателят на този лиценз трябва да уведоми Европейската комисия за маркетинговите си планове относно медицинския продукт, оторизиран с това решение. C. УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗОПАСНА И ЕФИКАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА Не се изискват. D. СТАНОВИЩЕ, ОТНОСНО MRLs Не се изискват. 8

9 ПРИКЛОЖЕНИЕ III ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА 9

10 A. ЕТИКЕТ 10

11 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО 1,875 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(И) Всяка таблета съдържа 1,875 mg озатерон ацетат. 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Таблети 4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 7 таблети 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Кучета. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия. 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Перорално. Преди употреба прочетете листовката. 8. КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ Няма. 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО 11

12 Преди употреба прочетете листовката. 10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ Няма. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА Virbac S.A. 1 ère avenue 2065 m LID Carros France 16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/06/068/ ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 12

13 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 1,875 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 5. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 13

14 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО 3,75 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(И Всяка таблета съдържа 3,75 mg озатерон ацетат. 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Таблети 4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 7 таблети 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Кучета. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия. 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Перорално. Преди употреба прочетете листовката. 8. КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ Няма. 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО Преди употреба прочетете листовката. 14

15 10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ Няма. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА Virbac S.A. 1 ère avenue 2065 m LID Carros France 16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/06/068/ ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 15

16 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 3,75 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 5. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 16

17 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО 7,5 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(И Всяка таблета съдържа 7,5 mg озатерон ацетат. 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Таблети 4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 7 таблети 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Кучета. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия. 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Перорално. Преди употреба прочетете листовката. 8. КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ Няма. 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО Преди употреба прочетете листовката. 17

18 10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ Няма. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА Virbac S.A. 1 ère avenue 2065 m LID Carros France 16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/06/068/ ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 18

19 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 7,5 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 5. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 19

20 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 1 БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО 15 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 15 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(И Всяка таблета съдържа 15 mg озатерон ацетат. 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Таблети 4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 7 таблети 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Кучета. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия. 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Перорално. Преди употреба прочетете листовката. 8. КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ Няма. 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я), АКО Е НЕОБХОДИМО Преди употреба прочетете листовката. 20

21 10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ Няма. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА Само за ветеринарномедицинска употреба: да се отпуска само с рецепта. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА Virbac S.A. 1 ère avenue 2065 m LID Carros France 16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/06/068/ ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 21

22 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ БЛИСТЕР СЪС 7 ТАБЛЕТИ ОТ ПО - 15 mg 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 15 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 5. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 22

23 B. ЛИСТОВКА 23

24 ЛИСТОВКА YPOZANE 1. ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА Притежател на лиценза за употреба и производител: 1ère avenue 2065 m LID Carros France 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ИПОЗАН YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета YPOZANE 15 mg таблети за кучета Osaterone acetate Озатерон ацетат 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА Всяка таблета съдържа 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg или 15 mg озатерон ацетат. 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия при мъжки кучета. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма. 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ Могат да се наблюдават преходни промени в апетита увеличаване (много често) или намаляване (много рядко). Временни поведенчески промени като повишена или намалена активност или по-социално поведение са често явление. Рядко се появяват други странични реакции като временно повръщане и/или диария, полиурия/ полидипсия или летаргия. Рядко се наблюдава хиперплазия на млечните жлези и може да бъде свързана с лактация в много редки случаи. 24

25 Преходни странични ефекти, свързани с промяна на козината или окапване се наблюдават много рядко в резултат на прилагането на Ypozane. Всички тези странични реакции са обратими без специално лечение. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Кучета (от мъжки пол) 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ. Перорално. Прилагайте 0,25 0,5 mg озатерон ацетат на килограм телесна маса един път дневно, в продължение на 7 дни, както следва: Тегло на кучето Таблети YPOZANE за приложение Брой на таблетите дневно Продължителност на лечението от 3 до 7,5 kg 1,875 mg таблета от 7,5 до 15 kg 3,75 mg таблета от 15 до 30 kg 7,5 mg таблета 30 до 60 kg 15 mg таблета 1 таблета 7 дни 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Таблетите могат да се дават директно в устата или в храната. Началото на kлиничния отговор на лечението обикновено се наблюдава в разстояние на 2 седмици и продължава поне 5 месеца след лечението. Последващата преценка на ветеринарния лекар трябва да стане 5 месеца след лечението или по-рано, ако клиничните симптоми се проявят отново. Решението да се прекрати лечението в този или в следващ момент трябва да се основава на преглед от ветеринарен лекар като се вземат предвид характеристиките на продукта по отношение на риск-полза. Ако клиничният отговор на лечението е значително по-краткотраен от очаквания, е необходимо преразглеждане на диагнозата. Максималната доза не трябва да бъде надвишавана. 25

26 10. КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ Няма. 11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява на недостъпни за деца места. Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да не се използва след изтичане на срока на годност, упоменат върху блистера след EXP. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я) Да се използва внимателно при кучета с регистрирано заболяване на черния дроб. Измийте ръцете си след прилагането на продукта. В случай на неволно поглъщане от хора незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Единичната перорална доза от 40 mg озатерон ацетат при мъже е била последвана от спорадично намаляване на фоликостимулиращия хормон, лутеинизиращия хормон и тестостерона, обратимо след 16 дни. Няма клиничен ефект. При лабораторните опити с женски животни озатерон ацетатът е причинил сериозни вредни ефекти на репродуктивните функции. Следователно жени в детеродна възраст трябва да избягват контакта или да носят ръкавици за еднократна употреба при прилагането на продукта. 13. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни. Тези мерки ще ни помогнат да предпазим околната среда. 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Доброкачествената простатна хипертрофия (ДПХ) е естествено следствие от стареенето. Повече от 80 % от мъжките кучета над 5 години са засегнати. ДПХ е образование и увеличение на простатата, което се дължи на мъжкия хормон тестостерон. Това може да доведе до множествени неспецифични клинични симптоми като коремна болка, затруднено изхождане и уриниране, кръв в урината и двигателни нарушения. België/Belgique/Belgien VIRBAC BELGIUM S.A. B-3001 Leuven Luxembourg/Luxemburg VIRBAC BELGIUM S.A. B-3001 Leuven 26

27 Tel: 32 (0) Tel: 32 (0) Česká republika Magyarország 1 ère avenue 2065 m L.I.D 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros F Carros Tel: 33 (0) Tel: 33 (0) Danmark VIRBAC Danmark A/S Profilvej Kolding Tel: Deutschland VIRBAC Tierarzneimittel GmbH Rögen 20 D Bad Oldesloe Tel: 49 (4531) Eesti OÜ ZOOVETVARU Uusaru 5 ET Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: Ελλάδα VIRBAC HELLAS A.E. 23 rd Klm National Road Athens-Lamia Agios Stefanos Athens GREECE Tel: España VIRBAC ESPAŇA S.A. E Esplugues de Llobregat (Barcelona) Tel: France 13 ème rue L.I.D BP 27 F Carros Ireland VIRBAC 1ère avenue 2065 m LID Carros France Tel: + 33 (0) Ísland 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Italia Malta 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Nederland VIRBAC NEDERLAND BV Postbus 313 NL-3771 AH-Barneveld Tel: 31 (0) Norge 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Österreich VIRBAC Österreich GmbH Hildebrandgasse 27 A-1180 Wien Tel: 43 (0) Polska VIRBAC Sp. o.o. ul. Puławska Warszawa Portugal VIRBAC DE Portugal LABORATÓRIOS LDA Ed13-Piso 1- Esc.3 Quinta da Beloura Sintra Slovenija 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Slovenská republika 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Suomi/Finland 27

28 VIRBAC SRL Via Caldera, 21 I Milano Tel: Κύπρος Panchris Feeds (Veterinary) Ltd Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus) Tel: Latvija OÜ ZOOVETVARU Uusaru 5 ET Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: Lietuva OÜ ZOOVETVARU Uusaru 5 ET Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: România 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Sverige 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) United Kingdom VIRBAC Ltd UK-Suffolk IP30 9 UP Tel: 44 (0) Република България 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0) Hrvatska 1 ère avenue 2065 m L.I.D F Carros Tel: 33 (0)

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

Microsoft Word - V-132-PI-bg

Microsoft Word - V-132-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/34 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Trocoxil 6 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 20 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 30 mg дъвчащи

Подробно

Microsoft Word - BG - clean

Microsoft Word - BG - clean ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/20 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Изотик, капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Хидрокортизон

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Simparica, INN-sarolaner

Simparica, INN-sarolaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2,5 5

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Activyl Tick Plus, INN-Indoxacarb-Permethrin

Activyl Tick Plus, INN-Indoxacarb-Permethrin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg спот он разтвор за много малки кучета Activyl Tick Plus 150 mg + 480

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - zyllt_clopidogrel_app

Microsoft Word - zyllt_clopidogrel_app Листовка: информация за потребителя Zyllt 75 mg филмирани таблетки Клопидогрел (Clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна

Подробно

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

Volibris, INN-ambrisentan

Volibris, INN-ambrisentan Листовка: Информация за потребителя Volibris 5 mg филмирани таблетки Volibris 10 mg филмирани таблетки aмбрисентан (ambrisentan) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - emea-combined-h1065bgannotated-r1_track.doc

Microsoft Word - emea-combined-h1065bgannotated-r1_track.doc Листовка: Информация за потребителя Enyglid 0,5 mg талетки Enyglid 1 mg таблетки Enyglid 2 mg таблетки Репаглинид (Repaglinide) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - PIL Rotarix oral suspension in pre-filled oral applicator_16 Nov 2012

Microsoft Word - PIL Rotarix oral suspension in pre-filled oral applicator_16 Nov 2012 Листовка: информация за пациента Rotarix перорална суспензия в предварително напълнен апликатор за перорално приложение Ваксина срещу ротавирус, жива (Rotavirus vaccine, live) Прочетете внимателно цялата

Подробно