Obstinska programa 2012

Размер: px
Започни от страница:

Download "Obstinska programa 2012"

Препис

1 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта в съответствие с чл.5-а, т.1,2 и 3 от Закона за закрила на детето. І. Специална закрила на деца с изявени дарби по смисъла на цитираната Наредба е система от мерки за финансово подпомагане и стимулиране чрез еднократно подпомагане и стипендии. Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на образованието, младежта и науката по бюджета на Община Шумен, както и от бюджета на Община Шумен през 2012 г. ІІ. Механизъм на предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби. Документи за искане на закрила на деца с изявени дарби се подават до кмета на Община Шумен, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /Раздел ІІІ, чл.13 до чл.16 вкл./ Документи за искане на закрила на студенти с изявени дарби се подават до кмета на Община Шумен по предложение на академичното ръководство и студентския съвет на ШУ Еп.К.Преславски. Документи за искане на закрила на деца и студенти с изявени дарби се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби кметът на Общината се подпомага от Експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на Общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания. Решение за предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби се взема от кмета след разглеждане на предложенията, направени от комисията. След огласяване на решението, то се отразява в Дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила /съгласно Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта/. Дневникът се води от председателя на комисията.. За предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта може да се кандидатства по установения ред веднъж в годината. 1

2 Раздел І. Специална закрила на деца с изявени дарби, предоставена от кметове на общини по Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г., съгласно чл.11, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 1.Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в програмата по чл.11,ал.1 за 2012 г. Дете от общинско училище, класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл.11,ал.1 за 2012 г. Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, представило препоръка, покана или служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуствата. Дете от общинско училище класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, представило препоръка, покана или служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуството. Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството,науката и спорта, представило покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включени в програмата по чл.11, Еднократно финансово подпомагане на дете в размер на: до три пъти гарантирания минимален доход за страната. Бр. деца Необходими средства 2

3 2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл.10, чрез предоставяне на стипендия. ал.1 за 2012 г. Ученик от общинско училище до 18- годишна възраст в дневна форма на обучение, който е класиран на І, ІІ или ІІІ място в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в чл.11,ал.1 в Програмата за 2012 г., представил документ, удостоверяващ класирането. 12 месечна стипендия в размер на 50 на сто от минималната работна заплата за страна за 2012 г. Едномесечна стипендия- 135 лв. 12 месечна стипендия 1620 лв. Национални и международни конкурси, олимпиади или състезания, включени в раздел І-ІV на програмата по чл.11, ал.1 за които се предоставя закрила СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2012 Г., ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Раздел ІІ. Други мерки за насърчаване на деца и студенти с изявени дарби от кмета на община Шумен 1. Насърчаване творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане през 2012 г. Дете от общинско или държавно училище от община Шумен класирано на първо, второ или трето място, съгласно обхвата на мерките, на конкурс, олимпиада или състезание от градски, общински, регионален и национален етап в областта на науката, изкуството и спорта, включени в Общинската програмата за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 г., представило документ потвърждаващ участието му. Дете, класирано на първо място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта от градски, общински, регионален и национален етап. До три пъти гарантирания минимален доход за страната 3

4 Дете, класирано на второ място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта. от градски, общински, регионален и национален етап. До два пъти гарантирания минимален доход за страната 2. Списък с мерките за предоставяне закрила на деца с изявени дарби през 2012 г. от кмета на Общината 2.1. Математически турнир Ак. Кирил Попов. м.май 2012 г. гр. Шумен Дете, класирано на трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта. от градски, общински, регионален и национален етап. Един път гарантирания минимален доход за страната Обхват на мерките Необходими финансови средства за 2012 г. възраст І-во място 1 ІІІ то място лв 2.2. Национален конкурс Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България, организирано от МОМН, Община Шумен и ОДК- Шумен, провежда се м. май 2012 г. в гр. Шумен 2.3. Общински конкурс за рисунка, фотография и компютърна презентация Портрет на моя град. Организиран от възраст раздел Проза - ІІ-та възр. група г. раздел Поезия - ІІ-та възр. група г. раздел Рисунка - ІІ-ра възр. група г. възраст Раздел Рисунка - възр. група г. 4

5 община Шумен и ОДК- Шумен., провежда се м.май 2012 г.в гр. Шумен 2.4. Национален конкурс за популярна песен Съзвездие-2012.Организиран от ОМД- гр. Шумен, м.ноември 2012г Национален конкурс за класически характерен и съвременен танц, организиран от МОМН, НДД, ОДК- Бургас, Община Бургас, м.април, 2012 г. гр. Бургас Раздел Фотография - възр. група г. Раздел Компютърна презентация - възр. гр г. възраст 3 възрастови групи ІІ-ра група г. ІІІ-та група г. ІV-та група г. Първа и втора възрастова група за индивидуални изпълнители в три категории: класически, характерен и съвременен танц. 390 лв 2.6. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене Песенна дъга над Кутев орг. от НУФИ Ф.Кутев, МК. Провежда се м. април 2012 г. гр. Котел 2.7. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави Вълшебни ритми гр. Нови пазар. Организиран от МК, Община Нови пазар и НЧ Хр.Ботев м. април 2012 г., гр. Нови пазар Национален есенен турнир по информатика Джон Атанасов м. ноември 2012 г. гр. Шумен 2.9. ХХІІІ Национален рецитаторски конкурс за унгарска и българска литература- Шумен 2012 г., провежда се на г. в гр. Шумен За индивидуални изпълнители по народно пеене, гайда, гъдулка, Категория Б - любители от І,ІІ и ІІІ възрастова група За индивидуални изпълнители първа и втора възрастова група. За индивидуални участници Състезателна група А клас Състезателна група Б клас Състезателна група С-7-8 клас Състезателна група Д - 6 клас За индивидуални изпълнители в две възрастови групи: - І- ва възр. група до 11 години - ІІ ра възр. група- до 18 години 6 деца І-во място - 2 ІІ-ро място 2 ІІІ то място лв 780 лв. 5

6 2.10. Градско първенство по шахмат. Организирано от Шахматен клуб Шумен, провежда се м. октомври, 2012 г. гр. Шумен За деца и ученици класирани на І-во място в три възрастови групи: І-ва възр. група- до 10 години ІІ-ра възр. група до 12 години ІІІ та възр. група до 14 години І-во място лв Общински лекоатлетически крос Златна есен. Организиран от община Шумен, УСШ, и Клуб по лека атлетика. Провежда се м. септември 2012 г. в гр. Шумен За деца и ученици до 18-годишна възраст. в две възрастови групи класирани на І-во място І- ва възрастова група- момчета и момичета 5-8 кл. ; ІІ-ра възрастова група - юноши и девойки 9-11 кл. 4 деца І во място лв. 3. Национални и международни студентски олимпиади и състезания 4.Насърчаване на спортните заложби на деца включени в национални отбори за участие в международни състезания. Студенти в редовна форма на обучение, предложени от академичното ръководство и студентския съвет, за отлично представяне в научни форуми или класирани на първо място в студентски олимпиади, международни и национални състезания, конкурси и др. проведени през 2012 година, представили документ удостоверяващ класирането. Дете от общинско или държавно училище на територията на община Шумен, участник в национален отбор по видовете спорт, класирани до шесто място индивидуално или отборно. 3 студенти І-во място -3 Всичко т.2 + т.3 + т деца и 3 студенти 585 лв. Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за страната лв. 6660лв. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. По раздел І-ви финансирането е от Министерството на образованието, младежта и наукаа. 2. По Раздел ІІ, т.2,3 и 4 финансирането е от общинския бюджет лв. от тях: 2175 лв. от бюджета на Младежки дейности, спорт и туризъм и 4485 лв. от Други дейности по образованието. 6

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН Приложение 2 Д Н Е В Н И К - 2016 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н по Протоколи 1/27.06.2016 г. и 2/06.10.2016 г. (от Кмета на Общината

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Програма2014

Програма2014 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Приложение № 3

Приложение № 3 Приложение 3 Д Н Е В Н И К- 2018 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н - еднократно финансово подпомагане по Програмата на Община Шумен

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

generated pdf

generated pdf Спортен календар на бургаските ученици за 2009 г. понеделник, 26 януари 2009 Публикувано от: Стефан Минчев СПОРТЕН КАЛЕНДАР - УЧАЩИ 2 0 0 9 година I. У Ч Е Н И Ч Е С К И И Г Р И ДАТА РАНГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА 1. Клубо

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА 1. Клубо БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА 1. Клубовете придобиват точки единствено от всички национални

Подробно

Microsoft Word - 1. NSK g.

Microsoft Word - 1. NSK g. Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ Раздел А ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx

Microsoft Word - 3. NSK g  (1).docx Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ Раздел А Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи училища

Подробно

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx

Microsoft Word - 3. NSK g  (1).docx Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ Раздел А по ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ КРИТЕРИИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ЗА ТОЧКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 1. Състезателите получават точки според класирането си по приложената таблица за точкуване на резултатите,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л   № 1 П Р О Т О К О Л 3 Днес 15.05.2019 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите. Присъстваха : 1. Пепа Димитрова - Чиликова Заместник-кмет председател на комисията 2. Дора Чанева общинска администрация

Подробно

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ КРИТЕРИИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ЗА ТОЧКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 1. Състезателите получават точки според класирането си по приложената таблица за точкуване на резултатите,

Подробно

Дата Спортни прояви Тодоровден /Състезание с коне - кошия/ Организатор на проявата Място на провеждане План /сума 2018г. м.февруари Км

Дата Спортни прояви Тодоровден /Състезание с коне - кошия/ Организатор на проявата Място на провеждане План /сума 2018г. м.февруари Км Дата Спортни прояви 24.2.2018 Тодоровден /Състезание с коне - кошия/ Организатор на проявата Място на провеждане План /сума 2018г. м.февруари 1 Кметство с. Еница и НЧ "Изгрев - 1897" с. Еница с. Еница

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно изискванията за придобиване на национална и международна категория Съдия

Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно изискванията за придобиване на национална и международна категория Съдия Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно изискванията за придобиване на национална и международна категория Съдия на стол или Главен съдия. I. Съдии по тенис национална

Подробно