СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ; РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (Специална педагогика) на тема: Предучилищно обучение при деца с церебрална парализа (5 7) години Автор: Здравка Тодорова Топалова Научен ръководител: доц. д-р Неда Балканска Рецензент: доц. д-р Ивайло Петров Личната ми проверка установи, че документите и материалите, представени от Здравка Топалова отговарят на Закона за развитие на академичния състав на Република, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на СУ Св. Кл.Охридски. 1. Актуалност и значимост на темата Разработеният от докторантката труд е посветен на особено значима и съвременна тема. От много десетилетия насам в страните от Европейския съюз, а вече и у нас за степента на зрялост на обществото съдят по отношението му към лицата със специални потребности. В това отношение в България също вече има определен стремеж и не малко решения. Качеството на живота на хората с увреждания все повече започва да съсредоточава научен, обществен и държавен интерес, а световните стандарти намират все по-добра почва в страната ни. Затова всяко изследване 1

2 с научен или приложен характер в тази област е несъмнен принос в стремежа ни да осигурим условия за по-достоен живот на хората с увреждания. Освен това, детската церебрална парализа е найразпространеното неврологично заболяване в света. В терапията й се интегрират усилията на медици, специални педагози, психолози, кинезитерапевти, ерготерапевти и още много други специалисти. За съжаление случаите на ДЦП се увеличават в световен и национален мащаб и колкото и да е парадоксално, това е свързано с развитието на медицинската наука. През последните години оптимизирането и интегрираното обучение на децата с церебрална парализа у нас са особено актуален проблем. Затова всяко сериозно, задълбочено и добронамерено научно изследване, посветено на оптимизирането на обучението на децата с церебрална парализа, свързано с тяхната интегриране в обществото на здравите е отговорност към тяхната съдба. Проучването на кандидатката Топалова има предимно специално-педагогическа, а също така и психологическа насоченост, но цялостно може да бъде оценявано и от социална гледна точка. Маркерите в труда имат концептуални образователни, специално педагогически, дидактични, социално значими основи. Специалното предучилищно обучение на децата с церебрална парализа се разглежда през призмата на съвременни корекционни, рехабилитационни и терапевтични методи. Категоричен факт е, че все още не се откриват много подобни интегрални изследвания в специално-педагогическата литература у нас. Това се дължи на трудоемките и продължителни психологопедагогически експерименти и сложната, нееднозначна оценка на динамичните характеристики на децата с церебрална парализа. 2

3 Дисертантката обобщава своя над 20-годишен опит в работата си с децата с церебрална парализа. Цялостната ми оценка на предложеният ми за рецензиране дисертационен труд на Здравка Топалова има своята актуална значимост и важност. 2. Параметри на дисертационния труд Той има следната структура: увод, четири глави, изводи и препоръки, заключение, приноси, приложения и литература със 175 източници, от които 53 на латиница. Съдържанието е изложено общо на 231 стандартни машинописни страници. Глава първа обхваща постановката на проблема. Именувана е Медико и психопедагогическа характеристика на децата с церебрална парализа. В рамките на 30 страници се разглеждат, дефинират и класифицират типовете ДЦП. Тук забележката ми е свързана с използването на понятието психо-педагогическа, има разлика между психологопедагогическа и психична характеристика. Във въпросната глава са цитирани автори, които са безспорни авторитети в своята област, те присъстват в литературната справка и обратно в съдържанието на труда. Глава втора е свързана с подготовката на децата с церебрална парализа за обучение в училище. Тук авторката във връзка с целта на дисертационния труд дефинира особеностите на обучението в предучилищния период, характеристиките на езика като форма на продукция, разглежда традиционните и алтернативните методи за обучение преди постъпване в училище, проучва мнения и резултати от български учени и чуждестранни специалисти. Глава трета е посветена на постановката на експеримента. 3

4 Закономерно се анализират изследователските перспективи. Авторката основателно отбелязва че има 20-годишна педагогическа практика в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа Св. София, а изследванията са провеждани в продължение на 13 години. Основната цел на дисертационния труд е да се проучат възможностите на предложената от Здравка Топалова адаптирана методика по четене, графомоторика /писане/ и математика за по-ефективно обучение на децата с церебрална парализа преди постъпване в училище. В съответствие с целта са обособени 10 задачи. Целта и задачите са формулирани правилно, по-нататък съдържанието на дисертацията строго ги следва. Изключително впечатление прави контингентът на изследването, той включва 1223 деца с церебрална парализа от територията на София и други области в страната. С тези деца авторката работи от 2000 до декември 2012 г. Глава четвърта е свързана с резултатите от изследването. Формиращият експеримент е авторски модел и е един от приносните моменти в труда. Методите за статистическа обработка имат отношение към достоверността на проучването. Всяка от данните и графиките свидетелстват за прецизността и обективността на собственото изследване. Като цяло в глава четвърта анализът на получените данни е прецизен и е извършен на добро научно равнище. В изводите и препоръките има 9 обобщени резултати от проучванията. Авторката убедително доказва възможностите на предучилищната подготовка с приложената от нея адаптирана методика. Работната хипотеза е потвърдена. В препоръките първата от тях звучи тривиално. Приносите на дисертационния труд 4

5 са несъмнени. Общите изводи и препоръки са съществено важни за теорията и практиката на психолого-педагогическата дейност с децата с церебрална парализа. В раздела за използваната литература авторите са достатъчно количествено и авторитетни качествено. Научните публикации, свързани с дисертационния труд на Здравка Топалова са общо 9 като присъства монографията Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа. Съгласно изискванията за защита на дисертационен труд, публикациите са напълно достатъчни. Съдържателно дисертацията на кандидатката на тема: Предучилищно обучение при деца с церебрална парализа (5 7 години) е принос в изследването на възможностите за психолого-педагогическо развитие на децата с церебрална парализа, оптимизирането на тяхното обучение и мястото им в обществото на здравите. Трудът отговаря на необходимите изисквания за изследване от подобен ранг. Добро впечатление правят още две неща езикът, с който е написана дисертацията и добросъвестността на изследването. За последното свидетелстват не само прецизният математико-статистически анализ, но и компютърните таблици и диаграми на страниците на труда. 3. Научни приноси В дисертационната разработка научно-теоретичните и конкретно-практическите приноси могат да бъдат синтезирани в няколко основни направления: 5

6 1. Разгледани са начините на обучение и най-подходящата възраст за постъпване в училище. Проучени са в световен мащаб тенденциите за ранно обучение по четене и математика. 2. Предлага се собствена методика, основана на дългогодишния опит на авторката за обучение по четене, писане и математика, която е съобразена със спецификата на моторните и интелектуални нарушения на децата. 3. За първи път у нас се изследва педагогическото въздействие в рамките на предучилищната подготовка и се доказва необходимостта от навременни интервенции при деца с церебрална парализа на възраст от 5 до 7 години. 4. Критични бележки и препоръки Авторката се задоволила в изводите и препоръките предимно с педагогическата и психологическата проблематика на изследването. Трудът обаче има и социално звучене, което би следвало да бъде отразено по подобаващ начин. На фона на добрия стил, с който е написана дисертацията се открояват някои русизми, честото използване на думата ниво, вместо равнище, презастраховането със запетайки. Заключение Като цяло считам, че достойнствата на дисертацията на Здравка Топалова на тема: Предучилищно обучение при деца с церебрална парализа (5 7 години) са несъмнени. Направените от мен забележки и препоръки не омаловажават качествата на труда. 6

7 Неговото научно-практическо значение има отношение към мултидисциплинарната и интегрираната среда и за търсенето на адекватни корекционни методи за стимулиране на психологопедагогическото развитие на децата с церебрална парализа една немалка част от нашето общество. Въз основа на цялостната ми преценка предлагам на уважаемото жури да присъди образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (Специална педагогика) на Здравка Тодорова Топалова. Рецензент: /доц. д-р Ивайло Петров/ София 7

8 8

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика ( Специална педагогика-логопедия)

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър Относно дисертационен труд на д-р Теменужка Матева за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.п.н. Васил Хараламбов Стамов по дисертационния труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно