НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к / тел./факс, 042/ , 042/ , 042/ , УСЛОВИЯ РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ от учениците след завършено основно образование МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 1. В началото на учебната година учениците с отличен успех 5,50 6,00 от предходната учебна година; 2. В началото на втория учебен срок учениците с отличен успех 5,50 6,00 от предходния срок на учебната година подават Заявление по образец /Приложение 1 от сайта на НПГВМ Иван Павлов - Стара Загора - секция Информация, подниво Стипендии/, с подпис на ученика - заявител и на класния ръководител, удостоверяващ успеха. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО Учениците с месечен доход на член от семейството под средния минимален доход за страната за предходните 6 месеца на 2018г. и минимален успех добър 4,00, подават следните документи: 1. Заявление декларация за дохода на семейството по образец /Приложение 2 от сайта на НПГВМ Иван Павлов - Стара Загора - секция Информация, подниво Стипендии/, с подпис от ученика - заявител и родителя /попечителя/ на ученика заявител, с приложени към него съответни документи. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за

2 семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. 2. Служебни бележки, удостоверяващи месечния доход на всеки член на семейството от трудови правоотношения - от месец Април 2018г. до месец Септември 2018г. включително за първи срок и от месец Август 2018г. до месец Януари 2019г. включително за втори срок на учебната 2018/2019 година. Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика за брутния доход по трудови правоотношения и трябва да съдържат съответните реквизити изх., подпис и печат, БУЛСТАТ на фирмата. 3. Документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрация през посочения период, за който се доказва дохода. 4. Член на семейството, който е безработен/без доходи, представя удостоверение, в което посочва получава или не социални помощи и обезщетение за безработица /от Дирекция Социално подпомагане/. 5. При липса на доходи и регистрация в съответните институции - саморъчно написана и нотариално заверена декларация, удостоверяваща тези обстоятелства за посочения период. 6. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца и месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане за посочения период. 7. Удостоверение от НОИ за доходи от пенсии /без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/ и за доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване /без еднократните помощи/ за посочения период. 8. Копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка/копие от съдебно решение от последно заведено дело за издръжка и Декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на & 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. 9. Служебна бележка за получени стипендии на учащите се непълнолетни братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, което не е родител, но с което фактически съжителства

3 майката или бащата на ученика /с изключение на получаваните стипендии по Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/ за посочения период, както и на пълнолетните такива, ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. В случай, че не получават стипендия представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяваща това. 10. Доходи от наеми, хонорари и други приходи за посочения период, декларирани в заявлението - декларация се удостоверяват със съответните документи. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявлението - декларация. Размерът на минималната работна заплата за предходните 6 месеца на 2018г. /април, май, юни, юли, август и септември/ е лв. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член на семейството, е среден за предходните 6 месеца и е 510,00лв. При кандидатстване за този вид стипендия ученикът трябва да има минимален успех добър 4,00 - от предходната учебна година за първи срок на учебната 2018/2019г., - от първи срок на учебната 2018/2019г. - за втори срок на учебната 2018/2019г. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИК БЕЗ РОДИТЕЛИ/РОДИТЕЛ 1. Заявление по образец /Приложение 3 от сайта на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора - секция Информация, подниво Стипендии/, подписано от ученика и класния ръководител. 2. При починали родители/родител - смъртен акт и копие, представени еднократно. 3. Декларация за семейното положение на родителя. 4. При родители/родител, който е лишен от родителски права или поставен под пълно запрещение - Решение на съда и копие на същото. Документите се представят в счетоводството и стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.

4 МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 1. Заявление по образец /Приложение 4 от сайта на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора - секция Информация, подниво Стипендии/, подписано от ученика и класния ръководител. 2. Решение на ТЕЛК копие. Учениците да отговарят на условието по смисъла на &1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания лице с трайно увреждане е лице, за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 или над 50 на сто. Документите се представят в счетоводството и стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА СТИПЕНДИЯ Средствата за целевите стипендии са част от средствата за стипендии по чл.4, ал.1, т.2 и чл.5, ал.1 от Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Те се предоставят целево на учениците за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението им. Конкретните разходи, за които се отпуска целева стипендия се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. Когато изплатената целева стипендия не е използвана по предназначение или не е представен необходиимия за това документ получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител - ако ученикът не е пълнолетен. Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.2 от Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, която стипендия не се предоставя целево на учениците. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл.5, ал.1 и еднократна целева стипендия по чл.6, ал.1.

5 При кандидатстване за месечна целева стипендия във връзка с чл.4, ал.1, т.2 от Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, учениците подават Заявление по образец /Приложение 5.1. от сайта на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора - секция Информация, подниво Стипендии/, подписано от ученика, придружено с документите, които е необходимо да се представят за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Учениците трябва да имат месечен доход на член от семейството под средния минимален доход за страната за предходните 6 месеца на 2018г. и минимален успех добър 4,00. Ученикът представя Документ за конкретно направеният целеви разход /разходно-оправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването на средствата по предназначение/. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ Учениците от НПГВМ Иван Павлов Стара Загора могат да кандидатстват за еднократни стипендии. Еднократните стипендии се отпускат за: 1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. Учениците подават: 1. Заявление /Приложение 6 от сайта на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора/, придружено с мотивирано становище и обосновано предложение на класния ръководител/ръководител на извънкласната или извънучилищната дейност. При кандидатстване се вземат предвид социалното и материалното положение на ученика или успех, развитие, постижения и отношение към учебния процес. Кандидатстването за еднократна стипендия се извършва до месец от възникване на обстоятелството за отпускането й и се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок на ученика, който има основания за получаването й При кандидатстване за еднократна стипендия във връзка с преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се подават и документите, необходими за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

6 1.2. При кандидатстване за еднократна стипендия във връзка с постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност се представят нужните документи, удостоверяващи постиженията на ученика в учебна, извънкласна или извънучилищна дейност, получени грамоти, награди, отличия и др. Ученикът може да кандидатства за еднократна стипендия, която да му се предостави целево. В този случай освен Заявление по образец ученикът е длъжен да предостви разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването на средствата по предназначение. Средствата за целевите стипендии са част от средствата за стипендии по чл.4, ал.1, т.2 и чл.5, ал.1 от Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Те се предоставят целево на учениците за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението им и се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. Когато изплатената целева стипендия не е използвана по предназначение или не е представен необходиимия за това документ получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител - ако ученикът не е пълнолетен. При кандидатстване за месечна целева стипендия във връзка с чл.5, ал.1, т.1 от Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование учениците подават Заявление по образец /Приложение 5.2. от сайта на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора - секция Информация, подниво Стипендии/, подписано от ученика и мотивирано становище и обосновано предложение от класния ръководител и трябва да отговарят на условията за отпускане на еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. Ученикът представя Документ за конкретно направеният целеви разход /разходно-оправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването на средствата по предназначение/. При кандидатстване за месечна целева стипендия във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от Постановление 328 на МС/ г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование учениците подават Заявление по образец /Приложение 5.3. от сайта на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора

7 - секция Информация, подниво Стипендии/, подписано от ученика и мотивирано становище и обосновано предложение от класния ръководител и/или ръководителя на извънкласната или извънучилищната дейност, придружени с документите, които е необходимо да се представят за отпускане на еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. Ученикът представя Документ за конкретно направеният целеви разход /разходно-оправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването на средствата по предназначение/. Документи за месечни стипендии за: първи срок на учебната 2018/2019 година се подават в счетоводството при г-жа Добринка Янева в срок от 22 Октомври до 12 Ноември 2018 година Заявленията за всички видове стипендии се завеждат с Входящ и се приемат само в рамките на посочените срокове в счетоводството на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора при г-жа Добринка Янева Месечните стипендии за: постигнати образователни резултати и подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците, което се извършва отделно за всеки вид стипендия. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено Заявление само една от стипендиите. Учениците с право на стипендия за: подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици без родители или само с един родител при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера на същата. Учениците на НПГВМ Иван Павлов Стара Загора, получаващи стипендии, губят право на стипендия, когато: 1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест; 2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет до заличаване на наказанието. Комисия за стипендиите - Заповед 183/ г. на Д-Р КАМЕН ЯБЪЛКАРОВ Директор на НПГВМ Иван Павлов - Стара Загора

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) 62-40-98, GSM: 0878120761 www.pmg-haskovo.org, e-mail: pmg_haskovo@abv.bg Утвърждава:...

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

Microsoft Word - Naredba_2.doc

Microsoft Word - Naredba_2.doc Н А Р Е Д Б А ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПРАВНА ПОМОЩ И ПОМОЩ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БОЛЕДУВАНЕ И ПРИ ИЗПАДАНЕ В ТЕЖКО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 2 6 АВГУСТ (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ТРЕТО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК: 7 9 АВГУСТ След третото класиране, КОЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО,

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно