Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc"

Препис

1 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран с решение на СГС по фирмено дело 14061/2000. През 2006г. дейността на Компанията по отношение на осигуряването в професионалния пенсионен фонд бе насочена основно към нарастване на пазарния дял на ППФ Съгласие по брой осигурени лица и по размер на управляваните активи чрез задържане на осигурените лица във фонда и същевременно чрез привличане на новоосигурени и на лица, осигуряващи се в други професионални пенсионни фондове. Към г броят на участниците в ППФ Съгласие е души, като са с активни осигурителни партиди, а 478 са с партиди, по които не са постъпили осигурителни вноски (което е със 198 лица по-малко в сравнение с г. Нарастването на броя на осигурените лица в ППФ Съгласие към г. спрямо г. е с души (6,06%). От общия брой на осигурените лица във Фонда са работещи при условията на І категория труд и са работещи при условията на ІІ категория труд. През 2006г. В ППФ «Съгласие» има нови осигурени лица. Изменението на броя на осигурените лица с активни осигурителни партиди през 2006г. по тримесечия е както следва: към Към Към Към Към Нарастване Нарастване г г г г г / % ППФ ,06% И през 2006г. ПОК Съгласие успя да увеличи пазарния си дял на база брой осигурени лица. Към г. пазарният дял на Компанията при професионалните пенсионни фондове според броя на осигурените лица е 17.48% при 17.42% към г. Увеличението на пазарния дял на Компанията на база брой осигурени лица се дължи основно на големия брой новоосигурени лица както привлечени чрез осигурителни посредници, така и служебно разпределени и на положителния баланс по отношение на лицата, променили участието си в професионалния пенсионен фонд. Промяната на пазарния дял на ПОК Съгласие на база брой осигурени лица по тримесечия е както следва: Пазарен дял Към Към Към Към Към Нарастване г г г г г. %. ППФ

2 Информация за пазарния дял на пенсионноосигурителните дружества по брой осигурени лица е дадена в следната графика: Пазарен дял на ППФ по броя на осигурените в тях лица към г. ППФ "СЪГЛАСИЕ" 17,48% ППФ "ДСК-РОДИНА" 5,77% ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 19,30% "АЙ ЕН ДЖИ ППФ" 6,12% ППФ "ЦКБ-СИЛА" 4,51% ППФ "ДОВЕРИЕ" 38,70% "ДЗИ - ППФ" 1,81% "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ-ППФ" 6,31% Общият брой на лицата с новоприети заявления и служебно разпределени, постъпили в ППФ «Съгласие» през 2006г. е души, от които са с новоприети заявления от личен избор (26,49% от общия брой новоприети заявления) и 1666 са служебно разпределените лица (16,88% от общия брой на служебно разпределените). През 2006г. 729 лица са се прехвърлили от други професионални пенсионни фондове в ППФ «Съгласие», като същевременно 879 са се прехвърлили към други професионални пенсионни фондове. От новоосигурените лица във Фонда 203 са от първа категория труд и от втора категория труд. Същевременно 710 са се възползвали от правото си на ранно пенсиониране като натрупаните средства са върнати в НОИ, 37 лица са изтеглили средствата си по реда на чл.172 от КСО и 62 лица са починали. Средният размер на месечната осигурителна вноска в ПОК Съгласие е 59,75 лева при 40,22 лева за 2005г., което отразява съществено нарастване и на този показател. По категории труд размерът на вноската към г. е както следва: за І категория труд лева и за ІІ категория труд лева. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ППФ Съгласие нараства и към г. е 1 761,18 лева при 1 401,54 лева към г. Поради придобиване на право на ранно пенсиониране, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване в НОИ са преведени суми за 710 лица в общ размер на лв. Изплатени са суми на 37 лица в общ размер лева при пенсиониране при условията на ІІІ категория труд и на наследници на починали 62 лица в общ размер

3 лева. И през 2006г. процесът на промяна на участието за ППФ Съгласие е с отрицателен баланс по отношение броя на прехвърлилите се лица. Най-много лица са напуснали ППФ Съгласие през първото на годината. Движението на осигурени лица от и към ППФ Съгласие по тримесечия е както следва: Брой лица І тримес ІІ ІІІ ІV Общо тримес тримес тримес От Към Нетна От Към Нетна От Към Нетна От Към Съгласие Съгласие разлика Съгласие Съгласие разлика Съгласие Съгласие разлика Съгласие Съгласие Нетна От Към разлика Съгласие Съгласие Нетна разлика По отношение на размера на средствата, прехвърлени в резултата на процеса на промяна на участие, балансът за ППФ Съгласие е положителен със лева. В резултат на процеса на прехвърляне бяха преведени към и от ПОК Съгласие следните суми за лицата, променили участието си в пенсионен фонд. лева І тримесе ІІ тримес ІІІ тримес ІV тримес Общо От Към Нетна От Към Съгласие Съгласие разлика Съгласие Съгласие Нетна разлика От Към Съгласие Съгласие Нетна От Към Нетна разлика Съгласие Съгласие рразлика От Към Нетна Съгласие Съгласие разлика ІІ. Постъпления в ППФ Съгласие През 2006 г. балансовите активи на ППФ Съгласие нараснаха от хил. лева към г. на хил. лева към г. т.е. с хил.лева (33.32%). Нетните активи на фонда се увеличиха от хил.лв към г. на хил.лв към г. т. е с хил.лв. (33.28%). Изменението на размера на нетните активи на Фонда по тримесечия е както следва: хил.лв. към Към Към Към Към Нарастване Нарастване г г г г г / % Пазарният дял на ПОК Съгласие на база размер на нетните активи се увеличи съществено от 17,58% към г. на 18,89% към г. - т.е. отбелязва нарастване от 1,31%. Промяната на пазарния дял на ПОК Съгласие на база нетни активи е както следва: към Към Към Към Към Нарастване % г г г г г / ,58 17,39 17,71 19,13 18,89 1,31 Състоянието на пенсионноосигурителните дружества по размер на управляваните активи в професионалните пенсионни фондове е дадено в следната графика 3

4 Пазарен дял на ППФ по размер на нетните им активи към г. ППФ "СЪГЛАСИЕ" 18,89% ППФ "ДСК-РОДИНА" 3,88% ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 22,33% "АЙ ЕН ДЖИ ППФ" 4,76% ППФ "ДОВЕРИЕ" 40,69% "ДЗИ - ППФ" 0,63% "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ-ППФ" 6,71% ППФ "ЦКБ-СИЛА" 2,11% Увеличението на стойността на нетните активи на ППФ Съгласие през 2006г. е в размер на хил.лв., от които: постъпления от осигурителни вноски хил.лв; реализиран доход от инвестиции хил.лв и постъпили суми от други пенсионни фондове хил.лв. преведени лихви от НАП 14 хил. лева Постъпленията от осигурителни вноски по тримесечия в ППФ са както следва : Към Към Към Към Нарастване Нарастване г г г г / % Същевременно стойността на нетните активи на фонда е намаляла с хил.лева поради следните причини: - прехвърлени към други професионални пенсионни фондове хил. лева; - преведени в НОИ за лица, възползвали се от правото си на ранно пенсиониране хил.лева; - изплатени еднократно средства на осигурени лица 53 хил.лева ; - изплатени средства на наследници на осигурени лица 111 хил.лева. От ППФ Съгласие са изплатени такси към дружеството в общ размер лв., в т.ч.: - такса за управление в размер на лева ; - инвестиционна такса в размер на лева и - такса прехвърляне в размер на лева. Изменението на отчисленията от такси от ППФ Съгласие по тримесечия е следното: 4

5 І-во ІІ-ро ІІІ-то ІV то Общо 2006г. Отчисления от ПФобщо, от които : Такса управление Инвестиционна такса Такса прехвърляне В структурата на таксите най-голям е относителния дял на таксата от осигурителни вноски, следвана от инвестиционната такса и таксата прехвърляне. Състоянието на баланса на ППФ Съгласие по тримесечия е както следва: В хил.лв. Към Към Към Към Инвестиции Парични средства Краткосрочни вземания Обща сума на актива Резерв за гарантиране на мин.доходност Дългосрочни задължения Краткосрочни задължения Обща сума на пасива ІІІ. Доходност от инвестиране на средствата на ППФ Съгласие Анализът на структурата на инвестиционния портфейл на ППФ Съгласие показва, че са спазени изискванията на Кодекса за социално осигуряване по отношение на отделните инвестиционни инструменти. Постигната е диверсификация на инвестиционния портфейл, като активите на ППФ Съгласие са инвестирани в инструменти, съчетаващи висока доходност и минимален риск. Средствата от осигурителни вноски в ППФ Съгласие се инвестират в инвестиционните инструменти, посочени в Кодекса за социално осигуряване. След промените в инвестиционния режим на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, структурата на инвестиционния портфейл бе трансформирана в съответствие с новите изисквания, като приоритет бе намаляването на процента на инвестициите в ДЦК и пренасочване на средствата към инструменти с по-висок доход, основно акции и облигации. В резултат на провежданата инвестиционна политика през 2006 г. в ППФ Съгласие бе постигната годишна доходност от 16,64% (при 8,41% за 2005г.) и бе реализиран положителен доход от хил.лева. Постигнатата доходност от управлението на активите на ППФ Съгласие през четвъртото надхвърля средното за универсалните пенсионни фондове, което съгласно изискванията на Кодекса наложи формирането на резерв за сметка на 5

6 средствата на Фонда. Инвестициите в държавни ценни книжа (ДЦК) представляват 35,83% от нетните активи на ППФ, инвестициите в акции, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, са 27,13% от нетните активи на ППФ, в корпоративни облигации са 14,66%, в ипотечни облигации 1,62% и 0,85% са в общински облигации. Инвестициите в банкови депозити представляват 15,82% от нетните активи на ППФ, а в инвестиционни имоти са инвестирани 4,09% от активите на фонда. Структурата на инвестиционния портфейл на ППФ Съгласие по видове инвестиционни инструменти е както следва: Структура на инвестиционния портфейл на ППФ "Съгласие" към г. Вид на инвестицията Структура (%) Стойност (лв.) 1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от 35,83% държавата 2 Корпоративни облигации 14,66% Акции 27,13% Общински облигации 0,85% Банкови депозити 15,82% Ипотечни облигации, издадени от местни 1,62% банки 7 Инвестиционни имоти 4,09% ,00% Структурата на инвестиционния портфейл е показана в следната графика: Структура на инвестиционния портфейл на ППФ "Съгласие" към г. Банкови депозити 15,82% Общински облигации 0,85% Инвестиционни имоти 4,09% Ипотечни облигации, издадени от местни банки 1,62% Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата 35,83% Акции 27,13% Корпоративни облигации 14,66% Постигнатата доходност от инвестиране на средствата на ППФ Съгласие за периода г г. на годишна база е 12.45%. По партидите на осигурените лица в ППФ Съгласие през 2006г. е разпределен доход от инвестиране на активите на фонда в размер на хил.лв. 6

7 ІV. Стратегически направления за развитието на ППФ Съгласие Основните насоки на дейността Компанията по отношение на професионалния пенсионен фонд през следващата година ще бъдат: 1. Привличане на осигурени в други професионални фондове. 2. Привличане на по-голям брой новорегистрирани, постъпващи на работа при условията на І и ІІ категория труд Определени възможности по отношение на нарастване на броя на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд има и във връзка със служебното разпределение на неизбралите и дублиралите своя избор лица. В тази връзка усилията на Компанията ще са ориентирани към увеличаване на броя на новоосигурените като база за по-голям брой служебно разпределени лица. 7

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Методика за изчисление на доходностите, постигнати при управлението на активите на фондовете за допълнитено пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД

Методика за изчисление на доходностите, постигнати при управлението на активите на фондовете за допълнитено пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Пенсионно осигурително дружество Алианц България Методика за изчисление на постигнатата номинална доходност и равнището на инвестиционен риск при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес

- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес - 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail 0 000 000 000 6302 0 0 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА

Подробно

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да

Подробно