НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Основна цел: Изграждане на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. Дейности: 1. Създаване и структуриране на местни комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) във Варна, Бургас, Пазарджик и Сливен., кметове на съответните общини Партньори: регионалните звена на представените в НКБТХ институции; МОМ и НПО Финансиране: от бюджета на НКБТХ и на съответните общини; средства по проекти и програми 2. Разработване на система от критерии и показатели за определяне на общини, в които да бъдат създавани МКБТХ. Партньори: регионалните звена на представените в НКБТХ институции; МОМ и НПО Финансиране: не е необходимо 3. Откриване на центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към местните комисии по т.1., МКБТХ Партньори: МОМ и НПО Финансиране: от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

2 4. Създаване на кризисен център за временно настаняване на деца-жертви на трафик на хора в София. Отговорна институция: Столична община Партньори: ДАЗД, НКБТХ и МОМ Финансиране: Столична община 5. Създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на статистически данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ. Партньори: МВР, МВнР, МП, МТСП, ДАЗД, ЦКБППМН, органите на съдебната власт; НПО Финансиране: средства по проекти програми 6. Създаване на регистър на физическите и юридическите лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора. Партньори: МОМ и НПО Финансиране: не е необходимо 7. Създаване на Интернет страница на НКБТХ. Партньори: МОМ и НПО Финансиране: средства по програмата на МОМ и Международна агенция за развитие, посолство на САЩ 8. Изработване на лого на НКБТХ. Партньори: МОМ и НПО Финансиране: от бюджета на НКБТХ и средства по програмата на МОМ и Международна 2

3 агенция за развитие, посолство на САЩ; Срок: ноември 2007 г. РАЗДЕЛ II ПРЕВЕНЦИЯ Основна цел Повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора, разработване на механизми за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към това явление. Дейности: 1. Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители на етническите малцинства) Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в средното образование и предучилищната подготовка и възпитание, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности. Отговорна институция: МОН Партньори: МК, ЦКБППМН, МКБТХ, МОМ Финансиране: от бюджетите на МОН, МК, ДАЗД, ЦКБППМН; средства по проекти и програми Създаване, разпространяване и популяризиране на обучителни модули и модели на местни и училищни политики, информационни материали и пособия за учители, секретари и членове на МКБППМН, ученици и родители във връзка с темите на сексуалната експлоатация и трафика на хора. Отговорна институция: МОН Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, МКБТХ, МВР; МОМ, НПО Финансиране: от бюджетите на МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, МВР; средства по проекти и програми 3

4 Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи, особено сред етническите малцинства. Отговорна институция: МКБТХ Партньори: МВР, МВнР, ДАЗД, МОН; МОМ и НПО Финансиране: от бюджетите на съответните институции и средства по проекти и програми на партньорските организации 2. Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании: Провеждане на изследване и анализ на рисковите фактори с цел идентифициране на предпоставките и условията за възникването на престъпленията, свързани с трафика на хора. Отговорна институция: МП Съвет за криминологични изследвания Финансиране: от бюджета на МП Срок: декември 2007 Изработване на два справочника (включително на електронен носител): справочник с информация за националното и международно законодателство и институционалната рамка за превенция и противодействие на трафика на хора и справочник с интернет адреси на държавни и неправителствени организации, предоставящи информация за явлението трафик на хора и възможностите за действие при предполагаем трафик. Партньори: всички представени в НКБТХ институции, МОМ и неправителствени организации Финансиране: от бюджета на НКБТХ; средства по проекти и програми Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД и специализираната електронна страница на ЦКБППНМ във всички видове училища, детски градини, домове за деца, ВУИ, СПИ и поправителните домове към Министерството на правосъдието. 4

5 Отговорна институция: ДАЗД, МОН Партньори: МВР, ЦКБППМН, МП Финансиране: от бюджетите на ДАЗД и МОН; средства по проекти и програми Срок: септември 2007 г. Създаване на пилотен проект за гореща телефонна линия за деца с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца в риск (вкл. деца-жертви на трафик на хора) Отговорна институция: ДАЗД Партньори: УНИЦЕФ и НПО Финансиране: средства по проекти и програми Провеждане на информационна кампания за повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора, включително запознаване с възможностите за легална работа в чужбина. Партньори: ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, МКБТХ, Агенция по заетостта; МОМ, международни донори и посолства, НПО Финансиране: от бюджетите на съответните институции; средства по проекти и програми Срок: ноември декември 2007 г. Провеждане на кръгла маса, посветена на проблема за легализиране на проституцията и неговите евентуални отражения върху трафика на хора. Партньори: всички представени институции в НКБТХ, междуправителствени, международни и неправителствени организации, личности с активна обществена позиция, експерти. Финансиране: от бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти Срок: ноември 2007 г Провеждане на съвместни инициативи с медиите за отразяване на проблемите, свързани с трафика на хора. 5

6 Партньори: всички представени в НКБТХ институции и НПО Финансиране: НКБТХ и партньорските организации РАЗДЕЛ ІІІ ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ Основна цел Първоначално обучение на кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора и повишаване квалификацията на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика. Изграждане на капацитет на НКБТХ за кандидатстване и участие в европейски проекти. 1. Обучение на служителите от администрацията на НКБТХ и на МКБТХ, както и на експертите от постоянната работна група към НКБТХ. Партньори: представените в НКБТХ институции; МОМ, НПО и международни донори Финансиране: бюджет на НКБТХ и средства по проекти и програми 2. Обучение на магистрати в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. Отговорна институция: МП, НИП Финансиране: от бюджетите на МП и НИП; средства по проекти и програми 3. Повишаване квалификацията на служителите на МВР, работещи по трафика на хора в Академията на МВР и нейните центрове за специализация и професионална подготовка. Отговорна институция: МВР Финансиране: от бюджета на МВР 4. Обучение на дознателския апарат по методиките на разследване на престъпления, свързани 6

7 с трафик на хора. Отговорна институция: МВР, НСлС, ВКП Финансиране: бюджет на МВР 5. Обучение на дипломати и консулски служители за работа в случаи на трафик на хора (при подготовката им за работа в чужбина). Отговорна институция: МВнР, Дипломатически институт на МВнР Финансиране: от бюджета на МВнР 6. Организиране и провеждане на обучение на журналисти по въпросите на превенцията и противодействието на трафика на хора. Партньори: СЕМ, ДАЗД, НПО Финансиране: НКБТХ, средства по проекти и програми РАЗДЕЛ IV ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА Основна цел: Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права. Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото. Дейности: 1. Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Отговорна институция: ДАЗД, МВР, МВнР, МТСП, АСП, ЦКБППНМ Партньори: ЦКБППНМ, МОМ, МОТ, Международната социална служба, НПО Финансиране: от бюджетите на съответните институции; средства по проекти и програми 7

8 2. Запознаване с Наръчника за най-добрата практиката за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действия с деца-жертви на сексуална експлоатация. Отговорна институция: МВР Финансиране: от бюджетите на МВР 3. Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на Интернет за привличане на потенциални жертви на трафик на хора. Отговорна институция: МВР Партньори: МТСП, ДАЗД, НПО, МО, интернет доставчици Финансиране: от бюджета на МВР Срок: октомври 2007 г. 4. Осигуряване на механизъм за оказване на медицинска и психологическа помощ в центровете за закрила на жертвите на трафик към МКБТХ. Отговорна институция: МЗ Партньори: МКБТХ Финансиране: от бюджетите на общините, където ще се създадат МКБТХ 5. Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на обучение и квалификация. Отговорна институция: МОН, МТСП, Агенция по заетостта и съответните общини Партньори: МКБТХ, ЦКБППНМ, НПО Финансиране: от бюджетите на МОН, МТСП и Агенция по заетостта, средства по проекти и програми 6. Подпомагане на участието на жертвите на трафика в проекти, програми и мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Отговорна институция: МТСП, Агенция по заетостта Партньори: НКБТХ и МКБТХ 8

9 Финансиране: от бюджета на МТСП, Агенция по заетостта; средства по проекти и програми РАЗДЕЛ V МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Основна цел: Разгръщане на международната дейност на НКБТХП, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. Дейности: 1. Установяване на двустранни контакти и обмяна на опит и най-добри практики между НКБТХ и сходни структури, както и държавни институции, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора в държави членки на Европейския съюз и трети държави. Партньори: МВР, МФ, МОМ и НПО Финансиране: от бюджета на НКБХТ; средства по проекти и програми на партньорските организации 2. Представяне на българското законодателство и практика в борбата с трафика с хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното сътрудничество. Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации Финансиране: от бюджетите на НКБТХ; средства по проекти и програми 3. Провеждане на международна кръгла маса за споделяне на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора. Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации Финансиране: от бюджета на НКБХТ; средства по проекти и програми Срок: октомври 2007 г. 9

10 4. Създаване на мрежа от партньори на международно ниво за сътрудничество и взаимодействие. Партньори: международни и неправителствени организации Финансиране: от бюджетите на НКБТХ; средства по проекти, програми и европейски фондове РАЗДЕЛ VI ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ Дейности: 1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс за изпълнение на задълженията на България по чл. 19 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафик на хора, за криминализиране на съзнателно използване на услуги от жертви на трафик. Отговорна институция: МП Експертна помощ: Върховният касационен съд Финансиране: от бюджета на МП 10

11 Приложение: Списък с абревиатури НКБТХ МКБТХ МОМ НПО ДАЗД ЦКБППМН ДОВДЛРГ НСлС СЕМ АСП МТСП МВР МВнР МК МЗ МОН МП МФ ВУИ СПИ НИП ВКП МОТ Национална комисия за борба с трафика на хора Местна комисия за борба с трафика на хора Международна организация по миграция Неправителствени организации Държавна агенция за закрила на детето Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Дом за отглеждани и възпитание на деца лишени от родителски грижи Национална следствена служба Съвет за електронни медии Агенция за социално подпомагане Министерство на труда и социалната политика Министерство на вътрешните работи Министерство на външните работи Министерство на културата Министерство на здравеопазването Министерство на образованието и науката Министерство на правосъдието Министерство на финансите Възпитателни училища интернати Социално педагогически интернати Национален институт на правосъдието Върховна касационна прокуратура Международна организация на труда 11

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно