УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е създаденa на основание чл. 263, ал. 1,т. 9, от Закона за предучилищното и училищното образование.

2 1. ВЪВЕДЕНИЕ В изпълнение на Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие тази учебна година в ПМГ Баба Тонка - Русе се изготви програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. Националната програма цели да начертае целите и задачите на работа с ученици от ПМГ, във връзка с осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие в системата на училищното образование на младежите като предпоставка за равноправното им социално включване; пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности в страната и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на учениците от уязвими групи.. /чл. 263, ал.1,т.9/. Целева група Ученици от V до XII клас с изявени дарби, хронични заболявания, двигателни увреждания, ученици в риск, ученици, застрашени или жертва на насилие, сираци и полусираци, ученици от различни етнически групи и други с идентифицирани нужди, застрашени от отпадане по различни причини за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа; В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция. Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма на ПМГ за превенция на ранното напускане на образователната система са: - Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( г.) / МС г/.; - Координационен механизъм към стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система; - Сратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства( г.); - Национална стратегия за учене през целия живот за периода г. ; - Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; - Закон за предучилищното и училищното образование ( г.); - Наредба за приобщаващото образование образование (2016г.);

3 - Стандарт за приобщаващото образование (2016г.); - Механизъм за противодействие на училищния тормоз (2015г.). - Правилника за дейността на ПМГ Баба Тонка Русе - Стратегия за развитие на ПМГ Баба Тонка Русе Настоящата училищна програма има за цел изграждане на толерантност към различните, която е изключително ценно качество при общуването и работата с ученици от уязвими групи. В този смисъл се създават условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование и професионална реализация. Особено важна е ролята на семейството като част от образователния процес. да осигури пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот. 2. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ. Цялостната училищна политика и мисия на ПМГ Баба Тонка -гр.русе се основава на: достъпно за всички, независимо от различията образование, което води до изграждане на една толерантна и приобщаваща среда за учениците в училище; обхващане на всяко дете в училищна възраст в образователната система и изграждане на съответната подкрепяща среда за него е основната дейност за достъпа до качествено образование ; предотвратяване преждевременното напускане на учениците от уязвими групи, като се търсят и развиват техните творчески заложби и способности; предоставяне равни възможности за приобщаването им към училищната среда, потенциал за оптимално развитие, анализиране на силните страни на учениците, недопускане дискриминация; училището да продължава утвърждаването си като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение. Визията на ПМГ Баба Тонка - гр. Русе: като училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна среда за деца и ученици от уязвими групи, като им осигуря пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот;

4 Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците клубове по интереси, достъпно библиотечноинформационно обслужване, работа по проекти; Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание, иновативност в педагогическите практики; Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; Работа с изявени в различни области деца /наука, технологии, спорт, изобразително изкуство, танцови и певчески изяви и др./ използване на хардуер и софтуер не само в обучителния процес, но и извън задължителните часове; Работа с деца с хронични заболявания и поведенчески проблеми; Работа с деца с различна етническа принадлежност; Уютна и функционална образователна среда. 3. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Подкрепата за личностно развитие се осъществява във връзка с разработените областни и общински стратегии за подкрепа за личностно развитие в училище, както и въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа. 3.1 Обща подкрепа За организиране на подкрепата за личностно развитие в ПМГ Баба Тонка Русе със заповед на директора за координатор е определен училищния психолог, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всеки ученик и е съобразена с индивидуалните му потребности. Тя включва различна екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, кариерно ориентиране на учениците, осигуряване или насочване към занимания по интереси, библиотечноинформационно обслужване, поощряване с материални и морални награди, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и грижа за здравето на учениците. Заниманията по интереси се организират от училището чрез различни организационни педагогически форми- клуб Дебати, клуб Роботика театрален състав Магим, Детска вокална група и Група за младежки песни,спортни отбори по волейбол, баскетбол, тенис и др.,училищен вестник Кариерното ориентиране се провежда от психолога или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците в училището. В ПМГ Баба Тонка Русе функционира училищна библиотека, ръководена от технически сътрудник - библиотекар, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от

5 общата подкрепа на учениците. Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от ПМГ Баба Тонка Русе обща подкрепа. За всички предприети дейности с учениците се изисква информирано съгласие на родителите Допълнителна подкрепа Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определен ученик от ПМГ Баба Тонка Русе. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти,определен със заповед на директора съобразно необходимостта на ученика. Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи: Деца със специални образователни потребности Деца с хронични заболявания Деца в риск Деца с изявени дарби Допълнителната подкрепа включва: Работа с ученик по конкретен случай; Психо-социална рехабилитация. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки конкретен ученик. Родителите задължително се включват активно в плана за действие като участници. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, ПМГ уведомява отдел Закрила на детето към ОДЗ Социално подпомагане по местоживеене на ученика с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване нуждите на ученика. При необходимост се разработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и индивидуален учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. 4. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА се базират на основните принципи на включващото образование: 1. Зачитане правото на всеки ученик и гарантиран достъп до качествено образование. 2. Подкрепа за личностно развитие на учениците в зависимост от техните индивидуални потребности.

6 3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на ученика, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. 4. Приемане и зачитане на уникалността на всеки ученик, така че той да развие максимално своя потенциал. 5. Недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование. 6. Системен и цялостен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование. 7. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и участието на учениците в дейността на училището. 8. Нетърпимост към дискриминационно поведение и нагласи. 9. Гъвкавост и динамичност съобразно потребностите на учениците в зависимост от спецификата на обществения живот. 5. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Главна цел: Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото Конкретни цели: - Пълноценна социализация в училищната общност на деца и ученици с изявени дарби, с хронични заболявания, деца в риск и деца със специални образователни потребности; - Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; - Създаване на положителни нагласи към учебния процес и осигуряване на подходяща физическа,психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците и участието им в общността на училището. 6. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 1. Насърчаване, включване и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в образователния процес; 2. Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа; 3. Екипна работа на педагогическите специалисти в случай на потребност от предоставяне на обща подкрепа;

7 4. Своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и успех на учениците. Включване на родителската общност и Обществения съвет в ПМГ към проблема за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи към образователната система; 5. Определяне на координатор на екипа за оказване на обща подкрепа; 6. Психологическа подкрепа, психо- социална рехабилитация и консултации целогодишно от училищния психолог; 7. Организиране и включване в плановете на МО на дейности за превенция на отпадане и работа с деца в риск 8. Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в извънкласни дейности. 9 Стимулиране участието на ученици с изявени дарби, ученици от различни етнически групи, деца в риск в различни организационни педагогически форми клубове, секции, отбори, състезания, олимпиади целогодишно; 10. Активно включване в общи дейности на родителската общност- партньори на училището; 11. Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема работа с МБППМН, МВР, Община Русе, Агенция за закрила на детето, Отдел Социално подпомагане, НПО и Включване на медицински специалисти и изнасяне на здравни беседи и лекции на тема,, Здравно образование и възпитание на подрастващите др; 12. Кариерно ориентиране на учениците; 13. Мотивиране на педагогическия персонал и квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти, справяне с агресията и насилието. 14. Други дейности, определени в Правилника за дейността на ПМГ. Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет, Протокол... от г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ

УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР... 12 септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Настоящата Програма е приета на заседание

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел , УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел ,   УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З 36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел.02 858 61 48, e-mail : soy_36@abv.bg УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018 2019

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 тел.: тел.: ; УТВЪР

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39   тел.: тел.: ; УТВЪР ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГР.ЕЛХОВО Адрес: ул. Ангел Вълев 39 E-mail: highschool_elhovo@abv.bg тел.: 0478 88067 тел.:0478 88068; УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: / ЙОВКА ДРАГОЕВА / УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОС

Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656,   ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОС Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, E-mail: oumdkn@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца тел./факс: 092/ 62 47 26 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/ 2019 година Програмата

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно