УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО"

Препис

1 УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

2 УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР Начална училищна педагогика Професионална квалификация НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ 36 г. Начален учител Учебни дейности 2 клас класен ръководител Участие в проекти Твоят час УСПЕХ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Участие в комисии Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици

3 Социални умения и компетенции Отлични комуникативни умения. Умения за работа в екип. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Организационни умения и компетенции Технически умения и компетенции Когнитивно-базирани компетенции Артистични умения и компетенции Езикови умения и компетенции Отлични организаторски умения. Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения. Работа с операционна система WINDOWS Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point). Работа с internet приложения. Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие Откриване на детската индивидуалност в груповата общност Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми Добри умения в приложните изкуства Руски език

4 Слушане EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ РУСКИ ЕЗИК Разбиране Говорене Писане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение 6 Отл. 6 Отл. 6 Отл. 6 Отл. 6 Отл. Диплома/и или сертификат/и Название на диплома/и или сертификат/и Издаваща организация Година Европейско ниво ДИПЛОМА ШУ Еп. К. Преславски 1995 г. - Езиков опит (*) ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Описание От До - - -

5 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация МАГИСТЪР Начална училищна педагогика ДИПЛОМА Серия ВД , рег /1995 г. ШУ Епископ Константин Преславски,гр. Шумен Методика на обучението в начален етап ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Основни предмети и застъпени професионални умения

6 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Включващо обучение на деца със СОП Дати (от - до) УДОСТОВЕРЕНИЕ Рег. 345, от г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети и застъпени професионални умения ШУ Епископ Константин Преславски Умения за работа с деца със СОП, включени в масовото училище

7 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Компютърна грамотност и доказани IT умения Дати (от - до) УДОСТОВЕРЕНИЕ, МАРТ 2006 г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Microsoft, Center Bulgaria Internet Основни предмети и застъпени професионални умения Microsoft Office Open Office ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

8 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация Мултимедийни и облачни технологии в работата на съвременния учител УДОСТОВЕРЕНИЕ рег / г.; Тракийски университет, гр. Стара Загора Изготвяне на учебни материали и тестове, приложими в работата на съвременния учител ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Основни предмети и застъпени професионални умения

9 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Дати (от - до) Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата I-ІV клас; Формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП УДОСТОВЕРЕНИЕ рег. БДП-К125/93/ г.; Име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети и застъпени професионални умения СУ Св. Климент Охридски, гр. София Нормативна основа на обучението по БДП Педагоготехнологическа характеристика на обучението по БДП ПТП с деца и тяхната правна защита Изграждане на система от цели на обучението по БДП

10 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователна та организация Основни предмети и застъпени 1. КВАЛИФИКАЦИЯ 2. КВАЛИФИКАЦИЯ 1. СЕРТИФИКАТ г.; 2. СЕРТИФИКАТ Г. 1. HUMANITAS ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА Новият формат за външно оценяване в края на 4 клас Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в СУ САВА началното ДОБРОПЛОДНИ, училище ШУМЕН

11 ГРАМОТИ И ОТЛИЧИЯ ГРАМОТА за висок професионализъм при подготовката на ученици за състезанията на Сдружение на българските начални учители през учебната 2014/2015 г. ГРАМОТА за висок професионализъм при подготовката на ученици за състезанията на Сдружение на българските начални учители през учебната 2015/2016 г.

12 Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на началната училищна възраст. Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които трябва да се формират чрез обучението във всички учебни предмети. Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си. Да познава съвременни приложни и технологични аспекти. Да владее методиките на обучение в началните класове по всички учебни предмети. Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес. Да умее да диагностицира, компетентно и справедливо и да отчита постиженията на учениците и на учебния процес. Да притежава отлични организационни умения. Да опазва живота и здравето на учениците. Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика. Да познава основните нормативни актове и документи. ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

13 2017/2018 Методи на преподаване ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ Основна цел - Повишаване качеството на образователновъзпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Общи цели и стратегии 1. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 2. Да се създаде организация в учебния процес за нормално провеждане и проследяване на образователните резултати. 3. Да се използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на класа и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта. 4. Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата.

14 2017/2018 Методи на преподаване ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ Да се поддържат контакти с родителите на учениците, с оглед повишаване на тяхната успеваемост. 6. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. Дейности по интереси 1. Колективната работа в класа да съдейства за изява на индивидуалните способности за диференцирано развитие на учениците. 2. Възпитателната работа в класа да е подчинена на общите цели на училището, но същевременно да е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им време. 3. С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците радост и удовлетворение от училищния живот и от техния личен

15 2017/2018 Методи на преподаване Дейностите по интереси да спомагат за нравственото и естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване навиците им за работа в екип. Методи на преподаване. 1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия. 2. Учене по едно и също време при спазване на моменти за почивка (отдих) 3. Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в учебната програма. 4. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране. 5. Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

16 2017/2018 Методи на преподаване С оглед повишаване на качеството на обучението, старая се да включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението. 2017/2018 Бъдещи планове ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 1. Реализиране на успешна учителска кариера чрез обучения и квалификации на педагогическите специалисти, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист. Използване на добри педагогически практики.

17 УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА Лични: Служебни:

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

Професионално учителско

Професионално учителско Професионално учителско портфолио на старши учител по Английски език в СУ Никола Войводов гр.враца Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми и стандарти, за да го има

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ , ouberon.com Утвърж

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ , ouberon.com Утвърж ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ 66 68 32, 66 44 16 e-mail: ou.petarberon.@abv.bg,_www. ouberon.com Утвърждавам: Дошка Че Директор на ОУ Ямбол ГОДИШНА УЧИЛИЩНА

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

Non-linear Green Marble

Non-linear Green Marble Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ - ГР. САМОКОВ Съдържание Част I Професионален профил Раздел 1 Академична компетентност Раздел 2 Педагогическа компетентност

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-130/29.08.2018г. в сила от 15.09.2018г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно