ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ"

Препис

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019 учебна година Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол 13 / г./ и е утвърден със Заповед РД / г. на директора на училището.

2 Училищната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства е изцяло съобразена и се базира на: Закон за предучилищното и училищното образование; Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства( ); Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите ( г.); Закон за защита от дискриминация; Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; Училищната стратегия отчита набелязаните в тези документи общи проблеми, съобразена с посочените стратегически цели и насочена към специфичните условия и проблеми, свързани с интеграцията на учениците от етническите малцинства в ОУ Георги Кирков, гр. Казанлък. В основата на настоящата Училищна стратегия стоят ценностите и принципите на демократичното ни общество, свързани с етническата толерантност, закрилата на децата и малцинствата. 1.Определение за понятието деца и ученици от етническите малцинства : В тази категория спадат деца и ученици, чиито родители определят своята принадлежност към етнически общности, които са различни от българската и са носители на определен тип етнокултурни различия. 2. Разбиране за понятието образователна интеграция : Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни специфики си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация. Образователната интеграция изисква защита правата на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за социална реализация. Тя не допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от етническите малцинства, както и

3 асимилация против тяхната воля и против волята на техните родители. Насърчава и подпомага междукултурния обмен, съхраняването и развитието на различните културни идентичности. Образователната интеграция се осъществява чрез: - Поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от уязвимите етнически групи; - Равен достъп до качествено образование; - Интеркултурно образование; - Предпоставки за успешна социализация; - Поощряване на взаимно уважение,сътрудничество и разбирателство. Анализ на извършеното до момента в ОУ Геогри Кирков -гр.казанлък във връзка с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства: ОУ Георги Кирков е добре структурирано и организирано училище, което е най сигурна гаранция за привличане и задържане на учениците. То умее да приобщава родителите, има ресурсите да предлага широк спектър от образователни възможности и модерни педагогически методи на работа. В ОУ Георги Кирков -гр.казанлък се обучават малък брой ученици, чиито родители определят своята принадлежност към етнически общности, различни от българската. Резултати на проведената от училищното ръководство и педагогическия екип задълбочена работа през последните години: няма ученици, отпаднали от образователната система; резултатите от национални външни оценявания по предмети в 4 и 7 клас са високи; не се регистрирани сериозни случаи на нарушаване Правилника за дейността на училището; няма случаи на тормоз; разработена е училищна политика за осигуряване на приобщаващо образование за учениците със СОП; целенасочено се работи за превръщане на ОУ Георги Кирков в привлекателно и желано място за всеки ученик; следва се принципът- всеки ученик е добър в дадена област и бъдещ отличник; училището участва в програми и проекти за повишаване на квалификацията на учителите и класните ръководители по теми, свързани с преодоляване на конфликтите в класа, работа с деца в риск от напускане на училище и др.; прилагат се програми и обучения за придобиване на ключови компетентности, свързани с подобряването на базовите умения на учениците; прилагат се мерки за намаляване на отсъствията;

4 Стратегически цели на училищната стратегия за образователна интеграция на ученици от етническите малцинства в начален и прогимназиален етап: 1. Пълноценна социализация; 2. Равен достъп до качествено образование; 3. Интеркултурно образование; 4.Поощряване на взаимно уважение, сътрудничество, разбирателство чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. Дейности за постигане на стратегическите цели на училищната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства: В изпълнение на стратегическа цел 1 - Пълноценна социализация Специализирана работа и приобщаване на родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. Дейности в Училищната програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. В изпълнение на стратегическа цел 2 - Равен достъп до качествено образование Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност, като се отчитат традициите на отделните етнически групи. Допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище. Дейности в Училищната програма за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи. В изпълнение на стратегическа цел 3 - Интеркултурно образование Съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване на общите и специфични традиции.

5 Интеграционна образователна политика чрез подходящи форми на интеркултурно образование, акцентиране върху културните постижения на всеки етнос, приноса му към общонационалната култура и развитието на обществото. В изпълнение на стратегическа цел 4 - Поощряване на взаимно уважение, сътрудничество, разбирателство чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. Запазване и популяризиране на културните традиции на етническите общности чрез съвременни технологии. Прилагане на практики, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. Индикатори за реализацията на училищната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства: Дял на отпадналите от училище за учебната година Дял на обхванати ученици от етнически малцинства в целодневна организация на учебния ден Дял на успешно завършилите начално и основно образование ученици от етническите малцинства Дял на учителите, преминали обучение за работа в мултикултурна среда Резултати от НВО 7 клас и 4 клас

6 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ -ГР.КАЗАНЛЪК Стратегическа цел 1 - Пълноценна социализация: Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес 1.1. Дни на отворените врати По график Кл.ръководители 1.2. Родителски срещи По график Кл.ръководители 1.3. Консултиране на родители по въпроси, свързани с обучението на учениците По график Кл.ръководители 1.4. Информационна среща с родители за подкрепа на ученици, имащи проблеми в усвояването на книжовния българ Класни ръководители до ски език 1.5. Организиране и провеждане на Училище за родители г. директор, екип Педагогически съветник

7 Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси 1.1. Родителски срещи По график Кл.ръководители 1.2. Взаимодействие с родителите чрез: - родителски активи по класове - активно Училищно настоятелство По график кл.ръководители и преподаватели, - открит ден на родители ЗДУД, главен - организиране на родителски лектории или училище за учител, родители - провеждане на тематични родителски срещи педагогически съветник - възможности за посещения и наблюдения в класовете - участие в извънкласни и извънучилищни дейности - запознаване с нормативните документи 1.3. Консултиране на родители по въпроси, свързани с обучението на учениците и възможностите, които предоставя ОУ Г.Кирков По график Кл.ръководители Дейности в Училищната програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 1.1. Дейности в Училищната програма за намаляване дела на Съгласно графика на програмата Фиксираните в преждевременно напусналите образователната система програмата от- говорници 1.2. Подобряване на достъпа до образование чрез допълнителни мерки за нуждаещите се ученици, включващи: Постоянен Директор Проекти/ Бюджет на ОУ Георги - безплатен обяд или допълнителна закуска, Кирков - безплатни учебни помагала,

8 - безплатен транспорт за децата от населени места, в които няма училище 1.3. Прилагане на следния механизъм за контрол и оценка на отсъствията: Своевременно подаване на информация от класния ръководител до директора за ученик, допуснал 5 отсъствия Изясняване на причините за направените неуважителни отсъствия Предприемане на мерки за реагиране Прилагане на процедурата от Правилника за дейността на училището или уведомяване на съответните служби 1.4. Координация с Центъра за кариерно ориентиране в гр. Ст. Загора с цел: - консултиране в различните възрастови групи за мотивиране към продължаване на образованието и придобиване на квалификация, - срещи на ученици от прогимназиален етап с бивши възпитаници на училището, успели в професията си. Постоянен кл.ръководители Постоянен Главен учител Ст. Минева кл. ръководители Стратегическа цел 2 - Равен достъп до качествено образование: Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства 2.1. Допълнително обучение за нуждаещите се ученици чрез използване на подходящи и разнообразни форми през годината и лятната ваканция, съгл. Чл. 124 ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование, при условия и ред, определени със заповед на директора. По график директор, гл.учител, кл.ръководители

9 2.2. Консултации по БЕЛ По график Учители по БЕЛ, начални учители 2.3. Включване в дейностите на Училищния план за изпълнение По график Фиксираните в на националната стратегия за насърчаване и повиша- Училищния план ване на грамотността на ученици от етническите малцинства отговорници Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда 2.1. Участие в обучение за работа в мултикултурна образователна среда 2.2. Обмяна на добри практики за преодоляване на езикови пропуски в методическите обединения 2.3 Обсъждане на актуална педагогическа информация и методическа литература 2.4. Участие в регионални срещи с директори на училища и други заинтересовани страни с цел обмен на добри практики Съобразно плана на комисията за квалификация Ноември 2018, април 2019 Постоянен По график Гл.учител Председатели на МО Председател- Росица Джегарова Членове- Недка Илчева, Директор, главен учител Бюджет на ОУ Георги- Кирков Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и физическа активност, като се отчитат традициите на отделните етнически групи 2.1. Съобразяване на заниманията по интереси и организиран Съобразно график на Учители в ЦОотдих и физическа активност с традициите на отделните ОУ Г.Кирков УД

10 етнически групи 2.2. Организиране на занимания по четене в рамките на целодневната организация на учебния ден 2.3. Разнообразяване организацията на работа в групите за ЦОУД чрез съвместни дейности на ученици и студенти, родители и бивши възпитаници на училището Провеждане на извънкласни мероприятия, заложени в Годишния план на ОУ Г.Кирков 2.5. Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиади Постоянен Постоянен Съгласно Годишния план на ОУ Георги Кирков целогодишно Учители в ЦО- УД Учители в ЦО- УД Съгласно графика учители Допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище 2.1. Работа на педагогически съветник, класен ръководител, УКБППМН с ученика и неговите родители 2.2. Консултации по различни учебни предмети,съобразени с нуждите на учениците от начален и прогимназиален етап Съобразно всеки конкретен случай Педагогически съветник, класен ръководител По график Учители по предмети, класен ръководител Дейности в Училищната програма за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2.1. Дейности, включени в Училищната програма за приобщаване Съгласно графика на прог- Фиксираните в на децата и учениците от уязвими групи рамата програмата от- говорници 2.2. Използване на ученическото самоуправление за развитие Постоянен Педагогически

11 на класа като екип и активиране на учениците чрез: - Създаване на ученически съвет - Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество - Организиране и провеждане на спортни дейности - Провеждане на разнообразни инициативи в класовете съветник, кл.ръководители Стратегическа цел 3 - Интеркултурно образование: Съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции 3.1. Подходящи теми от учебното съдържание по предмети (фолклор, литературни произведения, традиции, отбелязване на празници на общностите, изкуство и др.) 3.2. Мероприятия от Годишния план на ОУ Г.Кирков Съгласно Годишния план на ОУ Г.Кирков Учители предмети по Съгласно годишните разпределения Съгласно Годишния план на ОУ Г.Кирков Интеграционна образователна политика чрез подходящи форми на интеркултурно образование, акцентиране върху културните постижения на всеки етнос и приноса му към общонационалната култура и развитието на обществото 3.1. Подходящи теми от учебното съдържание по предмети Съгласно годишните разпределения Учители по (фолклор, литературни произведения, традиции, отбелязване на празници на общностите, изкуство и др.) предмети 3.2. Мероприятия от Годишния план на ОУ Г.Кирков Съгласно Годишния план Съгласно Годишния на ОУ Г.Кирков план на ОУ Г.Кирков

12 Стратегическа цел 4 - Поощряване на взаимно уважение, сътрудничество, разбирателство чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства: Прилагане на практики за запазване и популяризиране на културните традиции на етническите общности чрез съвременни технологии 4.1. Изготвяне и представяне на презентации на ученици от начален и прогимназиален етап Постоянен Учители по БЕЛ, ИЦ, ИИ и ИТ,класни ръководители Прилагане на практики, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства 4.1. Подходящи теми от учебното съдържание по предмети (фолклор, литературни произведения, традиции, отбелязване на празници на общностите, изкуство и др.) Съгласно годишните разпределения 4.2. Мероприятия от Годишния план на ОУ Г.Кирков Съгласно Годишния план на ОУ Г.Кирков Учители предмети по Съгласно Годишния план на ОУ Г.Кирков Предложение: Обучение на педагогически специалисти за Работа в интеркултурна среда Изготвил: Росица Джегарова-

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ

УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР... 12 септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Настоящата Програма е приета на заседание

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно