ПРОЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ"

Препис

1 СПОРАЗУМЕНИЕ за обществен ред и сигурност Днес, г. в гр. Силистра, между страните: ОБЩИНА СИЛИСТРА, представлявана от д - р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СИЛИСТРА, представлявано от Гл. инспектор Митко Димитров - Началник РУП гр. Силистра, в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода г. и с цел повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в Община Силистра, се подписа настоящото споразумение за взаимодействие между страните: I. Основни насоки на взаимодействието: 1. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В ОБЩНОСТТА: 1.1. Разработване на конкретни мерки и последващото им прилагане на база извършен анализ и идентифициране на специфични криминогенни и виктимогенни фактори, оказващи влияние в общността за: а) противодействие на престъпленията против личността; б) противодействие на престъпленията против собствеността /частна, общинска и държавна/, както и във връзка с опазване на селскостопанското имущество; в) превенция на лица и групи, които са в риск от криминализиране и виктимизиране; г) превенция на престъпността / противообществените прояви сред деца и младежи Повишаване на безопасността на движението на територията на Община Силистра, чрез съвместно анализиране, планиране и координиране на дейностите между Общинска администрация и Сектор Пътна полиция към ОД на МВР, гр. Силистра, пряко относими към организацията и подобряването на движението на територията на Община Силистра. 2. СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЯВИ: 2.1. Да се развият формите на взаимодействие между Община Силистра и РУП Силистра, при реализирането на разработените мерки за превенция и противодействие на престъпността Да се приложат мерки за по-широко популяризиране на настоящото Споразумение за обществен ред и сигурност, на Стратегията за превенция на престъпността, на резултатите от прилагането им, както и на формите за активно взаимодействие с гражданите съгласно модела Полицията в близост до обществото". 1

2 II. Конкретни дейности: - ПО НАСОКА 1: Запознаване на рисковите групи хора, потенциални жертви на битовата престъпност (самотно живеещи, възрастни хора и др.) с известни престъпни схеми, модели за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации. Засилване на полицейското присъствие в общината, с цел създаване на по-голяма безопасност на уязвимите и обществени места, отчитайки необходимостта от повишаване на превантивната дейност спрямо зачестилите престъпленията с най висок кръг от пострадали : кражби, грабежи и измами. Изготвяне на препоръки съвместно от РУП и Общината, с цел защита от престъпни посегателства върху имущество и подобряване на сигурността на достъп до входовете на жилищните сгради. За осигуряване на взаимна информираност за възникване на криминогенни фактори, активизиране на работата и разширяване на взаимодействието между РУП и ръководствата на етажната собственост., Община Силистра Засилване на обходно - патрулната дейност в населените места през тъмната част от денонощието, след съгласуване на схемите за патрулиране между органите на МВР и общината. Осъществяване на регулярни проверки на траурни паркове по населени места, църкви и параклиси за предпазване от кражби и вандализъм., Община Силистра Осигуряване на полицейско присъствие за малките и периферни населени места, след предварително съгласуване между РУП и Общината, относно необходимата честота и продължителност. ОТГОВОРНИК :РУП Силистра Взаимодействие с частни охранителни структури, занимаващи се с охрана на лица и имущество, с цел подобряване сигурността на населението. ОТГОВОРНИК : РУП Силистра 2

3 Подобряване на уличната осветителна мрежа и на инфраструктурата като цяло, за повишаване на превенцията в населените места на територията на община Силистра. Изграждане на системи за видео наблюдение, включително разширяване на техническия потенциал на съществуващите такива на входно изходните артерии на общината и поддържането на архив, с цел намаляване на риска от извършване на престъпления и нарушения на обществения ред, както и подпомагане на разкриването им. Провеждане на срещи между земеделски производители, РУП и Община (създаване на работни екипи) в началото на селскостопанския сезон, за планиране на превенцията, необходимите контрол и мерки по опазване на селскостопанската продукция и земеделски инвентар от престъпни посегателства и пожари., РУП Силистра, СРОК : м. май Осъществяване на мерки на засилен контрол на пътните средства (МПС, превозни средства с животинска тяга), транспортиращи селскостопанска продукция, включително и на изкупвателните пунктове. ОТГОВОРНИК:РУП Силистра СРОК: м. май м. ноември Активизиране на работата на РУП по направление местно сътрудничество с ИАРА, ДДС, ДЛ във връзка с опазването на горския фонд от незаконния добив и търговия на дървен материал, бракониерски лов на дивеч и риболов. Мероприятия по обезпечаване поречието на реки на територията на община Силистра и неохраняемите водоеми с цел предотвратяване водния травматизъм и нещастни случай с къпещи се граждани. Изпълнението им продължава и през пролетно - летните периоди. Провеждане на срещи в началото на учебната година и периодични след това между представители на училищни ръководства, община и органи на МВР, във връзка с организиране и осигуряване на охраната и пропускателния режим в училищата., РУП Силистра 3

4 Предотвратяване и недопускане нарушения на обществения ред от малолетни и непълнолетни лица чрез извършване на засилени ежедневни проверки, санкциониране на извършителите на нарушения и отстраняване на извършени нарушения от собствениците на питейни и увеселителни заведения. ОТГОВОРНИК: Община, МКБППМН, РУП Силистра Провеждане на традиционните кампании за превенция на употребата на наркотици и други упойващи вещества, злоупотребата с алкохол от деца и младежи. Разширяване на обученията на деца по теми свързани с: превенция на детската агресия и насилие в училище и на улицата; изграждане на умения и навици за безопасно общуване в Интернет; модели на безопасно поведение и начини, по които могат да се предпазят, за да не станат жертва на престъпление. Мероприятия по запознаване учащите с видовете и същността на нарушенията на обществения ред, престъпленията и предвидената административна и наказателна отговорност, кога и как да потърсят съдействие от органите на полицията. ОТГОВОРНИК: Община, МКБППМН, РУП, Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците, за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции, за превенция срещу употребата на алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура. Изготвяне на анализ и оценка за състоянието и необходимите мерки за ограничаване на домашното насилие, проблеми свързани с насилствената проституция и нелегалния трафик на хора (рискови групи деца, жени). Анализиране и оценка на действащия План за организация на движението и паркирането по населени места на територията на Община Силистра, с цел осигуряване и повишаване на безопасността на движението. Разработване на конкретни мерки за намаляване риска от ПТП. ОТГОВОРНИК: Сектор Пътна полиция ОДМВР, гр. Силистра, Община Силистра 4

5 Изграждане или разширяване на системите за видеонаблюдение на основни кръстовища, пред входове на заведения от социалната инфраструктура и др. ОТГОВОРНИК: Сектор Пътна полиция ОДМВР, гр.силистра, Община Силистра - ПО НАСОКА 2: Организиране на периодични събрания с обществеността (в населените места) с представители на РУП и на Общината, след предварително разгласяване на обсъжданите теми във връзка със сигурността., РУП Силистра Осигуряване на приемни и определяне на приемно време на РИ (изнесени приемни в сградата на общината, в кметства), РУП Силистра III. Механизъм за контрол и отчет: Началникът на РУП гр. Силистра и Кметът на община Силистра изготвят съвместно годишен отчет за изпълнените дейности и предприетите мерки по настоящото споразумение, който се публикува на електронния сайт на Община Силистра. IV. Срок на действие и изменение на споразумението: 1. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок до месец декември 2013 г. 2. Изменение и допълнение на настоящето споразумение се допуска, чрез подписване на отделни анекси, които стават неразделна част от споразумението при: 2.1. промяна на местните потребности за сигурност; 2.2. смяна на една от страните по споразумението; 2.3. настъпването на важни обстоятелства от съществено значение при опазване живота, здравето и собствеността на хората, обществения ред и сигурността. Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, за всяка една от страните. Началник на РУП: п Кмет: п (Митко Димитров) (д-р Юлиян Найденов) 5

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно