ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно характеристики на услугата, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и процедури за оценяване на съответствието Спецификациите описват изискванията на възложителя относно обхвата, качеството и приемането на услугите в изпълнение на обществената поръчка с предмет Изготвяне на инвестиционни проекти за обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство 153 СУ "Неофит Рилски", гр. София І. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО Услугите включват изготвяне на работни проекти по всички необходими проектни части, в съответствие със спецификата на обекта включен в предмета на поръчката, съгласуване на проекта с компетентните институции и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Поръчката включва и всички други дейности, предвидени в ЗУТ, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на предмета на поръчката. ІІ.ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА: - Закон за устройство на територията - Наредба 7 за ПНУОВТУЗ - Наредба 4 за изграждане на достъпна среда - Наредба 2 за ППКТСУТ - Наредба Iз 1971 за СТПН - Наредба 4 за обхват и съдържание на проектната документация и др. и други съотносими нормативни документи ІIІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА За сградата има изготвено конструктивно обследване от ВМЛ КОНСУЛТ ЕООД. Изготвен е технически паспорт на сградата от 2013г, в който са описани резултатите от извършените обследвания. Съгласно изготвения Доклад за резултатите от обследване и оценка на техническото състояние на сградата на 153 СУ НЕОФИТ РИЛСКИ, обследваната сграда се намира в добро техническо състояние, като съответства на изискванията по Чл.169, ал.1-3 на ЗУТ. Сградата е със запазена носимоспособност за вертикални натоварвания. Тя притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение, при полагане на необходимите грижи при експлоатация и извършване на ремонтни дейности, посочени в т.5. Блоковете, от които се състои училището са неосигурени на сеизмични въздействия, тъй като са проектирани и изградени преди 1987 г, съгласно Допълнителната разпоредба, 1, т.4 на Наредба РД от 27 януари 2012 г. При бъдещи преустройства и реконструкции е необходимо сградата да се приведе

2 в съответствие на изискванията на Чл.5 от същата наредба. Част Архитектурна - да се изпълни топлоизолационна система за ограждащите елементи на сградата (фасадни стени и покриви на всички блокове в зависимост от предвижданията на проекта по част ЕЕ, като топлоизолацията на фасадите се раздели с негорими ивици, съгласно изискванията на чл.14 на Наредба Iз-1971; - в блоковете с "топъл покрив" да се изпълни топлоизолация в подпокривното пространство; - върху топлоизолационна система от ХРS по покривите на физкултурния салон и актовата зала да се изпълни армирана циментова замазка с необходимия наклон за отводняване. Завършващият слой на хидроизолационната система да бъде със защита от слънчевите лъчи (мушами с минерална посипка или алуминиево фолио, или боядисан със сребърен феролит). - всички финишни покрития да са съобразени с изискванията на Наредба Iз-1971; - старата фасадна дограма (всички останали дървени прозорци, метални врати и врати на бл.в и Г) да се подменят с Al или PVC дограма, съгласно изискванията на ЕЕ, а входните врати да са съобразени с усиления трафик; - при подмяна на фасадната дограма на бл.б, новите прозорци на учебните кабинети да бъдат подзидани с около 20 см, така че повърхностната вода да не се просмуква между каса и прозорец; - външните подпрозоречни поли да се подменят; - ревизия и подмяна на водоотвеждането на покрива; - след отстраняване на течовете от ВиК инсталациите и подмяна на тръбните разводки, в неремонтираните мокри помещения да се изпълнят нови облицовки, настилки, врати и оборудване; - да се подмени компрометираната вътрешна дограма (без тази в сутерена); - да се възстановят разрушените външни стълбища и парапетите на вътрешните стълбища да се подменят; - старият масивен паркет, където е възможно, да се пререди, изцикли и лакира, а по преценка на проектанта, същият без да се обработва и демонтира, да послужи за основа на последваща настилка (ламинат или др.); - мозаечните настилки, които ще се запазят, да се почистят с машини и освежат с импрегниращи препарати; - да се предвиди рампа на страничния вход в съответствие с изискванията на Наредба 4/2009г. - да се предвиди асaнсьoр за обслужване на всички етажи за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания като ситуация (по отделно проектиране); - подмяна на облицовката на външните стъпала на бл.в; - да се изпълни цялостно боядисване на обитаемите помещения; - мокрите помещения на бл. Д (басейн) не са предмет на проекта; Част Конструктивна - саниране и ремонт на вертикалните пукнатини между напречни и надлъжни шайби; - ремонт на пукнатини при щурцове, греди и тавани в коридорите и стълбищата; - саниране на зоните на шайби по фасадите с оголена армировка;

3 - санирана на пукнатини във външни сутеренни стени; - изпълнение на деформационни фуги между блоковете с подходящи еластични материали; - ремонт на входната козирка на бл.в; - конструкция на рампата за обслужване на хора с увреждания; - конструкция на външен асансьор за обслужване на хора с увреждания. Част ОВК - по преценка на проектанта, подмяна на абонатната станция на бл.д или подмяна на частта за БГВ на съществуващата абонатната станция, преаранжиране на клоновете с цел отделяне на отоплителната инсталация на басейна от тази на училището и топлоизолиране на щранговете ; - демонтаж и подмяна на водоразпределител и водосъбирател; - демонтаж на компрометирани отоплоителни тела и монтаж на нови, при необходимост; - промиване на цялата инсталация, при необходимост; - монтаж на локална климатична система в кабинетите по информатика, учителската стая и кабинета на директора; - ремонт на вентилационната система в малкия физкултурен салон и актовата зала; - монтаж на нагнетателна система и топлообменник в двата физкултурни салона; Част ЕЕ - досттавка и монтаж на топлоизолация по външни стени и покрив съгласно изискванията на Наредба 7 за ЕЕ; - частична подмяна на външна дограма; - определяне достигнатия клас на енергопотребление на основние предписаните енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по отделните части на проекта; Част ВиК - Подмяна на главните водопроводни щрангове от топлообменник до водочерпещите уреди за басейн; - ПК да се окомплектоват; - противопопжарния водопровод да се провери и ако е необходимо да се предвоиди подмяна на тръбите с поцинковани тръби 2"; - да се предвидят компенсатори и топлоизолация на всички открити участъци; - да се подменят външните водосточни тръби и ревизират вътрешните; - да се извърши ревизия на хоризонталните и вертикални канализационни участъци до включване в уличен канал и проблемните участъци да се подменят и отпушат; - да се монтират нови смесителни батерии, където е необходими; - да се обособи тоалетна за хора с увреждания, съгласно архитектурния проект; Част Електрическа Силнотокови инсталации - съществуващата ел. инсталация да се подмени с три и пет проводна с цел защитно заземяване по схема T-N-S. Инсталацията да се изпълнява открито по кабелни скари в сутерена и в кабелни канали в работните кабинети без ключове и контакти; - да се подменят захранващите линии на етажните разпределителни табла, като там

4 където е възможно, да се ползват съществуващите трасета и тръби; - да се подменят етажните разпределителни табла и се монтират дефектотокови защити, там където е необходимо; - по преценка на проектанта ГРТ да се ремонтира, като се подмени съществуващата апаратура НН; - да се подменят всички съществуващи осветителни тела с л.л. и с л.н.ж. с енергоспестяващи LED осветителни тела; - да се подменят всички осветителни тела за евакуационно осветление, с LED осветители с вградени АБ; - да се подменят съществуващите ключове и контакти в учебните кабинети и административни помещения, а където е необходимо, по преценка на пртоектанта, да се предвидят нови контактни изводи; - да се предвидят нови изводи за локалните климатични системи и ремонта на съществуващите вентилационни инсталации, съгласно проекта по част ОВК; - да се предвиди нова мълниезащитна инсталация с мълниеприемници с изпреварващо действие; - в КС да се предвидят необходимите лабораторни измервания за контрол-фаза-нула и постигнатите стойности на Rз на заземителната и мълниезащитна инсталации. Слаботокови инсталации - да се проектира нова ПИ инсталация. Инсталацията да се изпълни открито в кабелни канали; - да се проектира ново структурна кабелна система и се обособи минимум 1 работно място в учебните кабинети и класните стаи (при катедрата на преподавателя) и една допълнителна точка за устройства за безжичен достъп. Инсталацията да се изпълни открито в кабелни канали; - структурната кабелна система да осигурява възможност за включване и управление на видеопроектори; - съществуващата системи за оповестяване и видео наблюдение (външно и вътрешно), да се ревизират и там където е необходимо да се предвиди допълнително технологично оборудване или подмяна на съществуващото; - да се ревизира съществуващия контрол на достъпа на централната входна врата и се предвиди нов контрол на достъп на останалите входни врати. Част Пожарна и аварийна безопасност - да се монтират димоуплатнени врати за отделяне на етажните коридори от стълбищната клетка (по част "Архитектурна"); - да се отворят всички евакуационни изходи (по част "Архитектурна"); - да се предвиди разделянето на новата топлоизолация с негорими ивици(по част"архитектурна"); - да се окомплектоват всички ПК (по част "ВиК"); - по сигнал от ПИ съществуващите и нови вентилационни системи да се изключват при възникване на пожар в съответната зона (по част "Електрическа"); - да се поставят ръчни пожарогасители на необходимите места; - да се проектира нова пожароизвестителна система и се ревизира съществуващата оповестителна система;

5 Част Вертикална планировка - да се извърши основен ремонт на тротоарните настилки и бордюри около сградата и се даде необходимия наклон; - да се осигури достъп за хора с увреждания в съответствие с Наредба 4/2009г. Конструкцията да се осигури чрез: - избор на подходящи строителни продукти - избор на подходяща конструктивна схема, начин на укрепване, методи за изчисляване и конструиране - спазване на действащата нормативна база - пълнота на работния проект При изработване на конструктивния проект да се спазва действащата нормативна база: - Наредба 4/2001г. Изм. ДВ бр. 85 от г на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - Плоско фундиране. Правилник за проектиране от 1983г и Наредба 1 за проектиране на плоско фундиране 1996г. - Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции 1987г. - Правилник за за проектиране на бетонни и СТБ конструкции 1988г - Норми за проектиране на стоманени конструкции 1987г. - Наредба 3. Основни положения за проектиране на конструкциите и въздействията върху тях 2004г. - Наредба РД от г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Проектите да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата и съдържание на инвестиционното проектиране и всички нормативи, действащи в настоящия момент. Проектите да бъдат изготвени, подписани и подпечатани от лицензирани, правоспособни специалисти. Отделните части на проекта да са взаимно обвързани и съгласувани. Проектите и ПСД да се представят в пет екземпляра на хартиен и цифров носител. IV ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1. ЧЕРТЕЖИ Оригиналите на чертежите да бъдат на български език. Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при намаляването им на формат АЗ да бъдат ясни и четливи. 2.ТЕКСТОВА ЧАСТ Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат: - обяснителна записка; - всички таблици;

6 - количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци; 3.ЕКЗЕМПЛЯРИ Проектните материали да се представят на Възложителя в следните екземпляри: - обобщена количествена сметка на български - по 3 комплекта; - 3 комплекта копия проектна документация на български език с оригинални печати и подписи; - магнитен носител с пълна информация и запис на проекта на CD - 2бр. Чертежите да бъдат на формат PDF и DWG. Текстовите части да бъдат на WORD и на EXCEL. Приложение: 1. Технически паспорт 2. Енергийно обследване

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б)

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

NOTIFICATION LETTER N°

NOTIFICATION LETTER N° ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Обособена позиция 1 - ул. Хр. Смирненски 5, ул. Васил Левски 1 и бул. Съединение 11 1. Обща информация. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Инвеститор: Строително дружество - "Ситиком" ООД

Инвеститор:	 Строително дружество - Ситиком ООД Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ Част : Фаза : Технически проект Oбяснителна записка I.Обща част Обект на настоящия технически проект

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Address гр. Димитровград ул. Цар Борис І 5 етаж 3, стая 10, П.К 10 Димитровград 6400 Област Хасково, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0877 406 331 Email tetcontrol@gmail.com

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно