СТОЛИЧНА ОКТПИНА СТО ЛИЧЕН О БЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 СосЬия. m Московска 33. Тел Факс info( sofiacouncil.bq. До арх. Петър

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТОЛИЧНА ОКТПИНА СТО ЛИЧЕН О БЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 СосЬия. m Московска 33. Тел Факс info( sofiacouncil.bq. До арх. Петър"

Препис

1 СТОЛИЧНА ОКТПИНА СТО ЛИЧЕН О БЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 СосЬия. m Московска 33. Тел Факс info( sofiacouncil.bq. До арх. Петър Диков главен архитект на София УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИКОВ, НАГ- София No:Tn-92-0CI Приложено, изпращам Ви, по компетентност, копие от прието от Столичния общински съвет решение, както и надлежно оформени приложения към него, за по-нататъшно процедиране: 1. Наш СО / г. Ваш ТП / г. - Копие от Решение 311 по Протокол 62/ година, както и приложения към него, а именно: - 2 бр. - Изменение на план за регулация - бул. Ал.Малинов. - 2 бр. - Изменение на план за застрояване - бул. Ал.Малинов. - 2 бр. - Ситуация водопровод. - 2 бр. - Ситуация канализация. - 2 бр. - Схема вертикално планиране. - По 1 бр. - Геометрично решение; Надлъжен профил; Организация на движението; Типови напречни профили. / i J... Lm... /Станислава Стоянова/ директор Дирекция Секретариат на СОС

2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ ] 000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , РЕШЕНИЕ 311 на Столичния общински съвет от година \3 9 За изменение на план за регулация и застрояване в обхват: м. Младост 2, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на квлза, кв.7, кв.16, кв.2, кв.17а; м. Младост 3, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на квла, кв.2, кв.11, кв.12; м. Бул. Ал. Малинов, кв.14, кв.14а (нов), кв.24, кв.24а (нов), кв.32а; м. Бул. Александър Малинов, кв.32; м. Младост 4, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв.12а, кв.13, квлза, кв.14, Район Младост. С писмо вх. ГР / г. във връзка с изграждане на продължението на бул. Ал. Малинов над трасето на метрото между Метростанция 15 до Метростанция 16 Бизнес парк е постъпило мотивирано предложение от Метрополитен ЕАД за промяна на трасето на бул. Александър Малинов, като е предложено изменение, предвиждащо булевардът да следва трасето на метрополитена. Предложеното трасе на бул. Александър Малинов попада в обхвата на действащите планове за регулация и застрояване на: м. Бул. Александър Малинов, одобрен с Решение 386 от г. на СОС, м. Младост 2, одобрен с Решение 549 от г., м. Младост 3, одобрен с Решение 548 от г. и м. Младост 4, одобрен с Решение 552 от г. За територията е налице влязла в сила кадастрална карта. Собствеността по трасето на булеварда е преобладаващо общинска. Булевард Ал. Малинов е част от първостепенната улична мрежа на гр. София и съгласно схемата на комуникационно-транспортната система към ОУП на СО е И-ри клас. Изменението па действащите ПУП се налага е оглед обезпечаване трасето на бул. Александър Малинов в участъка между метростанция 15 и метростанция 16. Съгласно писмо вх. ГР / г. на Метрополитен ЕАД, обектът е с индикативна стойност по-малка от лв. и не попада в приложното поле на разпоредбите на чл.124а, ал.4, т.2 от ЗУТ. ос ОРИГИНАЛА ддтз:ш Ш 201 т.../, 1, г. Подпис:

3 ^ Изработването на проекта за изменение на плана за регулация е възложен по реда на чл.135, ал.5 от ЗУТ за сметка на общинския бюджет като избора на изпълнител се провежда по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно разпоредбата па чл.126 ал.1 от ЗУТ. Мотивираното предложение е разгледано и прието с Решение на ОЕСУТ по Протокол ЕС-Г-92/ г., т.7. Приложено е задание, което е утвърдено от Главния архитект на СО и отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ, във връзка с изпълнението на чл.124а, ал.7 от ЗУТ. Със заповед РД / г. на Главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ в териториален обхват: м. Бул. Александър Малинов, кв.2, 14, 19, 21, 24, 32а, без да се изменят квартали 2, 4 и 21, план за регулация на бул. Ал. Малинов в участъка, прилежащ на квартали 2 и 17, м. Младост 2, без да се изменят външните регулационни линии на кварталите и външната регулационна линия на кв.12, м. Младост 3. С писмо изх. ГР /13/ г. на началник отдел ПУП заповед РД / г. на главния архитект на Столична община е изпратена на Район Младост за сведение и изпълнение и до заявителя Метрополитен ЕАД. Със заповед РД / г. на Главния архитект на Столична община е допълнен териториалния обхват на плана с участъка от бул. Ал. Малинов, прилежащ на кв.12а, кв.13 и кв.13а, м. Младост 4, което разширяване на обхвата се налага с цел осигуряване на условия за реализация на необходимите публични обекти и елементи на техническата инфраструктура и се извършва в обществен интерес, като преценката по допускането е по целесъобразност. С писмо изх. ГР /13/ г. на началник отдел ПУП заповед РД / г. на Главния архитект на Столична община е изпратена на Район Младост за сведение и изпълнение и до заявителя Метрополитен ЕАД. С писмо изх. УТ (2)/ г. кметът на Район Младост - СО е удостоверил, че е проведена процедурата по чл.124б, ал.2 от ЗУТ за заповед РД / г. на Главния архитект на СО. С писмо изх. УТ (1)/13/ г. кметът на Район Младост -СО е удостоверил, че е проведена процедура по чл.124б, ал.2 от ЗУТ за заповед РД / г. на Главния архитект на СО. Отдел Общ устройствен план е удостоверил, че устройствената разработка не противоречи на ОУП на СО. С писмо вх. ТП /13/ г. е внесен проект за ИПРЗ от Гея-Проект Консулт ЕООД. С писмо изх. ТП / г. на Главния архитект на СО е изпратено до редакцията на Държавен вестник за публикуване съобщение за изработениmjjpockt, а окащ мектована папка с проекти за ОУ &Ь -2 У г. Подпис:

4 ИПРЗ, обяснителни записки и схеми на инженерната инфраструктура са изпратени до Район Младост. Обявлението е обнародвано в ДВ, бр.31/ г. и е публикувано в един местен вестник - Софийски вестник от април 2014 г. В съответствие с разпоредбата на чл.128, ал.2 от ЗУТ обявлението е публикувано и на интернет страницата на НАГ (sofiaagk.com) и на Район Младост (so-mladost.com) на г. С писмо изх. УТ (2) от г. кметът на Район Младост е удостоверил, че са проведени процедурите по съобщаване на проекта за ИПРЗ на заинтересуваните лица и в законоустановения срок за обжалване е постъпило 1 бр. възражение. Представени са план-схеми на инженерната инфраструктура по чл.108. ал.2 от ЗУТ - част ВиК, както и писмо от Софийска вода АД с изх. ТУ-178/ г.; изходни данни от ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, съгласувани с 111/ г.; схеми за вертикално планиране; надлъжни и напречни профили на улиците; ПТКП. Представена е Експертна оценка на съществуващата картотекирана растителност, изготвена от ландшафтен арх. М. Попова с геодезическо заснемане по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО. С писмо изх. ОВОС-235/ г. на директора на дирекция Превантивна дейност към МОСВ е представено Решение 45-ПР/2012 г. за преценка необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, като решението е Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Разширение на метро София - от бул. Андрей Сахаров (след МС 13) в ж.к. Младост 1 до МС 16 ( Бизнес парк София ) в ж.к. Младост 4, което няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Проектът за ИПРЗ е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на чл.128, ал.7 от ЗУТ с решение по протокол ЕС-Е-32/ г., т.6, като е предложено след изпълнение на служебните предложения, проектът да се изпрати в СОС на основание чл.21, ал.7 от ЗОС. Разгледано е постъпилото възражение УТ /1/ г. от собственик на ПИ 2972 /стар/, нови ПИ , , кв.7, Младост 2. Възражението не е уважено, тъй като имотите са извън обхвата на разглеждания проект. Направени са следните служебни предложения от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ): В контактната територия на кв.2, м. Младост-център (м. Бул. Ал.Малинов ) да се отрази действащия план. В контактната територия на кв.7, м. Младост 2 да се отрази действащия план. Представен е проект с изпълнени служебни предложения, като са отразени действащите планове в контактните зони на кв.2, м. Младостцентър (м. Бул. Ал. Малинов ) и на кв.7, м. Младост 2. С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

5 Компетентен да одобри ПУП е Столичен общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижими имоти - собственост на физически и юридически лица по реда на ЗОС - основание по чл.21, ал.7 от ЗОС и териториалният обхват на плана е над три квартала - основание по чл.129, ал.1 от ЗУТ. Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на СО, в съответствие с чл.124а, ал.2 ЗУТ, въз основа на делегираните със заповед РД / г. от кмета на СО правомощия затова по предвидения в закона ред. Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в Държавен вестник, съгласно чл.128, ал.2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения в установения срок. С изработения подробен устройствен план се предвижда изменение, включително изместване трасето на бул. Ал. Малинов, като новият начин на урегулиране ще позволи на Метрополитен ЕАД и Столична община да реализира инвестиционните си намерения по отношение на Софийското метро и съпътстващата го инженерна и пътна инфраструктура. С изменението на плана за регулация е спазен транспортнокомуникационния план на бул. Ал. Малинов от кръстовището на ул. Самара с бул. Ал. Малинов до кръстовището с ул. Св. Киприян и ул. Филип Аврамов. Заличава се улица (част от одобреното трасе на бул. Ал. Малинов ) от о.т. 170 до о.т.75, като се създава пешеходна алея между кв.17а от м. Младост 2, кв.24 от м. Бул. Ал. Малинов, кв.24а от м. Младост 2, кв.32 от м. Бул. Ал. Малинов и кв.32а от м. Бул. Ал. Малинов. Горното води до обособяване нов кв.24а, м. Младост 2 с УПИ 1- за озеленяване ; изменение границите на кв.24, м. Бул. Ал. Малинов със съответното изменение в границите на УПИ за офиси, подземни гаражи, коо и пг и УПИ Ш-353, 355- за офиси, подземни гаражи и коо ; изменение границите на кв.32а, м. Бул. Ал. Малинов със съответното изменение в границите на УПИ за офиси, подземни гаражи и коо ; изменение границите на кв.32, м. Бул. Ал. Малинов и създаване на УПИ Ш- за озеленяване. Изменението в трасето на бул. Ал. Малинов води до изменение и на контактни улици и кръстовища. Променени са границите на кв.14 по регулационния план на бул. Ал. Малинов, като е създадена нова улица между ул. Д-р Атанас Москов и новото трасе на бул. Ал. Малинов с о.т.12а-о.т.34г; образува се нов кв.14а с УПИ Ш -3511, 3513-,,за зала за спортни игрища ; изменят се границите на кв.14 със съответно изменение в границите на УПИ , за бензиностанция и коо, на което УПИ се променя предназначението - за зщф за зимни спортове, както и се образува нов 0в.<?6 Л г Псдг,.

6 УПИ Ш- за озеленяване. Границите на УПИ IV-3511, за църква и озеленяване, попадащ в нов кв.14а, не се изменят. С новото трасе на бул. Ал. Малинов се променя границата на кв.12 по регулационния план на м. Младост 3 на кръстовището с ул. Д-р Атанас Москов със съответното изменение в границите на УПИ за жилищно строителство, обществено обслужване и тп. Основание за одобряване ИПР е нормата на чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, както и нормата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ по отношение промяната в предназначението на УПИ - общинска собственост с предвиждане на нова функция за зала за зимни спортове и зала за спортни игрища, както и за създаването на УПИ Ш- за озеленяване в кв. 14. Промяната на застрояването обхваща: За кв. 14 (нов) в преотреден УПИ за зала за зимни спортове се предвижда 1-етажно свободностоящо застрояване с к.к. 18м. по съгласие на собственика - Столична община. За кв.14а (нов) за УПИ Щ-3511, за зала за спортни игрища се предвижда едно- и двуетажно свободностоящо застрояване с к.к. 18м. по съгласие на собственика - Столична община. Основание за горното изменение е нормата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. За кв.24 (нов) в УПИ за офиси, подземни гаражи, коо и пг застрояването се променя във връзка с промяната в регулационните граници, без да се променя характера и начина на застрояване. За кв.32а (нов) в УПИ за офиси, пг и коо застрояването се променя във връзка с промяната в регулационните граници, без да се променя характера и начина на застрояване. Застрояването е съобразено с нормите на чл.35 от ЗУТ. Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица. По действащият ОУП на СО територията - предмет на плана попада в Смесена многофункционална зона ( Смф ). Предвиденото застрояване на обществено обслужващи сгради и спортни зали е допустимо в тази устройствена зона, съгласно Приложение към чл.з, ал.2, тд2 от ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО. С горното е спазено изискването на чл.103, ал.4 и чл.104, ал.1, изр.2 от ЗУТ. Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл.115, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба 8/ 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта - служебно е наредено изработване на проект за ИПРЗ от компетентния затова орган т и са изпълнени предписанията ce.it ч г. П

7 в разрешението, същият е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и приет от ОЕСУТ. Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му. На основание чл.108, ал.2 от ЗУТ се одобряват план-схеми за водоснабдяване и канализация; схема за вертикално планиране с напречни и надлъжни профили на улиците, С план-схемите се определят вида и техническите размери на мрежите и съоръженията. Изпълнени са мотивираните предписания за съгласуване на проекта със Софийска вода АД, ЧЕЗ Разпределение България АД, както и е внесено геодезическо заснемане по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО. Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл.108, ал.5 от ЗУТ. На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.7, във връзка с ал.1 от ЗОС и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.136, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.103, ал.4 и чл.104, ал.1, изр.2 от ЗУТ; т.12 и т.25 от Приложение към чл.з, ал.2 от ЗУЗСО и решения на ОЕСУТ по протоколи ЕС-Г-92/ г,, т.7 и ЕС-Г-32/ г., т.6 СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА: 1. Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в обхват: м. Младост 2, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв.13а, кв.7, кв.16, кв.2, кв.17а; м. Младост 3, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв.1а, кв.2, кв.11, кв.12; м. Бул. Ал. Малинов, кв.14, кв.14а (нов), кв.24, кв.24а (нов), кв.32а; м. Бул. Александър Малинов, кв.32; м. Младост 4, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв.12а, кв.13, кв.13а, кв.14, Район Младост, на: 1.1. Бул. Александър Малинов от о.т.1б - о.т.1а - о.т.зза - о.т.34а - о.т.34г - о.тлза - о.т.42а - о.т.55а - о.т.142а; от о.т.зза - о.т.175 (стара) - о.т. 164а - о.т. 1.61а; заличаване на улица от о.т о.т.75; създаване на пешеходна алея между кв.17а от м. Младост 2, кв.24 от м. Бул. Ал. Малинов, кв.24а от м. Младост 2, кв.32 от м. Бул. Ал. Малинов и кв. 32а от м. Бул. Ал. Малинов по кафявите и зелени линии, цифри и зачертавания, съгласно приложения проект Ул. Св. Киприян между о.т.38 - о.т. 1а; ул. Филип Аврамов между о.т. 1а - о.т.28; ул. Проф. Александър Теодоров - Балан между о.т.зза - о.т.32; ул. Д-р Атанас Москов между о.т.34а - о.т. 14; задънена улица между о,т,14б - о.т]. 104ущт4фттщтпщта нова улица между о.т. 12а -

8 о.т.34г и задънена улица от о.т.12б - о.т.12в; улица между о.т.164а - о.т. 146; улица между о.т. 161а - о.т. 160; задънена улица между о.т.47в - о.т.47г; улица между о.т.42а - о.т. 150; улица между о.т.55а - о.т.51а; бул. Ал. Паскалев между о.т.42а - о.т.41 и между о.т.55а - о.т.56 по кафявите и зелени линии, цифри и зачертавания, съгласно приложения проект. 2. Подробен устройствен план - изменение на план за регулация в обхват: м. Младост 2, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв.13а, кв.7, кв.16, кв.2, кв.17а; м. Младост 3, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв.1а, кв.2, кв.11, кв.12; м. Бул. Ал. Малинов, кв.14, кв.14а (нов), кв.24, кв.24а (нов), кв.32а; м. Бул. Александър Малинов, кв.32; м. Младост 4, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв. 12а, кв.13, квлза, кв.14, Район Младост, на: 2.1. м. Младост 3, кв.12, УПИ за жилищно строителство, обществено обслужване и тп по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект м. Бул. Ал. Малинов : За кв.14. Изменение границите на УПИ , за бензиностанция и КОО и преотреждането му в УПИ за зала за зимни спортове. Създаване на УПИ Ш- за озеленяване. Създаване на нов кв.14а. Изменение границите на УПИ Ш-З511, за КОО и подземни гаражи от стар кв.14 и преотреждането му в УПИ Ш-3511, за зала за спортни игрища. За кв.24. Изменение границите на УПИ за офиси, подземни гаражи, КОО и ПГ. Изменение границите на УПИ Ш-353,355- за офиси, подземни гаражи и КОО. За кв.32а. Изменение границите на УПИ за офиси, подземни гаражи и КОО. Създаване на нов кв.24а. Създаване на УПИ 1- за озеленяване по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект м. Бул. Ал. Малинов, кв.32. Създаване на УПИ Ш- за озеленяване по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект. 3. Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на м. Бул. Ал. Малинов, нов кв.14, УПИ за зала за зимни спортове ; нов кв.14а, УПИ Ш-3511, за зала за зимни спортове ; кв.24, УПИ I за офиси, подземни гаражи и коо ; кв.32а, УПИ за офиси, подземни гаражи и коо, съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/или сгради, включително през улица. 4. Схема за вертикално планиране с надлъжни и напречни профили на улиците, план-схема на ВиК -съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката. Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава гасува/ инвестиционен проект или

9 да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/или сгради, включително през улица. Решението и одобрения проект за подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община - Направление Архитектура и градоустройство (sofia-agk.com) на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район Младост и се изпращат в Административен съд София-град от отдел Правен на Направление Архитектура и градоустройство на Столична община. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на г Протокол 62, точка 30 от дневния ред, по доклад СО / г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет:

10 ГЕЯ - ПРОЕКТ - КОНСУЛТ ЕООД ПУП Изменение на план за регулация и застрояване на м. Бул. Александър Малинов, кв. 2,14,19,21,24 и 32а", в участъка, прилежащ на квартали 2 и 17 м. Младост 2" кв. 12а,13 и 13а, м."младост 4",кв.12, м. Ж.К. Младост 3" Фаза: Окончателен проект Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Изпълнител: Управител: ГЕЯ-ПРОЕКТ-КОНСУЛТ ЕООД арх.гергана Гитева Главен проектант: арх. Гергана Гитева ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 1.0бщи положения и съществуващи условия, обхват на разработката. Настоящият проект е изработен по възлагане от Възложителя - Столична община, във връзка с разгледано и прието с Решение на ОЕСУТ по Протокол ЕС- Г-92/ г. т.7 Мотивирано предложение от Метрополитен ЕАД за промяна на трасето на бул. Александър Малинов по трасето на метрополитена и съгласно Заповед РД / Зг. и Заповед РД / Зг. на Главния архитект на Столична община за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за Изменение на план за регулация и застрояване на м. Бул. Ал.Малинов, кв.2,14,19,21,24,32а без да се изменят кварталите 2,4 и 21 и в участъка, прилежащ на квартали 2 и 17, м. Младост 2 и в участъка, прилежащ на кв.12а, кв.13 и кв.13а, м. Младост 4, без да се изменят външните регулационни линии на кварталите и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ. Предложеното от Метрополитен ЕАД трасе на бул. Александър Малинов, в участъка между Метростанция 15 и 16, попада в обхвата на действащите планове за регулация и застрояване на: м. Бул. Ал.Малинов, кв.2,14,19,21,24,32а, Район Младост, одобрен с Решение 386 от г. на СОС, плана на м. Младост 2, одобрен с Решение 549 от г. на СОС, плана на м. Младост 3, одобрен с Решение 548 от г. на СОС и плана за регулация и застрояване на м. Младост 4, одобрен с Решение 552 от г. Булевард Александър Малинов е в административните граници на район Младост, изграден е в участъка от Софийски околовръстен път до бъдещото трасе на ВГЦ и от бул. Цариградско шосе" до Младост 2. Територията в обхвата на проекта е благоустроена, разположена е в административните граници на район Младост.

11 Територията предмет на разработката, заключена в описаните по горе квартали и местности е с площ от около 26 ха. Собствеността по трасето на булеварда преобладаващо е общинска. Прилагаме извадка от ОУП на Столична община, одобрен с Решение на Министерски съвет 960/ г., за територията, обект на настоящия ПУП. 2

12 II.Проектно решение С изменението на плана за регулацията е спазен транспортно комуникационния план на бул. Ал. Малинов от кръстовището на ул. Самара с бул. Ал. Малинов до кръстовището с ул. Св. Кипрян и ул. Филип Аврамов. С преместване на трасето на бул. Ал. Малинов се корегира част от уличната регулация от ОТ171 до ОТ86 и се обособява нов кв.24а с УПИ l-за озеленяване и промяна на кв.24 и кв.32а, с което се променят границите на УПИ I- за офиси, подземни гаражи, коо и тп" и УПИ III- за офиси, подземни гаражи и коо. Променени са границите на кв.14 по регулационния плана бул. Ал.Малинов, като е отворена нова улица между ул. Д-р Атанас Москов и новото трасе на бул. Ап. Малинов с осови точки ОТ12а-ОТ34г и се образува нов кв.14а с УПИ III- за зала за спортни игрища. На кв.14 са променени границите и УПИ 1- за бензиностанция и коо е преотредено за зала за зимни спортове, както и образуване на нови УПИ III - за озеленяване и УПИ IV - за озеленяване. С новото трасе на бул. Ал. Малинов се променя границата на кв.12 по регулационния план на м. Младост 3 на кръстовището с ул. Д-р Атанас Москов. Промяната на застрояването се предлага: за кв.14 /нов/ в преотреден е УПИ I-549 за зала за зимни спортове се предлага едноетажно застрояване, свободностояща сграда, с кота корниз 18м. за кв.14а /нов/ за УПИ III- 3511,3513 за зала за спортни игрища се предлага дву/едноетажно застрояване, свободностояща сграда, с кота корниз 18м. за кв.24 /нов/ се предлага промяна в застрояването, съобразено с новите граници на УПИ I-355 за офиси, подземни гаражи, КОО и ПГ, като се запазва характера и начина на застрояване за кв.32а /нов/ се предлага промяна в застрояването, съобразено с новите граници на УПИ I-354 за офиси, подземни гаражи и КОО, като се запазва характера и начина на застрояване. Технически показатели на проектното решение Н ом ер на квартал Н о м е р н а У П И У стройствена зона П о з е м л е н и м о т с у с т а н о в е н о п р е д н а з н а ч е н и е Е т а ж н о с т (в и с о ч и н а в м ) з а д ъ л ж и т е л н а м а к с и м а л н а го о Б ГО Q л * to Г р а д о у с т р о й с т в е н н п л ъ т н о с т н а з а с т р о я в а н е п а р а м е т р и К и н т м и н и м а л н а о з е л е н е н а п л о щ 0 X 1 о б О Н а ч и н н а з а с т р о я в а н е С в ъ р з а н о в д в а с ь с е д н и и м о т а - д С в ь р з а н о - с го X * ф ц ф < > ГО со I-5 49 С м ф за за л а за з и м н и с п о р т о в е 1 ( * 1 8 ) 6 0 % % 14 III С м ф з а о з е л е н я в а н е % IV С м ф з а о зе л е н я в а н е % 14а ,3513 С м ф за за л а за с п о р т н и и гр и щ а а (S 1 8) 6 0 % % С м ф з а К О О % % Смф за офиси подземни гараж и, КО О и П Г 48 60% % 2 4 II С м ф з а К О О % % С м ф з а о ф и си п о д з е м н и га р а ж и и К О О % % 2 4 а 1 О з1 з а о з е л е н я в а н е % 3 2 а С м ф з а о ф и си п о д з е м н и га р а ж и и К О О % % з

13 ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА Съществуващо положение обща площ в ха % от обща площ Предвиждане по устройствения план обща площ в ха % от обща площ 1. Терени за обществено обслужване Терени на транспортната техническа инфраструктура за улици и паркинги за пешеходно движение Терени за озеленени площи за широко обществено ползване за паркове, градини за улично озеленяване ОБЩО ТЕРИТОРИЯ Във връзка със служебните предложения от Решението на ОЕСУТ по Протокол No ЕС-Г-32 от г., т.6, в проекта за изменение на плана за регулация и застрояване, в контактната територия на обекта с регулационния и застроителния план на ж.к. Младост-2, кв.7 е отразена действащата регулация, като се запазва уличнорегулационната линия на кв.7 и се отразява УПИ II-550 за КОО, със предвижданията на действащия застроителен план. Отразен е и действащия застроителен план в контактната територия на кв.2, м."младостцентър в застроителната част на проекта. Графичната част на проекта съответства на Решение на ОЕСУТ по Протокол ЕС-Г-32/ г т.6 Главен проектант: G h V арх. Гергана Гитева Гея-Проект-Консулт ЕООД 4

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 377 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 0 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 777 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 0 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 794

Microsoft Word - Copy of 794 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 9 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 527.doc

Microsoft Word - Copy of 527.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 2 7 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 867 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 388 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 27 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 871 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 3 5 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 6 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 3 6 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 541

Microsoft Word - Copy of 541 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 4 1 на Столичния общински

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО 19 ООД, УРБИТАТ ЕООД ОБЕКТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т ; О.Т ; О.Т

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО 19 ООД, УРБИТАТ ЕООД ОБЕКТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т ; О.Т ; О.Т ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО ООД, УРБИТАТ ЕООД И ЗАСТРОЯВАНЕ НОВИ УПИ І "за ТП и ОЗЕЛ.", ІІ- "за ЖС", ІІІ- "за ЖС", ІV- "за ЖС", V- "за ЖС" В НОВ КВ., НОВИ УПИ І-,, "за ЖС", ІІ-,, "за ЖС", ІІІ-, "за ЖС", ІV "за ИНЖ.

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 0 4 на Столичния общински

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно