OPERATING MANUAL

Размер: px
Започни от страница:

Download "OPERATING MANUAL"

Препис

1 КЛИМАТИК НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ

2 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ ЧАСТ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ... 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ... 2 ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА... 2 СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ... 3 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ... 5 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ За да предотвратите телесно нараняване или повреда на имущество, прочетете внимателно този раздел, преди да използвате продукта, и спазвайте следните мерки за безопасност. Неправилната експлоатация поради неспазването на тези инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността на които е класифицирана, както следва: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ Тази маркировка предупреждава за смърт или сериозно нараняване. Тази маркировка предупреждава за нараняване или материални щети. Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие. Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този продукт не съдържа части, които могат да се сервизират от потребителя. Винаги се консултирайте оторизиран сервизен персонал с оторизиран сервизен персонал за ремонт, монтаж и преместване на този продукт. Неправилен монтаж или работа могат да причинят теч, електрически удар или пожар. В случай на неизправност, като мирис на изгоряло, незабавно спрете климатика и изключете електрозахранването, като изключите електрическия прекъсвач или извадите щепсела от контакта. После се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. Внимавайте да не повредите захранващия кабел. Ако е повреден, трябва да се подмени само от оторизиран сервизен персонал. В случай на изтичане на хладилен агент задължително пазете от огън или други запалими вещества и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. В случай на гръмотевична буря или признаци за светкавици изключете климатика от дистанционното управление и избягвайте докосването на продукта или източника на ел. захранване, за да предотвратите рискове от електрически удар. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Не стартирайте и не спирайте работата на продукта, като включвате или изключвате прекъсвача на веригата. Не използвайте възпламеними газове в близост до този продукт. Не се излагайте директно на въздушния поток за дълго време. Не пъхайте пръстите си или други предмети в изходния порт или във входния порт. Не работете с мокри ръце. ВНИМАНИЕ По време на експлоатация на климатика периодично проветрявайте помещението. Винаги работете с продукта с монтирани въздушни филтри. Уверете се, че всякакво електронно оборудване е поне на 1 м (40 in) от външния и вътрешен модул. Разкачете всички електрически захранвания, когато не използвате продукта за продължителен период от време. След дълъг период на употреба се уверете, че сте проверили монтираният вътрешен модул, за да предотвратите падането на продукта. Обмислете добре посоката на въздушния поток и температурата в помещението, когато използвате климатика в стая с бебета, деца, възрастни или болни. Не насочвайте въздушния поток към камина или други отоплителни уреди. Не блокирайте и не покривайте входния и изходния порт. Не натискайте ребрата на топлообменниците. Не се качвайте, не поставяйте и не окачвайте предмети на климатика. Не поставяйте каквито и да е електрически продукти или домакински вещи под този продукт. Капещият от този продукт конденз може да ги навлажни и може да причини щети или неизправности. Не излагайте този продукт директно на вода. Не използвайте климатика за съхранение на хранителни продукти, растения, животни, прецизни прибори, произведения на изкуството или други предмети. Това може да причини влошаване на качествата на тези продукти. Не излагайте животни или растения директно на въздушния поток. Не пийте дренажната вода от климатика. Не дърпайте електрозахранващия кабел. Не пипайте алуминиевите ребра на вградения в климатика топлообменник, за да избегнете телесно нараняване, когато извършвате поддръжка на уреда. Не стойте на нестабилна стълба, когато управлявате или почиствате този продукт. Може да се преобърне и да причини нараняване. Bg-1

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ ИНВЕРТОР При включване климатикът стартира с максималната си мощност, за да достигне максимално бързо желаната температура в помещението. Когато температурата в помещението започне да се доближава до зададената температура, климатикът ще намали използваната мощност и енергия и ще започне да работи при минимална мощност и входни номинални характеристики. ФУНКЦИЯ ECONOMY Когато е включен икономичният режим на работа, температурата в стаята ще бъде малко по-висока от зададената температура при режим на охлаждане и по-ниска от зададената температура при режим на отопление. Така икономичният режим на работа може да спести повече енергия, отколкото друг обикновен режим. Автоматично превключване на режимите на работа Режимът на работа (охлаждане, отопление) се превключва автоматично с цел поддържане на зададената температура и по този начин температурата непрекъснато се задържа с еднаква стойност. Управление на вентилатора за спестяване на енергия Когато по време на режим на охлаждане се достигне зададената температура, вентилаторът работи с прекъсвания и така се пести енергия. Седмичен таймер Използвайте тази функция на таймера, за да настроите времената за работа за всеки ден от седмицата. С помощта на функцията Day off (почивен ден) може да се изключи определен ден от зададената вече седмична програма. Тъй като всички дни могат да бъдат настроени заедно, седмичният таймер може да се използва за повтаряне на настройките на таймера за всички дни. КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Кабелното дистанционно управление позволява удобно боравене с климатика. Безжично дистанционно управление (по избор) Може да се използва допълнително безжично дистанционно управление. При използване на безжичното дистанционно управление има следните разлики в сравнение с използването на кабелното дистанционно управление. [ Допълнителни функции за безжично дистанционно управление ] Таймер SLEEP Отопление 10 C ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ВНИМАНИЕ Преди почистване на модула се уверете, че сте го спрели и сте прекъснали електрозахранването. Изключете електрическия прекъсвач. Вентилаторът работи с висока скорост и може да се нараните. Тъй като почистването на филтъра е свързано с работа на високи места, моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал. Не излагайте климатика на течни инсектициди или спрейове за коса. При продължително използване на климатика в него може да се натрупа мръсотия, която да намали ефективността му. Препоръчваме климатикът да се проверява периодично, независимо от вашето почистване и грижи. За повече информация, консултирайте се с упълномощен сервизен техник. Когато почиствате корпуса на климатика, не използвайте вода с температура над 40 C, агресивни абразивни почистващи препарати или летливи агенти като бензин или разтворител. Ако уредът няма да се използва в продължение на 1 месец или повече, непременно се погрижете вътрешните части на климатика да изсъхнат напълно предварително, включвайки уреда в режим на вентилация за половин ден. ЗАБЕЛЕЖКИ Символ на филтъра* Изберете подходящи интервали за показване на символа на филтъра на вътрешното тяло в зависимост от предполагаемото количество прах във въздуха на помещението. Моля, консултирайте с оторизиран сервизен персонал, когато използвате тази функция. *: За подробни указания относно необходимите действия, моля, вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление. Можете да използвате едновременно безжично и кабелно дистанционно управление, но следните функции ще бъдат ограничени. Отопление 10 C Bg-2

4 СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Инструкциите относно режима на отопление (*) са приложими само за модела отопление и охлаждане (обратен цикъл). Отоплителни характеристики* Този климатик работи на принципа на топлинната помпа, абсорбирайки топлината от външния въздух и подавайки я в помещението. В резултат на това експлоатационните характеристики се намаляват със спад на температурата на външния въздух. Освен това се консултирайте с квалифицирания техник, за да сте сигурни, че уредът е с правилния размер за помещението. Климатици на принципа на топлинната помпа загряват цялата стая чрез рециркулация на въздуха в стаята, в резултат на което след първоначалното включване на климатика понякога може да е необходимо известно време за затопляне на стаята. Когато вътрешната и външната температура е висока* Когато по време на работа в режим на отопление вътрешната и външната температура е висока, вентилаторът на външното тяло може да спира понякога. Автоматично размразяване, контролирано от микрокомпютър Когато използвате режим на отопление при условия на ниски външни температури и висока влажност, по външния модул може да се образува скреж, което да доведе до намаляване на експлоатационните характеристики. С оглед предотвратяване на този вид намаляване на характеристиките този модул е оборудван с автоматична функция за размразяване, контролирана от микрокомпютър. По време на цикъла на размразяване вътрешният вентилатор ще се изключи и ще се появи индикация за режима на размразяване. Ще отнеме максимално 15 минути, преди климатикът да се задейства отново. След спиране на режима на отопление, ако по външния модул се образува скреж, климатикът ще започне да работи в режим на автоматично размразяване. През това време външното тяло ще спре автоматично, след като работи няколко минути. Топло стартиране* Когато започне режим на отопление, вътрешното тяло предотвратява образуването на студено течение. Вентилаторът на вътрешния модул няма да работи или ще работи на много ниска скорост, докато топлообменникът достигне зададената температура. Режим на работа Автоматичен Охлаждане: При избиране на режима AUTO (автоматично превключване) вентилаторът ще работи около няколко минути на много ниска скорост, през което време климатикът установява условията в помещението и избира подходящия режим на работа. Температурата в помещението е по-висока от настройката на термостата режим на охлаждане. Температурата в помещението е близка до или по-ниска от настройката на термостата режим на следене Настройка на термостата Режим на охлаждане Режим на следене След като климатикът е регулирал температурата в помещението до стойност, близка до настройката на термостата, той ще започне работа в режим на следене. В режим на следене вентилаторът ще работи на ниска скорост. Ако температурата в помещението впоследствие се промени, климатикът ще се установи на подходящия режим (охлаждане), за да нагоди температурата към настроената стойност на термостата. Ако автоматично избраният от климатика режим не отговаря на желанията Ви, изберете един от стандартните режими на работа (охлаждане, изсушаване, вентилация). Модел на отопление и охлаждане (обратен цикъл): При избиране на режима AUTO (автоматично превключване) климатикът избира подходящия режим (охлаждане или отопление) в зависимост от текущата температура на помещението. При избиране първо на автоматичния режим на работа вентилаторът ще работи няколко минути на много ниска скорост, през което време климатикът установява условията в помещението и избира подходящия режим на работа. Температурата в помещението е по-висока от настройката на термостата режим на охлаждане. Температурата в помещението е близка до настройката на термостата зависи от външната температура Температурата в помещението е по-ниска от настройката на термостата режим на отопление. Режим на охлаждане Ниско околно охлаждане Когато външната температура спадне, вентилаторът на външния модул може да се превключи на ниска скорост или един от вентилаторите може да спре временно. Настройка на термостата Зависи от външната температура Режим на отопление След като климатикът е регулирал температурата в помещението до стойност, близка до настройката на термостата, той ще започне работа в режим на следене. В режим на следене вентилаторът ще работи на ниска скорост. IАко температурата в помещението впоследствие се промени, климатикът ще избере отново подходящия режим (отопление, охлаждане), за да нагоди температурата към настроената стойност на термостата. Ако автоматично избраният от климатика режим не отговаря на желанията Ви, изберете един от стандартните режими на работа (отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация). Bg-3

5 ОТОПЛЕНИЕ* Използвайте за отопление на помещението. Когато сте избрали режим на отопление, климатикът ще работи около 3 до 5 минути на много ниска скорост на вентилатора, след което ще превключи на избраната от Вас скорост на вентилатора. Този период от време е необходим на вътрешното тяло да загрее, преди да започне работа на пълна мощност. Когато стайната температура е много ниска, върху външното тяло може да се образува скреж и производителността му да се намали. За да се отстрани скрежта, климатикът автоматично ще преминава от време на време в режим на размразяване. По време на автоматичното размразяване режимът на отопление ще бъде прекъснат. След стартиране на режима на отопление ще отнеме известно време, преди стаята да се затопли. ОХЛАЖДАНЕ Използвайте за охлаждане на помещението. ИЗСУШАВАНЕ Използвайте за леко охлаждане, докато се отнема влагата от помещението. Не можете да отоплявате помещението, когато климатикът работи в режим на изсушаване. По време на режим на изсушаване климатикът ще работи на ниска скорост; за да настрои влажността в помещението, вентилаторът на вътрешното тяло може да изключва от време на време. Също така вентилаторът може да работи на много ниска скорост, докато регулира влажността в помещението. Скоростта на вентилатора не може да се променя ръчно, когато е избран режим на изсушаване. Вентилация Използвайте за циркулиране на въздуха в помещението. ЗАБЕЛЕЖКИ *При режим на отопление: Настройте термостата на температурата, по-висока от тази на въздуха в помещението. Режимът на отопление няма да работи, ако настройката на термостата е под действителната температура в помещението. При режим на охлаждане/изсушаване: Настройте термостата на температура, по-ниска от тази на въздуха в помещението. Режимите на охлаждане и изсушаване няма да работят, ако настройката на термостата е над действителната температура в помещението (в режим на охлаждане ще работи само вентилаторът). При режим на вентилация: Не можете да използвате климатика за отопление или охлажда не на помещението. ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ При икономичен режим на работа и при максимална ел. мощност климатикът консумира около 70 % от мощността при работата му в нормален режим на охлаждане и отопление. Ако по време на работа в икономичен режим помещението не се охлажда (или отопля) добре, изберете нормален режим на работа. Скорост на вентилатора Управлява оборотите на вентилатора. АВТОМАТИЧНА ВИСОКА СРЕДНА НИСКА ТИХА Когато е избрано AUTO, оборотите на вентилатора се регулират автоматично според режима на работа. Отопление*: Вентилаторът ще работи при много ниска скорост, когато подаваният от вътрешното тяло въздух е с ниска температура. Охлаждане: С приближаването на стойността на стайната температура към тази, настроена на термостата, скоростта на вентилатора ще намалява. Вентилация: Вентилаторът работи на най-средна скорост. Управление на вентилатора за спестяване на енергия В режим на охлаждане или изсушаване вентилаторът на вътрешното тяло може да спира периодично, за да осъществява режима за пестене на енергия, което позволява работа с пестене на енергия чрез спиране на вентилатора на вътрешното тяло, когато външното тяло е спряно. При първоначалната настройка тази функция е активирана. За да деактивирате тази функция, вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление. Дори ако настройката бъде променена, ако оборотите на вентилатора са в положение "AUTO" в режим на охлаждане или режим на изсушаване, тази функция ще продължи да работи, за да потисне разпространението на влага в помещението. АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ В случай на прекъсване на електрическото захранване Ако електрозахранването на климатика е прекъснато поради повреда в електрическата мрежа, климатикът автоматично ще започне работа след възстановяване на електрозахранването в същия режим, както преди това. Използването на ел. прибори (ел. бръсначки и др.), както и портативно радио, в близост до климатика, могат да са причина за неизправна работа. В такъв случай временно изключете климатика от ел.мрежата, включете го отново и след това възстановете работата му с помощта на дистанционното управление. Няколко дистанционни управления (по избор) Могат да се използват максимално две дистанционни управления. Всяко едно от дистанционните управления може да управлява климатика. Функциите на таймера, обаче, не могат да се използват с вторичното дистанционно управление. Групово управление Едно дистанционно управление може да управлява до 16 климатика. Всички климатици ще работят с едни и същи настройки. Забележки: * По време на работа в режим на отопление външното тяло ще изпълнява понякога функцията за размразяване за кратки периоди. По време на операцията за размразяване, ако потребителят настрои вътрешното тяло на отопление отново, режимът на размразяване ще продължи и режимът на отопление ще започне след приключване на размразяването, в резултат на което може да е необходимо известно време, преди да започне подаването на топъл въздух. * В режим на отопление горната част на вътрешното тяло може да се затопли, което се дължи на охлаждащата течност, която циркулира през вътрешното тяло, дори ако работата на модула е спряна; това не е неизправност. Bg-4

6 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Инструкциите относно режима на отопление (*) са приложими само за модела отопление и охлаждане (обратен цикъл). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В следните случаи незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрически захранвания, като изключите електрическия прекъсвач или извадите захранващия щепсел от контакта. След това се консултирайте със своя дилър или оторизиран сервизен персонал. Докато модулът е свързан към електрозахранването, той не е изолиран, дори ако е изключен. Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим Теч на вода от модула Преди да поискате сервизно обслужване, извършете следните проверки: НОРМАЛНА ФУНКЦИЯ Не се включва незабавно Ако модулът е спрян, а след това стартиран отново незабавно след това, компресора няма да стартира за около 3 минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителите. Винаги щом прекъсвачът е изключен и включен отново, защитната верига ще се задейства за около 3 минути, предотвратявайки работата на модула през този период. Чува се шум По време на работа и веднага след изключването на климатика може да се чуе шум на течаща вода в тръбите. Това е особено забележимо в продължение на 2-3 минути след започване на работа (шумът е от протичащия хладилен агент). * По време на режим на отопление понякога може да бъде чут скърцащ звук. Този звук е резултат от автоматичната операция за размразяване. Миризми Понякога от вътрешното тяло може да се излъчва миризма. Тази миризма е резултат от стайните миризми (мебели, тютюн и пр.), които са навлезли в климатика. Отделя се пара или мъгла По време на режим на охлаждане или изсушаване може да се забележи изпускане на лека мъгла от вътрешното тяло. Това е резултат от внезапното охлаждане на въздуха в помещението от подавания от климатика въздух, причиняващ конденз и образуване на мъгла. * По време на режим на отопление вентилаторът на външния модул може да спре и може да бъде видяна мъгла, излизаща от модула. Това е резултат от автоматичната операция за размразяване. Влажността не спада В случай на режим на изсушаване В някои условия на помещението влажността не спада. За да се намали влажността на въздуха, задайте по-ниска стайна температура. Въздушният поток е слаб или няма такъв Вентилаторът на вътрешно тяло може да започне работа по-късно от вентилатора на външното тяло или да спре, когато вентилаторът на външното тяло не работи.. Това се дължи на управлението на вентилатора на вътрешното тяло за пестене на енергия. За да деактивирате тази функция, вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление. (Функцията не може да бъде изключена в автоматичен режим на вентилатора.) * При включване в режим на отопление скоростта на вентилатора временно е много ниска, за да могат вътрешните части да се затоплят. * По време на отопление, ако стайната температура се повиши над настройката на термостата, външният модул ще спре, а вътрешният ще работи при много ниска скорост на вентилатора. Ако искате да загреете стаята допълнително, настройте термостата на по-висока температура. * По време на отопление климатикът временно ще спира работа (максимално за 15 минути), когато се извършва автоматично размразяване. По време на автоматичното размразяване ще се покаже индикация за режима на размразяване. <<Вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление.>> Вентилаторът може да работи на много ниска скорост по време на режим на изсушаване или когато климатикът следи стайната температура. В режим на тиха работа вентилаторът ще работи на много ниска скорост. В автоматичен режим на следене вентилаторът ще работи на много ниска скорост. От външния модул изтича вода * По време на режим на отопление от външния модул може да изтича вода, което се дължи на функцията за автоматично размразяване. ПРОВЕРЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ Изобщо не работи Изключен ли е прекъсвачът? Имало ли е повреда в електрозахранването? Има ли изгорял бушон или задействан прекъсвач на веригата? Има ли включен таймер? Слабо охлаждане (или отопление*) Мръсен ли е въздушният филтър? Блокирани ли са смукателната решетка или отвора за изходящ въздух на климатика? Регулирате ли правилно настройките на стайната температура (термостат)? Има ли отворен прозорец или врата? В режим на охлаждане има ли възможност от навлизане на силна слънчева светлина през прозорец? (Спуснете завесите.) В режим на охлаждане има ли в стаята отоплителни уреди и компютри или пък твърде много хора? Настроен ли е климатикът за работа в режим QUIET (тиха работа)? Климатикът в икономичен режим на работа ли е? Ако проблемът продължава и след извършване на горните проверки или мирише на изгоряло, незабавна спрете климатика, изключете електрическото захранване и се консултирайте с оторизиран сервизен техник. Bg-5

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли Inverter models Вътрешно тяло AYXP7HR AYXP9HR AYXP12HR Външно тяло AEX7HR AEX9HR AEX12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на климатизатора, моля прочетете ръководството за експлоатация.

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL Български КЛИМАТИК Fuji Electric RSGxxKMTA Съдържание Предпазни мерки... Преглед и работа на вътрешния модул... Преглед и работа на дистанционното управление... Работа с таймерите... 6 Обща информация

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B СЪДЪРЖАНИЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА Предпазни мерки... 2 Наименования на частите... 5 ПОДДРЪЖКА Поддръжка

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

3PBG M.book

3PBG M.book РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СПЛИТ СИСТЕМА Климатик МОДЕЛИ (Тип с окачване на тавана) FHQG71CVEB FHQG100CVEB FHQG125CVEB FHQG140CVEB f a k RZQG100 125 140 e e i g d j d h b RZQG71 d c e f k [1] Благодарим

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

IB_PEFY_P VMA_L__E_KB79M253H02_Aug_2009.pdf

IB_PEFY_P VMA_L__E_KB79M253H02_Aug_2009.pdf Съдържание 1. Мерки за безопасност... 109 1.1. Монтаж... 109 1.2. По време на експлоатация... 109 1.3. Изхвърляне на модула... 110 2. Наименование и функции на различните части... 110 3. Как да ползваме

Подробно

Operation manuals

Operation manuals РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Инверторни климатици от СИСТЕМА FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Благодарим Ви за покупката на този климатик Daikin. Прочетете

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB Български Съдържание Съдържание 1 За настоящия документ 2 2 За системата 2 2.1 Компоненти... 2 3 Работа

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация FTXP20L2V1B FTXP25L2V1B FTXP35L2V1B Български Съдържание Съдържание 1 За документацията 2 1.1 За настоящия документ... 2 2 За системата 2 2.1 Вътрешен модул... 2 2.2 За потребителския

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B Български

FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B Български FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B Български 1 За документацията 1 За документацията 2 1.1 За настоящия документ... 2 2 За системата 2 2.1 Вътрешен модул... 2 2.1.1 Дисплей на вътрешен модул... 3 2.2

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Fig. D Инструкция за употреба на инверторен стенен тип Fig. = A B C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL DRY E F 5 6 4 7 8 Fig. Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Модели: RSB-09LD RSB-LD RSB-8LD RSB-09LDC RSB-LDC RSB-8LDC

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно