ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител"

Препис

1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител ЦРГ в състав: проф Димитров УАСГ, проф. Иванчев, проф Топуров УАСГ, проф. А. Георгиев УАСГ, проф. Рангелов УАСГ, доц Кисов ВТУ, доц. Цв. Георгиев УАСГ, доц. Л. Георгиев УАСГ, доц. Николов УАСГ, д-р инж. Иванов УАСГ, инж. Любенов, инж. Решков Мостконсулт, инж. Диев Конструкт проект (попълва се от секретариата на БИС/ТK) ВАЖНО: При непълно попълване на формата, предложението може да бъде отхвърлено или върнато на предложителя. При подготовката на предложението за нова работна тема предложителят е взел под внимание указанията в приложения 1 и 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (попълва се от предложителя и, при необходимост, с консултация от БИС) Заглавие на предлагания документ (в случай на изменение, преработване или нова част на съществуващ документ, да се посочи номера и сегашното заглавие )* БДС EN :2006/NA:2012 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA) *Обяснителните бележки да не се изтриват при попълване на полетата. Обект и област на приложение на предложения документ Това национално приложение се прилага само за проектиране на мостови конструкции, които отговарят на изискванията на БДС EN :2006. Този документ не противоречи на БДС EN :2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN :2006 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при проектиране на мостове, при които хоризонталните сеизмични въздействия се поемат главно чрез огъване на стълбовете или на устоите, т.е. мостове, съставени от вертикални или почти вертикарни системи от стълбове, поддържащивръхната конструкция. Цел и обосновка на предложението Хармонизиране на проверката за носимоспособност на срязване и на допустимата ъглова деформация за еластомерни лагери с препоръките в основния Еврокод 8. Уточняване на проверката на граничното изчислително преместване на устои на надлези при интегрални мостове. Връзка на предложението с националното законодателство/установени политики в обществения сектор Да Не Ако Да да се дадат подробности за връзката със съответния нормативен или друг документ. НАРЕДБА РД от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции Предпочитан вид на документа, който да бъде разработен в резултат на предложението Стандарт Техническа спецификация Технически доклад Подготвителна работа (Препоръчва се като минимум предложението да включва структура на документа) Приложен е проект на документа 1

2 Приложена е структура на документа (съдържание, части) Посочен/приложен е съществуващ документ, който да служи за основа(изходен документ) Предложителят е готов да извърши изискваната подготвителна работа Да Не Ако към предложението е приложен проект на документа: Моля изберете една от следните възможности (ако не е избрано нищо, по подразбиране се прилага втората възможност) Проектът за документ да бъде регистриран като предварителен проект в работната програма на техническия комитет (етап 00.60) Проектът за документ да бъде регистриран като нов проект в работната програма на техническия комитет (етап 20.00) Проектът за документ да бъде подложен на гласуване за приемане в техническия комитет (етап 50.20) (в случаи на минимални изменения, или готов изходен документ) Известни патенти Да Не Ако Да - Да се посочат (CEN-CENELEC Guide 8) Изявление на предложителя за това как предложения документ може да бъде свързан или да повлияе на съществуващи национални стандарти и стандартизационни документи. (Препоръчва се предложителят да обясни по какво документът се различава от очевидно подобни документи или да обясни как ще бъде минимизиран рискът от припокриване или противоречия.) Кратко описание, в което се посочват и описват съответните категории заинтересовани, които ще бъдат непосредствено засегнати/повлияни (включително малки средни предприятия) и каква ще бъде ползата/влиянието от предложения документ за всеки един от тях. (виж приложения 1 и 2) Фирми, занимаващи се с проектиране, изпълнение и надзор на мостови конструкции. Министерство на регионалното развитие и благоустройството МРРБ Дирекция за национален строителен контрол ДНСК Камара на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП Университети, обучаващи строителни инженери УАСГ, ВСУ Любен Каравелов, ВСУ Черноризец Храбър Връзка с други технически комитети: (Списък на БИС/ТК, с които се препоръчва да бъдат установени връзки за съвместна работа) ТК 68 Пътно дело Списък на организации, за които е известно, че подкрепят проекта и желаят да участват с експерти в разработването на проекта (Предложението, обикновено не може да бъде одобрено, ако не се поддържа най-малко от 3 заинтересовани) УАСГ, ВСУ Любен Каравелов, фирма Мостконсулт, фирма Конструкт проект Име на предложителя/организацията (да се включат данни за контакт) Подпис на предложителя Предложение за ръководител на проекта (да се включат данни за контакт) Проф. Димитър Димитров, ръководител на хоризонтална група Мостове към ТК 56 Проектиране на строителни конструкции, УАСГ, катедра Масивни конструкции Приложение(я), включени в това предложение (да се опишат) Предложение от целева работна група за промени на три национални приложения към стандарти от системата Еврокод, отнасящи се до мостови конструкции 2

3 Информационно Приложение 1 Основни категории на нуждите на пазара Защита на потребителите и благосъстояние Околна среда Иновации Подкрепа на: национална политика Европейско законодателство/нормативни актове Достъп до пазара/бариери в търговията, т.е. улесняване на свободното движение на: услуги стоки хора Взаимодействие Здраве/Безопасност Терминология Информационно Приложение 2 Основни категории заинтересовани/поддръжници Индустрия и търговия където е подходящо отделно да бъдат идентифицирани: Големи предприятия (с наети 250 или повече служители) Малки и средни предприятия (МСП),(с наети 250 или по-малко служители) Правителството Потребители включително организации, представляващи интересите на специфични социални групи, например хора с увреждания или такива, нуждаещи се от специално внимание Организации на работодатели; Академични и изследователски организации Неправителствени организации (НПО) включително организации представляващи широки или специфични интереси в областта на околната среда; Бизнес, прилагащ стандартите (например изпитвателни лаборатории, органи за сертификация). Понякога е ценно да бъдат идентифицирани също непосредствено засегнати заинтересовани от индустрията и търговията във връзка с тяхната позиция във веригата на продукта, както следва: Доставчици Производители Посредници (например за складиране, транспортиране, продажби) Доставчици на услуги Ползватели на продукти и услуги Поддръжка/ ремонт ЗАБЕЛЕЖКА: Под Непосредствено засегнати заинтересовани се разбира онези, които в контекста на предложението биха били в състояние да прилагат предписанията на предвиждания стандарт за техните продукти, процеси, услуги или управленски практики. 3

4 Приложение 3 Предложение за изменение на БДС EN :2006/NA:2012 точка Понастоящем Предложение за изменение N.2.5, Когато има малка вероятност Когато има малка вероятност Точка изчислителното сеизмично изчислителното сеизмично Неразрушава не (крайно гранично състояние), алинея (5) въздействие да бъде превишено през проектния експлоатационен период на моста, сеизмичното въздействие може да се приема като особено въздействие съгласно и 4.1.1(2) на ЕN 1990:2002. В този случай изискванията в (3) и (4) могат да бъдат облекчени. въздействие да бъде превишено през проектния експлоатационен период на моста, сеизмичното въздействие може да се приема като особено въздействие съгласно и 4.1.1(2) на ЕN 1990:2002. В този случай изискванията в (3) и (4) могат да бъдат облекчени. N2.12 Точка Маси, алинея (4)P NA.2.16 Точка Конструкции с ограничено дуктилно Дадено сеизмично събитие трябва да се счита за «особено въздействие», при което да е приложима точка (5), когато коефициентът на значимост за този мост е по-голям от единица. Квазипостоянните стойности на променливите въздействия се приемат, както следва: - За мостове в градски условия и на автомагистрали със 2,1 =0,2, а за такива с метална или комбинирана връхна конструкция 2,1 =0,3; - За мостове по всички останали пътища със 2,1 =0, а за такива с метална или комбинирана връхна конструкция = 2,1 =0,2; - За железопътни мостове със 2,1 =0,3, а за такива с метална или комбинирана връхна конструкция 2,1 =0,4; - За пешеходни мостове 2,1 =0,2. Стойността на γ Bd1 се приема равна на 1,30. 4 Вторият абзац отпада! Квазипостоянните стойности на променливите въздействия се приемат, както следва: - за мостове с коефициент на значимост γ I >1: 2,1 =0,20 за пътни мостове 2,1 =0,30 за железопътни мостове. 2,1 =0 за останалите мостове Приема се препоръчаната стойност γ Bd1 =1,25.

5 поведение, алинея(2)p b NA.2.20 Точка Еластомерни лагери, алиня(3), първи абзац NA.2.22 Точка Устои, неподвижно свързани с връхната конструкция, алинея (7) За еластомерните лагери на всички мостове, попадащи в зони с ускорения a g >0,.10g и с коефициенти на значимост, по-големи от 1,0 се допуска ε s 1,9 преместване в равнината на лагера за сеизмична комбинация. За граничните стойности на изчислителното сеизмично преместване се използва таблица N A.1. За еластомерните лагери на всички мостове, попадащи в зони с ускорения a g >0,10g и с коефициенти на значимост, поголеми от 1,0 се допуска ε s 2 преместване в равнината на лагера за сеизмична комбинация. В края на точката след Табл.N A.1 се добавя следния текст: Тези изисквания се спазват в зависимост от класа на пътя или железопътната линия, преминаваща върху надлеза, независимо от пътя или железопътната линия, над която преминава 5

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно