1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ"

Препис

1 1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМА Проф.П.Владигеров, обявен в Държавен вестник от г., на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство с кандидат гл.ас.д-р Весела Наумова - Кринчева Представените материали за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по хармония с кандидат гл.ас.д-р Весела Наумова са в две части: - Електронно учебно помагало Основи на класическата хармония - Теоретична разработка на тема: Диафонията в творчеството на българските композитори през 60-те и 70-те години на ХХ век. Хармонични особености и композиторски похвати.

2 2 Ще започна с електронното учебно помагало Основи на класическата хармония, защото то е пряко свързано с педагогическата работа на кандидата. От пръв поглед е видно, че предложеното помагало е с висока степен на актуалност, иновативност, оригиналност и значимост. То е първо по рода си електронно методическо пособие по хармония с практическа насоченост. Теоретичният материал е представен пределно лаконично, делово, с ясно поставени и точно фиксирани методически указания във всеки отделен модул. Определено се забелязва близостта и следването на общоприетата традиционна линия на изучаване на хармонията в последователността на изложената проблематика. Същевременно с това личи собствено авторско виждане, в резултат на натрупания педагогически опит. Теоретичната част се отличава с максимална прегледност, със сведени до минимум излишни подробности, което само по себе си определя един индивидуален методически почерк. Възползвайки се от възможностите на технологията и на електронната система, примерите за демонстриране на конкретни хармонични ходове са озвучени, което допълнително да стимулира интереса на изучаващите. Подчертано се забелязва стремежа към нов прочит на създадената и утвърдила се вече методика на изучаване на дисциплината хармония от българската теоретична школа, към нейната актуализация и иновативност. Електронното пособие е съвременна форма в помощ при овладяване и усвояване на материала от изучаващите хармония. Предназначено е за

3 3 съпътстващо обучение, подпомагащо традиционната форма на учебния процес чрез въвеждане на информационни и комуникативни технологии в преподаването и обучението. (стр.1) Основният и съществен принос на учебното помагало са практическите задания, съставени изцяло от авторски задачи мелодиите за хармонизиране, подбора на откъсите от музикални произведения, каденците за свирене на пиано. (стр.2) Особено добро впечатление правят логично изградените мелодии за хармонизиране (в сопран и бас), засягащи конкретната проблематика. Задачите са относително кратки, имащи за цел успешното овладяване на основните правила и хармонични последователности. Изключително много е наблегнато върху работата по хармония на пианото. Изобилстват каденци, зададени и като функционални поредици, също така много други - нотирани, които дават реална възможност за оптималното усвояване на материята и имат за цел активиране на индивидуалните творчески решения при самостоятелната работа на студентите. Не на последно място по значимост могат да се поставят многобройните откъси от музикалната литература, предназначени за хармоничен анализ. Те засягат различни жанрове и демонстрират основните закономерности на класическата хармония.

4 4 Електронното учебно помагало е нова форма на обучение по хармония в съответствие със съвременните тенденции, подходи и стандарти, които безкомпромисно навлизат в нашия професионален живот. То е е включено в електронната платформа на Академичен център за електронно и дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА П.Владигеров и интересът на студентите е все по-голям. Оригиналността на идеята прави помагалото особено стойностно, а иновативността на подхода към изучаването на хармония е убедителна заслуга на д-р В. Наумова в нейната научно-педагогическа дейност. Искам специално да подчертая особения принос на това помагало, защото не мен не ми е известно за създаване на съвременен учебен метод за изучаване на хармония по електронен път и смятам, че той ще бъде достойно оценен и приложен освен в наши, а също и в чуждестранни музикални учебни институции. Теоретичната разработка Диафонията в творчеството на българските композитори през 60-те и 70-те години на ХХ век. Хармонични особености и композиторски похвати. е сериозно професионално изследване, посветено на една специфична особеност на българския фолклор, претворена в произведенията на едни от ярките представители на съвременната ни музика, с практически-приложен, теоретичен и естетически аспекти. Задълбочената теоретична разработка е първото по рода си научно аргументирано изследване за диафонията в

5 5 композиторската практика. Трудът допълва и разширява научната литература относно българската музика през посочения период. Това е основният и най-голям принос на авторката. Текстът се отличава с логична структура, прегледност на съдържанието и задълбоченост. Съдържа значителна информация, аналитични изводи и обобщения и теоретична аргументация, създаващи предпоставка за конкретност и точност при разглеждането на централната по значение проблематика за диафонията. Д-р В. Наумова много коректно и прецизно се придържа към това. Насочването към определен кръг специфични особености е добре подготвено и теоретично обосновано. Терминологичният апарат е синхронизиран с текущите, използваеми понятия в съвременната теория. Анализите са детайлни и добре илюстрирани. Интерес представлява тезата, застъпена от авторката за: Диафоничната структура със своята ярка интонационна и фонична изразителност функционира в ролята на тематична хармония, като обща структурна тенденция в хармонията на българските композитори през 60-те и 70-те години на миналия век. (стр.14). Тази основна идея е теоретично обоснована и изведена логично в цялата работа. Като един от разглежданите автори, мога да заявя, че опитът да бъде разгледан различният, индивидуално-специфичен принцип на работа като своеобразен композиторски модел (стр.99) е

6 6 много точно намерен и напълно доказан в работата на д-р В. Наумова. Приветствам различния поглед за изясняване начина на използване на фолклора при всеки един от конкретните българските композитори. Искаше ми се и тук да се отбележи, че диафоничните структури имат непосредствена връзка с шопската музика и в тях хармоничните образования са изградени главно от секундов, квартов и септимов строеж, за разлика от класическия терцов строеж на европейската музика. А с това да се подчертае и приносът и самобитността на българските музикални творци. Представени са достатъчен брой научни публикации, от които става ясно, че проблемите на трудa са изложени и дискутирани на представителни форуми и са отразени в сборници на академични конференции с международно участие (електронни и печатни издания). От казаното дотук е видно, че д-р Весела Наумова участва в конкурса за академичната длъжност доцент по хармония с убедителни приноси в своята научна, научно-приложна и педагогическа дейност. Кандидатът има безспорен личен принос и научните му постижения се отличават със собствен почерк, оригинален, иновативен и изследователски подход. Качествата на двата труда имат реална практическа приложимост и са пряко ориентирани към учебната работа.

7 7 След запознаване с представените в конкурса материали изразявам дълбокото си убеждение за тяхната висока научна стойност и приносни достойнства. Това ми дава основание да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да присъди на гл. ас. д-р Весела Наумова академичната длъжност доцент по хармония год. София Проф.Георги Костов

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Становище за Виктория Христова

Становище за Виктория Христова Становище на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор в област 8.3. Музикознание и музикално изкуство от проф. д-р Светла Георгиева Калудова-Станилова Академия за музикално,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжност доцент по научна специалност 05.11.02 политология

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева, АМТИИ Пловдив, професор в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно