Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОС

Размер: px
Започни от страница:

Download "Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОС"

Препис

1 Основно училище Професор Марин Дринов Кюстендил 2500 Бул. България 35 тел. 078/533482, тел./факс: 078/550656, ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА Е ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРОТОКОЛ N 7/ г.

2 Председател: Ю.Станчева пед.съветник I.Въведение: Членове: В.Петрова - класен ръководител Й.Абаджиева класен ръководител М.Христова старши учител ПИГ Какво е приобщаващо образование? Основната концепция, залегнала в приобщаващото образование, е, че всяко дете има право на достъп до качествено образование в общообразователната училищна система и е способно да учи. В този смисъл всяко дете, независимо от различия, основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други бариери пред ученето, може и следва да се обучава в общообразователно училище. Приобщаващото образование цели да се отговори на нуждите на всяко дете, като се отделя специално внимание на групи деца, които са в риск да бъдат социално изолирани или изключени от общообразователната система. Приобщаващото образование е процес, който се стреми да премахне всички форми на сегрегация в образованието, да обхване уязвимите и изолирани по една или друга причина деца и да насърчи и благоприятства участието на всички деца в образователния процес. Приобщаването в образованието се основава на разбирането, че всички деца са различни и че училището и образователната система като цяло, трябва да се променят, за да отговорят на индивидуалните нужди на всички учащи (със или без СОП). Приобщаването се изразява в реорганизация на политиките, практиките и културата в българското училище, така че то да може да отговори на разнообразните образователни потребности на децата, които го посещават, и да насърчава активното им участие. На ниво училищна база, това означава осигуряване на достъпна архитектурна среда, квалифициран преподавателски и помощен персонал, индивидуални планове за обучение,съобразени с потенциала на всяко дете със специални образователни потребности, добре оборудвани специализирани кабинети, щатно назначени ресурсни, психолози, логопеди и др. успешното приобщаване и необходимата за това подкрепяща среда в училище включва наличието най-малко на три предпоставки. Уязвими групи в училище са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди. II.ЦЕЛ: Създаване на безопасна,здравословна,приобщаваща и справедливо осигурена с ресурси образователна среда,предоставяща качествено образование с ясно определени критерии за постиженията н а всички ученици.

3 III.SWOT анализ: Силни страни 1.Добра материална база 2.Опит в работата с уязвими групи 3.Изградена благоприятна среда сред учениците и те 4.Добре подготвени педагогически специалисти 5.Ресурсен учител със специализиран кабинет; помощник учител;педагогически съветник,логопед,обществен възпитател,медицинска сестра 6.Целодневна организация на учебния процес I VII клас 7.Ранно езиково обучение 8.Предучилищно обучение 9.Безплатен междуселищен транспорт,закуски, столово хранене 10.Възможности за включване в различни СИП,извънкласни дейности 11.Добра система за дежурство на 12.Добро взаимодействие с институции Слаби страни: 1.Недостатъчно финансиране 2.Недостатъчна допълнителна квалификация за работа с деца от уязвими групи 3.Липса на достатъчно методически средства и помагала,които да подпомагат работата 4.Недостъпна архитектурна среда за деца с увреждания/асансьор,рампа за колички/ 5.Липса на специалисти психолог,лекар,зъболекар, квалифицирана охрана 6.Незаинтересованост и неразбиране на проблема на част от родителите 7.Разделяне на децата и учениците в еднородни групи Възможности: 1.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

4 2.Изграждане на умения за толерантност и разбиране у учениците/уус, метод деца учат деца,ученическо наставничество / 3.Дейности за изграждане на позитивен образ на уязвимите групи сред родителите 4.Привличане на нови съмишленици и изграждане на единна система за социално сътрудничество НПО, дарители, експерти 5.Кандидатстване по проекти и програми Проблеми: 1.Неразбиране и неприемане на индивидуалните особености на децата и учениците- от родители,ученици,партньори 2.Недостатъчна квалификация и ресурс за работа по проекти и програми 3.Липса на мотивация образованието не е ценност 4.Риск от изолация IV. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 2.1 Обща подкрепа За организиране на подкрепата на личностното развитие в ОУ Професор Марин Дринов град Кюстендил за координатор е определен заместник-директор по учебната дейност, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование. Общата подкрепа се осъществява от екип, ръководен от координатора и е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището. В училище функционира училищна библиотека, ръководена от библиотекар, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата покрепа на децата и учениците. Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от училище обща подкрепа. Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за приобщаващото образование 2.2. Допълнителна подкрепа Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от ОУ Професор Марин Дринов град Кюстендил.

5 Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи: -деца със специални образователни потребности в началото на учебната година - деца с хронични заболявания - деца в риск Допълнителната подкрепа включва: - работа с дете или ученик по конкретен случай - психо-социална рехабилитация -рехабилитация на слуха -зрителна рехабилитация -рехабилитация на комуникативни нарушения -осигуряване на достъпна архитектурна среда -специализирани средства -ресурсно подпомагане Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, училището уведомява отдел Закрила на детето към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето. При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на те. Задълженията на помощник-те са разписани в Наредбата за приобщаващото образование. При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. Дейности: III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА Дейности Срок Отговорник Забележка Идентифициране на ученици, които педагогическ имат необходимост от обща подкрепа и съветник, класни ръководители комисията Екипна работа на те от даден клас класни ръководител, при необходимост Определяне на координатор на екипа до директор за оказване на подкрепа г. Награждаване на ученици заместникдиректори при и по определен повод за поощрение Дейности на училищната библиотека, 01.11, библиотекар да се направи

6 свързани с четивна грамотност по по повод Деня на книгата Включване в заниманията по интереси в в ЦОУД на теми за преодоляване на неравнопоставеността и дискриминацията ПИГ Представяне на дейностите по интереси на различните центрове от общината представител и на центровете Кариерно ориентиране и консултиране педагогическ в класовете от първи до седми и съветник, кариерен консултант Идентифициране на ученици със СОП класни ръководител,, логопед, ресурсен Оценка на потребности на ученици със СОП учител ресурсен учител и екип Логопедична терапия и консултации логопед ресурсен учител при проявен интерес от страна на центровете не по-късно от 3 месеца след идентифицира не на нуждата Психологическа подкрепа и консултации Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище Изготвяне на информационно табло и материали за родителска среща - сътрудничество със семейството и общността педагогическ и съветник/псих олог зам.- комисията Съгласно УППРНУ Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи целодогоди шно, целодогоди шно,

7 в състезания и олимпиади Съвместни дейности с МКБППМН Обучения на УУС и педагогическите специалисти за подкрепящо образование,съгласно програмата за работа на училищната комисия за превенция на ранното напускане на училище целогодишн о, по график по график, заложен в план за квалификаци я УКБППМН, районна адиминстраци я председатели на МО Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвимигрупи. Училищната програма се базира на: Закон за предучилищното и училищното образование; Наредба за приобщаващото образование Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество ( г.); Национална стратегияна Р. България за интегриране на ромите ( г.); Закон за защита от дискриминация; Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ»Професор Марин Дринов» град Кюстендил, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди. изготвили: Ю.Станчева пед.съветник,в.петрова - класен ръководител, Й.Абаджиева класен ръководител,м.христова старши учител ПИГ

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ

УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УТВЪРЖДАВАМ! ДАНИЕЛА КОСТОВА ДИРЕКТОР... 12 септември 2018 г. П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Настоящата Програма е приета на заседание

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е създаденa на основание чл. 263, ал. 1,т. 9, от Закона

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА Програмата е създаден

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА Програмата е създаден ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно