ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

2 Р Е Ш Е Н И Е 6 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, Общински съвет гр. Белица приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Белица за 2016

3 Р Е Ш Е Н И Е 7 Постоянните комисии към Общински съвет - Белица, да бъдат пет на брой, постоянните комисии към ОбС да се състоят от по пет члена, наименованията на комисиите да бъдат както следва: 1. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД - петчленна. 2. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - петчленна; 3. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, МОЛБИ И ЖАЛБИ - петчленна; 4. КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - петчленна; 5. КОМИСИЯ ПО БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - петчленна.

4 Р Е Ш Е Н И Е 8 Избира за членове на Постоянната комисия по Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, законност и обществен ред следните общински съветници: 1. Георги Василев Манолов; 2. Хасан Ибрахимов Юруков; 3. Яшар Муса Джембазки; 4. Мустафа Ахмед Чавдарин; 5. Мустафа Али Калъчов;

5 Р Е Ш Е Н И Е 9 Избира Георги Василев Манолов за председател на Постоянната комисия по Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, законност и обществен ред.

6 Р Е Ш Е Н И Е 10 Избира Мустафа Ахмед Чавдарин за секретар на Постоянната комисия по Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, законност и обществен ред.

7 Р Е Ш Е Н И Е 11 Избира за членове на Постоянната комисия по Териториално и селищно развитие, транспорт, общинска собственост, земеделие и гори, следните общински съветници: 1. Али Муса Орцев; 2. Салих Асан Шольов; 3. Муса Ибрахим Караахмед; 4. Карамфил Смиленов Джембазки; 5. Хасан Мустафа Илан;

8 Р Е Ш Е Н И Е 12 Общински съвет-белица реши: Избира Али Муса Орцев за председател на Постоянната комисия по Териториално и селищно развитие, транспорт, общинска собственост, земеделие и гори.

9 Р Е Ш Е Н И Е 13 Избира инж. Карамфил Смиленов Джембазки за секретар на Постоянната комисия по Териториално и селищно развитие, транспорт, общинска собственост, земеделие и гори.

10 Р Е Ш Е Н И Е 14 Избира за членове на Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности, екология, проблеми на населените места, молби и жалби, следните общински съветници: 1. д-р Емил Малинов Вакльов; 2. Яшар Муса Джембазки; 3. Салих Асан Шольов; 4. Исмаил Али Рункьов; 5. Ибрахим Юсуф Юрук;

11 Р Е Ш Е Н И Е 15 Общински съвет-белица реши: Избира д-р Емил Малинов Вакльов за председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности, екология, проблеми на населените места, молби и жалби.

12 Р Е Ш Е Н И Е 16 Избира Исмаил Али Рункьов за секретар на Постоянната комисия по Здравеопазване, социални дейности, екология, проблеми на населените места, молби и жалби.

13 Р Е Ш Е Н И Е 17 Избира за членове на Постоянната комисия по Наука, образование, култура, спорт, противообществени прояви, вероизповедание и евроинтеграция, следните общински съветници: 1. Акия Мусов Мусов; 2. Хасан Ибрахимов Юруков; 3. Муса Ибрахим Караахмед; 4. Салих Усаин Юсаин; 5. Иван Лазаров Стойчев;

14 Р Е Ш Е Н И Е 18 На основание чл.21, ал.1, т.1 и във връзка с чл.27 ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет-белица реши: Избира Акия Мусов Мусов за председател на Постоянната комисия по Наука, образование, култура, спорт, противообществени прояви, вероизповедание и евроинтеграция.

15 Р Е Ш Е Н И Е 19 Избира Иван Лазаров Стойчев за секретар на Постоянната комисия по Наука, образование, култура, спорт, противообществени прояви, вероизповедание и евроинтеграция.

16 Р Е Ш Е Н И Е 20 Избира за членове на Постоянната комисия по Борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, следните общински съветници: 1.Георги Василев Манолов Председател на комисията по Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, законност и обществен ред ; 2.Али Муса Орцев Председател на комисията по Териториално и селищно развитие, транспорт, общинска собственост, земеделие и гори ; 3.Емил Малинов Вакльов Председател на комисията по Здравеопазване, социални дейности, екология, проблеми на населените места, молби и жалби ; 4.Акия Мусов Мусов Председател на комисията по Наука, образование, култура, спорт, противообществени прояви, вероизповедания и евроинтеграция ; 5. Мустафа Ахмед Чавдарин;

17 Р Е Ш Е Н И Е 21 Избира д-р Емил Малинов Вакльов за председател на Постоянната комисия по Борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

18 Р Е Ш Е Н И Е 22 Избира Мустафа Ахмед Чавдарин за секретар на Постоянната комисия по Борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

19 Р Е Ш Е Н И Е 23 Определя временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белица и неговото взаимодействие с Общинска администрация в състав: 1. Ахмед Муса Ахмед - Председател на Общински съвет Белица. 2. Георги Василев Манолов Председател на комисията по Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, законност и обществен ред ; 3. Али Муса Орцев Председател на комисията по Териториално и селищно развитие, транспорт, общинска собственост, земеделие и гори ; 4. Емил Малинов Вакльов Председател на комисията по Здравеопазване, социални дейности, екология, проблеми на населените места, молби и жалби ; 5. Акия Мусов Мусов Председател на комисията по Наука, образование, култура, спорт, противообществени прояви, вероизповедания и евроинтеграция ;

20 Р Е Ш Е Н И Е 24 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет гр. Белица да реши : Одобрява Програма за развитие на читалищната дейност в община Белица за 2016г. и План за действие в изпълнение на програмата за развитие на читалищата в община Белица.

21 Р Е Ш Е Н И Е 25 На основание чл.21, ал.1, т.12, Одобрява План за действие на Община Белица за изпълнение на Областната стратегия за интегриране ма българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация за периода

22 Р Е Ш Е Н И Е 26 На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Избира ХАСАН ИБРАХИМОВ ЮРУКОВ за Заместник-председател на Общински съвет - Белица.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: , Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: ,   Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе Р Е Ш Е Н И Е 1 Относно: Избор на Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет -. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Правилника

Подробно

Microsoft Word - R_pr_2_ g.

Microsoft Word - R_pr_2_ g. 3 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет Айтос ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2011-2015

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 31 от 18.12.2003 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 18 декември 2006 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 31 от 18.12.2003 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ЗА, ЗУТ, ЗДВФК,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП Прието по Искане от група общински съветници ОбС гр.неделино, Вх. 427/16.04.2015г. ОТНОСНО: Провеждане на закрито заседание Общински съвет гр. Неделино прие 616 На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Мандат

Мандат Длъжност Име Стая Е-mail Председател на Общински съветдобрин Добрев 5 04 os@razgrad.bg 618/ 191 1 / 8 Приемни дни: всеки първи петък на месеца от 14:00-16:00 часа ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Местното самоуправление

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т РЕШЕНИЯ НА ОбС Взети на второ редовно заседание, проведено на 21.11.2011година П Р О Т О К О Л 2 ПО ПЪРВА ТОЧКА: Доклад на ОбИК за обявяване нов мандат на общински съветник. Думата бе дадена на г-жа Бонка

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация за изразяване на съпричастността и готовността на общинските съветници мандат 2011-2015 г. при Общински съвет Варна да извършат лични дарения

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно