Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл"

Препис

1 Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект 25г. /2 Мг за 25 /23г. 25г. 25г. 25г. /24г /23г. /24г. сл у же 5 н и правоотношения % 96.15% %, 96.15'/. плащания % 99.97% S %, 99.97%, 5 Задълж. освноски от р.л % 87.41% %, 87.41%, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 79.88% % 79.88% 5-6 Здр.-оснг. вноски от работодатели % 1.36% % 1.36% 5-8 за ДЗПО % 99.26% %, 99.26% 1 Издръжка % 98.8% % 1.27% %, 98.9%, 1-11 Храна 1-12 Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло 18 5.% 25.% % 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % 1.% %, % % 1.24% 1-16 Вода. горива и енергия % 1.8% % 1.8% 1-2 Външни услуги % 1.71% % 1.% % 1.69% 1-3 Текущ ремонт % 1.25% % 1.25% 1-4 Платени данъци, мита, такси 15 % 15 % 1-51 Командировки в страната %> 1.% % 1.% % 1.% 1-62 Разходи за застраховки S % 85.% % 85.% 1-91 СБКО 1 лоби, неустойки, лихви, обезщ % 8.3% % 8.3% 1-98 разходи % 1.% % 1.% % ЮО.%, 19 Платени данъци, такси и административни санкции % % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи Суосидии за нефин. 43 предприятия организации с идеална цел нетърг. организации % 4.% % %.%, 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА %.% %.% 52 Придобиване на ДМА % %, 53 Придобиване на НДМА % 75.21% % 75.21% 55 Капнталов трансфер Всичко 434 1IS % 94.53% % 98.6% %, 95.35%, Неразпред резерв за разходи Общо разходи % 94.53% % 98.6"/, I 7.87'*/;, 95.35"/,, Пр ii л о;,': е ние 3

2 Заплати по трудови и служебни правоотношения зп.цдг 389.Др.д-сти по образованието Всичко функция "Образование" 2 5 г. 25г. 25 /23г. /24г г. 25г /23г. /24г отчет ( ( ( 25 г. /23г. 25г. /24г. плащания 868 ( ( 5 Задълж. оевноскн от р.л (1 ( ( ( ( ( ( 5-51 Осигурителни вноски за ДОО 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели 5-8 задзпо 1 Издръжка 1-11 Храна 1-12 Медикаменти ;, 84.82% 15.14% % 1-13 Постелен инвентар и облекло % % 1-14 Р-ди и книги за библиотеките % 14.% 1-15 Материали % 13.34% 1-16 Вода. горива и енергия % 97.88% 1-2 Външни услуги % % 1-3 Текущ ремонт % 31.85% 1-4 Платени данъци, мита, такси 2 1.% 1-51 Командировки в страната % 32.% 1-62 Разходи за застраховки % 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други некласифицирани разходи % % 19 Платени данъци, такси и административни санкции % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи 43 Субсидии за нефнн. предприятия организации с идеална цел нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА 17 15!4 7.%.% 52 Придобиване на ДМА %.% 53 Придобиване на НДМА 55 Кап нтало в трансфер ( 1 77 ( 5 ( % 15.14%, % 95.28% % % % 14.% % 13.34% % 97.88% % % % 31.85% % % 32.% % % % %.% %.% Всичко % 9.65% , "/;, Неразпред резерв за разходи о 1 Общо разходи ) % 6.65% и '95.47% 9.65%) Приложение 3

3 43 1. Детски ясли. детска кухня 525.Клуб на пенсионера 524. ДС П Наименованме 23 Б юджет 24 Проект за 25 25г. /23г. 25г. /2 Мг IpocKT за 25 25г. /23 г. 25г. /24 г г. /23г. 25г. /2 14 г. Заплати по трудови и служебни правоотношения % % % % плащания % 13.49% % % 5 Задълж. ос.впоскп от р.л % 94.4%, %, %, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 86.23% % % 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели % 19.41% % % 5-8 за ДЗПО % 17.14% % 156.1% 1 Издръжка % 1% %, %, %, 82.75%, 1-11 Храна % 1% % 78.% 1-12 Медикаменти 1-13 Постелел инвентар и облекло %.% %.% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали 1 % % 275.% % 16.% 1-16 Вода, горива и енергия % 1.% % 88.89% 1-2 Външни услуги I % 1.% % 12.% 1-3 Текущ ремонт 1-4 Платени данъци, мита, такси 35.% 1-51 Командировки в страната 1.% 35.% 1-62 Разходи за застраховки %, 1.% 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други нскласифицирани разходи 2.% 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи 5 43 Субсидии за нефин. предприятия организации с идеална цел нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 52 Придобиване на ДМА 53 Придобиване на НДМА 55 Капиталов трансфер Всичко I %, 1.%, %, 85.8%, I I 18.63%, 15.71% Неразпред резерв за разходи Обию разходи 1 ооо "/, 1.%,N %, 85.8"/ I 18.63"/, 15.71%.

4 S 4 S 532.ПВЗ 25г. 25г. 589."Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" 25г. 25г. Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 25г. 25г /2!3г. /24г /23г. /24г /23г. /2'4г. Заплати по трудови и служебни правоотношсн ия % 24.31% , I , плащания % % 24 ^7% , 1.66% 5 Задьлж. oc.bhocici! от р.л % , % 16.97, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 19.57% % 96.49% 5-6 Здр.-оснг. вноски от работодатели % 24.76% % % 5-8 за ДЗПО % % % % 1 Издръжка % 42.81% ,.7, %, , Храна % 78.% 1-12 Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло %.% %.% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % 42.81% % 13.4% 1-16 Вода. горива и енергия % 91.23% 1-2 Външни услуги % % 1-3 Текущ ремонт 1-4 Платени данъци, мита, такси 35.% 1-51 Командировки в страната 1 35.%.% 1-62 Разходи за застраховки % 1.% 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други некласифицирани разходи 2.% 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи 5 43 Субсидии за нефин. предприятия организации с идеална цел нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 52 Придобиване на ДМА 53 Придобиване на НДМА 55 Капиталов трансфер Всичко %, 55.56%, %, , , , Нсразпред резерв за разходи Общо разходи %, 55.56% , 22.87% , ,

5 ) s4 s 23 боз.внк Проект 24 за 25 24г. /2 Зг Осветление г. /24г. 619.Др. дейности по ПКС и регионално развитие Б to джет Проект 2 5 г за 25 /2 Мг. 66.Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа Проект 2 14г за 25 /23г Озеленя пане г. /2 Мг служебни правоотиошен ия плащания Задълж. освноски от р.л Осигурителни вноски за ДОО 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели 5-8 за ДЗПО 1 Издръжка % %, %, %, %, Храна 1-12 Медикаменти 1-13 облекло 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % % %, % 1-16 Вода, горива и енергия % % %, 1-2 Външни услуги % 27 8.% % 1-3 Текущ ремонт % % 1-4 такси 1-51 страната 1-62 застраховки 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ некласифицирани платени даньци, 19 такси н административни 4 Стипендии 42 помощи Суосидии за нефин. 43 предприятия дейност на организации с идеална участие в нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 4.% 52 Придобиване на ДМА 9 24.% % % 53 Придобиване на НДМА Капиталов трансфер Всичко % %, %, %, %, разходи Общо разходи % %, % %, %, Приложение 3

6 ) ) на параграф* Чистота ОП "Чистота" г. 25г. 25г /23г. /2 14г /2 14г. 62 С >.ДР. дейности по опазване на околната среда 25 г /24г. Всичко за функция "Жилищно строителство, благоустройство. КС и ООС" г. 25г. /23г. /2!4г служебни правоотношения ! 1 S % 14.66% % 9S %, 99.63%, плащания % % % %, %, Задълж. ос.вноски от р.л %, 94.84% %, %, 15.8%, Осигурителни вноски за ДОО % 86.21% % %! 12.37% 5-6 Здр.-осиг. вноски от рабо % 111. % 62S % % 13.17% 5-8 за ДЗПО Я % 18.76% % % % 1 Издръжка % 64.75% %, % 83.63%, Храна 1-12 Медикаменти 1-13 облекло %.% % % 9.9% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % % % % 1-16 Вода. горива и енергия 35S % % % 1-2 Външни услуги % 49.5% % % 55.98% 1-3 Текущ ремонт % 59.74% 1-4 такси 1-51 страната Разходи за застраховки 1-91 СБКО 1 лоби, неустойки, лихви, обезщ разходи 19.% 19.% пла 1 tii111 дий ь.цп, LUKCH и административни 19 санкции 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи Суосидии за нефин. 43 предприятия дейност на организации с идеална цел участие в нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 42.99% 52 Придобиване на ДМА % % % 16.67% 53 Придобиване на НДМА % 55 Капиталов трансфер Всичко %.54"/, %, ')%, 66.55%, разходи Общо разходи %.54"/, % %! 66.55%. npi шожение 3

7 ) > 7. Дейности по почивното дело и социалния отдих 714. Спортни бази за спорт за всички 74.Музеи с местен характер 759. Др.дейности по културата Всичко за функция "Почивно дело. култура, рел.дениости 24 Проект за 25 25г. /24г Проект за 25 25г. /24г. 23 Б юджет г. /24г г. /24г г. /2()13г. 25г. /24г. Заплати по трудови и служебни правоотношения % % %, 13.51%, плащания S % % %, %, 5 Задълж. освиоски от р.л %, %, %, 117.S%, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % % % 16.94% 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели п % % % % 5-8 за ДЗПО ~> 1^ % % IS 1.31% % 1 Издръжка %, %, %, %, 82.33%, Храна 1-12 Медикаменти 1-13 Постелем инвентар и облекло % % %.% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 5 5.% 5 5.%.% 1-15 Материали % % % 17.12% 1-16 Вода, горива и енергия % % % 1 13.% 1-2 Външни услуги %, % % % 1-3 Текущ ремонт 1.% 4 2.% 4 3.%.% 1-4 Платени данъци, мита, такси % 1-51 Командировки в страната % % % 1.% 1-62 Разходи за застраховки % % 1.%о 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други некласифицирани разходи % 1 1.% % % 78.18% Платени данъци, такси и 19 административни санкции 12 1.% % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи % % 76.% 43 Субсидии за нефин. предприятия организации с идеална цел % % % % нетьрг. организации Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % % 52 Придобиване на ДМА % % 31.15% 53 Придобиване на И ДМА % 55 Капиталов трансфер Всичко %, 64 S "/,, , 184.6'/, %, "/, Неразпред резерв за разходи l Общо разходи %, "/, 49 6] '/, ( ) 79 " 139.%, %,

8 Наименованне 829.Др.д-сти по селско и горско стопанстволов и 832. Служби, и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища 898. ДДИ -ОП"ПРОИ" 878. Приюти за безстопанствени животни Проект 25г. 11роект за 25 г. 25г. 1 IpoeicT 25г. 25г. 25г. 2 5г. за 25 /2 Мг /23г. /24г за 25 /2 Зг. /2 14 г /23г. /24г. служебни правоотношения % /; плащания % % 5 Задълж. ос-вноскн от р.л % %, Осигурителни вноски за 5-51 ДОО % % 5-6 Здр.-осиг. вноски от раб ото д % % 5-8 за ДЗПО % % 1 Издръжка %,.67%, %, 98.7%, % 4.% 1-11 Храна 1-12 Медикаменти 1-13 облекло % 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % 1.% 1-16 Вода. горива и енергия % 1.% 1-2 Външни услуги %.67% % 9.91% % 4.% 1-3 Текущ ремонт 1-4 такси.% 1-51 Командировки в страната % 1.% 1-62 Разходи за застраховки % 1.% 1-91 СБКО 1 лоби, неустойки, лихви, обезщ разходи 19 iijiuitihii данъци, 1'нкси и административни санкции 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи Суосидни за нефин. 43 предприятия дейност на организации с идеална цел участие в иетьрг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 15.% 52 Придобиване на ДМА 53 Придобиване на НДМА 55 Капиталов трансфер Всичко %, 83.86% S %, 16.33"/, % 4.% разходи Общо разходи J 93.8% 83.86"/;, ! % 16.33% % 4.% Приложение 3

9 ) s s s s ДДИ 25 25г. /23г. 25г. /24г. Всичко за функция "Други дейности по икономиката" 25г. 25г /23г. /24г. 9. Други -резерв и р-ди за лихви - местни дейности 25г /24г ВСИЧКО 25 25г. /23г. 25г. /24г. Заплати по трудов! i и служебни правоотношения % 13.24% % 15.43%, (Ш %, 112.% плащания % 88.57% %, 1.6%, %, 16.% 5 Задълж. ос.вноски от р.л * % %, %, 17.35%, % 14.81%, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 85.59% % 1.% % 1.12% 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодате % 93.22% % 1.72% % % 5-8 за ДЗПО % 91.24% % % % 13.4% 1 Издръжка %, 34.78%, %, 153.5%, %, 85.76%, 1-1 I Храна % 85.78% 1-12 Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло (5.%.% % % 73.39% 1-14 Р-ди и книги за биплиотеките % 12.73% 1-15 Материали 5 2 МО % 84.% ,) 2 5. о * % % 1-16 Вода. горива и енергия % 6.87% % % Ш % 14.77% 1-2 Външни услуги % 64.65% % 16.93% т % 77.% 1-3 Текущ ремонт 12 7 то.%.% % * % 5.62% 1-4 Платени данъци, м ита. такси.% % 1-51 Командировки в страната % 1.% % ,, % 15.26% 1-62 Разходи за застраховки 1 то 2 2.% % % 1.% 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ. 3 Ь % 8.33% 1-98 разходи 5 1 то.%.% % 2.% % 95.5% Платени данъци, такси н 19 административни санкции 3 3 2" % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи % 76.% 43 Субсидии за нефин. предприятия Субсидии за текуш.а дейност на организации с иденлна цел % % нетърг. организаци и ооо %.2% 21 Разходи за лихви 5 5.% 51 Основен ремонт на ДМА % % ; % 64.94% 52 Придобиване на ДК1А о % 288.9% % 9.3% % 32.97% 53 Придобиване на Н,ЦМА " ) % 75.21% 55 Капиталов трансфер Всичко « %, 83.83%, % % " %, 84.34% Неразпред резерв з а разходи ; % % 92.9% Общо разходи »] % 83.83% % %, % Ш %, 85.29%, ИЗГОТВИЛ.;. ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ : /Сн Приложение 3 КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ГРЪМ ' Г. ЧАКЪРОВ

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017 год. ПО ПАРАГРАФИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1 Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав. 01-00 24,145,043 24,888,211 24,318,046 27,729,104 3,584,061 2,840,893 3,411,058 държавни дейности 20,029,989

Подробно

pril.- 1,2,3

pril.- 1,2,3 РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 год. ПО ПАРАГРАФИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1 Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав. 01-00 22 296 923 22 819 844 22 325 230 24 145 043 1 848 120 1 325 199 1 819 813 държавни дейности 18 721

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Отчет за изразходените средства от бюджет 2018 година в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. САМУИЛОВО 01.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. САМУИЛОВО 01. г. т. код: 73 1. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 214 финансиране Общо 1 (1) (2) (3) (4) (5) 24- Приходи и ходи от собственост 24 13 193 13 193 24-6 приходи от пае.чи на (сми 24

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

DOS-box document :42:17

DOS-box document :42:17 25/07/17 стр. N 1 I I I II. Отбрана и сигурност I I I I. Общи държавни I-----------------------------------------------I-----------------------I-----------------------I IП-Ф I служби I A.Отбрана I B.Полиция

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225819 51000 2 Разходи Държавни дейности 225819 51000 Разлика

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет Община Година Месец ОУ ЗИДАРОВО параграф име на параграф уточне

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет Община Година Месец ОУ ЗИДАРОВО параграф име на параграф уточне Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет Община Година Месец ОУ ЗИДАРОВО 2019 6 параграф име на параграф уточнен годишен план месечен отчет отчет - план % отношение I.Имуществени

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20 О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - без МД Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 220 855 211 191 486 024 245 636 268 159 610 939 30 320 810 158 919 736 189 240 546 98.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

ОБЩИНА МОНТАНА 3400 МОНТАНА, ул. Извора"1, тел:(096) , факс: , УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ

ОБЩИНА МОНТАНА 3400 МОНТАНА, ул. Извора1, тел:(096) , факс: ,   УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ ОБЩИНА МОНТАНА 34 МОНТАНА, ул. Извора"1, тел:(96) 394 21, факс: 588 391, E-mail: rnontana@montanabg.net УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. МОНТАНА БЮДЖЕТ 2 1 9 г. БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Подробно