ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака"

Препис

1 ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва; 1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража. 2. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец - по чл.64, чл.65, чл.67 чл.68, чл.69, чл.70, чл.72, чл.73 ал.2, ЧЛ.158 ал.з, ЧЛ.161, чл,1б4, чл.165 чл.222, чл.223, чл.243 и чл.431от НПК и всички други, отговарящи на критерия. Делата, които се разглеждат от дежурен състав се разпределят на съответния състав, щом са постъпили до четвъртък 12,00 часа. Постъпилите след четвъртък 12,00 часа дела се разпределят на следващия дежурен състав. Изключение правят производствата, които се разглеждат незабавно и в пократък от 7-дневен срок. Последните се насрочват и разглеждат от съответния дежурен състав. Да се спазват стриктно изискванията на ЗАПОВЕД РД-б5 от г. II. С оглед осигуряване на произнасяне по дела, за разглеждането на които е предвиден по -кратък срок, както и с цел избягване на натрупване на дела за разглеждане в закрито съдебно заседание след края на съдебната ваканция, както и с

2 оглед осигуряване на произнасяне по жалби срещу действия на ЧСИ И ДСИ във връзка с издадена заповед на Министъра на правосъдието относно сроковете в изпълнителното производство през съдебната ваканция от съдиите в гражданско и търговско отделение ще се разглеждат следните видове дела: 1. Въззивни граждански дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение - чл.329, ал.3,т.2 от ЗСВ; 2. Искания за обезпечаване на искове и за обезпечаване на доказателства по дела подсъдни на окръжния съд като първа инстанция- чл.329, ал.з,т.з отзсв; 3. Дела по несъстоятелност - чл.329, ал.з, т.4 от ЗСВ; 4. Въззивни дела по Закона за защита от домашното насилие - чл.32я Ал.З т.ботзсв; 5.Дела за осиновяване на дете - чл.329, ал.з, т.7 от ЗСВ. 6.Дела по чл.404 т.1 от ГГ1К - чл. 329 ал.з т.6 от ЗСВ 7.Въззивни граждански дела по жалби срещу действията на ЧСИ И ДСИ - чл. 329 ал.з т. 8 от ЗСВ 8.Въззивни частни граждански дела,образувани по жалби срещу определения и разпореждания на районните съдилища - чл. 329 ал.з т.8 от ЗСВ III. При постановяване на определение за насрочване по въззивни наказателни и граждански дела в състава на съответния съдия докладчик следва да влизат съдиите от постоянния му състав, а при отсъствие съдиите от дежурния състав. През съдебната ваканция постъпилите граждански и търговски дела се разпределят от административния ръководител или от съответния заместник - председател с програмата за случайно разпределение на делата.за целта системния администратор да осигури код за достъп до програмата от административния ръководител или негов заместник за разпределение на делата. При отсъствие на съответния зам.председател на съответното отделение, постъпилите дела по време на дежурство се разпределят от съответния граждански или наказателен съдия, който е дежурен и притежава електронен подпис да извършва разпределение. При наличието на повече от

3 един дежурен граждански или наказателен съдия, притежаващ електронен подпис, делата се разпределят от старшия съдия. При липса на съответен дежурен граждански или наказателен съдия с електронен подпис постъпилите дела се разпределят от дежурния зам.председател или председател. Постъпилите въззивни частни граждански дела и частни граждански дела първа инстанция ( без обезпеченията на бъдещ иск и искови молби, в които се съдържат искания за допускане на обезпечение) се разпределят на дежурния състав за съответната работна седмица като разпределението започва от четвъртък на предходната седмица и приключва в сряда на текущата седмица на дежурния състав. Този начин на разпределение започва от ден четвъртък на седмицата, предхождаща първата седмица с определени дежурни състави през съдебната ваканция и приключва в ден сряда на последната седмица с определени дежурни състави след което разпределението се извършва по утвърдени състави и график. Постъпилите искания за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК и спиране на охранителното производство, подсъдни на окръжния съд ( частни граждански и търговски дела) се разглеждат от дежурния съдебен състав в текущатата седмица в периода от понеделник до петък включително. Ако в дежурния състав е включен съдия, който разглежда първоинстанционни граждански или търговски дела, то съответните частни граждански или търговски дела се разпределят на този съдия. Ако в дежурния състав не е включен съдия, който разглежда първоинстанционни дела, постъпилите частни граждански или търговски дела се разпределят между гражданските и търговски съдии в дежурния състав. Въззивните граждански дела по жалби срещу действията на ЧСИ и ДСИ и въззивните частни граждански дела по време на съдебната ваканция се разглеждат от постоянния състав на съдията докладчик, ако всички съдии от него са на работа. При липса на съдиите от постоянния състав се разглеждат при участието на дежурния състав. При липса на един съдия от постоянния състав се определя член на състава между дежурните съдии. Ако в дежурния състав има още само един граждански

4 или търговски съдия, то той участва в състава без да е необходимо разпределение. Ако в дежурния състав има още повече от един граждански или търговски съдия последният член на състава се избира между тях на случаен принцип. Ако в дежурния състав няма друг дежурен граждански или търговски съдия, член на състава се избира между останалите дежурни наказателни съдии на случаен принцип. Постъпилите граждански и търговски първоинстанционни дела, при които в исковата молба се съдържат и искания за допускане на обезпечения на предявените искове се разпределят между дежурните съответно граждански или търговски съдии, които разглеждат първоинстанционни граждански или търговски дела и тези съдии остават съдии докладчици по делата до приключването им. При липса на дежурни съдии в определения по график дежурен състав, които разглеждат съответно граждански или търговски първоинстанционни дела, постъпилите дела от горния вид се разпределят между дежурните граждански и търговски съдии, за да се създадат условия за произнасяне по направените искания за обезпечения.при оставяне на исковата молба без движение поради наличие на нередовности на същата делото като съществуващо се преразпределя между следващите граждански или търговски съдии от съответния дежурен състав. След произнасяне по направените искания за обезпечение делото следва да се докладва на съответния разпределящ председател, заместник председател или нарочно определен друг магистрат за преразпределение на делото на граждански или търговски съдия, който разглежда първоинстанционния дела от съответния вид, който съдия остава докладчик по делото до неговото приключване. При непроизнасяне по направените искания за обезпечение поради продължило администриране на исковата молба при наличието на процесуални основания за това и изтичане на съдебната ваканция делото се преразпределя на граждански или търговски съдия, който разглежда първоинстанционния дела от съответния вид, който съдия остава докладчик по делото до неговото приключване и се произнася по искането за обезпечение. Този ред се прилага и при случаи на

5 постъпили искания за допускане на обезпечения по висящи граждански и търговски дела по време на съдебна ваканция при отпуск на съдията докладчик по делото и при наличието на график за дежурни състави. При наличието на такава молба делото се докладва директно за произнасяне на съответния дежурен граждански или търговски съдия без да се използва системата за случайно разпределение ако в дежурния състав има само по един съдия, разглеждащ съответно, граждански или търговски дела. При наличието в дежурния състав на повече от един съдия, разглеждащ съответно граждански или търговски дела, делото се разпределя чрез системата за случайно разпределение на делата. След произнасяне по искането за обезпечение делото да се докладва на съответния председател, заместник председател или разпределящ съдия за ръчно разпределение на първоначалния съдия докладчик. Всички постъпили молби за допускане на обезпечения, вкл. Първоначални и по висящи дела, да се докладват незабавно в деня на постъпването им на съответните магистрати за първоначално разпределение или за произнасяне при наличието на образувано дело. При отсъствие поради ползване на платен отпуск на съдията докладчик по време на съдебна ваканция по висящо дело с постъпила молба за допускане на обезпечение, същата да се докладва директно за произнасяне на съответния дежурен граждански или търговски съдия без да се използва системата за случайно разпределение ако в дежурния състав има само по един съдия, разглеждащ съответно, граждански или търговски дела. При наличието в дежурния състав на повече от един съдия, разглеждащ съответно граждански или търговски дела, делото се разпределя чрез системата за случайно разпределение на делата. След произнасяне по искането за обезпечение делото да се докладва на съответния председател, заместник председател или разпределящ съдия за ръчно разпределение на първоначалния съдия докладчик. При отсъствие поради ползване на платен отпуск на съдията докладчик извън периода на съдебна ваканция по висящо

6 дело с постъпила молба за допускане на обезпечение, същата да се Докладва на зам. Председателя на Пл ОС за разпределение съобразно единната методика за случайно разпределение на делата и съобразно с издадените заповеди в Плевенски окръжен съд. Постъпилите въззивни граждански дела се разпределят на съдиите от гражданско отделение с програмата за случайно разпределение на делата. Въззивните дела, които се разглеждат през съдебната ваканция, се разпределят на съдиите от гражданско отделение като съответният съдия насрочва делото в законния срок. Постъпилите първоинстанционни граждански и търговски дела се разпределят с програмата за случайно разпределение на делата между съдиите, които разглеждат първоинстанционни дела. Постъпилите дела за осиновяване на дете се разпределят на съдия, който разглежда първоинстанционни граждански дела и е включен за текущата седмица в дежурния съдебен състав.ако такъв съдия не е включен в дежурния състав при постъпването на дело за осиновяване на дете, делото се разпределя на следващия съдия, разглеждащ първоинстанционни дела, който ще бъде дежурен. Постъпилите дела за несъстоятелност се разпределят на търговски съдия, който е в дежурния състав при постъпване на делото.ако такъв не е включен в дежурния състав, делото за несъстоятелност се разпределя на следващия търговски съдия, който предстои да бъде дежурен. От ден четвъртък на последната седмица с предвидени дежурни състави делата следва да се разпределят между всички съдии, съобразно утвърдено разпределение по състави и видове дела / с изключение на делата, разглеждани по дежурство през цялата година/. IV. ОТМЕНЯМ предходни заповеди РД-74/ г РД-118/ г,Р -114/ г, РД-115/ г Препис от заповедта да се публикува в папка Съобщения за запознаване на всички съдии и служители на

7 Окръжен съд - Плевен, да се връчи на гражданско и търговско деловодство и на всички магистрати И.ф на АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ч... / ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪ^е Й С ^ Д - ПЛАВЕН. { ' * ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: А /ЕКАТВРИНД, 1!А10ВЛ /

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

07_12_2018-ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

07_12_2018-ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ I. ЦЕЛИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Основната, правораздавателната дейност на всеки съд, респективно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ УТВЪРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ Дата: год. В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за случай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ УТВЪРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ Дата: год. В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за случай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ УТВЪРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ Дата: 22.03.2019 год. В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за случайно разпределение на делата в Административен съд Кюстендил

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД Утвърдена със заповед 42/27.03.2014 г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЕКД в органите на съдебната администрация: специализирана

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електр

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД-МАДАН Актуализирани - 10.04.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на РАЙОНЕН СЪД - МАДАН Настоящите правила

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБЕН АПЕЛАТИВЕН

Подробно

РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕТРИЧ УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ. /МАЯ БАНЧЕВА/ П Л А Н ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ И ВР

РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕТРИЧ УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ. /МАЯ БАНЧЕВА/ П Л А Н ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ И ВР РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕТРИЧ УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ. /МАЯ БАНЧЕВА/ П Л А Н ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ И ВРЕМЕВИ СТАНДАРТИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Управлението на

Подробно

Microsoft Word - sa$tm062

Microsoft Word - sa$tm062 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 3.4.2019 3.4.2019 ЗЗ/РЗ от 5.4.2019 5.4.2019 АНД 340/2019 НОХД 745/2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. АКТ за извършена проверка по заповед 126/01.09.2008 г. Ясен Тодоров - инспектор

Подробно

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - sa$tm389

Microsoft Word - sa$tm389 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ 2 от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ от 3.6.2016 3.6.2016 ЗЗ/РЗ от 6.6.2016 6.6.2016 ГрД 3228/2016 ГрД 3228/2016

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно деловодство - първоинстанционни

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно